Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia publiczne
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  GOSPODARKA FINANSOWA   \  ZAMóWIENIA PUBLICZNE

    Zapytanie ofertowe na warzywa

  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Zapytanie ofertowe
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

   

                                                             Informacja o wynikach postępowania

   

   

  Znak sprawy :DPS.A.10.2020                                                                                              Jedlanka , dnia  26.06.2020

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje że  w postępowaniu : dostawa warzyw i owoców  wybrano ofertę złożoną przez : Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 - cena oferty brutto - 25.458,90

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na warzywa

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zaprasza do złożenia ofery na dostawę warzw i owoców  na III kwartał 2020 r.

  Szczegóły zapytania w załącznikach.                                      

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2
  2. Załacznik nr 3
  3. Załacznik nr 1 Zapytanie ofertowe
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Informacja o wyborze w załączniku


  Lista załączników
  1. informacja o wyborze
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na świadczenie badań profilaktycznych

  Zapytanie ofertowe w formie załącznika


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP ENERGII

   

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP:9482604208                                            tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.11.2020                                                   Jedlanka, dnia 06.05.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY                                                      

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1.  Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę:                                                             TRMEW   Obrót   S.A.   ul. Rydygiera 8,   01-793 Warszawa   za   cenę   79 107,89 zł                                                                                               
  2.  Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone  w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena ( 100 % )                                                                                                                                                              
  3.  Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena ( 100 % ) 

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           W   ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW   W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1

  TRMEW   Obrót   S. A.                                    ul.  Rydygiera  8,   01 – 793   Warszawa

  79 107,89 zł

   

  100,00 pkt.

  2

  ENIGMA   Edward   Zdrojek                       ul. Nowowiejska 6,   76 – 200   Słupsk

  81 682,98 zł

  96,85 pkt

  3

  Elektra   S. A.   ul. Skierniewicka  10A,            01 – 230   Warszawa

  85 836,35 zł

  92,16 pkt

  4

  ENTRADE   Sp.  z o. o.                                ul. Poznańska  86/88,   05 – 850  Jawczyce

  96 358,22 zł

   

  82,00 pkt

   

   

  Dyrektor

   

  Jacek  Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na świadczenie badań profilaktycznych
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ENERGIA

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

   

  NIP:9482604208                                            tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.11.2020                                                  Jedlanka, dnia 29.04.2020 r.

   

  INFORMACJA   Z   OTWARCIA   OFERT

  1. 1.     Przedmiot zamówienia:                                                                                                                            Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 
  2. 2.     Miejsce i termin otwarcia ofert:                                                                                                                      Otwarcie ofert odbyło się w   Domu   Pomocy   Społecznej   w   Jedlance,   Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk w dniu 28.04.2020 o godzinie  12:30
  3. 3.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                                      Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
  4. w wysokości: 96 330,54 zł brutto
  5. 4.     Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO                  W   ZŁOTYCH

   

  1

   

  Elektra S.A.   ul. Skierniewicka  10A,   01-230 Warszawa

   

  85 836,35 zł

   

   

  2

   

  ENTRADE Sp. z o.o.   ul. Poznańska  86/88,   05-850 Jawczyce

   

  96 358,22 zł

   

   

  3

   

  TRMEW Obrót S.A.   ul. Rydygiera  8,   01-793 Warszawa

   

  79 107,89 zł

   

   

  4

   

  ENIGMA Edward Zdrojek  ul. Nowowiejska 6,   76-200 Słupsk

   

  81 682,98 zł

   

   

   

  Dyrektor

  Jacek Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe energi elektrycznej

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP:9482604208                                              tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.11.2020                                                   Jedlanka, dnia 21.04.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                

  Jedlanka 10                                                                                                                                                  

  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                   

  Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                  

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.) dla punktów poboru zlokalizowanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy jak i Polskimi Normami.                                                                                                                                         

  2. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 225 115,00 kWh.  

  Lp.

  Grupa taryfowa

  Szacunkowa ilość dostarczanej energii  w kWh

  1

  2

  3

  1

  dla punktów poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G11

  225 115,00

   3. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana do Zapytania ofertowego stanowi jedynie przybliżoną ilość zużycia, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie energii mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanego w Zapytaniu ofertowym, uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w postępowaniu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii (PPE) dla Zamawiającego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.         

  4. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 209,00 kW                                                

  5. Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony Zamawiającego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla poszczególnych PPE Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.

  2.  Informacje dodatkowe:                                                                                                                                  

  1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.                                                                                                                                          

  2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy.                                                                           

  3. Zamawiający uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia lub zmniejszenia) w stosunku do ilości wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Zamawiającego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE nie wymaga zmiany niniejszej umowy.                                                                                                                                                          

  4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej w razie zmiany:                                                      

  a. stawki podatku od towarów i usług,                                                                                                                   

  b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177)                                                                                  

   c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                                                                                     

  d. stawki podatku akcyzowego,                                                                                                                                                        - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Sprzedawcę zamówienia publicznego, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian najpóźniej do 30 dni od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. W razie zmiany, o której mowa w pkt 4 ppkt b), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

  W razie zmiany wskazanej w pkt. 4 ppkt c), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. W każdym przypadku strona inicjująca zmianę zobowiązana jest racjonalnie wykazać w jakim stopniu wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 ppkt a) – c) ma wpływ na koszt wykonania zamówienia.                                                                                                       

  5. Nazwa i kod CPV dotyczący przedmiotowego zamówienia: 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09310000-5 Elektryczność

  3. Warunki udziału w postępowaniu:                                                                                               

  Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien załączyć do oferty n/w dokumenty:        

  • Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,                                      
  • zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
   • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
    • aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.                                                                                                         

  4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt 3.                                                                                                 

  • Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – w formie załącznika nr 1 do oferty.
   • W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. powołanie konsorcjum) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w formie załącznika nr 2 do oferty.

  5. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   

  Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.05.2021 r.

  6. Termin związania ofertą                                                                                                                                

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.                                                                                                            

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

  3. O przedłużeniu okresu ważności ofert, Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, oczekując pisemnych odpowiedzi. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu ważności oferty. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

  7. Miejsce i termin składania ofert                                                                                                                     

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk  (Sekretariat), w terminie do dnia  28.04.2020r. do godz. 12:00.                                     

  2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na dostawę energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance ”, znak DPS.271.11.2020 oraz „Nie otwierać przed 28.04.2020r. godz. 12:30”  Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk  (Sekretariat), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.                                                                                                                                 

  3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                      

  4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.                                      

  5. Oświadczenie dot. zmiany lub wycofania oferty musi być złożone w formie pisemnej oraz podpisane własnoręcznie przez Wykonawcę lub osobę (osób jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upełnomocnioną do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z KRS) lub odpowiednie pełnomocnictwo. Oświadczenie o zmianie musi ponadto zawierać informację w jakim zakresie oferta zostaje zmieniana (najlepiej poprzez wskazanie tej treści, która staje się nieaktualna, oraz podanie nowej treści lub załączenie do oświadczenia zmienianego dokumentu w nowej formie –    np. formularza oferty, wykazu usług itp., zależnie od tego, czego zmiana dotyczy).                                                                                                                                                         

  6. Jeżeli Wykonawca podejmie działania zmierzające do wycofania swojej oferty niezgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w pkt. 5 niniejszego Zapytania ofertowego, Zamawiający uzna te działania za bezskuteczne, zaś oferta wykonawcy zostanie otworzona w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

  7. Jeżeli dodatkowo w opisanej w pkt. 6 niniejszego Zapytania ofertowego sytuacji Wykonawca złoży ofertę kolejną – w miejsce oferty, którą zamierzał wycofać, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę.                                                                                                                                                                                                                    8. Kopertę zawierającą zmiany, poprawki lub modyfikację złożonej oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć numerem kolejnej zmiany.

  8. Miejsce i termin otwarcia ofert                                                                                                                    

  1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, w dniu  28.04.2020r. o godz. 12:30.                                       

  2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.                                                                                                                                                          

  3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:                                                                                                                                                               

  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;                                                                       

  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;                                                                  

  3. ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.

  9.  Sposób obliczenia ceny                                                                                                                           

  1. Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w Zapytaniu. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.                                                                                                                                   

  2. Ceny ofertowe muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:                                                                                          a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);                                                                                                   b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.   

  3. Wykonawca winien wpisać w formularzu ofertowym cenę oferty (cyfrowo i słownie), która powinna zostać wyliczona zgodnie z punktem 5 i powinna zawierać ceny jednostkowe energii elektrycznej wyrażone w zł/kWh, określone z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku.                                                                                                                                                                                                                                               4. W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.                                                                                                                                            

  5. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                                                          

  6 W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.                                                                        

  7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość niepodlegającą zmianom.                                                                                                                                                     

  10. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                       

  1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                               

  2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

              C min                                                                                                                                                       

  C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                   

              C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                          

  Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    

  Cb – cena badanej oferty.

  3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                       

  4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                             

  5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                  

  6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.                                                        

  7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym.                                                                         

  8. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, brak reakcji wykonawcy  w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki.                                                                                                            

  9. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się w szczególności do następujących zasad:

  • · jeżeli cena ofertowa wyliczona z uwzględnieniem wzoru wskazanego w 10 pkt2 Zapytania ofertowego oraz cen jednostkowych energii elektrycznej wskazanych w formularzu ofertowym została wyliczona błędnie, uznaje się, że prawidłowo podano ceny jednostkowe energii elektrycznej w formularzu oferty oraz ilości kWh podane we wzorze wskazanym w 10 pkt.2.

  11. Opis sposobu przygotowania ofert                                


  Lista załączników
  1. Nr 1
  2. Nr 3
  3. Nr 2
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe farb i materiałów malarskich

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26–660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP:9482604208                            tel/fax 48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.07.2020                                                  Jedlanka, dnia 20.04.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  realizowane  na  podstawie  art. 4 pkt.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych

   

  Dotyczy: zakupu i dostawy farb i materiałów malarskich wykorzystywanych w Domu Pomocy Społecznej  w  Jedlance,                   w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                               

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zwraca się z prośba o złożenie oferty cenowej na dostawę    farb i materiałów malarskich szczegółowo wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.                                                                             

  Cena wskazana przez Wykonawcę winna zawierać należny podatek VAT (cena brutto) oraz koszt dostawy materiałów do DPS         w Jedlance. Cena będzie niezmienna w czasie trwania umowy.                

  Ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi i nie mogą być podstawą, w razie mniejszych lub większych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.                                                                                                          Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.                                                                                                                                                                                    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Wojciech Wójcik – tel. 48 321 30 26                                                            Ofertę  należy złożyć do dnia 27.04.2020 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl  Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych na okres do 31.12.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz.2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                 

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku                     z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników             VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

   Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania

  w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

   

  Załączniki:                                                                                                            Dyrektor

   1. Formularz oferty.                                                                                            Jacek  Kowalski

   2. Wzór umowy.                                                                                            


  Lista załączników
  1. 1.Formularz oferty
  2. 2.Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA DOSTAWCY WARZYW I OWOCÓW

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  REGON : 000294728                                                                                                   tel/fax 48 32-13-026

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 08 .2020                                               Jedlanka dnia 24.03.2020 r.

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa warzyw i owoców  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,                            w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 – kwota  brutto  29.700,30

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

  Otrzymują:

  1. Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46
  2. SARMATA, Michał Dębski, 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 25 lok.10

   

   

                                                                                                                Dyrektor

   

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe warzyw i owoców

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  REGON : 000294728                                                                             tel/fax 48 32-13-026

  Znak sprawy : DPS.A. 271.05.2020                                                       Jedlanka dnia 12.03.2020 r.

                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                

                                                               o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,                w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  60kg

  6.

  Cebula

  300kg

  7.

  Kapusta biała

  250kg

  8.

  Kapusta pekińska

  160szt

  9.

  Czosnek

  7kg

  10.

  Buraki czerwone

  400kg

  11.

  Jabłka mekintosz

  600kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  200kg

  15.

  Ogórek kiszony

  50kg

  16.

  Pieczarki

  80kg

  17.

  Kapusta czerwona

  40kg

  18.

  Cytryny

  50kg

  19.

  Groch żółty

  30kg

  20.

  Fasola Jaś

  40kg

  21.

  Banany

  60kg

  22.

  Mandarynki

  45kg

  23.

  Botwinka

  250p

  24.

  Ogórek świeży

  300kg

  25.

  Pomidory

  250kg

  26.

  Sałata zielona

  400szt

  27.

  Rzodkiewka

  350 p

  28.

  Truskawka

  250kg

  29.

  Kalafior świeży

  100szt

  30.

  Brokuł świeży

  100szt

  31.

  Szczypiorek

  500p

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wojciech Wójcik – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 23.03.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej               w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 01.04.2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku             z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.4832-13-026, e-mail :kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu                          dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie       wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                       Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


     tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A.271. 4 .2020                                                                     Jedlanka dnia    21.02.2020

   

   

                                                       INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji oraz rękawic dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  W związku z tym, że firma LUX MEDICAL,  23-300 Janów Lubelski, ul Okopowa 27  odwołała złożoną ofertę, oraz nie wyraziła zgody na podpisanie umowy, Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  HENRY KRUSE sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3,55-040 Kobierzyce- cena oferty brutto 24.782,43

   

  Uzasadnienie wyboru :w/w oferta była druga w kolejności, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

   

                                                                                                                        p.o. Dyrektor

                                                                                                                       Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


                                                                 tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A.271. 4 .20120                                                                           Jedlanka dnia    18.02.2020

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb Domu pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  LUX MEDICAL, 23-300 Janów Lubelski, ul. Okopowa 27  - cena brutto oferty 22.758,42

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

   

   

                                                                                                                        p.o. Dyrektor

                                                                                                                        Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP:9482604208                                              tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.04.2020                                                   Jedlanka, dnia 11.02.2020 r.

   

  Wykonawcy   uczestniczący   w   postępowaniu

  INFORMACJA   O   WYNIKACH   POSTĘPOWANIA 

   

  Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek kserokopiarek wykorzystywanych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje,             że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  FAMEX Jastrzębscy sp.j  ul. Żeromskiego 104, 26 – 600  Radom przedstawiła najkorzystniejszą cenę w wysokości 13 676,37 zł/brutto

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

  Otrzymują:

  1. a/a
  2. FAMEX JASTRZĘBSCY spółka jawna, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 104
  3. Biur-Plus, Zbigniew Jakubczyk, 26-600 Radom, ul.  Tartaczna 3/5
  4. Unibit Sp. z o.o. Ul. Porcelanowa 51,  40 – 246  Katowice
  5. DMD S.C. Paweł Miturski Dorota Miturska, ul. Staroniwska 41B, 35 – 101  Rzeszów
  6. SOFTRIX,  ul. Traugutta 61, 26 – 600  Radom                  

                                                                                                                               p. o. Dyrektor

                                                                                                                               Jacek Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę środków do dezynfekcji i rękawiczek jednorazowych czek

   W załączeniu formularz ofertowy na dostawę w/w artykułów


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprostowanie do zapytania ofertowego na dostawę środków do dezynfekcji i rękawiczek jednorazowych

  Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2020 r.

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę środków do dezynfekcji i rękawiczek jednorazowych czek

   

  Sprostowanie terminu składania ofert: ofetę należy złożyć do dnia 14.02.2020 do godziny. 12.00

   

   

                                                                                          p.o Dyrektor

                                                                                          Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę środków do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                                               tel/fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.4 .2020                                                                            Jedlanka, dnia 6.01.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

   

  Nazwa asortymentu

   

  Ilość

   

  1.

  Płyn do dezynfekcji rąk AHD 1000 (op. 10szt x 0,5l i 11 x 5l)

  60l

  2.

  Preparat myjąco antybakteryjny do mycia całego ciała i włosów SPIDADERM (op. 2 x 6l)

  12l

  3.

  Chusteczki dezynfekcyjne o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym prądkobójczym ICIDES N (opakowanie uzupełniające  90szt.)

   36 op.

  4.

  Pojemnik na chusteczki dezynfekcyjne okrągły, plastikowy pasujący do wkładów z chusteczkami j.w.

  10szt

  5. 

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op.  6x0,75l i 1x5l

  9,5l

  6.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op 10x0,65 i 2 x 5l

  16,5l

  7.

  Tabletki  dezynfekcyjne do powierzchni zmywalnych MEDICARINE op. 300tabl.

  6op.

  8.

  Mydło do dezynfekcji rąk myjąco-odkażające w płynie o działaniu antybakteryjnym, nie zawierające barwników i środków zapachowych

  ( op. 4 x 5l )

   

   20l

  9.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni LAUDAMONIUM(op. 5 x 2l)

  10l

  10

  VELOX SPRAY – do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego op. 1l

  3 szt.

  11.

  Środek do mycia rak i ciała OCTANISEPT op. 250ml

  15szt.

  12.

  Rękawiczki gumowe robocze rozmiar M,L

  240par

  13.

  Rękawiczki z nitrylu „Nitrylex”  rozmiar S

  Rękawiczki z nitrylu „Nitrylex”  rozmiar M

  750op.

  750op.

   

  Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia:

   

  1) Wszystkie zaoferowane preparaty muszą być oznakowane etykietami w języku polskim.

  2) Zaoferowane preparaty muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

  3) Zaoferowane preparaty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres 12-m-cy od daty podpisania umowy

   

  Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcom:

   

  1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki zaoferowanych preparatów najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia

  3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

  4.Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie              następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

  Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

   

  Warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma

  – tel. 48 32-13-026

   

  Ofertę należy złożyć do dnia 14.01.2020 r. do godziny 12.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór  umowy

   

   

   

   

                                                                                                      p.o Dyrektor

                                                                                                      Jacek Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę srodków do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

     tel/fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.4 .2020                                                                         Jedlanka, dnia 6.01.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

   

  Nazwa asortymentu

   

  Ilość

   

  1.

  Płyn do dezynfekcji rąk AHD 1000 (op. 10szt x 0,5l i 11 x 5l)

  60l

  2.

  Preparat myjąco antybakteryjny do mycia całego ciała i włosów SPIDADERM (op. 2 x 6l)

  12l

  3.

  Chusteczki dezynfekcyjne o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym prądkobójczym ICIDES N (opakowanie uzupełniające  90szt.)

   36 op.

  4.

  Pojemnik na chusteczki dezynfekcyjne okrągły, plastikowy pasujący do wkładów z chusteczkami j.w.

  10szt

  5. 

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op.  6x0,75l i 1x5l

  9,5l

  6.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op 10x0,65 i 2 x 5l

  16,5l

  7.

  Tabletki  dezynfekcyjne do powierzchni zmywalnych MEDICARINE op. 300tabl.

  6op.

  8.

  Mydło do dezynfekcji rąk myjąco-odkażające w płynie o działaniu antybakteryjnym, nie zawierające barwników i środków zapachowych

  ( op. 4 x 5l )

   

   20l

  9.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni LAUDAMONIUM(op. 5 x 2l)

  10l

  10

  VELOX SPRAY – do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego op. 1l

  3 szt.

  11.

  Środek do mycia rak i ciała OCTANISEPT op. 250ml

  15szt.

  12.

  Rękawiczki gumowe robocze rozmiar M,L

  240par

  13.

  Rękawiczki z nitrylu „Nitrylex”  rozmiar S

  Rękawiczki z nitrylu „Nitrylex”  rozmiar M

  750op.

  750op.

   

  Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia:

   

  1) Wszystkie zaoferowane preparaty muszą być oznakowane etykietami w języku polskim.

  2) Zaoferowane preparaty muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

  3) Zaoferowane preparaty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres 12-m-cy od daty podpisania umowy

   

  Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcom:

   

  1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki zaoferowanych preparatów najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia

  3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

  4.Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie              następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

  1. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.01.2020 r. do godziny 12.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   


  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór  umowy

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek kserokopiarek

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP:9482604208                                              tel/fax48 321-30-26

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.04.2020                             Jedlanka, dnia 31.01.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

   

  Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek kserokopiarek wykorzystywanych w  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zwraca się z prośba o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych szczegółowo wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

  Cena wskazana przez Wykonawcę winna zawierać należny podatek VAT (cena brutto) oraz koszt dostawy materiałów do DPS w Jedlance. Cena będzie niezmienna w czasie trwania umowy.

  Ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi i nie mogą być podstawą , w razie mniejszych lub większych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

  Zastosowanie przez  Zamawiającego zaproponowanych przez Wykonawcę kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty przez Zamawiającego praw z tytułu gwarancji na urządzenie.                                                                                                                                                          Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

  Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Wojciech Wójcik – tel. 48 32-13-026   

  Ofertę  należy złożyć do dnia 05.02.2020 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl , administracja@jedlankadps.pl                                                                                            Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych na okres do 31.12.2020 r.  

   

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.

  Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

   

   Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania

  w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

   

   1. Formularz oferty.

   2. Wzór umowy.

   

                                                                                         p. o.  Dyrektor

                                                                                            Jacek  Kowalski


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy środk ow czystosci i art. higienicznych do potrzeb Domu pomocy Społecznej w Jedlance

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.3 .2020                                Jedlanka dnia 24.01.2019 r.

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa środków do utrzymania czystości i art. higienicznych dla potrzeb Domu pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  PH„ADMOR”, Przedsiębiorstwo Handlowe, 26-600 Radom, ul.  Wierzbicka 58 m 1 – kwota brutto 71.463,64

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

  Otrzymują:

  1. PPHU OAFI , Adam Łodziński, 15-110 Białystok , ul. Kombatantów 1
  2. „ADMOR” Przedsiębiorstwo Handlowe, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 58 m 1
  3. Biur-POL, Zbigniew Sobień, 26-600 Radom, ul. 1905 roku 60

   

                                                                                                            p.o Dyrektor

                                                                                                             Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                                tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A.271. 3.2019                                                                      Jedlanka dnia     22.01.2020

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: zakup i dostawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu po zmodyfikowaniu formularza ofertowego wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  1. „IDALIA” Ireneusz Wolak sp.j., 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 10 – kwota  77.897,11

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

   

  Otrzymują:

  1. IDALIA” Ireneusz Wolak sp.j., 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 10

   

                                                                                                          p.o Dyrektor

                                                                                                          Jacek Kowalski

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę środków do utrzymania czystości i artykułów higienicznych

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


                                                             tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 3 .2020                                                                           Jedlanka dnia  16.01.2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa środków do utrzymania czystości i artykułów higienicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa Artykułu

  Ilość

  szt.

  1.

  Zmywak kuchenny (gąbka duża)

  360 szt

  2.

  Druciak metalowy

  60 szt

  3.

  Końcówka mop – sznurek

  15 szt

  4.

  Kij do mopa drewniany z gwintem

  10szt

  5.

  Wiadro+ wyciskacz plastikowy o poj. 10l

  15szt

  6.

  Żel do wc „Palemka” poj. 1l

  380szt

  7.

  Odświeżacz powietrza Air Fusion

  300ml (zapach: kwiatowy, morski, leśny)

  900 szt

  8.

  Papier toaletowy biały delikatny trzywarstwowy ok 230 listków

  10000 szt

  9.

  Pasta sama poj. 250g

  60 szt

  10.

  Domestos płyn do dezynfekcji WC, zagęszczony, czyszcząco- dezynfekujący i wybielający, zabijający bakterie, wirusy i grzyby poj. 1250 ml

  1000 szt

  11.

  Mleczko do czyszczenia „CIF”op. 1l

  50szt

  12.

  Płyn do kąpieli 5l „Biały jeleń”

  60szt

  13.

  Płyn do mycia naczyń Ludwik op. 5l

  75 szt

  14.

  Płyn do mycia i pielęgnacji podłóg laminowanych „Ajax”poj. 1l

  1100szt

  15.

  Płyn do szyb 0,5l

  50szt

  16.

  Płyn do dezynfekcji i wybielania tkanin „ACE” poj. 1l

  100 szt

  17.

  Proszek do czyszczenia powierzchni „ Ajax” poj. 1kg

  100szt

  18.

  Ścierki domowe (pakowane po 3 szt)

  780szt

  19.

  Trutka na gryzonie  op. 250g granulat

  15 szt

  20.

  Środek owadobójczy na muchy i komary w aerozolu 300ml

  15 szt

  21.

  Ręcznik papierowy dwuwarstwowy szer. 22cm ok. 500 listków mocny

  970 szt

  22.

  Ręczniki papierowe składanka op. 200 listków

  250 szt

  23.

  Środek do czyszczenia rur „Kret” 1kg

  20 szt

  24.

  Szampon uniwersalny do mycia głowy  1l

  370 szt

  25

  Szampon przeciwłupieżowy 1l

  70szt

  26.

  Mydło w płynie o właściwościach czyszczących o naturalnym pH dla skóry o łagodnym zapachu poj. 5l

  170szt

  27.

  Jednorazowy nabój z mydłem w płynie o masie netto 700g pasujący do dozownika mydła w pianie MERIDA TOP z tworzywa ABS okienko niebieskie

  5 szt

  28.

  Płyn „Ajax” do mycia szyb poj. 5l

  12 szt

  29.

  Proszek do prania Vizir (do białego)

  Op. ok.10kg

  250 kg

  30.

  Proszek do prania „Bryza” (kolor) op. ok.10kg

  380 kg

  31.

  Proszek piorąco- dezynfekujący „Eltra”do prania ogólnego

  160 kg

  32.

  Płyn do prania delikatnych tkanin op. 4l

  52szt

  33.

  Płyn do płukania(koncentrat) op. 1l

  108 szt

  34.

  Pasta do prania „Komfort” op. 500g

  240 szt

  35.

  Mydło do prania „Biały Jeleń  w kostce 150g

  325 szt

  36.

  Odplamiacz „Vanish” do koloru poj. 1l

  84 szt

  38.

  Kostka do WC z zawieszką

  60 szt

  39.

  Proszek na mrówki „Bros” 200g

  10 szt

  40.

  Worki na śmieci mocne 35l

  1200szt

  41.

  Worki na śmieci 60l

  12000szt.

  42.

  Worki na śmieci 60l czerwone mocne

  800szt

  43.

  Worki na śmieci 120l

  320szt

  44.

  Worki na śmieci 160l

  6000 szt

  45.

  Ścierki do podłogi wym. 65x45

  80 szt

  46.

  Miotła sorgo

  4 szt

  47.

  Szczoteczka do rąk wym. 10cm

  10 szt

  48.

  Szczotka+ szufelka

  20 szt

  49.

  Szczotka do zamiatania na kiju 35 cm

  20 szt

  50.

  Szczotka do WC stojąca-plastikowa

  120szt

  51.

  Płyn do mycia w zmywarkach gastronomicznych:  Alka op 25kg Neodisher

  8szt

  52.

  Nabłyszczasz do zmywarki : Barlon  op. 5l

  8szt

  53.

  Odkamieniacz   do zmywarki Barlon  op 5l 

  4szt

  54.

  Płyn do stali nierdzewnej Neoblank op. 750ml

  6 szt

  55.

  Płyn do przypalonych powierzchni Neogrill 750ml

  6 szt

  56.

  Maszynka do golenia jednorazowa

  120szt

  57.

  Pianka myjąco-pielęgnujaca SENI 500ml

  100szt

  58.

  Szczotka ryżowa z kijem do szorowania powierzchni drewnianej w oprawie dł. 190 mm, szer. 62 mm

  5 szt

  59.

  Perfumowany koncentrat do sanitariatów Aktiw- Duf KIEHL 1000 ml

  15szt

   

  Ofertę należy złożyć do dnia 24.01.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana  umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 ,e-mail:kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.                                                                  

   

                                                                                                                          p.o Dyrektor

                                                                                                                          Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy art. spożywczych

  Znak sprawy : DPS.A. 271.1 .2020                                                                            Jedlanka dnia 16.01.2020 r.

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa artykułów spożywczych   dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez : Almax – Dystrybucja Sp.z o.o., Panieńszczyzna , 21-002 Jastków 0- cena oferty brutto – 66.349,71

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

                                                                                                                 p.o Dyrektor

                                                                                                                  Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek i wkładek anatomicznych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.2.2020                                                                        Jedlanka dnia  16.01.2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa pieluchomajtek oraz wkładek anatomicznych urologicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar  M

  8928

  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar  L

       24000

  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar XL

         4000

  1.  

  Wkładki (URO PROTECT) anatomiczne wkłady urologiczne Plus

         2200

  1.  

  Pieluchomajtki SENI ActiV NORMAL (wkładane) rozmiar L

  2232

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  -- wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  7.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

  Ofertę należy złożyć do dnia 22.01.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                               p.o. Dyrektor

                                                                                               Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2 - projekt umowu
  2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@dpsjedlanka.pl

                                                    tel./fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.1 .2020                            Jedlanka, dnia 7.01.2020 r

  .

  ZAPYTANIE OFERTOWE    

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: dostawa artykułów spożywczych  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

  Nazwa Artykułu

  Ilość kg

  1.

  Aromat do ciast 5g

  130szt

  2.

  Barszcz biały w torebce 40g

  400szt

  3.

  Biszkopty

  7kg

  4.

  Budyń śmietankowy lub waniliowy 60g

  800szt

  5.

  Chrzan w słoiku 290g

  200szt

  6.

  Cukier kryształ

  2500kg

  7.

  Cukier waniliowy 32g

  800szt

  8.

  Cukier puder

   

  30kg

  9.

  Cynamon 20g

  40szt

  10.

  Czosnek granulowany 30g

  80szt

  11.

  Drożdże świeże

  40kg

  12.

  Dżem słodzony fruktozą 240g-rózne smaki

  400szt

  13.

  Dżem brzoskwiniowy 280g

  250szt

  14.

  Dżem truskawkowy 280g

  300szt

  15.

  Dżem wiśniowy 280g

  300szt

  16.

  Dżem z czarnej porzeczki 280g

  300szt

  17.

  Galaretka owocowa 90g

  1300szt

  18.

  Gałka muszkatołowa  15g

  40szt

  19.

  Groszek konserwowy 400g

  300szt

  20.

  Herbata ekspresowa a 100szt

  400szt

  21.

  Imbir 20g

  40szt

  22.

  Kakao 100g

  170szt

  23.

  Kasza gryczana

  250kg

  24.

  Kasza jęczmienna

  300kg

  25.

  Kasza manna

              320kg

  26.

  Kasza pęczak

  120kg

  27.

  Kawa inka 150g

  250szt

  28.

  Ketchup łagodny 500g

  200szt

  29.

  Kisiel b/c różne smaki 40g

  1400szt

  30.

  Koncentrat pomidorowy 30% 200g

  1000szt

  31.

  Konserwa mięsna wieprzowa 300g

              1000szt

  32.

  Kukurydza konserwowa 400g

  150szt

  33.

  Kwasek cytrynowy 20g

  230szt

  34.

  Liście laurowe  10g

  100szt

  35

  Majeranek 5g

  250szt

  36.

  Mak niebieski

  30kg

  37.

  Makaron łazanki

  200kg

  38.

  Makaron nitki

  450kg

  39.

  Makaron świderki

  600kg

   

  40.

  Margaryna palma 250g

  350szt

  41.

  Marmolada 1kg

  250szt

  42.

  Masło roślinne kubek 250g

            1400kg

  43.

  Mąka pszenna

  2000kg

  44.

  Mąka ziemniaczana

  170kg

  45.

  Mód naturalny 380g

  350szt

  46.

  Musztarda 1kg

  120szt

  47.

  Ocet 0,5l

  100szt

  48.

  Olej uniwersalny 1l

  650szt

  49.

  Papryka mielona słodka 20g

  90szt

  50.

  Pasztecik drobiowy 130g

  2800szt

  51.

  Pieprz naturalny 20g

  700szt

  52.

  Pieprz ziołowy

  380szt

  53.

  Płatki jęczmienne

  150kg

  54.

  Płatki kukurydziane

  200kg

  55.

  Płatki owsiane

  150kg

  56.

  Płatki ryzowe

  150szt

  57.

  Powidła śliwkowe 280g

  300szt

  58.

  Proszek do pieczenia 36g

  200szt

  59.

  Przyprawa do kurczaka 20g

  80szt

  60.

  Przyprawa do piernika 20g

  80szt

  61.

  Przyprawa do ryb 40g

  30szt

  62.

  Przyprawa do wieprzowiny 30g

  80szt

  63.

  Przyprawa do zup w płynie 1l

  150szt

  64.

  Przyprawa do flaków-Prymat 20g

  75szt

  65.

  Przyprawa Vegeta 200g

  150szt

  66.

  Rodzynki 100g

  150szt

  67.

  Rosołki drobiowe 60g

  250szt

   

  68.

  Ryż

  550kg

  69.

  Soda oczyszczona 50g

  40szt

  70.

  Sos do mizerii i sałaty 9g

  250szt

  71.

  Sól 1kg

  600szt

  72.

  Susz owocowy

  7kg

  73.

  Syrop owocowy 500ml

  400szt.

  74.

  Szczaw konserwowy 290g

  120szt

  75.

  Wiórki kokosowe 100g

  50szt

  76.

  Ziele angielskie 15g

  110szt

  77.

  Zupa grzybowa a torobce 40g

  400szt

  78.

  Żelatyna 30g

  60szt

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

                      Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

                      Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających

            spełnienie              następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

  2. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena
  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

  P. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.01.2020 r. do godz. 900 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

  1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiajcy informuje,że Administratorem Danych Osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel 48 32-13-026

  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować sie z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu: kontakt.iod@gmail.com

  3. Dane osobowe będa przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit.c RODO w związku z ustawą Pawo Zamowień Publicznych.

  5. Odbiorcami danych osobowych moga byc osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  celów okreslonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiazującego prawa.

  7. Osobie, ktorej dane dotycza przysługuje prawo dostepu do danych. Osobie ,której dane dotyczą  przysługuje prawo wnieienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Podanie danych jest dobrowolne , jednakże ich nie podanie uniemozliwi dokonanie oceny spełnienia wymagań prezez Wykonawcę  zamówienia, co skuutkowac będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy

   

                                                                                                             p.o. Dyrektor

                                                                                                             Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy jaj swiezych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


                                                                tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.22.2019                                                                       Jedlanka dnia 03.01.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa jaj świeżych  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

  Ferma drobiu Artur Motyka,26-600 Radom, ul. Orkana 29   – kwota brutto oferty  14.850,00

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1.Ferma drobiu Artur Motyka, 26-600 Radom, ul. Orkana 29

  2. Ferma drobiu, Jarosław Wilkowski, Klwatka10, 26-634 Gózd

   

                                                                                                           p.o. Dyrektor

                                                                                                           Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy warzyw mrozonych

  Znak sprawy : DPS.A. 271.21 .2019                                                                      Jedlanka dnia 3.01.2020 r.

   

   

             Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

        Jedlanka 10

       26-660 Jedlińsk

       e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


                                                                   tel/fax 48 32-13-026

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa warzyw mrożonych  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

  1. PPUH „MARK” , 26-634 Gózd ul. Radomska 43 – cena oferty brutto – 2.606,63

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. PPUH „MARK” 26-634 Gózd, ul. Radomska 43
  2. PH „MAGAT”, Radom, ul. Łukasika 3

   

                                                                                                       p.o. Dyrektor

                                                                                                       Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacjsa o wyborze wykonawcy na dostawe ryb świezych,mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 19  .2019                                                                       Jedlanka dnia 03.01.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa  ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

  PPUH „MAGAT” , 26-600 Radom, ul. Łukasika 3 – wartość oferty brutto 19.959,45

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. PPUH „MARK” 26-634 Gózd, ul. Radomska 43
  2. PH „MAGAT”, Radom, ul. Łukasika 3

                                                                                                                 p.o. Dyrektor

                                                                                                                 Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy mleka i jego przetworów

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                              tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.17.2019                                                                          Jedlanka dnia 20.12.2019 r.

   

   

                                                                INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa mleka i jego przetworów oraz drobiu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Firma Handlowa ”STARMLECZ”, Starachowice , ul. Zgodna 4b -  cena  oferty  brutto  74.619,30

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna , spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

  Otrzymują:

  1. Firma Handlowa”STARMLECZ”, 27-200 Starachowice , ul. Zgodna 4b

   

                                                                                                                               p.o. Dyrektor

                                                                                                                              Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy miesa i jego przetworów

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                            tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.18.2019                                                                        Jedlanka dnia 17.12.2019 r.

   

   

                                                           INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa mięsa i jego przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MAMBA”sp. j. Maków, ul. Skaryszewska 15, 26-640 Skaryszew – kwota brutto  114.156,00

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza , spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

  Otrzymują:

  1. Zakład Przetwórstawa Mięsnego Nowakowski sp. z o.o. Dąbrowa 6, 26-332 Sławno
  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MAMBA”sp. j. Maków, ul. Skaryszewska 15, 26-640 Skaryszew

   

                                                                                                                                  p.o Dyrektor

                                                                                                                                 Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawy pieczywa

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                           tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.16.2019                                                                              Jedlanka dnia 19.12.2019 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa pieczywa dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w piekarnię:

  Piekarnia „EXPUCH” Marek Jaworski, ul. Konopnickiej 23, 26-660 Jedlińsk – cena oferty 43.876,25

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. Piekarnia „EXPUCH” Marek Jaworski, ul. Konopnickiej 23, 26-660 Jedlińsk

   

                                                                                                                                      p.o. Dyrektor

                                                                                                                                     Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy warzyw i owoców

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                            tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 20 .2019                                                                           Jedlanka dnia 19.12.2019 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa warzyw i owoców  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 – kwota  brutto  23.540,25

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46
  2. SARMATA , Michał Dębski, 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 25 lok.10

   

                                                                                                                                p.o. Dyrektor

                                                                                                                                Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP 9482604208                                                                  tel /fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.217. 25 .2019                                        Jedlanka, dnia 20.12.2019 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  dotyczy: zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej złotych kwoty 30 000 euro  

  w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy 

  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Zapraszamy  do  złożenia  oferty  na :               

  świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym , których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w  Jedlance.                                                                              

  Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance.
  2. Sprawienie pogrzebu obejmuje

  - zapewnienie miejsca na grób (wykopanie + pochowanie) ustalenie z zarządcą cmentarza miejsca pochówku wraz z zapewnieniem złożenia trumny z ciałem do grobu na  cmentarzu w Jedlińsku .

  - pochowanie zmarłego w trumnie drewnianej sosnowej lub topolowej

  - zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej

  - zapewnienie krzyża drewnianego ( jeżeli wymaga tego sytuacja)

  - obsługa pogrzebu ( zapewnienie uczestnictwa 4 żałobników)

  - zapewnienie transportu do przewiezienia zwłok ( transport ciała) z miejsca zgonu  lub miejsca przechowywania ciała , a następnie na cmentarz  w Jedlińsku.

  - przechowywanie ciała w chłodni

  - przygotowanie ciała do pochówku , łącznie z ubraniem zwłok

  - zapewnienie kompletnej oraz nowej bielizny, odzieży i obuwia dla zmarłego ( w przypadku braku)

  - rozwieszenie nekrologów ( co najmniej 2 szt.).

  - kwiaty , wieńce

  Warunki realizacji zamówienia:

  1. Zamawiający zleci realizacje sprawienia pogrzebu  przez cały 2020 rok.
  2.  Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są usługi pogrzebowe , dokładna ilość dokonanych pochówków nie jest znana.
  3. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego, określające miejsce pochówku jak również zakres wykonanych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
  4. Pochówek będzie wykonywany na cmentarzu komunalnym w Jedlińsku.
  5. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.
  6. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej wykonanej usłudze.
  7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.
  8.    Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy.
  9. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy zostanie zapłacone w terminie do 14 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury,  z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, jeżeli rachunek ten będzie znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek widniejący w Wykazie podatników. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowego.
  10. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  11.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

  12.  Wykonanie czynności w pełnym zakresie nie będzie miało miejsca we wszystkich przypadkach. Zamawiający dopuszcza możliwość przy realizacji konkretnego pochówku do rezygnacji z niektórych elementów usługi, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów  usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazanej w formularzu ofertowym.

  13.  Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy lub inne podmioty którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia w przypadku niedołożenia przez te podmioty należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

  14.  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno– prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

  Termin realizacji zamówienia:

  Od daty podpisania umowy z wybraną firmą do 31.12.2020r

  Kryterium wyboru oferty.

  Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie .

  Sposób przygotowania i składania oferty.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  2. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem faksu pt. nr 48/321-30-26  lub poczta

  e-mail na adres: kontakt@jedlankadps.pl, administracja@jedlankadps.pl  lub osobiście na adres Zamawiającego do dnia 24.12.2019r do godz.1030.

  1. Kompletna oferta musi zawierać:

  - formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  - stosowne pełnomocnictwa w przypadku , gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.

  - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania             90w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

         4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:

             - posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli

              przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

             -  posiadania wiedzy i doświadczenia,

             - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

               wykonania zamówienia

            -  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Inne istotne postanowienia:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego uzasadnienia.
  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
  3. Termin związania z ofertą wynosi 15 dni od dnia złożenia oferty.
  4. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.
  5. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana , Zamawiający określi termin zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do  zapytania ofertowego.
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami : Wojciech Wójcik Tel. 48/321-30-26

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 ,              a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   1. Formularz oferty

   2.  Wzór umowy.


  Lista załączników
  1. 2.Wzór umowy
  2. 1.Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na transportu i utylizacji odpadów medycznych

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP 9482604208                                                                  tel /fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.217. 24 .2019                          Jedlanka, dnia 20.12.2019 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

   

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (kod 18 01 03)  z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w    

     przedmiotu zamówienia: Zapytanie  ofertowe

   

  Dom  Pomocy  Społecznej w Jedlance zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (kod 18 01 03) z tutejszego Domu. Rocznie wytwarzamy około 80 kg odpadu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

  W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady jakie firma musi ponieść w związku z realizacją zamówienia (podatek VAT, koszty transportu i utylizacji,  oraz innych opłat). Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

  Ceny netto są niezmienne w okresie trwania umowy.                                                                                                                      Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  Cena winna być przedstawiona w następujący sposób:

  1. cena – ryczałt do 3 kg…………... netto……………VAT………………….brutto.
  2. cena za kilogram ponad ryczałt ……………netto…………….VAT…………………brutto.

  Nie przewiduje się zmiany ceny przez okres trwania  umowy.

  Termin realizacji zamówienia  02.01.2020 – 31.12.2020r.

  Ofertę należy złożyć do dnia 24.12.2019 r na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : administracja@jedlankadps.pl,   kontakt@jedlankadps.pl

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik  tel. 48 32-13-026

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

                                                                                                p.o. Dyrektor

                                                                                           Jacek Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na wywóz stałych odpadów komunalnych

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP 9482604208                                                                  tel /fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.217. 23 .2019                          Jedlanka, dnia 20.12.2019 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

   

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: wywozu stałych odpadów komunalnych (kod 20 03 01)  z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

  Zapytanie  ofertowe

  Dom  Pomocy  Społecznej w Jedlance  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych ( kod 20 03 01) z posesji położonej w Jedlance , gm. Jedlińsk będącej w zarządzie DPS . Dom nie posiada własnego pojemnika . Obecnie  korzystamy z pojemnika o pojemności 7,0 m3.  Rocznie  Dom wytwarza około  60 Mg odpadu.

  W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady jakie firma musi ponieść w związku z realizacją zamówienia (podatek VAT, koszty transportu i utylizacji,  oraz innych opłat). Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

  Ceny netto są niezmienne w okresie trwania umowy.                                                                             Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  Nie przewiduje się zmiany ceny przez okres trwania  umowy. 

  Termin realizacji zamówienia  02.01.2020 – 31.12.2020r.                                                      

  Ofertę należy złożyć do dnia 24.12.2019 r na adres Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance, Jedlanka 10,  26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : administracja@jedlankadps.pl,   kontakt@jedlankadps.pl                                                        Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik  tel. 48 32-13-026

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

                                                                                                p.o. Dyrektor

                                                                                           Jacek Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe jaj świezych

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.22 .2019                                                                   Jedlanka dnia 20.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy :  dostawa jaj świeżych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Jaja świeże  o wadze ok. 65g

  33000 szt.

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 27.12.2019 r. do godz. 14.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę  z dniem 1 stycznia 2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw mrożonych

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

                                                        tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.  21  .2019                       Jedlanka dnia  10.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa warzyw mrożonych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Kalafior mrożony 400g

  300szt

        2.

  Brokuł mrożony 400g

  300szt

        3 .

  Mieszanka warzywna mrożona (marchew, fasola szparagowa, por, brukselka, pietruszka, seler, kalarepa) 400g

  450szt

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  - wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

  7.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

  Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2019 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę z dniem 1 stycznia 2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

   

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

                                                                                           p.o. Dyrektor

                                                                                           Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2 projekt umowy
  2. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę ryb świezych,mrożonych, wedzonych oraz ich przetworów

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

     tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 19 .2019                                                                    Jedlanka dnia  10.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Śledź w oleju puszka -  170g

  500szt

        2. 

  Śledź w pomidorach puszka – 170g

  800szt

        3.

  Paprykarz szczeciński – puszka 300g

  400szt

        4.

  Śledzie płaty – wiaderko 4kg

  152kg

        5.

  Makrela wędzona

  150kg

        6.

  Ryba filet- Miruna

  450kg

   

   

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  -- wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2019 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę  z dniem 1 stycznia 2020 r zostanie  podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                                                          p.o Dyrektor

                                                                                                                          Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 Formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe warzyw i owoców

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  NIP 796-11-27-685                                                                                tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 00029472

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.20.2019                                                                       Jedlanka dnia 5.12.2019 r.

                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  60kg

  6.

  Cebula

  300kg

  7.

  Kapusta biała

  200kg

  8.

  Kapusta pekińska

  160szt

  9.

  Czosnek

  5kg

  10.

  Buraki czerwone

  600kg

  11.

  Jabłka mekintosz

  2000kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  800kg

  15.

  Ogórek kiszony

  350kg

  16.

  Pieczarki

  80kg

  17.

  Kapusta czerwona

  100kg

  18.

  Cytryny

  50kg

  19.

  Groch żółty

  30kg

  20.

  Fasola Jaś

  50kg

  21.

  Banany

  60kg

  22.

  Mandarynki

  45kg

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2019 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1.01.2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail :kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                                                       p.o. Dyrektor

                                                                                                                       Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2 projekt umowy
  2. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe pieczywa

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                      tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.16 .2019                              Jedlanka dnia  09.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa pieczywa dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Chleb pszenno-żytni 550g krojony

  9.200sztszt

  2.

  Chleb staropolski 600g krojony

  1.900szt

  3.

  Bułki kajzerki 50g

  80.000szt

  4.

  Bułka tarta op. 1kg

  150kg

  5.

  Gryzka

  2190szt

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia  16.12.2019 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1 stycznia 2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                                   p.o. Dyrektor

                                                                                                   Jacek Kowalski

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na mleko i jego przetwory

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                      tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.17.2019                                                                     Jedlanka dnia 09.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa mleka oraz jego przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Mleko 2% w workach 5l

  14600l

  2.

  Ser biały półtłusty pergamin

  1200kg

  3.

  Ser żółty „Gouda” tłusty

  300kg

  4.

  Ser topiony - różne smaki  - op. 100g

  4000szt

  5.

  Serek wiejski op. 200g

  3000szt

  6.

  Serek homogenizowany  op. 150g

  2500szt

  7.

  Śmietana 18% op. 5l

  1200l

  8.

  Jogurt owocowy różne smaki op. 150g

  3000szt

  9.

  Maślanka

  400l

  10.

  Jogurt naturalny op. 150g

  1800szt.

  11.

  Kefir owocowy op. 400g

  2500szt.

   

   

         1.Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2019 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę  z dniem 1 stycznia 2020 r zostanie  podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

                                                                                                      p.o Dyrektor

                                                                                                      Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na mieso i wędliny

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@dpsjedlanka.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel./fax 48 32-13-026

                     REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.18 .2019                                                                  Jedlanka, dnia 9.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

  Nazwa Artykułu

  Ilość kg

  1.

  Schab surowy b/k

  250

  2.

  Żeberka wieprzowe

  250

  3.

  Wątroba wieprzowa

  100

  4.

  Nogi wieprzowe

  250

  5.

  Słonina b/s

  250

  6.

  Kości schabowo- karkowe

  850

  7.

  Łopatka wieprzowa b/k

  1400

  8.

  Wołowina z/k - rozbratel

  350

  9.

  Boczek surowy b/s/b/k

  150

  10.

  Flaki wołowe krojone gotowane

  300

  11.

  Łata wołowa

  100

  12.

  Kiełbasa debreczyńska

  250

  13.

  Kiełbasa śląska

  250

  14.

  Kiełbasa parówkowa wieprzowa

  250

  15.

  Polędwica drobiowa

  150

  16.

  Pasztetowa wieprzowa

   

  200

  17.

  Mortadela

  200

  18.

  Salceson włoski wieprzowy

  200

  19.

  Serwolatka

  150

  20.

  Kaszanka

  150

  21.

  Pieczeń rzymska

  150

  22.

  Mielonka wieprzowa

  150

  23.

  Schab drobiowy

  150

  24.

  Szynka wiejska chuda

  150

  25.

  Kiełbasa szynkowa

  150

  26.

  Kiełbasa krakowska

  150

  27.

  Szynka drobiowa

  150

  28.

  Golonka prasowana

  150

  29.

  Szynkówka

  150

  30.

  Uda z kurczaka mrożone

  800

  31.

  Porcje rosołowa mrożone

  900

  32.

  Piersi z kurczaka mrożone

  600

  33.

  Polędwica sopocka

  150

  34.

  Szynka z indyka z warzywami

  150kg

  35.

  Parówki wieprzowe

  300kg

  36

  Pasztet wieprzowy

  200kg

  37.

  Wątróbka drobiowa

  100kg

  36.

  Szynka tyrolska

  150kg

   

   

  Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty były pakowane próżniowo ( z wyłączeniem kości oraz wołowiny z kością) oraz aby dostawa była zgodna z zamawianą ilością.

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

            Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

            Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie         następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz ofertowy

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

  P. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2019 r. do godz. 900 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

  1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę z dniem 1 stycznia 2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

   

   

   

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

   

  Załączniki:

   

  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt  umowy                                                                                       p.o. Dyrektor

                                                                                                                       Jacek Kowalski

   

   


  Lista załączników
  1. 1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 - projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                                                         Jedlanka  16.09.2019R

   

  OGŁOSZENIE

  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

   

  Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:

  Dostawa  gazu  płynnego  propan – butan  oraz  dzierżawa  zbiorników  naziemnych  i  urządzeń  instalacji  zbiornikowej ”.

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna „MAR–ROM” Dobrut 18 B, 26 – 505 OROŃSKO

  Uzasadnienie  wyboru: Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W  kryterium oceny oferta uzyskała -  100  punktów.

  1.     Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Prawo zamówień publicznych.

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Oferta nr 1.   Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna „MAR–ROM” Dobrut 18 B,                         

                          26 - 505 OROŃSKO                                 

  Oferta nr 2.   BETA PRIM Sp. z.o.o   22 – 100 Chełm  ul. Bieławin  7

  W  kryterium oceny  oferta uzyskała – 94 pkt.

   

  2.     Działając na podstawie art.94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie minimum 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie Zamawiającego.

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O OTWARCIU OFERT „Dostawa gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawa zbiorników naziemnych i urządzeń instalacji zbiornikowej”.

                                                                                                                                 Jedlanka 30.08.2019r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

   

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego wynosi  611 556,00 PLN. brutto za okres dostawy ( 2 lata )

   

  1. Jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa , niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia , Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dodatkowe środki, jeżeli uda się je pozyskać , a jeżeli nie to postepowanie zostanie anulowane.
  2. Do  udziału w postępowaniu na „ Dostawę gazu płynnego propan-butan oraz dzierżawę zbiorników naziemnych i urządzeń instalacji zbiornikowej ”  przystąpiły następujące firmy:

   

  1.  Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna „MAR–ROM” Dobrut 18 B, 26 – 505 Orońsko przedstawiona cena  395.361,23 zł. brutto
  2.  BETA PRIM Sp. z o.o.   22-100 Chełm  ul. Bieławin 7, przedstawiona  cena 420192,00 zł. brutto

   

  Prowadzący  podczas otwarcia ofert o godz. 10 10  przedstawił  zainteresowanym wykonawcom  informacje dotyczące  ilości wykonawców przystępujących do postępowania ,cenę jaką zaoferowali wykonawcy oraz dane wykonawców ( adresy firm).

  Podczas  otwarcia ofert byli przedstawiciele następujących firm:

  1. 1.     Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna „MAR–ROM” Dobrut 18 B, 26 – 505 Orońsko

  Nieobecni byli przedstawiciele następujących firm:

  1. 1.     BETA PRIM Sp. z o.o.   22-100 Chełm, ul. Bieławin 7,  
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na warzywa

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                 tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.15.2019                                                                      Jedlanka dnia 29.08.2019 r.

                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                       o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

   Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  80kg

  6.

  Cebula

  350kg

  7.

  Kapusta biała

  250kg

  8.

  Kapusta pekińska

  200szt

  9.

  Czosnek

  6kg

  10.

  Buraki czerwone

  600kg

  11.

  Pomidor

  80kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  800kg

  15.

  Pieczarki

  70kg

  16.

  Cytryny

  50kg

  17.

  Groch żółty

  30kg

  18.

  Fasola Jaś

  40kg

  19.

  Banany

  80kg

  20.

  Mandarynki

  60kg

  21.

  Ogórek świeży

  80kg

  22.

  Ogórki kiszone

  350kg

  23.

  Papryka świeża

  40kg

  24.

  Jabłka                                                        

  2000kg

  25.

  Kapusta czerwona

   60kg

   

  1.Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  3. Ofertę należy złożyć do dnia 04.09.2019 r. do godz. 09.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  4. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1 października  2019 r zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

  Lista załączników
  1. fornularz ofertowy
  2. wzór umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na zapytania dotyczące ogłoszenia o przetargu na dostawę gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawę zbiorników naziemnych i urządzeń

  Odpowiedź na zadene pytrania.

  Jedlanka 26.08.2019

  W dniu 23.08.2019  drogą mailową wpłynęły trzy zapytania dotyczące przetargu na dostawę gazu płynnego propan-butan oraz na dzierżawę zbiorników.

   Poniżej przedstawiamy treść oraz odpowiedzi na zapytania :

  1.Co wg zamawiającego ma zawierać dokumentacja powykonawcza?

  Odpowiedz:  Wszystkie dokumenty wymagane przepisami dopuszczające instalację do użytkowania.

  2. Proszę  o informację jakiego typu parownik obecnie Państwo używacie.

  Wodny , elektryczny czy gazowy ? 

  Odpowiedz: W naszej placówce obecnie używany jest parownik typu elektrycznego.

  3. Mam pytanie odnośnie przetargu na dostawę gazu płynnego propan-butan oraz dzierżawę zbiorników:

  - Cena ma być stała? Czy w oparciu o notowania(np.PKN ORLEN)?

  Odpowiedz: Odpowiedz znajduje w Specyfikacji punkt XII „Opis sposobu obliczania ceny”, podpunkt 4.


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi
  2. Odpowiedzi
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy leków oraz srodków opatrunkowych i materiaóów medycznych

  Informujemy że w dniu 14 sierpnia 2019 r. wpłynęła jedna oferta na dostawę leków, środków opatrunkowych i materiałów medycznych dla mieszkańców DPS w Jedlance. Cena oferty 44.673,22. W dniu 16 sierpnia samorząd mieszkańców zakceptował w/w ofertę.

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę gazu płynnego propan–butan oraz dzierżawę zbiorników naziemnych i urządzeń instalacji zbi

    Jedlanka 19.08.2019r.

   

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  na  dostawę  gazu  płynnego propan – butan  oraz  dzierżawę  zbiorników

  naziemnych i urządzeń instalacji zbiornikowej

   

  1. 1.     Nazwa i adres Zamawiającego

  Dom  Pomocy Społecznej  w  Jedlance

  26  -  660  JEDLIŃSK

  JEDLANKA  10

  Tel./faks    48 / 321-30- 26

  Adres  strony internetowej:  www.jedlankadps.pl

  1. 2.     Określenie  trybu  zamówienia:  PRZETARG NIEOGRANICZONY

   

  1. 3.     Nazwa przedmiotu zamówienia

  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  Dostawa  gazu płynnego propan- butan oraz dzierżawa zbiorników naziemnych i urządzeń instalacji zbiornikowej.

  1. 4.     Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest:

  - dostawa gazu propan – butan do celów grzewczych, w przewidywanej ilości

  353000L w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, transportem  na koszt Dostawcy. Gaz będzie  zasilał kotły : 2 kotły o mocy znamionowej 285 kW  każdy , 1 kocioł o mocy 58,0 kW, 1 kocioł o mocy 110 kW oraz urządzenia kuchenne ( kuchnia sześcio- palnikowa ,dwa kotły warzelne, taboret i patelnia gazowa),

  - dzierżawa trzech zbiorników naziemnych o pojemności (dopuszcza się pojemność 6400–6700l) każdy do magazynowania paliwa oraz urządzeń w instalacji zbiornikowej ( odparowywacz, zawór między kołnierzowy DN 25, reduktor I i II stopnia ). 

  Termin wykonania usługi (posadowienie zbiorników, wykonanie instalacji zbiornikowej ,napełnienie zbiorników gazem) –14 dni od daty podpisania umowy.  W tym  okresie należy zapewnić pracę urządzeń kuchennych w celu sporządzenia posiłków dla mieszkańców.

  Oferowane paliwo winno być dostosowane do zasilania w/w kotłów i urządzeń kuchennych oraz gwarantować wysoką wydajność przy całodobowej eksploatacji.  Dostawy będą zamawiane wg potrzeb Zamawiającego telefonicznie lub faksem

  z wyprzedzeniem 2 dniowym od planowanej daty dostawy. W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewni serwis , obsługę techniczną, przeglądy ( po sezonie grzewczym) i użytkowanie stacji zbiornikowej będącej własnością Wykonawcy. Dostawca zobowiązany jest tak realizować dostawy, aby zapewnić nieprzerwaną prace kotłowni i urządzeń kuchennych przez całodobowy okres pracy.

  1. 5.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

   

  1. 6.     Wspólny Słownik Zamówień  ( CPV )           

  09.12.20.00-0  - roboty w zakresie zbiorników gazowych                                                                                                         45.23.12.22-7  - propan butan

  7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania.

             Dostawa gazu do zbiorników przez okres 24 miesięcy.

  Okres dostawy gazu może ulec zmianie,  ze względu na możliwość podłączenia Domu Pomocy Społecznej w Jedlance do sieci gazu ziemnego. Z tego tytułu Wykonawca nie może rościć sobie żadnych pretensji o skrócony okres dostawy. 

   

  1. 8.     Informacja na temat wadium

   

  Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium .

    9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków

  -    Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  Koncesji, zezwolenia lub licencji , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym ( obrót paliwami  ciekłym).

          -       Wiedza i doświadczenie                                                                                                                   Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.                                                                    Na spełnienie tego w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

   -  wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy                       i doświadczenia wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z  załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga wykazania minimum 2 dostaw o wartości brutto 15 000 zł każda.

  -         Potencjał  techniczny

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  Na spełnienie tego w/w warunku Wykonawca zobowiązany złożyć :  Wykonawca powinien  dysponować cysterną do przewozu gazu o pojemności minimalnej 10 000l.( załącznik nr4)

    Osoby  zdolne do wykonania zamówienia.

  -   Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

  Wykonawca musi złożyć:

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek złożyć:

  a)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2.

  b)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr1.

   

           10.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym                                                                                      przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu lub do reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy dla ustanowionego pełnomocnika.

  Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty dla każdego partnera z osobna.

  Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisywania ofert z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem ” w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis.

  11. Kryteria oceny ofert:

  Najniższa  cena  wynikająca z poniższego wyliczenia.

  Cena 100%.

  Cena gazu  + cena dzierżawy zbiorników wraz z osprzętem                -   100 %

  12. Miejsce i termin składania ofert.

  Oferty należy złożyć w terminie do dn. 29.08.2019r do godz. 1000 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  12. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Oferty zostaną otwarte w dniu  29.08.2019r o godz. 1010 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  13. Termin związania ofertą  -  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej lub zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

  15. Informacje administracyjne

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.jedlankadps.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

  Dom  Pomocy  Społecznej w  Jedlance

  26  -  660 JEDLIŃSK

  JEDLANKA  10

  16.  Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2019 r. pod nr 587254-N-2019  


  Lista załączników
  1. DPS SIWZ 19.08.2019
  2. Wartość szacunkowa gaz 19.08.2019
  3. załacznik nr 1 19.08.2019
  4. załacznik nr 2 19.08.2019
  5. załacznik nr 3 19.08.2019
  6. załacznik nr 4 19.08.2019
  7. załacznik nr 5 19.08.2019
  8. załacznik nr 6 19.08.2019
  9. załacznik nr 7 19.08.2019
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-08-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na leki

  Dom Pomocy Społecznej                                                                                Jedlanka  09.08.2019

          w Jedlance

  26- 660 Jedlińsk, Jedlanka 10         

   

   

   

  W imieniu Mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  cenowej na dostawę leków, produktów leczniczych i materiałów medycznych.

   

  Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez samorząd Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Oferty proszę składać na adres e-mail: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 14.08.2019r do godziny 14:00.

  Po wyborze najkorzystniejszej oferty z danym wykonawcą zostanie podpisane porozumienie na dostawę w/w produktów na okres 1 roku.

  Osoba uprawniona do udzielania informacji Wiesława Surma.

   

  Załączniki:

  1. Kalkulacja cenowa
  2. Wzór porozumienia

   

   

                                                                                                                                              Załącznik nr 1

  KALKULACJA CENOWA LEKÓW,PRODUKTÓW LECZNICZYCH I MATERIAŁOW MEDYCZNYCH

   

  Nazwa

   

  Ilość

  Cena brutto

  Wartość brutto

   

  Acard 75mg (a30)

  480

   

   

   

  Acidum Folicum 15mg HASCO (a30)

  37

   

   

   

  Acidum Folicum 5mg HASCO (a30)

  25

   

   

   

  Agapurin SR 400mg (a20)

  42

   

   

   

  Akineton 5mg (5)

  50

   

   

   

  Alantan maść (30g)

  35

   

   

   

  Altacet żel (75g)

  70

   

   

   

  Aparat do przetoczeń

  100

   

   

   

  Aqua pro inj .(10ml) ( l amp)

  300

   

   

   

  Arcalen maść 20mg  (30g)

  10

   

   

   

  Aviomarin (a 5)

  50

   

   

   

  Bisocard 2,5 mg (a 30)

  60

   

   

   

  Bisocard 5 mg (a 30)

  37

   

   

   

  Captopril 12,5 mg (a30)

  40

   

   

   

  Captopril 25 mg (a30)

  10

   

   

   

  Cewnik do odsysania Nelaton CH 16/14

  42

   

   

   

  Cewnik Foleya „18” : „20”

  25

   

   

   

  Chlestil 200mg (a50)

  22

   

   

   

  Cholinex (a24)

  25

   

   

   

  Cital 20mg (a30)

  24

   

   

   

  Clonazepam 1mg/ml (a 10amp.)

  2

   

   

   

  Clotrimazol- krem 1% (a 20g)

  20

   

   

   

  Concor cor 2,5mg (a 28)

  12

   

   

   

  Cyklo 3 fort (a30 )

  36

   

   

   

  Depo-Provera 150mg/ml (a1 amp.) 1ml

  8

   

   

   

  Diosminex  (a60)

  12

   

   

   

  Diuver  10 mg (a 30)

  48

   

   

   

  Diuver  5 mg (a 30)

  72

   

   

   

  Dren do maski tlenowej

  5

   

   

   

  Elastyczna  siatka opatrunkowa

  10

   

   

   

  Escitalopram 10 mg (a 28)

  13

   

   

   

  Espumisan 40mg (a 100)

  50

   

   

   

  Estozolan 2mg (a20)

  18

   

   

   

  Furoxin (a60)

  6

   

   

   

  Gaza jałowa  1/2m2

  20

   

   

   

  Gaziki 5x5 (a 100) n/jał.

  100

   

   

   

  Glukoza 5% 500 ml 1 fl

  50

   

   

   

  Gripex (a24)

  10

   

   

   

  Halidor 100mg (a60)

  60

   

   

   

  Haloperidol (a10 amp.)

  2

   

   

   

  Hemofer Prol. (a30)

  12

   

   

   

  Hepatil 150mg (a40)

  82

   

   

   

  Hydrochlorothiazyd 12,5 mg (a30)

  36

   

   

   

  Hydrochlorothiazyd 25 mg (a30)

  37

   

   

   

  Hydroxyzinum 10mg (a30)

  61

   

   

   

  Hydroxyzinum 25mg (a30)

  406

   

   

   

  Hydroxyzinum syrop 2mg/ml (250g)

  92

   

   

   

  Ibuprom (a50)

  20

   

   

   

  Igły „5”

  30

   

   

   

  Igły „8”

  2000

   

   

   

  Kaldyum (a50)

  51

   

   

   

  Kalium effervescens

  90

   

   

   

  Kaniula nosowa (a1)

  50

   

   

   

  Kompresy gazowe jałowe 10 x10cm (a100)

  70

   

   

   

  Kompresy gazowe jałowe 5x5cm (a 100)

  100

   

   

   

  Kompresy gazowe jałowe 7x7cm (a3)

  100

   

   

   

  Kompresy gazowe jałowe 9x 9 cm (a3)

  100

   

   

   

  Kreon Travix 10 000j. (a50)

  22

   

   

   

  Kreon Travix 25 000j. (a50)

  22

   

   

   

  Krople żołądkowe

  24

   

   

   

  Lancety One Touch Delica (a100)

  720

   

   

   

  Laremid 2mg  (a10)

  10

   

   

   

  Lignocaine żel (a300g)

  20

   

   

   

  Linomag A+E krem

  30

   

   

   

  Linomag maść (30g)

  40

   

   

   

  Lorafen 1mg (a25)

  117

   

   

   

  Lorafen 2,5 mg (a25)

  24

   

   

   

  Lucetam 1200 mg (a60)

  48

   

   

   

  Magnez B6  (a50)

  12

   

   

   

  Maska tlenowa dla dorosłych

  30

   

   

   

  Maść ichtiolowa (a20g)

  40

   

   

   

  Maść z heparyną–Heparinum GSK (20g)

  30

   

   

   

  Maść z witamina A (30g)

  60

   

   

   

  Mediderm krem  (a 100)

  20

   

   

   

  Metocard ZK 23,75 (a28)

  13

   

   

   

  Metocard ZK 47,5(a28)

  57

   

   

   

  Metocard ZK 95 (a28)

  25

   

   

   

  Metoclopramidum op

  10

   

   

   

  Metoprolol 50 mg (a 30)

  168

   

   

   

  Mirtor 15mg (a30)

  24

   

   

   

  Mirtor 45mg (a30)

  12

   

   

   

  Mirzaten  15mg (a30)

  109

   

   

   

  Mirzaten  30mg (a30)

  109

   

   

   

  NaCL  500ml 0,9% 1 fl

  50

   

   

   

  Naproxen żel (a100)

  40

   

   

   

  Nemdatine 10mg (a28)

  144

   

   

   

  Nemdatine 20mg (a28)

  53

   

   

   

  Neo-angin bez cukru (a24)

  6

   

   

   

  No-spa 40mg (a20)

  15

   

   

   

  No-spa 80mg (a20)

  10

   

   

   

  Octenisept  płyn (250ml)

  78

   

   

   

  Opaska dzianina 4m x 10cm

  500

   

   

   

   

   

   

  Oliwka

  30

   

   

  Opaska dzianina  4m x 15 cm

  50

   

   

  Opaska dzianina  4m x 5 cm

  150

   

   

  Opaska elastyczna  5m x 10 cm

  30

   

   

  Optilyte 500 ml 1fl

  50

   

   

  Otrex (a30)

  37

   

   

  Octenilin żel 20l

  40

   

   

  Pantopraz 20mg (a28)

  347

   

   

  Pentohexal 600mg (a30)

  12

   

   

  Plaster z opatrunkiem 1m x 8cm

  40

   

   

  Podbiał + Tymianek do ssania (a24)

  60

   

   

  Pojemnik na mocz n/jał.

  200

   

   

  Polocard 150mg (a30)

  110

   

   

  Potazek (a50)

  29

   

   

  Preductal MR 35 (a60)

  6

   

   

  Pridinol 5mg (a50)

  219

   

   

  Promazin 0,1 g (a60)

  6

   

   

  Promazin 25 g (a60)

  6

   

   

  Promazin 50 g (a60)

  36

   

   

  Prostamol – uno (a36)

  24

   

   

  Przylepiec włókninowy  5mx 1,25mm

  100

   

   

  Przylepiec włókninowy  5mx 2,5mm

  200

   

   

  Pyralgin 500mg (12)

  60

   

   

  Pyralgin sprint 500mg

  20

   

   

  Polopiryna S

  5

   

   

  Ranigast MAX 150 mg (a10)

  48

   

   

  Relanium 2mg (a20)

  146

   

   

  Relanium 5mg (a20)

  91

   

   

  Rękawice jałowe L  (a 1 para)

  12

   

   

  Rivanol płyn 0,1% (100 g)

  50

   

   

  River żel 30g()

  50

   

   

  Spirytus salicylowy (100g)

  100

   

   

  Strzykawka 10ml

  200

   

   

  Strzykawka 20ml

  100

   

   

  Strzykawka 2ml

  300

   

   

  Strzykawka 5ml

  500

   

   

  Strzykawka Żaneta

  50

   

   

  Sudocrem krem (125g)

  38

   

   

  Sensiva płyn

  20

   

   

  Smecta

  10

   

   

  Szare mydło

  30

   

   

  Tiapridal 100mg (a20)

  110

   

   

  Trifas Cor 5mg (a30)

  12

   

   

  Uroflow 2mg (a56)

  32

   

   

  Urosept (a60)

  120

   

   

  Uro furagina

  50

   

   

  Vena plastry

  100

   

   

  Vessel Due F (a50)

  44

   

   

  Vestibo 24mg (a60)

  15

   

   

  Vicebrol 5mg (a 50)

  175

   

   

  Viscoplast  1m x 8cm

  40

   

   

  Vitaral (a 60)

  18

   

   

  Wata Opatrunkowa 200g

  50

   

   

  Wenflon Niebieski

  80

   

   

  Wenflon różowy

  30

   

   

  Witamina  B Complex (a50)

  66

   

   

  Witamina B1 3 mg (a50)

  36

   

   

  Witamina B 6

  102

   

   

  Witamina C 200 mg

  50

   

   

  Woda utleniona (100g)

  100

   

   

  Worki na mocz 2l z wentylem i wpustem (al)

  100

   

   

  Xarelto 15 mg  (a 28)

  51

   

   

  Xenna Extra tab. (a10)

  15

   

   

   

   

   

   

  Razem wartość brutto:

   


   

                                                       Porozumienie   - projekt                       Załącznik nr 2                

  w dniu…………..2019 r. w  Jedlance pomiędzy:

   

  a

   

  NIP:                                                          

  zwaną dalej Apteką reprezentowaną przez:

   

   

  Zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

  § 1

  Przedmiotem porozumienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy leków, produktów  leczniczych i materiałów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zgodnie z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1 do porozumienia oraz  leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

  § 2

  1. DPS zobowiązuje się składać Aptece zamówienia (w formie recept lub zamówienia na leki, na które nie jest konieczne wystawienie recepty) z wyprzedzeniem 1-dniowym, w którym w szczególności wskaże lub w przypadku recept wskazany jest:

  1)     zawsze asortyment i ilości tego asortymentu,

  2)     fakultatywnie termin realizacji dostaw (w przypadku nie wskazania przez DPS tego terminu, Apteka zobowiązana jest dostarczyć zamówiony asortyment w dniu następnym od otrzymania recept lub otrzymania zamówienia),

  3)     fakultatywnie ewentualne, specyficzne warunki zamówienia.

  1. Apteka oświadcza, że zaoferowała w swojej ofercie produkty posiadające aktualne wpisy do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, które dopuszczają zapłatę całkowitą, cenę do zapłaty powyżej limitu, cenę do zapłaty do wysokości limitu, kwotę za oferowane produkty pełnopłatne i przez okres realizacji zamówienia w chwili wydania produktu oferować będzie tylko produkty posiadające aktualne wpisy do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych.

  § 3

  1. Apteka zobowiązuje się odbierać oryginały recept oraz dostarczać leki, produkty lecznicze i materiały medyczne wraz z fakturą  za te leki, produkty i materiały do siedziby DPS na swoje ryzyko, swój koszt i własnym transportem.
  2. Dostawa odbywać będzie się w dniach określonych przez DPS (od poniedziałku do soboty) do godziny 13.00 po uprzednim złożeniu zamówienia, poprzez przekazanie Aptece partii oryginałów recept (Apteka ponosi odpowiedzialność za utratę recept odebranych od DPS również przez osobę trzecią, osoba odbierająca recepty w imieniu Apteki zobowiązana jest do pokwitowania ich odbioru) w terminie wskazanym w złożonym zamówieniu lub w przypadku nieokreślenia terminu dostawy najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty złożenia zamówienia przez przedstawiciela DPS lub przekazania oryginałów recept.
  3. W przypadku nagłej konieczności, Apteka zobowiązuje się dostarczyć zamówione leki tego samego dnia – maksymalnie w ciągu 6 godzin od momentu złożenia zamówienia. DPS określi w zamówieniu które leki należy dostarczyć tego samego dnia (dostawa na cito). W takim przypadku dopuszcza się telefoniczne złożenie zamówienia przez pielęgniarkę dyżurną DPS.
  4. Dostarczone do DPS produkty lecznicze powinny być zapakowane w oryginalne i nieuszkodzone opakowania. Każde uszkodzone opakowanie lub stwierdzenie, że produkt nie nadaje się do użytku, powoduje iż Apteka jest zobowiązana do natychmiastowej wymiany produktu na spełniający wymagania w ciągu maksymalnie 12 godzin.
  5. DPS wymaga aby dostarczone leki były zapakowane oddzielnie dla każdego mieszkańca w torebki foliowe (bezpłatne) i opisane imieniem i nazwiskiem danego mieszkańca, zgodnie z wystawioną receptą oraz znajdowały się w opakowaniu zbiorczym dla DPS.
  6. W przypadku dostarczenia przez Aptekę produktu innego niż zamówiony (za wyjątkiem tańszych zamienników leków) jest ona zobowiązana do wymiany na właściwy w ciągu maksymalnie 12 godzin.
  7. Apteka zobowiązana jest dostarczyć leki, które w dniu dostawy do siedziby DPS będą miały ważność przynajmniej ¾ daty ważności wskazanej przez producenta.
  8. Naruszenie przez Aptekę postanowień ust. 2-7 może spowodować, po uprzednim wezwaniu, rozwiązanie porozumienia przez DPS bez zachowania terminu wypowiedzenia .
  9. Pracownik DPS potwierdzi odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu porozumienia na podstawie sprawdzenia faktury dostarczonej razem z dostawą leków.
  10. Apteka zobowiązuje się wystawiać faktury imienne dla Mieszkańców DPS Jedlanka ze wskazaniem rozliczenia dla opieki społecznej, tj. wskazaniem zapłaty całkowitej, wartości zapłaty powyżej limitów, wartości zapłaty do limitów cen, wartości zapłaty za leki pełnopłatne. Faktura powinna również zawierać informację o zapłacie wnoszonej przez DPS (tzw. opiekę) oraz o łącznej zapłacie podopiecznego (za pozycje powyżej limitów ceny oraz pełnopłatne).
  11. DPS ma prawo odmowy przyjęcia przedmiotu porozumienia oraz żądania prawidłowego zrealizowania dostawy w przypadku:

  1)     złej jakości dostarczonego produktu,

  2)     dostarczenia produktu niezgodnie z zamówieniem,

  3)     dostarczenia produktu bez opakowań, lub w nieoryginalnych opakowaniach,

  4)     dostarczenia produktów bez zachowania wymagań  określonych w ust. 5,

  5)     dostarczenia produktów z terminem ważności niezgodnym z porozumieniem,

  6)     dostarczenia produktu bez jednoczesnego dostarczenia faktury za ten produkt.

  1. W przypadku zakwestionowania przyjęcia produktów DPS powiadomi niezwłocznie Aptekę podając przyczynę odmowy przyjęcia.
  2. Apteka zobowiązuje się dostarczyć produkty odpowiadające wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treść ulotki (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1109 ze zm.).
  3. Apteka zobowiązuje się utrzymywać zapas leków, które są stale kupowane przez Mieszkańców Domu, a których wykaz wraz ze średnim zużyciem miesięcznym zostanie przekazany Aptece przez DPS po podpisaniu porozumienia.
  4. Apteka zobowiązuje się do realizacji porozumienia wyznaczyć tylko jedną osobę przez cały okres obowiązywania porozumienia, a możliwość jej zmiany Strony dopuszczają tylko w przypadku nieobecności osoby wyznaczonej.

   

  § 4

  Porozumienie obowiązuje od daty zawarcia, tj., od dnia………….2019r. do ………….2019r.

  § 5

  DPS zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ilości leków przewidzianych w kalkulacji cenowej do faktycznie zamówionego asortymentu oraz w uzasadnionych przypadkach,  zamawiania leków spoza asortymentu wskazanego w arkuszu kalkulacji cenowej, w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, a Aptece nie będzie przysługiwało rozszerzenie z tego tytułu.

  § 6

  1. Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów produktów pełnopłatnych zawarte są w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik do porozumienia i nie mogą wzrosnąć w okresie obowiązywania porozumienia. Wszystkie ceny wskazane w fakturze będą odpowiadać cenom zaproponowanym w kalkulacji cenowej. W przypadku leków nie ujętych w formularzu ofertowym stosuje się ceny obowiązujące w Aptece.
  2. DPS dopuszcza stosowanie przez Aptekę upustów, rabatów, tańszych zamienników leków.
  3. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot porozumienia zostanie zapłacone z rachunku bankowego DPS na rachunek bankowy Apteki wskazany na fakturach wystawionych na Mieszkańców w terminie do 30 dni od daty otrzymania na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.
  4. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez DPS polecenia przelewu bankowego.
  5. Apteka będzie wystawiała faktury, o których mowa w ust.3 zawierające:

  - dane nabywcy: imię i nazwisko Mieszkańca oraz adres: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk,

  - dane płatnika: imię i nazwisko Mieszkańca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance oraz adres: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.

  oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 10.

  1. Adresem do korespondencji jest adres wskazany w ust. 5.

  § 7

  1. DPS morze odstąpić od porozumienia bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Apteka:

  1)     nie przestrzega terminów realizacji zamówień określonych w niniejszym porozumieniu,

  2)     dostarcza produkt niezgodny z warunkami określonymi w niniejszym porozumieniu, w szczególności w zakresie opakowań, terminu ważności,

  3)     wystawia faktury VAT w sposób niezgodny z warunkami porozumienia, w szczególności w przypadku niezgodności cen jednostkowych.

  4)     narusza inne postanowienia porozumienia - w przypadku nie zastosowania się po uprzednim wezwaniu przez DPS.

  1. Strony dopuszczają wypowiedzenie porozumienia przez każdą ze Stron bez podania przyczyny  przy zachowaniu co najmniej  miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej.

   

  § 8

   

  1. Osobą odpowiadającą za realizację porozumienia ze strony Apteki jest:

  ……………………….. - ………………………, nr tel. służbowego………………………..

  1. Do nadzoru nad realizacją porozumienia  oraz rozliczania jej z ramienia DPS wyznacza się:

  ……………………….. - ………………………, nr tel. służbowego………………………..

   

  § 9

  Spory mogące wyniknąć z współpracy na postawie porozumienia Strony będą  rozstrzygać polubownie.

   § 10

  Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla DPS, a jeden dla Apteki.

   

  Załącznik:

  1. Kalkulacja cenowa produktów pełnopłatnych.

   

   

   

  Apteka                                                                               DPS

   


  Lista załączników
  1. Statut DPS
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje, że na Wykonawcę zadania : zakup i dostawa ubrania medycznego została wybrana firma CARIMA - BIS  Barbara Staśto-Kseń, ul. Bodzentyńska 56, 25-308 Kielce- wartość oferty brutto 3.312,39zł.

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje o wynikach naboru

   

                                                INFORMACJA  O WNIKACH POSTEPOWANIA

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje, że na Wykonawcę  zadania dostawa warzyw i owoców został wybrany Pan Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 - cena oferty brutto   30.015,90

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zaprasza do złożenia oferty cenowej na odzież BHP. Szczegóły w załącznikach.


  Lista załączników
  1. wzór umowy
  2. zapytanie ofertowe
  3. formularz ofertowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2019-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe warzyw i owoców

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  zwraca się z prośba o złożenie ofert na dostawę warzyw i owoców . Szczegóły w załącznikach.


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe
  2. wzór umowy
  3. formularz ofertowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2019-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019

  Znak sprawy : DPS. A.271.11.2019

   

  Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

   

  Lp.

  Rodzaj zamówienia/roboty budowlane, usługi , dostawy/

  Przedmiot zamówienia publicznego

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia publicznego

  Orientacyjna wartość zamówienia netto

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

  1.

  usługi

  Świadczenie usług pogrzebowych z zakresu sprawowania pogrzebu zmarłym , których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  2 250,00

  I  kwartał

  2.

  dostawy

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych , drukarek i kserokopiarek

  Zapytanie ofertowe

  12 400,00

  I kwartał

  3.

  dostawy

  Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich wykorzystywanych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  6 500,00

  I kwartał

  4.

  dostawy

  Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  7 107,00

  I kwartał

  5.

   

   

  dostawy

  Gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawa zbiorników

  Przetarg nieograniczony

  350 000 ,00

  II kwartał

  6.

   

  dostawy

  Dostawa ubrań i obuwia bhp

  Zapytanie ofertowe

  8 500,00

  I kwartał

  7.

  dostawy

  Dostawa mięsa i jego przetworów

  Zapytanie ofertowe

  99 700,00

  I  kwartał

  8.

  dostawy

  Dostawa pieczywa

  Zapytanie ofertowe

  47 000,00

  9.

  dostawy

  Dostawa mleka i jego przetworów

  Zapytanie ofertowe

  77 800,00

  10.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  85 000,00

  I kwartał

  11.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  II kwartał

  12.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  III kwartał

  13.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  IV kwartał

  14.

  dostawy

  Dostawa świeżych jaj

  Zapytanie ofertowe

  14 000,00

  I kwartał

  15.

  dostawy

  Dostawa środków do utrzymania czystości i art. higienicznych

  Zapytanie ofertowe

  65 000,00

  I kwartał

  16.

  dostawy

  Dostawa ryb świeżych i mrożonych

  Zapytanie ofertowe

  17 500,00

  I kwartał

  17.

  dostawy

  Dostawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych

  Zapytanie ofertowe

  75 000,00

  I kwartał

  18.

  dostawy

  Dostawa leków i środków opatrunkowych

  Zapytanie ofertowe

  350 000,00

  I kwartał

  19.

  dostawy

  Dostawa środków do dezynfekcji i rękawiczek jednorazowych

  Zapytanie ofertowe

  17 500,00

  I kwartał

  20.

  dostawy

  Dostawa warzyw mrożonych

  Zapytanie ofertowe

  3 200,00

  I kwartał

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2019-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze oferty

                                                                                                                        Jedlanka 14.09.2018r                DPS.A.271.28.2018

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt: Wykonanie termomodernizacji w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów.

                    Dom Pomocy Społecznej w Jedlance działając na podstawie art.92ust.1.pkt.1 Prawo zamówień publicznych , informuje iż na Wykonawcę w/w zamówienia została wybrana firma:

  Usługi Sprzętem Specjalistycznym , Janina Adamczyk, Jastrzębia 99B; 26-631  Jastrzębia

  która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową (344 400,00 zł brutto)  i spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego.  W kryterium ocen punktacja przedstawia się następująco: 

  1. Kryterium ceny  -                     60 pkt.
  2. Kryterium  gwarancji           -     30 pkt.
  3. Kryterium kierownika robót  -     5 pkt.

                      Suma punktów             95 pkt

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wystąpił z wnioskiem do jednostki nadrzędnej o dofinansowanie dodatkowych środków brakujących do oferty przedstawionej z najniższą ceną.

  Pozostałe firmy uczestniczące w w/w zadaniu przedstawiły następującą cenę i uzyskały  punktację za kryteria:

    ARBUD  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Spółka komandytowa , ul. Staroopatowska 24 lok. 52; 26-600 Radom   - przedstawiona cena  (370 627,75 zł brutto) , w kryterium ocen uzyskała następującą punktację:

  1. Kryteria ceny  -                          55,75 pkt.
  2. Kryteria gwarancji             -        30 pkt
  3. Kryteria kierownika robót  -          5 pkt.

            Suma punktów                        -      90,75 pkt 

  Konsorcjum firm w składzie:

  URBI PROJEKT Tośka Artur Wojciech ul. Traugutta 10 lok. U9, 06-100 PUŁTUSK

  COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo- Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo

  MABO Małgorzata Bober, ul. Płocka 14C , 09-200 Sierpc

  1. Kryteria ceny                      -  42,58 pkt
  2. Kryterium gwarancji             -  30 pkt
  3. Kryteria kierownika robót     -  10pkt

               Suma punktów                -  82,58 pkt

  Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje , że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. dnia 26.10.2018 r w siedzibie Zamawiającego.

   

  Do  wiadomości:

  1. ARBUD , 26-600 Radom ul. Staroopatowska 24  lok 52
  2. Konsorcjum firm: URBI PROJEKT Toska Artur Wojciech , 06-100 Pułtusk, ul. Traugutta 10 lok.U9

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert

                                                                                                                                 Jedlanka 05.09.2018r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

   

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego wynosi  311 500,00 PLN. brutto .

   

  1. Jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa , niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia , Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dodatkowe środki, jeżeli uda się je pozyskać , a jeżeli nie to postepowanie zostanie anulowane.
  2. Do  udziału w postępowaniu na  „Wykonanie termomodernizacji w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów ”  przystąpiły następujące firmy:

   

   

  1. 1.      ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  26-600 Radom ul.                Staroopatowska 24 przedstawiona cena brutto 370.627,75zł. 
  2. 2.      COMFORT-THERM   Łukasz Krawczyk  WS. Wroblewo Osiedle 11m17 09-152 Naruszewo pl. przedstawiona           cena brutto 485.288,09 zł. 
  3. 3.      Usługi sprzętem specjalistycznym Janina Adamczyk Jastrzębia 99B, Jastrzębia 26-631  przedstawiona                 cena   brutto 344.400,00 zł. 

   

  Prowadzący  podczas otwarcia ofert o godz. 10 15  przedstawił  zainteresowanym wykonawcom  informacje dotyczące  ilości wykonawców przystępujących do postępowania ,cenę jaką zaoferowali wykonawcy oraz dane wykonawców ( adresy firm).

  Podczas  otwarcia ofert byli przedstawiciele następujących firm:

  Żaden oferent nie był na otwarci ofert.

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert

                                                                                                                                 Jedlanka 05.09.2018r.

                                                                  INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

   

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego wynosi  311 500,00 PLN. brutto .

   

  1. Jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa , niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia , Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dodatkowe środki, jeżeli uda się je pozyskać , a jeżeli nie to postepowanie zostanie anulowane.
  2. Do  udziału w postępowaniu na  „Wykonanie termomodernizacji w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów ”  przystąpiły następujące firmy:

   

   

  1. 1.      ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  26-600 Radom ul. Staroopatowska 24 przedstawiona cena brutto 370.627,75zł. 
  2. 2.      COMFORT-THERM   Łukasz Krawczyk  WS. Wroblewo Osiedle 11m17 09-152 Naruszewo pl. przedstawiona  cena brutto 485.288,09 zł. 
  3. 3.      Usługi sprzętem specjalistycznym Janina Adamczyk Jastrzębia 99B, Jastrzębia 26-631  przedstawiona cena brutto 344.400,00 zł. 

   

  Prowadzący  podczas otwarcia ofert o godz. 10 15  przedstawił  zainteresowanym wykonawcom  informacje dotyczące  ilości wykonawców przystępujących do postępowania ,cenę jaką zaoferowali wykonawcy oraz dane wykonawców ( adresy firm).

  Podczas  otwarcia ofert byli przedstawiciele następujących firm:

  Żaden oferent nie był na otwarci ofert.

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie przetargu nieograniczonego

                                                                                                                Jedlanka, dnia 9.08.2018 r.

   

   

   

  Na podstawie art. 93 pkt.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, informuje, że unieważnia przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „ Wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów”, ponieważ oferta z najniższa ceną  przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Termomodernizacja budynku gospodarczego DPS w Jedlance wraz z osuszaniem murów

  W dniu 3 sierpnia  2018 r. do Zamawiajacego wpłynęło zapytanie nastepującej treści : czy zamawiajacy dopuszcza mozliwość zastosowania do wykonania izolacji poziomych w ścianach metody innej niż "iniekcja", spełniajacej te same walory techniczne (tj. trwałe zablokowanie kapilarnego podciagania wilgoci wraz z funkcją wysuszania scian zewnetrznych i wewnwtrznych?

  Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwości zastosowania do wykonania izolacji poziomych w ścianach,innej metody niz opisana w dokumentacji przetargowej-metoda iniekcji z zastosowaniem kremu iniekcyjnego na bazie silanów lub siloksanów.

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów

                                                                                                                                       Jedlanka  25.07.2018

   

  OGŁOSZENIE  O   PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  na  „Wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów”.

   

  1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  26 – 660  Jedlińsk

  Jedlanka 10

  Tel/faks:  48/321-30-26

  Adres strony internetowej: www.jedlankadps.pl

  1/PN/2018

   

  1. 2.      Określenie trybu zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY 

   

  1. 3.      Nazwa przedmiotu zamówienia: 

  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów.

   

  1. 4.      Określenie przedmiotu zamówienia;
   1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów ,wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  zgodnie z zapisami SIWZ  i jej załącznikami.
   2. Przedmiot zamówienia obejmuje;

  - Remont ścian zewnętrznych z termomodernizacją( wykonaniem nowego ocieplenia i tynku na siatce).

  - Wymiana parapetów okiennych z blachy powlekanej

  - Wymiana okien

  - Wymiana obróbek blacharskich murów oraz obróbek cokołów z blachy powlekanej,

  - Wymiana drzwi wejściowych znajdujących się w budynku gospodarczym,

  - Demontaż oświetlenia zewnętrznego zamontowanego na fasadzie budynku i ponowny montaż nowych lamp w tych samych miejscach.

  - Konserwacja i uzupełnienie ubytków rynien i rur spustowych

   

       3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

           a). Dokumentacja projektowa

           b). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót .

           c) SIWZ

            d) przedmiar robót

             e )oferta złożona przez Wykonawcę

   

  4        Dodatkowe uwagi:

    Wykonawca zapewni kierownika budowy  oraz kadrę niezbędną do realizacji  zamówienia.

  Przedmiot zamówienia objęty będzie  -letnim okresem gwarancji , licząc od dnia przekazania całości zamówienia bezusterkowym protokołem końcowym odbioru robót.

  Przed złożeniem oferty wskazane jest , żeby Wykonawca dokonał wizji lokalnej

  Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców , za wcześniejszą zgoda Zamawiającego , zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego

  W obiekcie , w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia w okresie realizacji umowy będzie wykonywać swoje statusowe zadania i funkcje Dom Pomocy Społecznej . zobowiązuje się Wykonawcę do organizowania wykonywania umowy w sposób nie utrudniający jego funkcjonowanie. Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu żadnych dodatkowych zapłat.

                                                                                                                                                  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się poprzez: wybudowanie tymczasowego ogrodzenia, oznaczenia przejść orz oznakowania terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

  Wszystkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza na swój koszt Wykonawca. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy , muszą być fabrycznie nowe w I gatunku i odpowiadać , co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu , stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 07.07.1994rPrawo Budowlane. Na żądanie Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest okazać w  stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa , aprobatę techniczną i zgodność z przepisami p.poż.

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpływają niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektowa , wymogami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

  Inspektor Nadzoru , może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN I UE. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

               Porządek podczas prac zapewnia Wykonawca wstawiając pojemnik na odpady.

  1. 5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

   

  1. 6.      Wspólny Słownik Zamówień ( CPV)  45 00 00 00 – 7 roboty budowlane

                                                                    45 44 21 00 – 8 roboty malarskie

                                                                    45 32 10 00 – 3 izolacje cieplne ścian

                                                                    45 32 40 00 -4 tynkowanie                                                         

                                                                    45 26 12 10 – 9 wykonanie pokryć z blachy 

   

  1. 7.      Termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy strony ustalają na dzień  23.11.2018roku.

   

  1. 8.      Informacje na temat wadium:

   

  Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.500,00 zł (słownie : siedem tysięcy pięćset złotych).

  Wadium może być w jednej lub kilku następujących formach:

  1. Pieniądzu,
  2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3. Gwarancjach bankowych,
  4. Gwarancjach ubezpieczeniowych ,
  5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2014r poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

   

  1. 9.      Warunki udziału w postepowaniu , opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące art.22 ust 1 ustawy Pzp. Tj.:

  a)       Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp.

  1. Zdolność techniczna lub zawodowa

  a)      Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.25.ust.1 Pzp. Oraz jednocześnie,

  b)      Gdy Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich  pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie , zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonywania oraz z  załączeniem dokumentów (referencji) jednoznacznie potwierdzających , że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowa ukończona. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością uważa się roboty budowlane polegające na  termomodernizacji– dociepleniu obiektów kubaturowego o wartości robót termomodernizacyjnych nie niższej niż 300.000,00 zł

  1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  a)      Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22. ust. 1 ustawy Pzp. Oraz jednocześnie,

  b)      Gdy Wykonawca przedstawi wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług ,kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia   a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby w realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyła jedna osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj., do kierowania robotami .

  1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

  a)      Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp oraz jednocześnie,

  b)      Gdy Wykonawca posiada opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony , gdy Wykonawca posiada aktualną – opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument .

  c)      Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących niesamodzielnie, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: , roboty murarskie, roboty dekarskie, roboty malarskie,elektryczne, termoizolacyjne  i zagospodarowania terenu a także roboty wykończeniowe.

  Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wskazać odpowiednio , nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert , spełnienie warunków  o których mowa w art.25 ust. 1 , i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art.24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp.

  Jeżeli Wykonawca będzie polegać , przy wykonywaniu zamówienia , na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków , zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu poprzez przedstawienie pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  Zamawiający na podstawie art.26 ust.3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz.1655, ze zm.) wezwie Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw , albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy , lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu.

  10.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art.22 ust. 1 Pzp , oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy , Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  – załącznik Nr 1.
  2. Wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik Nr 2
  3. Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane ustawami (Prawo budowlane) uprawnienia  - załącznik Nr 3.
  4. Opłacona polisa , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC ..
  5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonaniu zamówienia – do załącznika Nr .
  6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę.
  7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów , o których mowa ( w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów , jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy , oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r Dz. U. Nr 226, poz.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

   

   

  11.   Kryteria oceny ofert:

   

  KRYTERIA

  ZNACZENIE

  CENA OFERTY

  60,00

  OKRES GWARANCJIJAKOŚCI  NA WYKONANE ROBOTY

  30,00

  Doświadczenie kierownika robót budowlanych

  10,00

   

   

  12.  Miejsce i termin składania ofert:

   

  Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2018r do godz. 1000 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

   

  13.  Miejsce i termin otwarcia ofert;

   

  Oferty zostaną otwarte w dniu 09.08.2018r. o godz. 1030 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

   

  14.  Termin związania ofertą.

  Wykonawca składając ofertę pozostaje związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert.

  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni . Odmowa wyrażenia zgody , o której mowa w ust.2 nie powoduje utraty wadium.

  Przedłużenie terminu związania ofertą , jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej , obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium, albo , jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  15.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej lub zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

  16.  Zmiana umowy

  Należy wskazać zakres , charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian zawarte zostały we wzorze umowy w §13.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy , wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem §5 ust4 umowy.

  1. Zmiany umowy mogą dotyczyć :

  - wynagrodzenia (ceny)oraz  umowy, jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych , zaniechanie części robót lub dodatkowych. Podstawą dla robót zamiennych , zaniechania robót lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół konieczności , z którego wynikać będzie , że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych, zaniechania robót albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej lub dodatkowe zlecenia instytucji, organów , urzędów itp.

  Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę. W tym Kierownika robót, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w takim przypadku w oparciu o kosztorys szczegółowy uwzględniający zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych .Wartość robót ustalona zostanie na zasadzie analogii w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie szczegółowym, o którym mowa w§4 ust.1 pkt1.1 umowy, a w przypadku  braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g materiałów i sprzętu nie wyższe niż średni ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCEBUD  za kwartał poprzedzający kwartał , w którym dokonano zamówienia. W przypadku gdy  w trakcie wykonywania robót pojawiają się na rynku nowe , nowocześniejsze , lub o wyższych parametrach użytkowych narzędzia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności , których w trakcie sporządzenia dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.

  Termin wykonania zamówienia:

  -jeżeli wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy(wydłużenie terminu nie może być dłuższe niż okres konieczny do realizacji w.w prac i robót)

  - na skutek okoliczności wynikającej z tzw. Siły wyższej lub wymogów środowiskowych, lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych,

  - jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe dla danej pory roku i miesiąca , lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy.

  - w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji bądź innych przeszkód(np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne itp.)

  - w przypadku niezawinionego przez żadną ze Stron umowy przedłużenia się procedur prawnych , administracyjnych, działań gestorów w sieci itp.

  Uwaga:

  Wydłużenie terminu może nastąpić maksymalnie o okres odpowiadający odpowiednio okresowi trwania niesprzyjających warunków bądź okres konieczny do usunięci przeszkód faktycznych , prawnych, administracyjnych itp. będących przesłanką do wydłużenia terminu.

   

  17.  Informacje administracyjne

   

  Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest SIWZ : www.jedlankadps.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

   

  18.   Informacje dodatkowe

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektyw 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 Z 04.05.2016, str.1), dalej RODO , informuje że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jedlance , Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstaw art.6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.1/PN/2018  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia – Pzp (Dz.U.z 2017r poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp ,Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata , okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy ,obowiązek podania przez Panią /Pana  danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; POSIADA Pani/Pan – na podstawie art.15 RODO  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ; na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych:

  1. Na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art.18.ust.2 DODO
  2. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotychczas narusza przepisy RODO ; nie przysługuje Pani/Panu – w związku z art.17.ust.3 lit.b,d,lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;- na podstawie art.21.RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
  3. Wyjaśnienie : skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  4. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej , lub  z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  26 – 660  Jedlińsk

  Jedlanka 10

   

  19.  Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2018r.pod numerem 594738-N-2018


  Lista załączników
  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2. Wzór druku oferty
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  5. Wzór pełnomocnictwa
  6. Wzór oświadczeń o braku przynależności do grupy kapitałowej
  7. Wzór oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej
  8. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
  9. Druk wykazu wykonanych robót
  10. Wzór umowy
  11. Przedmiar robót dla całego zadania
  12. Opis techniczny
  13. Rysunek 1
  14. Rysunek 2
  15. Rysunek 3
  16. Rysunek 4
  17. Rysunek 5
  18. Rysunek 6
  19. Rysunek 7
  20. Rysunek 8
  21. Rysunek 9
  22. Rysunek 10
  23. Rysunek 11
  24. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla całego zadania
  25. Dokumentacja projektowa
  26. Druk wykazu osób
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze

                                                                                                              Jedlanka, dnia 2.10.2017 r.

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.20.2017  

   

   

                                                                 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWA

   

  Dotyczy : dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiajacy : Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 - kwota brutto 14.040,90.

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiajacego określone w zapytaniu ofertowym.

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe
  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  
  Jedlanka 10  
  26-660 Jedlińsk
  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                          
  REGON : 000294728
  tel/fax 48 32-13-026

  Znak sprawy : DPS.A. 271.20.2017                                                                                

  Jedlanka dnia 19.09.2017 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro


  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;
  Lp.
  Nazwa artykułu
  Ilość
  1.
  Ziemniaki
  6000kg
  2.
  Marchew
  700kg
  3.
  Pietruszka
  150kg
  4.
  Selery
  150kg
  5.
  Pory
  80kg
  6.
  Cebula
  350kg
  7.
  Kapusta biała
  250kg
  8.
  Kapusta pekińska
  200szt
  9.
  Czosnek
  6kg
  10.
  Buraki czerwone
  600kg
  11.
  Jabłka mekintosz
  2000kg
  12.
  Pietruszka zielona
  250p
  13.
  Koper zielony
  250p
  14.
  Papryka świeża
  30kg
  15.
  Ogórek kiszony
  350kg
  16.
  Pieczarki
  70kg
  17.
  Cytryny
  50kg
  18.
  Groch żółty
  30kg
  19.
  Fasola Jaś
  40kg
  20.
  Banany
  80kg
  21.
  Mandarynki
  60kg
  22.
  Ogórki świeże
  80kg
  23.
  Pomidory
  80kg
  24.
  Kapusta czerwona
  60kg
  25.
  Kapusta kiszona
  800kg

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 29.12.2017 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  3. Ofertę należy złożyć do dnia 26.09.2017 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  4. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   


  Lista załączników
  1. Formularz - WARZYWA 2017
  2. Umowa - WARZYWA 2017
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                                                       Jedlanka  02.06.2017r

   

  OGŁOSZENIE

  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

   

  Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawa zbiorników”.

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  BETA PRIM Sp. z.o.o   22 – 100 Chełm  ul. Bieławin  7

  Uzasadnienie  wyboru: Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W  kryterium oceny ofert uzyskała ilość  100  punktów.

  1. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Prawo zamówień publicznych.

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Oferta nr 2.  TEZET  Sp. zo.o.  20-822  Lublin ul. Puławska 38  -  oferta uzyskała – 81 pkt.

  Oferta nr 3.  PUHP „JUSTYN”  Rafał  Feit , 06-300 Przasnysz  ul. Makowska 142- oferta uzyskała  86.6  pkt.

  1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje ,że w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona  oferta  firmy AXAN , 08-311 Bielany , ul. Słoneczna 5  na podstawie art89 ust.1 pkt.2 Pzp.

   

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
  2. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. dnia 09.06.2017r.  w siedzibie Zamawiającego.
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                                                                                                                 Jedlanka 31.05.2017r.


  INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

   

  1.      Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego wynosi  525 600,00 PLN. netto za okres dostaw

  ( (2 lata).

   

  2.      Jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa, niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia , Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dodatkowe środki, jeżeli uda się je pozyskać , a jeżeli nie to postepowanie zostanie anulowane.

  3.      Do  udziału w postępowaniu na  „Dostawa gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawę zbiorników ”  przystąpiły następujące firmy:

   

   

  1.      PUHP”JUSTYN” Rafał Feit   06-300 Przasnysz ul. Makowa 142, przedstawiona cena 523303,50 + 29,52 = 523 333,02 brutto

  2.      BETA  PRIM Sp. z o.o.  22 – 100 Chełm  ul. Bieławin 7, przedstawiona cena 453256,23 brutto

  3.      TEZET Sp.z o.o.  20-822  Lublin  ul. Puławska 38 , przedstawiona cena 559957,50 brutto

       

  Prowadzący  podczas otwarcia ofert o godz. 10 15  przedstawił  zainteresowanym wykonawcom  informacje dotyczące  ilości wykonawców przystępujących do postępowania ,cenę jaką zaoferowali wykonawcy oraz dane wykonawców ( adresy firm).

  Podczas  otwarcia ofert byli przedstawiciele następujących firm:

  1.      TEZET Sp z.o.o

  2.      BETA PRIM

  Nieobecni byli przedstawiciele następujących firm:

  1. PUHP  JUSTYN

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawę zbiorników

    Jedlanka 11.05.2017r.

   

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  na dostawę gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawę zbiorników

   1.     Nazwa i adres Zamawiającego

  Dom  Pomocy Społecznej  w  Jedlance

  26  -  660  JEDLIŃSK

  JEDLANKA  10

  Tel./faks    48 / 321-30- 26

  Adres  strony internetowej:  www.jedlankadps.pl

  2.     Określenie  trybu  zamówienia:  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  3.     Nazwa przedmiotu zamówienia

  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  Dostawa  gazu płynnego propan- butan oraz dzierżawa zbiorników.

  4.     Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest:

  - dostawa gazu propan – butan do celów grzewczych ,w przewidywanej ilości 335 000 l w okresie dwóch lat od dnia podpisania umowy, transportem  na koszt Dostawcy. Gaz będzie  zasilał kotły : 2 kotły  o mocy znamionowej 285 kW  każdy , 1 kocioł  o mocy 58,0 kW, 1 kocioł  101 o mocy 110 kW oraz urządzenia kuchenne ( kuchnia cztero- palnikowa o mocy 18 kW, dwa kotły warzelne o mocy 8 kW każdy, taboret i patelnia gazowa o mocy 5 kW patelnia gazowa o mocy 12 kW),

  - dzierżawa trzech zbiorników naziemnych o pojemności (dopuszcza się pojemność 6400 – 6700l) każdy do magazynowania paliwa oraz urządzeń w instalacji zbiornikowej ( odparowywacz, zawór między kołnierzowy DN 25, reduktor I i II stopnia ). 

  Termin wykonania usługi (posadowienie zbiorników ,wykonanie instalacji zbiornikowej ,napełnienie zbiorników gazem) – 14 dni od daty podpisania umowy.  W tym  okresie należy zapewnić pracę urządzeń kuchennych w celu sporządzenia posiłków dla mieszkańców.

  Oferowane paliwo winno być dostosowane do zasilania w/w kotłów i urządzeń kuchennych oraz gwarantować wysoką wydajność przy całodobowej eksploatacji.  Dostawy będą zamawiane wg potrzeb Zamawiającego telefonicznie lub faksem z wyprzedzeniem 2 dniowym od planowanej daty dostawy. W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewni serwis , obsługę techniczną, przeglądy ( po sezonie grzewczym) i użytkowanie stacji zbiornikowej będącej własnością Wykonawcy. Dostawca zobowiązany jest tak realizować dostawy, aby zapewnić nieprzerwaną prace kotłowni i urządzeń kuchennych przez całodobowy okres pracy.

  5.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

   6.     Wspólny Słownik Zamówień  ( CPV )     

        09.12.20.00-0 – roboty w zakresie zbiorników gaz

        45.23.12.22-7 – propan - butan

  7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania.

   Dostawa gazu do zbiorników przez okres 24 miesięcy.

  Okres dostawy gazu może ulec zmianie, ze względu na możliwość podłączenia Domu Pomocy Społecznej w Jedlance do sieci gazu ziemnego. Z tego tytułu Wykonawca nie może rościć sobie żadnych pretensji o skrócony okres dostaw.

   8.     Informacja na temat wadium

   

         Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium . 

  9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków

  - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  Koncesji, zezwolenia lub licencji , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym ( obrót paliwami  ciekłym).

          -       Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.

  Na spełnienie tego w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

   -  wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz z  załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga wykazania minimum 2 dostaw o wartości brutto 15 000 zł każda.

  -         Potencjał  techniczny

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Na spełnienie tego w/w warunku Wykonawca zobowiązany złożyć :  Wykonawca powinien   dysponować cysterną do przewozu gazu o pojemności minimalnej 10 000l.( załącznik nr 5)  Osoby  zdolne do wykonania zamówienia.

  -   Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

      Wykonawca musi złożyć:

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek złożyć:

  a)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.25 ust.1 Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2.

  b)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.

  10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku do ofert należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dla ustawionego pełnomocnika.

  Oferta winna zawierać : oświadczenia i dokumenty dla każdo partnera z osobna .

  Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę /osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem” w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis.

  11. Kryteria oceny ofert:

  Najniższa  cena  wynikająca z poniższego wyliczenia.

  Cena 100%.

  Cena gazu  + cena dzierżawy zbiorników wraz z osprzętem                -   100 %

  12. Miejsce i termin składania ofert.

  Oferty należy złożyć w terminie do dn. 25.05.2017r do godz. 1000 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  12. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Oferty zostaną otwarte w dniu  25.05.2017r o godz. 1010 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  13. Termin związania ofertą  -  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej lub zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

  15. Informacje administracyjne

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.jedlankadps.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

  Dom  Pomocy  Społecznej w  Jedlance

  26  -  660 JEDLIŃSK

  JEDLANKA  10

  16.  Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2017 r. pod  nr 506028-N-2017

  Adres URL ogłoszenia :

  https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33f6ce45-4a79-4d0f-8f56-115945c1ed22

   

   

   

        


  Lista załączników
  1. Oferta
  2. Oświadczenie wykonawcy
  3. Oświadczenie wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  4. Wykaz wykonywanych dostaw
  5. WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  6. Informacja o grupie kapitałowej
  7. Umowa
  8. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

  Znak sprawy :DPS.A.271.12.2017                                                                           Jedlanka dnia 29.03.2017 r.

   

   

                                                            Informacja o wynikach postępowania

  Dotyczy : dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowień Publicznych

   

  Zamawiajacy: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje,że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

  Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46

  Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, spełnia wymagania Zamawiającego okreśłone w zapytaniu ofertowym.

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r.

  Znak sprawy : DPS. A.271.13.2017

   

  Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

  przewidzianych do przeprowadzenia przez Dom Pomocy Społecznej w Jedlance , zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm).

   

  Lp.

  Rodzaj zamówienia/roboty budowlane, usługi , dostawy/

  Przedmiot zamówienia publicznego

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia publicznego

  Orientacyjna wartość zamówienia netto

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

  1.

  usługi

  Świadczenie usług pogrzebowych z zakresu sprawowania pogrzebu zmarłym , których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

   

  I  kwartał

  2.

  dostawy

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych , drukarek i kserokopiarek

  Zapytanie ofertowe

  10 715,32

  I kwartał

  3.

  dostawy

  Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich wykorzystywanych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  7 547,89

  I kwartał

  4.

  dostawy

  Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  4 140,77

  I kwartał

  5.

  dostawy

  Zakup środków czystości do podłóg

  Zapytanie ofertowe

  3 878,37

  I kwartał

  6.

  usługi

  Montaż anten zbiorczych na budynku mieszkalnym nr 1 Domu Pomocy Społecznej

  Zapytanie ofertowe

  16 000,00

  II – III kwartał

  7.

  dostawy

  Gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawa zbiorników

  Przetarg nieograniczony

  350 000 ,00

  II kwartał

  8.

  usługi

  Malowanie ścian elewacyjnych

  Zapytanie ofertowe

  50 000,00

  III  kwartał

  9.

  dostawy

  Dostawa ubrań i obuwia bhp

  Zapytanie ofertowe

  5 000,00

  IV kwartał

  10.

  dostawy

  Dostawa mięsa i jego przetworów

  Przetarg nieograniczony/zapytanie ofertowe

  100 000,00

  IV kwartał

  11.

  dostawy

  Dostawa pieczywa

  Zapytanie ofertowe

  35 000,00

  IV kwartał

  12.

  dostawy

  Dostawa mleka i jego przetworów

  Zapytanie ofertowe

  85 000,00

  IV kwartał

  13.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  18 000,00

  I kwartał

  14.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  20 000,00

  II kwartał

  15.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  20 000,00

  III kwartał

  16.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  20 000,00

  IV kwartał

  17.

  dostawy

  Dostawa świeżych jaj

  Zapytanie ofertowe

  15 000,00

  IV kwartał

  18.

  dostawy

  Dostawa środków do utrzymania czystości i art. higienicznych

  Zapytanie ofertowe

  85 000,00

  I kwartał

  19.

  dostawy

  Dostawa artykułów spożywczych

  Zapytanie ofertowe

  65 000,00

  I kwartał

  20.

  dostawy

  Dostawa ryb świeżych i mrożonych

  Zapytanie ofertowe

  20 000,00

  I kwartał

  21.

  dostawy

  Dostawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych

  Zapytanie ofertowe

  57 000,00

  I kwartał

  22.

  dostawy

  Dostawa leków i środków opatrunkowych

  Zapytanie ofertowe

  25 000,00

  I kwartał

  23.

  dostawy

  Dostawa środków do dezynfekcji i rękawiczek jednorazowych

  Zapytanie ofertowe

  14 000,00

  I kwartał

  24.

  dostawy

  Dostawa warzyw mrożonych

  Zapytanie ofertowe

  3 500,00

  I kwartał

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytania ofertowe na warzywa

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                              tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271....2017                              Jedlanka dnia 22.03.2017 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  60kg

  6.

  Cebula

  300kg

  7.

  Kapusta biała

  250kg

  8.

  Kapusta pekińska

  160szt

  9.

  Czosnek

  7kg

  10.

  Buraki czerwone

  400kg

  11.

  Jabłka

  600kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  300kg

  15.

  Ogórek kiszony

  350kg

  16.

  Pieczarki

  80kg

  17.

  Cytryny

  50kg

  18.

  Groch żółty

  30kg

  19.

  Fasola Jaś

  40kg

  20.

  Banany

  60kg

  21.

  Mandarynki

  45kg

  22.

  Botwinka

  250p

  23.

  Ogórki świeże

  300kg

  24.

  Pomidory

  250kg

  25.

  Sałata zielona

  400szt

  26.

  Rzodkiewka

  350p

  27.

  Truskawki

  250kg

  28.

  Kapusta czerwona

  40kg

  29.

  Kalafior

  100szt

  30.

  Brokuł

  100szt

  31.

  Szczypiorek

  500p

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 30.06.2017 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  3. Ofertę należy złożyć do dnia 28.03.2017 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  4. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. wzór umowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   

   Znak sprawy: DPS.A.27/31/2016                          Jedlanka, dnia 02.12.2016 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w  zamówienia:

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Pietruszka

  150kg

  3.

  Selery

  150kg

  4.

  Pory

  60kg

  5.

  Cebula

  300kg

  6.

  Kapusta biała

  200kg

  7.

  Kapusta pekińska

  160szt

  8.

  Czosnek

  5kg

  9.

  Buraki czerwone

  600kg

  10.

  Pietruszka zielona

  250p

  11.

  Koper zielony

  250p

  12.

  Marchew

  700kg

  13.

  Pieczarki

  80kg

  14.

  Groch żółty

  30kg

  15.

  Fasola Jaś

  50kg

  16.

  Kapusta kiszona

  800kg

  17.

  Ogórki kiszone

  350kg

  18.

  Cytryny

  50kg

  19.

  Banany

  60kg

  20.

  Mandarynki

  45kg

  21.

  Kapusta czerwona

  100kg

  22.

  Jabłka mekintosz

  2000kg

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

            Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

  Sukcesywne dostawy od dnia 02.01. – 31.03. 2017 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2016r. do godz. 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

  1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. wzór umowy

   

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. wzór umowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                                                                                                          Jedlanka 25.11.2016r                DPS.A.271.28.2016

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt” Rozbiórka budynku magazynowego oraz przyległych budynków  DPS w Jedlance wraz z utylizacją papy i eternitu.

                          Dom Pomocy Społecznej w Jedlance działając na podstawie art.92 ust.1.pkt.1 Prawo zamówień publicznych informuje iż , na Wykonawcę w/w zamówienia została wybrana firma:

  TRANS – KRUSZ  Witold Makuła  26 – 600  Radom ul. Gołębiowska 69

  która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę  cenową (33 210,00 zł brutto)  i spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego. W kryterium ocen punktacja przedstawia się następująco: 

  1. Kryterium ceny  -                       60 pkt.
  2. Kryterium  doświadczenia  -          0 pkt.
  3. Kryterium czasu wykonania  -     20 pkt.

                             Suma punktów       80 pkt

  Pozostałe firmy uczestniczące w w/w zadaniu przedstawiły następującą cenę i uzyskały  punktację za kryteria:

    DROBET Z.P.H.U. Jarosław Podrygała  26 – 600 Radom ul. Christiana Andersena  2/1  - przedstawiona cena         (98 400 ,00 zł brutto) , w kryterium ocen uzyskała następującą punktację:

  1. Kryteria ceny  -                           20 pkt.
  2. Kryteria doświadczenia   -             0 pkt
  3. Kryteria czasu wykonania  -          0 pkt.

                          Suma punktów          -     20 pkt  

  Ma – trans s.c. Andrzej Makuła , Marcin Makuła , 26- 600  Radom  ul. Żółkiewskiego 110, przedstawiona cena 118,080zł brutto

  1. Kryteria ceny                         -  17 pkt
  2. Kryterium doświadczenia         -   0pkt
  3. Kryteria czasu  wykonania       -   0pkt

                          Suma punktów         - 17pkt

  Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje , że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. dnia 30.11.2016 r w siedzibie Zamawiającego.

  Do wiadomości:

  1. TRANS – KRUSZ  Witold Makuła 26-600 Radom ul. Gołębiowska 69
  2. MAT- TRANS s.c. Andrzej Makuła, Marcin Makuła  26– 600 Radom ul Żółkiewskiego 110

         3.DROBET  Z.P.H.U. Jarosław Podrygała 26 -600 Radom ul. Christiana Andersena 2/1

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-11-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie rozbiórkibudynku magazynowego oraz przyległych budynków w DPSJedlanka wraz z utylizacją papy i płyt eternitowych

                                                                                                                                 Jedlanka 22.11.2016r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

   

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego wynosi  130 000,00 PLN. brutto.

   

  1. Jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa , niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia , Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dodatkowe środki, jeżeli uda się je pozyskać , a jeżeli nie to postepowanie zostanie anulowane.
  2. Do  udziału w postępowaniu na  „Rozbiórka budynku magazynowego oraz przyległych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z utylizacja papy i eternitu ”  przystąpiły następujące firmy:

   

  1. TRANS – KRUSZ   Witold Makuła  26 – 600  Radom ul. Gołębiowska 69
  2. 2.      MA – TRANS s.c. Andrzej Makuła   Marcin Makuła 26-600 Radom ul. Żółkiewskiego 110 
  3. 3.      „ DROBET” Z.P.-H.-U  Jarosław Podrygała  26- 617 Radom ul. Christiana Andersena 2/1

   

  Prowadzący  podczas otwarcia ofert o godz. 10 30  przedstawił  zainteresowanym wykonawcom  informacje dotyczące  ilości wykonawców przystępujących do postępowania ,cenę jaką zaoferowali wykonawcy oraz dane wykonawców ( adresy firm).

  Podczas  otwarcia ofert byli przedstawiciele następujących firm:

   

  1. „DROBET” Z.P.H.U.  Jarosław Podrygała 26-600 Radom ul. Christiana Andersena 2/1 przedstawiona cena – 98 400,00 zł brutto.

  Nieobecni byli przedstawiciele następujących firm:

  1. 1.      MA – TRANS s.c. Andrzej Makuła, Marcin Makuła 26- 600 Radom ul. Żółkiewskiego 110  przedstawiona cena 118 080,00 zł brutto.
  2. 2.      TRANS – KRUSZ   Witold Makuła 26 – 600 Radom ul. Gołębiowska 69  przedstawiona cena  33 210 ,00 zł brutto.
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie rozbiórki budynku magazynowego oraz przyległych budynków w DPS Jedlanka wraz z utylizacją płyt eternitowych i papy.

          Jedlanka, dn. 07.11.2016 r.

  OGŁOSZENIE

  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   na : Wykonanie rozbiórki budynku magazynowego oraz przyległych budynków w  DPS Jedlanka wraz z utylizacją płyt eternitowych i papy.

  1. Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance,

   26-660 Jedlińsk

  Tel. (48) 32-13-026   fax. (48) 32-13-026  

  Adres strony internetowej; www.jedlankadps.pl

  2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

  a) imię i nazwisko : Izabela  Lorenc – dyrektor DPS

                                   Witold  Stasiołek – administrator

  b) tel. (48) 32-13-026   ; fax (48) 32-13-026  

  c) osoby uprawnione udzielają informacji o zamówieniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 1500.

  3. Określenie trybu zamówienia:

  Przetarg nieograniczony

  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  a) formularz można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w księgowości               tel. 32-13-026   w godz. 8 00 - 15 00 lub za pośrednictwem poczty.

  5. Opis przedmiotu zamówienia:

       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku magazynowego oraz przyległych budynków w  DPS Jedlanka oraz  utylizacja płyt eternitowych i papy.

        Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych określają :projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót wraz z załącznikami graficznymi, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

  Zakres prac oraz odpowiedzialności wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną obejmuje również:

  a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, poprzez  wybudowanie tymczasowego ogrodzenia , oznaczenia przejść oraz oznakowania terenu .Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie.

  b) po zakończeniu robót rozbiórkowych wyrównanie terenu budowy wraz z jego uporządkowaniem, po rozbiórce fundamentów i posiane trawy.

  c) na obiekcie , w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia , w okresie realizacji umowy będzie wykonywać swoje statutowe zadania i funkcje Dom Pomocy Społecznej , zobowiązuje się Wykonawcę do organizowania wykonywania umowy w sposób nie utrudniający jego funkcjonowanie.

  d) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzone roboty i związane z tym zagrożenie.

  e) wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową , wymogami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót .

      f).utylizacja papy i płyt eternitowych pochodzących z rozbiórki należy do obowiązków wykonawcy i zostanie przeprowadzona na jego koszt.

  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.  

  7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

  45111300-1 roboty rozbiórkowe

  45110000 – 1  roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne

  45111220 – 6 roboty w zakresie usuwania gruzu

  8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące art.25a ust 1 ustawy Pzp. tj.:
  2. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

  a)      Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.25a.ust.1 Pzp. oraz jednocześnie,

  b)      Gdy Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich  pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie , zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonywania oraz z  załączeniem dokumentów (referencji) jednoznacznie potwierdzających , że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowa ukończona. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością uważa się roboty budowlane polegające na  rozbiórce budynków o powierzchni zabudowy 1000 m2 wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania, i podmiotów na rzecz których zostały wykonane.

  1. Dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi

  a)      Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.25a. ust. 1 ustawy Pzp. oraz jednocześnie,

  b)      Gdy Wykonawca przedstawi wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług ,kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia   a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby w realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyła jedna osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj., do kierowania robotami  w specjalności  budowlanej.

  c)      Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże , że :

  1. Dysponuje co najmniej jedna koparką o masie powyżej 5 ton , jednym o ładowności co najmniej 20 ton pojazdem przystosowanym do transportu gruzu – z zabudową lub naczepa samowyładowczą(wywrotką).
  2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , posiadających uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego.

   

  1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

  a)      Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp oraz jednocześnie,

  b)      Gdy Wykonawca posiada opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony , gdy Wykonawca posiada aktualną – opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument .

  Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wskazać odpowiednio , nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert , spełnienie warunków  o których mowa w art.25a ust. 1 , i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

  Jeżeli Wykonawca będzie polegać , przy wykonywaniu zamówienia , na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków , zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu poprzez przedstawienie pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  Zamawiający na podstawie art.26 ust.3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz.1655, ze zm.) wezwie Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw , albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy , lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu.

  9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Pzp. dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. – zał. nr 1.
  2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  - zał. nr 2
  3. wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia.  zał. .nr 3
  4. wykaz maszyn (koparek0  pojazdów samowyładowczych zał.  nr 3a
  5. wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  zał. nr 4
  6. wzór oferty  zał. nr 5
  7. informacja o grupie kapitałowej zał. nr. 6
  8. opłacona polisa , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC

  10. Wykonawcy mogą  wspólnie ubiegać  się o udzielenie zamówienia

  1. W .przypadku , Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ,wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.                                                                                                                                       2. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.                                                                                                                           3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  .

  11. Termin wykonania zamówienia  - 23.12.2016r.

  12. Ustala się wadium w wysokości 10.000,- zł (słownie zł. dziesięć tysięcy )

  Wadium może być w jednej lub kilku następujących formach:

  1. pieniądzu
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3. gwarancjach bankowych
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych
  5. poręczeniach udzielanych przez przedmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2014 r poz. 1804 oraz z 2015r poz. 978, 1240).

  12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %)

  a) cena oferty – 60 pkt

  b) doświadczenie personelu kluczowego - 20 pkt

  c) termin wykonania przedmiotu zamówienia  -  20 pkt

  13. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy złożyć w terminie do dnia  21.11.2016 roku do godz. 1000.

  w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, gm. Jedlińsk

  14. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Oferty zostaną otwarte w dniu 21.11.2016 roku o godz.1030  w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, gm. Jedlińsk

  15. Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  16.  Informacje administracyjne

        Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest SIWZ: www.jedlankadps.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

        Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

        26 – 660  Jedlińsk

        Jedlanka 10

  17.  Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  07.11.2016r.

   

   


  Lista załączników
  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2. Załącznik nr. 1
  3. Załącznik nr. 2
  4. Załącznik nr. 3
  5. Załącznik nr. 3a
  6. Załącznik nr. 4
  7. Załącznik nr. 5
  8. Załącznik nr. 6
  9. Przedmiar robót
  10. Specyfikacja Techniczna
  11. Opis techniczny
  12. Rysunek 1
  13. Rysunek 2
  14. Rysunek 3
  15. Rysunek 4
  16. Rysunek 5
  17. Rysunek 6
  18. Wzór umowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                                                                                                          Jedlanka 29.09.2016r

  DPS.A.271.17.2016

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt” Termomodernizacja budynku mieszkalnego Domu  Pomocy Społecznej w Jedlance.

   

                          Dom Pomocy Społecznej w Jedlance działając na podstawie art.92 ust.1.pkt.1 Prawo zamówień publicznych informuje iż , na Wykonawcę w/w zamówienia została wybrana firma:

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIBUD”  Zygmunt  Wojdat ; Antoniówka  48 ; 26 – 630 Jedlnia Letnisko

  która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę  cenową (287 598,38 zł brutto)  i spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego. W kryterium ocen punktacja przedstawia się następująco: 

  1. Kryterium ceny  -              60 pkt.
  2. Kryterium gwarancji   -    20 pkt.
  3. Kryterium czasu wykonania  -  10 pkt.

                      Suma punktów      90 pkt

  Pozostałe firmy uczestniczące w w/w zadaniu przedstawiły następującą cenę i uzyskały  punktację za kryteria.

  Korporacja budowlana  DARCO 26 – 600  Radom ul. Garbarska 53 przedstawiła cenę (407 122 ,05 zł brutto) , w kryterium ocen uzyskała następującą punktację:

  1. Kryteria ceny  -                  42 pkt.
  2. Kryteria gwarancji  -            10 pkt
  3. Kryteria czasu wykonania  -  10 pkt.

            Suma punktów          -  62 pkt 

  Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje , że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. dnia 05.10.2016 r w siedzibie Zamawiającego.

   

  Do wiadomości:

  P.W. UNIBUD  - 26-630 Jedlnia letnisko  Antoniówka 48

  Korporacja budowlana DARCO – 26-600  Radom ul. Garbarska 53

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-10-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Znak sprawy DPS.A.271.21.2016.                                                                                                  Jedlanka dn. 28.09.2016

   

  Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznejw Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Zamawiąjący - Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 -660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  Tadeusz Widalski

  Pacew 46, 26- 803 Promna

  Cena oferty 14 634,60 Brutto

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Izabela Lorenc

  Dyrektor

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje o grupie kapiałowej

   

  ………………………………………………………….

  Pieczęć adresowa Wykonawcy

   

  INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

   

  Informuję że:

  1. Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015r. poz.184) z wykonawcami , którzy złożyli oferty w postępowaniu „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance”,  prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Jedlance jako Zamawiający.
  2. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r poz. 184) z następującymi wykonawcami , którzy złożyli oferty w postępowaniu „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance”  prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Jedlance jako Zamawiający.

   

  1. Nazwa podmiotu…………………………………………………………………………………………………………

                 …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Nazwa podmiotu ………………………………………………………………… ……………………………………

                …………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  Jednocześnie przedstawiam dowody , że dowody , że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

   

                                                                                   ……………………………………………………………

                                                                                 Data i czytelny podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert

   

                                                                                                                                Jedlanka 26.09.2016r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

   

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego wynosi  289 264,00 PLN. brutto.

   

  1. Jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa , niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia , Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dodatkowe środki, jeżeli uda się je pozyskać , a jeżeli nie to postepowanie zostanie anulowane.
  2. Do  udziału w postępowaniu na  „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance”  przystąpiły następujące firmy:

   

  1. Korporacja budowlana D ARCO 26 – 600  Radom ul. Garbarska 53
  2. P.W. „UNIBUD” Zygmunt Wojdat    26 – 630 Jedlnia Letnisko Antoniówka 48

   

  Prowadzący  podczas otwarcia ofert o godz. 10 10  przedstawił  zainteresowanym wykonawcom  informacje dotyczące  ilości wykonawców przystępujących do postępowania ,cenę jaką zaoferowali wykonawcy oraz dane wykonawców ( adresy firm).

  Podczas  otwarcia ofert byli przedstawiciele następujących firm:

  1. P.W. UNIBUD  Zygmunt Wojdat 26-630 Jedlnia Letnisko Antoniówka 48  przedstawiona cena – 287 598,38 zł  brutto.

  Nie obecni byli;

  1        Korporacja budowlana  D ARCO  26 – 600  Radom ul. Garbarska 53  przedstawiona cena 407 122,05 zł brutto.

  2         Firmy :  Zakład Usług Budowlanych Leszek Trzaska  Sucha , ul. Szlachecka 2 b ,  26 –    800    Białobrzegi

  3         Zakład Remontowo Budowlany s.c. Leszek i Teresa Słaby  ul. Wspólna 72 ;    27-400 Ostrowiec ;  

             Po wpłaceniu wadium nie przedstawiły ofert na w/w zadanie.

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozszerzeniu kryteriów ocen ofert

                                                                                                                         Jedlanka  22.09.2016

   

  DPS.A.271.17.2016

   

  INFORMACJA  O ROZSERZENIU KRYTERIÓW OCEN OFERT 

   

                           Dom Pomocy Społecznej w Jedlance w ogłoszonym w dniu 11.09.2016r pod nr.307266 – 2016  przetargu nieograniczonym na „ Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance” rozszerza punkt nr 14 SIWZ tj. opis kryteriów ocen wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

  1. Cena   - znaczenie 60%

  W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca który zaproponuje najniższą cenę .pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

   

                 Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu

  PC  =    -------------------------------------------------------------  x  60

                 Cena badanej oferty

   

  gdzie:  PC  - ilość punktów , jaką dana oferta otrzyma za cenę ofert brutto

   

  1. W powyższym kryterium oceniany będzie czas wysłużenia minimalnego okresu wymaganego gwarancji . Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

   

  Długość oferowanej gwarancji

  Liczba pkt

  Gwarancja minimalna:  tj. 36 miesięcy

  0 pkt

  Gwarancja wydłużona o 24 miesiące

  10 pkt

  Gwarancja wydłużona o 48 miesięcy

  20 pkt

   

  1. W powyższym kryterium oceniany będzie  czas wykonania zadania:

  Oferowany czas zakończenia zadania

  Ilość dni przed wskazanym w ogłoszeniu terminie

   Termin zakończenia zadania dnia 09.12.2016r

  0 pkt

  Termin zakończenia zadania dnia 29.11.2016r

  10 pkt

  Termin zakończenia zadania dnia 19.11.2016r

  20 pkt

   

  Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą  punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

  PO = PC+PG+PT

  Gdzie:

  PO – suma punktów przyznanych danej ofercie

  PC – punkty w kryterium Cena

  PG  -  punkty w kryterium Gwarancja

  PT – punkty w kryterium  Terminu

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozszerzeniu kryteriów ocen ofert

                                                                                                                               Jedlanka  22.09.2016

   

  DPS.A.271.17.2016

   

  INFORMACJA  O ROZSERZENIU KRYTERIÓW OCEN OFERT 

   

                           Dom Pomocy Społecznej w Jedlance w ogłoszonym w dniu 11.09.2016r pod nr.307266 – 2016  przetargu nieograniczonym na „ Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance” rozszerza punkt nr 14 SIWZ tj. opis kryteriów ocen wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

  1. Cena   - znaczenie 60%

  W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca który zaproponuje najniższą cenę .pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

   

                 Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu

  PC  =    -------------------------------------------------------------  x  60

                 Cena badanej oferty

   

  gdzie:  PC  - ilość punktów , jaką dana oferta otrzyma za cenę ofert brutto

   

  1. W powyższym kryterium oceniany będzie czas wysłużenia minimalnego okresu wymaganego gwarancji . Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

   

  Długość oferowanej gwarancji

  Liczba pkt

  Gwarancja minimalna:  tj. 36 miesięcy

  0 pkt

  Gwarancja wydłużona o 24 miesiące

  10 pkt

  Gwarancja wydłużona o 48 miesięcy

  20 pkt

   

  1. W powyższym kryterium oceniany będzie  czas wykonania zadania:

  Oferowany czas zakończenia zadania

  Ilość dni przed wskazanym w ogłoszeniu terminie

   Termin zakończenia zadania dnia 09.12.2016r

  0 pkt

  Termin zakończenia zadania dnia 29.11.2016r

  10 pkt

  Termin zakończenia zadania dnia 19.11.2016r

  20 pkt

   

  Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą  punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

  PO = PC+PG+PT

  Gdzie:

  PO – suma punktów przyznanych danej ofercie

  PC – punkty w kryterium Cena

  PG  -  punkty w kryterium Gwarancja

  PT – punkty w kryterium  Terminu

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe - warzywa

   

   Znak sprawy: DPS.A.271…...2016                                  Jedlanka, dnia 15.09.2016 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w  zamówienia:

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Pietruszka

  150kg

  3.

  Selery

  150kg

  4.

  Pory

  80kg

  5.

  Cebula

  350kg

  6.

  Kapusta biała

  250kg

  7.

  Kapusta pekińska

  200szt

  8.

  Czosnek

  6kg

  9.

  Buraki czerwone

  600kg

  10.

  Pietruszka zielona

  250p

  11.

  Koper zielony

  250p

  12.

  Marchew

  700kg

  13.

  Pieczarki

  70kg

  14.

  Groch żółty

  30kg

  15.

  Fasola Jaś

  40kg

  16.

  Kapusta kiszona

  800kg

  17.

  Ogórki kiszone

  350kg

  18.

  Cytryny

  50kg

  19.

  Banany

  80kg

  20.

  Mandarynki

  60kg

  21.

  Kapusta czerwona

  100kg

  22.

  Jabłka mekintosz

  2000kg

  24.

  Ogórki świeże

  80kg

  25.

  Pomidory

  80kg

  26.

  Papryka świeża

  50kg

   

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

            Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

  Sukcesywne dostawy od dnia 01.10. – 31.12. 2016 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

   Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.09.2016r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

  1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. wzór umo wy

  Lista załączników
  1. formularz warzywa
  2. umowa - warzywa
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                                                                                       Jedlanka  10.09.2016

   

  OGŁOSZENIE  O   PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  na  „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance”.

   

  1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  26 – 660  Jedlińsk

  Jedlanka 10

  Tel/faks:  48/321-30-26

  Adres strony internetowej: www.jedlankadps.pl

   

  1. 2.      Określenie trybu zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY 

   

  1. 3.      Nazwa przedmiotu zamówienia: 

  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

   

  1. 4.      Określenie przedmiotu zamówienia;
   1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance , zgodnie z zapisami SIWZ  i jej załącznikami.
   2. Przedmiot zamówienia obejmuje;

  - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych

  - wymiana parapetów okiennych z blachy powlekanej

  - wymiana obróbek blacharskich murów oraz obróbek cokołów i balkonów z blachy powlekanej.

  - demontaż oświetlenia zewnętrznego zamontowanego na fasadzie i ponowny montaż nowych lamp w tych samych miejscach.

              3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

           a). Dokumentacja projektowa

           b). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót .

           c) SIWZ

   

   

  4        Dodatkowe uwagi:

    Wykonawca zapewni kierownika budowy  oraz kadrę niezbędną do realizacji  zamówienia.

  Przedmiot zamówienia objęty będzie 5-letnim okresem gwarancji , licząc od dnia przekazania całości zamówienia bezusterkowym protokołem końcowym odbioru robót.

  Przed złożeniem oferty wskazane jest , żeby Wykonawca dokonał wizji lokalnej

  Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców , za wcześniejszą zgoda Zamawiającego , zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego

  W obiekcie , w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia w okresie realizacji umowy będzie wykonywać swoje statusowe zadania i funkcje Dom Pomocy Społecznej . zobowiązuje się Wykonawcę do organizowania wykonywania umowy w sposób nie utrudniający jego funkcjonowanie. Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu żadnych dodatkowych zapłat.

                                                                                                                                                  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się poprzez: wybudowanie tymczasowego ogrodzenia, oznaczenia przejść orz oznakowania terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

  Wszystkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza na swój koszt Wykonawca. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy , muszą być fabrycznie nowe w i gatunku i odpowiadać , co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu , stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 07.07.1994rPrawo Budowlane. Na żądanie Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest okazać w  stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa , aprobatę techniczną i zgodność z przepisami p.poż.

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpływają niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektowa , wymogami Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

  Inspektor Nadzoru , może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN I UE. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

               Porządek podczas prac zapewnia Wykonawca wstawiając pojemnik na odpadów

  1. 5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

   

  1. 6.      Wspólny Słownik Zamówień ( CPV)  45 00 00 00 – 7 roboty budowlane

                                                                    45 44 21 00 – 8 roboty malarskie

                                                                    45 32 10 00 – 3 izolacje cieplne ścian

                                                                    45 32 40 00 -4 tynkowanie                                                         

                                                                    45 26 12 10 – 9 wykonanie pokryć z blachy 

   

  1. 7.      Termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy strony ustalają na dzień  09.12.2016roku.

   

  1. 8.      Informacje na temat wadium:

   

  Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych).

  Wadium może być w jednej lub kilku następujących formach:

  1. Pieniądzu,
  2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3. Gwarancjach bankowych,
  4. Gwarancjach ubezpieczeniowych ,
  5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2014r poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

   

  1. 9.      Warunki udziału w postepowaniu , opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące art.22 ust 1 ustawy Pzp. tj.:

  a)       Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp.

  1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia

  a)      Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22.ust.1 Pzp. oraz jednocześnie,

  b)      Gdy Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich  pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie , zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonywania oraz z  załączeniem dokumentów (referencji) jednoznacznie potwierdzających , że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowa ukończona. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością uważa się roboty budowlane polegające na  termomodernizacji– dociepleniu obiektów kubaturowego o wartości robót termomodernizacyjnych nie niższej niż 350.000,00 zł

  1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  a)      Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22. ust. 1 ustawy Pzp. oraz jednocześnie,

  b)      Gdy Wykonawca przedstawi wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług ,kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia   a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby w realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyła jedna osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj., do kierowania robotami .

  1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

  a)      Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz jednocześnie,

  b)      Gdy Wykonawca posiada opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony , gdy Wykonawca posiada aktualną – opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument .

  Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wskazać odpowiednio , nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert , spełnienie warunków  o których mowa w art.22 ust. 1 , i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art.24 ust.1.

  Jeżeli Wykonawca będzie polegać , przy wykonywaniu zamówienia , na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków , zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu poprzez przedstawienie pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  Zamawiający na podstawie art.26 ust.3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz.1655, ze zm.) wezwie Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw , albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy , lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu.

  10.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art.22 ust. 1 Pzp , oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy , Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu – załącznik Nr 1.
  2. Wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik Nr 2
  3. Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane ustawami (Prawo budowlane) uprawnienia  - załącznik Nr 3.
  4. Opłacona polisa , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC – załącznik Nr 4.
  5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonaniu zamówienia – do załącznika Nr 3.
  6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę.
  7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów , o których mowa ( w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów , jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy , oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r Dz. U. Nr 226, poz.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

   

   

  11.   Kryteria oceny ofert:

  Najniższa cena  -  60%

  Najkrótszy termin realizacji – 20%

  Najdłuższy proponowany okres gwarancji – 20%

   

  12.  Miejsce i termin składania ofert:

   

  Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.09.2016r do godz. 1000 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

   

  13.  Miejsce i termin otwarcia ofert;

   

  Oferty zostaną otwarte w dniu 26.09.2016r. o godz. 1100 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

   

  14.  Termin związania ofertą.

  Wykonawca składając ofertę pozostaje związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert.

  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni . Odmowa wyrażenia zgody , o której mowa w ust.2 nie powoduje utraty wadium.

  Przedłużenie terminu związania ofertą , jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej , obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium, albo , jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  15.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej lub zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

   

   

   

  16.  Informacje administracyjne

   

  Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest SIWZ : www.jedlankadps.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  26 – 660  Jedlińsk

  Jedlanka 10

   

  17.  Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2016r.

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków i wykluczeniu
  3. Załącznik nr 2 - Wykaz Robót Budowlanych
  4. Załącznik nr 3 - Wykaz Osób
  5. Załącznik nr 4 - Oferta
  6. Umowa na Termomodernizacja
  7. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  8. PRZEDMIAR ROBÓT
  9. Opis techniczny Jedlanka new
  10. Rys3
  11. Rys nr 4
  12. Rys nr 5
  13. Rys nr 6
  14. Rys nr 7
  15. Rys nr 8
  16. Rys nr 9
  17. Rys nr 10
  18. Rys nr 11
  19. Rys nr 12
  20. Rys nr 13
  21. Rys nr 20
  22. Rys nr 21
  23. Rys nr 22
  24. Rys nr 23
  25. Rys nr 24
  26. Rys nr 25
  27. Rys nr 26
  28. Rys nr 27
  29. Rys nr 28
  30. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
  31. Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail: kadry@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS .A.16.2016                              Jedlanka, dnia 24.06.2015 r.

   

                                                          Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

   

  Tadeusz Widalski,

  26-803 Promna, Pacew 46 – cena oferty  22.193,25 brutto

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                                 Izabela Lorenc

                                                                                       Dyrektor

  Otrzymują:

   

   

  1. a/a
  2. Tadeusz Widalski, 26-803 Promna
  3. NEW FRESH Sebastian Górski

  ul. Zagórska 17a, 26-505 Orońsko

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.16.2016                       Jedlanka, dnia 10.06. 2016 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w  zamówienia:

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Pietruszka korzeń

  150kg

  3.

  Selery

  150kg

  4.

  Pory

  60kg

  5.

  Cebula

  900kg

  6.

  Kapusta biała

  250kg

  7.

  Kapusta pekińska

  150szt

  8.

  Czosnek

  6kg

  9.

  Buraki czerwone

  500kg

  10.

  Pietruszka zielona

  250p

  11.

  Koper zielony

  250p

  12.

  Marchew

  700kg

  13.

  Pieczarki

  60kg

  14.

  Groch żółty

  30kg

  15.

  Fasola Jaś

  40kg

  16.

  Botwinka

  100p

  17.

  Ogórki świeże

  700kg

  18.

  Cytryny

  50kg

  19.

  Banany

  60kg

  20.

  Mandarynki

  45kg

  21.

  Nektarynki

  100kg

  22.

  Brokuły

  100szt

  23.

  Papryka świeża

  100kg

  24.

  Pomidory

  700kg

  25.

  Sałata zielona

  60szt

  26.

  Fasolka szparagowa

  130kg

  27.

  Wiśnie

  40kg

  28.

  Kalafior

  200szt

  29.

  Jabłka

  1200kg

  30.

  Śliwki węgierki

  100kg

  31.

  Rabarbar

  25kg

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

  Sukcesywne dostawy od dnia 01.07. – 30.09.2016 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2016r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl
  2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail: kadry@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.271. 12.2016                                Jedlanka, dnia 16.03.2016 r.

   

                                                          Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  Tadeusz Widalski

  Pacew 46, 26-803 Promna

  Cena oferty 20.889,75 brutto

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta  spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                             ……………………………..

                                                                                       Dyrektor

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

  Zapytanie

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2016-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.12.2016                                                                       Jedlanka, dnia 09.03. 2016 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w  zamówienia:

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  Zapotrzebowanie na okres 3 miesięcy ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Pietruszka

  150kg

  3.

  Selery

  150kg

  4.

  Pory

  60kg

  5.

  Cebula

  300kg

  6.

  Kapusta biała

  250kg

  7.

  Kapusta pekińska

  160szt

  8.

  Czosnek

  7kg

  9.

  Buraki czerwone

  400kg

  10.

  Pietruszka zielona

  250p

  11.

  Koper zielony

  250p

  12.

  Marchew

  700kg

  13.

  Pieczarki

  70kg

  14.

  Groch żółty

  30kg

  15.

  Fasola Jaś

  40kg

  16.

  Kapusta kiszona

  300kg

  17.

  Ogórki kiszone

  350kg

  18.

  Cytryny

  50kg

  19.

  Banany

  60kg

  20.

  Mandarynki

  45kg

  21.

  Kapusta czerwona

  30kg

  22.

  Botwinka

  250p

  23.

  Ogórki świeże

  300kg

  24.

  Pomidory

  250kg

  25.

  Sałata zielona

  400szt

  26.

  Rzodkiewka

  350p

  27.

  Truskawki

  250kg

  28.

  Kalafior

  100szt

  29.

  Brokuł

  100szt

  30.

  Szczypiorek

  500p

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

  3. Termin realizacji zamówienia:

  Sukcesywne dostawy od dnia 01.04. – 30.06.2016 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  6.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

  7.Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2016r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

  8.Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

     

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2016-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

                         REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.7.2016                                                                       Jedlanka, dnia 29.01.2016 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa jabłek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w  zamówienia:

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  ilość

   

  1.

  Jabłka mekintosz

  4000kg

   

   

  2. Warunki stawiane wykonawcom:

            Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej 

  3. Termin realizacji zamówienia:

  Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy 30.06.2016 r. lub do wyczerpania zamówienia. 

  4. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  6. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026 

  7. Ofertę należy złożyć do dnia 04.02.2016r.do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

  8. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. wzór umowy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. wzór umowy
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2016-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Dom Pomocy Społecznejw Jedlance

  Jedlanka10

  26-660Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP 792 11-27-685                                                          Tel./fax(048) 32-13-026

  REGON 000294728

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.2.2016                                                                                                  Jedlnka dn. 18.01.2016r.

  Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

  Dotyczy: zakup i dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz icg przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający - Dom Pomocy Społecznejw Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  P.H. "MAGAT"

  26-600 Radom

  ul. Ks. Łukasika 3

  cena oferty - 17.376,24

  Uzasadnienie wyboru: ofertę spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  ................................................

  Dzrektor

  OtryzmujŁ

  1. a-a

  2. P.H."MAGAT", Radom ul. Ks. Łukasika 3

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlankace

  Jedlanka10,

  26-660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP 796-11-27-685                 Tel./fax(048) 32-13-026

  REGON 000294728

   

  DPS.A.271.1.2016                                                                                                                             Jedlanka, dn. 18.01.2016

  Wukonawcy uczestniczący w postepowaniu

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

  dotyczy: zakup i soatawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla potrzeb Domu Pomocy społecznejw Jedlankce, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający- Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/firmę:

  "DIAMED", 05-220 Zielonka ul.Wyszyńskiego 7/2/51  7/2/51- cena oferty brutto 42.386,10

  Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania Zamawiąjącego określone w zapytaniu ofertowym.

   

  ...................................................

  Dyrektor

  Otrzymują:

  1. a/a

  2. Paul Hartman Sp. z o.o. Pabianice, ul. Partyzancka 133/151

  3. Diamed 05-220 Zielonka ul. wyszyńskiego 7/2/51

  4. Armed Ort Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Bernardyńska 1

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS ..A.271.2 .2016                   Jedlanka, dnia 08.01.2016 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  Zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy ilość

  1.

  Śledź w oleju 170g

  800szt

  2.

  Śledź w pomidorach 170g

  800szt

  3.

  Paprykarz szczeciński 300g

  1000szt

  4.

  Tuńczyk w sosie własnym 170g

  500szt

  5.

  Śledzie płaty – wiaderko 4kg

  38szt

  6.

  Makrela wędzona

  150kg

  7.

  Ryba filet – miruna bez lodu

  400kg

  8.

  Razem wartość

   

   

   

                                  

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

              Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

              Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie         następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do  31.12.2016 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.01.2016 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

      

   

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. wzór umowy

   

   

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na pieluchomajtki

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  www.jedlankadps.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.1.2016                          Jedlanka, dnia 08.01.2016r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: pieluchomajtek oraz wkładek anatomicznych urologicznych  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

  Lp.

  Nazwa Artykułu

  Ilość

  1.

  Pieluchomajtki „ Super SENI’ rozmiar „M”

  2160 szt.

  2.

  Pieluchomajtki „ Super SENI” rozmiar „ L”

  18 000 szt.

  3.

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar „ XL”

  2 880 szt.

  4.

  Wkładki (Uro protect) anatomiczne wkłady urologiczne  Plus

  720 szt

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

              Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

              Do oferty należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie 

        następujących wymagań, a mianowicie :

   

              - wypełniony formularz cenowy,

              - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

                działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

                 ewidencji.

   

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:  Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.01.2016 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Załąćznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@dpsjedlanka.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.40.2015                      Jedlanka, dnia 08.01.2016 r.

   

                                                          Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

   

  dotyczy: zakup i dostawa art. spożywczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  P.W. „MAT” Marzena Tkaczuk

  ul. Zgodna 4b, 27-200

  Cena oferty :  61.941,87 brutto

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                             ……………………………..

                                                                                       Dyrektor

  Otrzymują:

  1. a/a
  2. ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków
  3. P.W. „MAT, Marzena Tkaczuk, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice
  4. PHU „POLARIS”, Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a 62-800 Kalisz

   

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania

  Jedlanka, dnia 04.01.2016 r.

   

  DPS.A.271.38.2015

   

   

   

                                                 INFORMACJA

   

   

           Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, informuje, że unieważnia postępowanie na dostawę ryb  świeżych, mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance  prowadzone w procedurze uproszczonej  bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

   

  Ponowne postępowanie zostanie ogłoszone w dniu 7.01.2016 r.

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail: kadry@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.271 .36.2015                                Jedlanka, dnia 18.12.2015 r.

   

                                                          Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  Tadeusz Widalski

  Pacew 46, 26-803 Promna

  Cena oferty: 18.089,25 brutto

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                             ……………………………..

                                                                                       Dyrektor

  Otrzymują:

  1. a/a
  2. Tadeusz Widalski, Pacew 46, 26-803 Promna

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy :DPS.A.271.33.2015                        Jedlanka, dnia 16.12.2015 r.

   

                                                          Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

   

  dotyczy: zakup i dostawa mleka i jego przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  Firma Handlowa

  „STARMLECZ”, Adam Tkaczuk

  27-200 Starachowice

  Cena oferty: 61.948,95 brutto

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                             ……………………………..

                                                                                       Dyrektor

  Otrzymują:

  1. a/a
  2. Firma Handlowa „STARMLECZ”, Starachowice

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS .A.271.  37    .2015                              Jedlanka, dnia 10.12.2015 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw mrożonych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  Ilość

  1.

  Mieszanka warzywna w składzie: marchew, kalafior, fasola szparagowa, kalarepa, por, brukselka, seler, pietruszka,  op. 450g

   

  350szt

  2.

  Szpinak mrożony, op. 450g

  100szt

  3.

  Kalafior mrożony op.  450g

  200szt

  4.

  Brokuły mrożone op. 450 g

  200szt

  5

  Razem wartość

   

   

   

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

              Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

   

    - wypełniony formularz cenowy

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2015 r. do godz. 11.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

   

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. wzór umowy

   


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2- wzór umowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS .A.271.      .2015                   Jedlanka, dnia 10.12.2015 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  Zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy ilość

  1.

  Śledź w oleju 170g

  800szt

  2.

  Śledź w pomidorach 170g

  800szt

  3.

  Paprykarz szczeciński 300g

  1000szt

  4.

  Tuńczyk w sosie własnym 170g

  500szt

  5.

  Śledzie płaty – wiaderko 4kg

  38szt

  6.

  Makrela wędzona

  150kg

  7.

  Ryba filet – miruna

  400kg

  8.

  Razem wartość

   

   

   

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

              Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

              Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie         następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do  31.12.2016 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2015 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

   

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. wzór umowy

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr1 - formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 - wzór umowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.217.    .2015                       Jedlanka, dnia 09.12.2015 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: dostawy art. spożywczych  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

  Lp.

  Nazwa Artykułu

  Ilość kg

  1.

  Aromat do ciasta (10g)

  130 szt

  2.

  Biszkopty

  10kg

  3.

  Budyń śmietankowy/waniliowy 64g

  800szt

  4.

  Cukier kryształ

  2500kg

  5.

  Cukier wanilinowy 30 g

  800szt

  6.

  Cukier puder

  30kg

  7.

  Chrzan w słoiku 290g

  200szt

  8.

  Drożdże świeże

  40kg

  9.

  Dżem brzoskwiniowy 260g

  250szt

  10.

  Dżem wiśniowy 260g

  250szt

  11.

  Dżem truskawkowy 260g

  300szt

  12.

  Dżem z czarnej porzeczki 260g

  300szt

  13.

  Powidła śliwkowe 260g

  300szt

  14.

  Kisiel b/c różne smaki 40g

  1400szt

  15.

  Koncentrat pomidorowy 30% 180g

  1000szt

  16.

  Kwasek cytrynowy 25g

  230szt

  17.

  Liście laurowe 10g

  100szt

  18.

  Ziele angielskie15g

  110szt

  19.

  Margaryna Palma 250g

  350kg

  20.

  Masło roślinne kubek 250g

  1400kg

  21.

  Makaron nitki

  450kg

  22.

  Makaron świderki

  600kg

  23.

  Marmolada 1kg

  200szt

  24.

  Majeranek 15g

  250szt

  25.

  Mąka pszenna

  2000kg

  26.

  Mąka ziemniaczana

  200kg

  27.

  Mak niebieski

  30kg

  28.

  Ogórki konserwowe 880ml

  400szt

  29.

  Galaretka owocowa różne smaki 75g

  1300szt

  30.

  Groszek konserwowy 400g

  300szt

  31.

  Herbata  saga w torebkach  (a100)

  400szt

  32.

  Kakao 100g

  170szt

  33.

  Kukurydza konserwowa 400g

  150szt

  34.

  Ketchup łagodny 500g

  200szt

  35.

  Kasza gryczana

  250kg

  36.

  Kasza jęczmienna

  300kg

  37.

  Kasza manna

  320kg

  38.

  Kawa inka 150g

  250szt

  39.

  Musztarda 1kg

  120szt

  40.

  Miód naturalny 370g

  350szt

  41.

  Ocet 0,5l

  100szt

  42.

  Pasztet drobiowy profi 131g

  2500szt

  43.

  Szczaw konserwowy 285g

  120szt

  44.

  Soda oczyszczana 50g

  40szt

  45.

  Przyprawa do piernika 20g

  80szt

  46.

  Płatki owsiane

  150kg

  47.

  Płatki jęczmienne

  150kg

  48.

  Płatki ryżowe

  150kg

  49.

  Płatki kukurydziane

  200kg

  50.

  Pieprz naturalny 15g

  700szt

  51.

  Pieprz ziołowy 20g

  380szt

  52.

  Przyprawa do zupy w płynie 1l

  150szt

  53.

  Papryka mielona słodka 20g

  90szt

  54.

  Przyprawa Vegeta 200g

  150szt

  55.

  Imbir 15g

  40szt

  56.

  Gałka muszkatołowa 15g

  40szt

  57.

  Proszek do pieczenia 30g

  200szt

  58.

  Ryż

  550kg

  59.

  Rosołki drobiowe 60g

  250szt

  60.

  Rodzynki 100g

  150szt

  61

  Syrop owocowy 500 ml

  350szt

  62.

  Sól 1 kg

  600kg

  63.

  Zupa borowikowa b/makaron. 40g

  400szt

  64

  Przyprawa do ryb 40g

  30szt

  65

  Przyprawa do kurczaka 20g

  80szt

  66

  Bazylia 10g

  40szt

  67

  Wiórki kokosowe 100g

  50szt

  68

  Żelatyna 30g

  60szt

  69

  Sos do mizerii i sałat 9g

  250szt

  70

  Przyprawa do flaków 25g

  75szt

  71

  Olej uniwersalny 1l

  650szt

  72

  Czosnek granulowany 30g

  60szt

  73

  Przyprawa do wieprzowiny 30g

  80szt

  74

  Konserwy mięsne wieprzowe 300g

  1000szt

  75

  Koncentrat z buraków 250g

  60szt

  76

  Barszcz biały 40g

  400szt

  77

  Cynamon 20g

  40szt

  78

  Dżem wiśniowy słodzony fruktozą 220g

  100szt

  79

  Dżem truskawkowy słodzony fruktozą 220g

  100szt

  80

  Dżem brzoskwiniowy słodzony fruktozą 220g

  100szt

  81

  Susz owocowy

  7kg

  82

  Fasola czerwona w puszce 400g

  100szt

     83

  Brzoskwinie w puszce 820g

  50szt

  82

  Ananas w puszce 580g

  50szt

   

   

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

              Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

              Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie         następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i                        informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy             wymagają  wpisu do ewidencji.

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia 07.01-31.12.2016 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2015 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  FORMULARZ OFERTOWY

   

   

  Lp.

  Nazwa Artykułu

  Ilość kg/szt.

  Cena netto

  Wartość netto

  Stawka VAT

  Kwota VAT

  Wartość Brutto

  1.

  Aromat do ciasta (10g)

  80 szt.

   

   

   

   

   

  2.

  Biszkopty

  10 kg 

   

   

   

   

   

  3.

  Budyń śmietankowy/waniliowy 64g

  800 szt

   

   

   

   

   

  4.

  Cukier kryształ

  2300 kg 

   

   

   

   

   

  5.

  Cukier wanilinowy 30 g

  300 szt

   

   

   

   

   

  6.

  Cukier puder

  30 kg 

   

   

   

   

   

  7.

  Chrzan w słoiku 290g

  250 szt

   

   

   

   

   

  8.

  Drożdże świeże

  30 kg 

   

   

   

   

   

  9.

  Dżem brzoskwiniowy 260g

  250 szt

   

   

   

   

   

  10.

  Dżem wiśniowy 260g

  250 szt

   

   

   

   

   

  11.

  Dżem truskawkowy 260g

  250 szt

   

   

   

   

   

  12.

  Dżem z czarnej porzeczki 260g

  250 szt

   

   

   

   

   

  13.

  Powidła śliwkowe 260g

  300 szt

   

   

   

   

   

  14.

  Kisiel b/c różne smaki 40g

  1000 szt

   

   

   

   

   

  15.

  Koncentrat pomidorowy 30% 180g

  1000 szt

   

   

   

   

   

  16.

  Kwasek cytrynowy 25g

  200 szt

   

   

   

   

   

  17.

  Liście laurowe 10g

  100 szt

   

   

   

   

   

  18.

  Ziele angielskie

  110 szt

   

   

   

   

   

  19.

  Margaryna Palma 250g

  300 kg 

   

   

   

   

   

  20.

  Masło roślinne kubek 250g

  1200 kg 

   

   

   

   

   

  21.

  Makaron nitki

  400 kg 

   

   

   

   

   

  22.

  Makaron świderki

  600 kg 

   

   

   

   

   

  23.

  Marmolada 1kg

  200 szt

   

   

   

   

   

  24.

  Majeranek 15g

  250 szt

   

   

   

   

   

  25.

  Mąka pszenna

  1600 kg 

   

   

   

   

   

  26.

  Mąka ziemniaczana

  200 kg 

   

   

   

   

   

  27.

  Mak niebieski

  15 kg 

   

   

   

   

   

  28.

  Ogórki konserwowe 880ml

  200 szt

   

   

   

   

   

  29.

  Galaretka owocowa różne smaki 75g

  750 szt

   

   

   

   

   

  30.

  Groszek konserwowy 400g

  300 szt

   

   

   

   

   

  31.

  Herbata saga w torebkach  (a100)

  400 szt

   

   

   

   

   

  32.

  Kakao 100g

  150 szt

   

   

   

   

   

  33.

  Kukurydza konserwowa 400g

  120 szt

   

   

   

   

   

  34.

  Ketchup łagodny 500g

  300 szt

   

   

   

   

   

  35.

  Kasza gryczana

  200 kg 

   

   

   

   

   

  36.

  Kasza jęczmienna

  400 kg 

   

   

   

   

   

  37.

  Kasza manna

  320 kg 

   

   

   

   

   

  38.

  Kawa inka 150g

  300 szt

   

   

   

   

   

  39.

  Musztarda 1kg

  100 szt

   

   

   

   

   

  40.

  Miód naturalny 370g

  350 szt

   

   

   

   

   

  41.

  Ocet 0,5l

  80 szt

   

   

   

   

   

  42.

  Pasztet drobiowy profi  131g

  2000 szt

   

   

   

   

   

  43.

  Szczaw konserwowy 285g

  120 szt

   

   

   

   

   

  44.

  Soda oczyszczana 50g

  30 szt

   

   

   

   

   

  45.

  Przyprawa do piernika 20g

  50 szt

   

   

   

   

   

  46.

  Płatki owsiane

  150 kg 

   

   

   

   

   

  47.

  Płatki jęczmienne

  100 kg 

   

   

   

   

   

  48.

  Płatki ryżowe

  150 kg 

   

   

   

   

   

  49.

  Płatki kukurydziane

  200 kg 

   

   

   

   

   

  50.

  Pieprz naturalny 15g

  600 szt

   

   

   

   

   

  51.

  Pieprz ziołowy 20g

  300 szt

   

   

   

   

   

  52.

  Przyprawa do zupy w płynie 1l

  150 szt

   

   

   

   

   

  53.

  Papryka mielona słodka 20g

  90 szt

   

   

   

   

   

  54.

  Przyprawa Vegeta 200g

  130 szt

   

   

   

   

   

  55.

  Imbir 15g

  40szt

   

   

   

   

   

  56.

  Gałka muszkatołowa 15g

  40szt

   

   

   

   

   

  57.

  Proszek do pieczenia 30g

  150szt

   

   

   

   

   

  58.

  Ryż

  480kg

   

   

   

   

   

  59.

  Rosołki drobiowe 60g

  250szt

   

   

   

   

   

  60.

  Rodzynki 100g

  100szt

   

   

   

   

   

  61.

  Syrop owocowy 500ml

  300szt

   

   

   

   

   

  62

  Sol 1kg

  600kg

   

   

   

   

   

  63

  Zupa borowikowa b/makaron 40g

  400szt

   

   

   

   

   

  64

  Przyprawa do ryb 40g

  30szt

   

   

   

   

   

  65

  Przyprawa do kurczaka 20g

  80szt

   

   

   

   

   

  66

  Bazylia 10g

  40szt

   

   

   

   

   

  67

  Wiórki kokosowe 100g

  50szt

   

   

   

   

   

  68

  Żelatyna 30g

  60szt

   

   

   

   

   

  69

  Sos do mizerii i sałat 9g

  250szt

   

   

   

   

   

  70

  Przyprawa do flaków 25g

  75 szt

   

   

   

   

   

  71

  Olej uniwersalny 1l

  600szt

   

   

   

   

   

  72

  Czosnek granulowany 30g

  60szt

   

   

   

   

   

  73

  Przyprawa do wieprzowiny 30g

  80szt

   

   

   

   

   

  74

  Konserwy mięsne wieprzowe LINCHMEAD 300g

  1000 szt

   

   

   

   

   

  75

  Koncentrat z buraków 250g

  60szt

   

   

   

   

   

  76

  Barszcz biały 40g

  40szt

   

   

   

   

   

  77

  Cynamon 20g

  40 szt

   

   

   

   

   

  78

  Dżem wiśniowy słodzony fruktozą 220g

  100 szt

   

   

   

   

   

  79

  Dżem truskawkowy słodzony fruktozą 220g

  100 szt

   

   

   

   

   

  80

  Dżem brzoskwiniowy słodzony fruktozą 220g

  100 szt

   

   

   

   

   

  81

  Susz owocowy

  7kg

   

   

   

   

   

   

  Razem

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 - wzór umowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.36.2015                        Jedlanka, dnia 04.12.2015 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w  zamówienia:

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  Zapotrzebowanie na okres 3 miesięcy ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Pietruszka

  150kg

  3.

  Selery

  150kg

  4.

  Pory

  60kg

  5.

  Cebula

  300kg

  6.

  Kapusta biała

  200kg

  7.

  Kapusta pekińska

  160szt

  8.

  Czosnek

  5kg

  9.

  Buraki czerwone

  600kg

  10.

  Pietruszka zielona

  250p

  11.

  Koper zielony

  250p

  12.

  Marchew

  700kg

  13.

  Pieczarki

  75kg

  14.

  Groch żółty

  30kg

  15.

  Fasola Jaś

  40kg

  16.

  Kapusta kiszona

  800kg

  17.

  Ogórki kiszone

  350kg

  18.

  Cytryny

  50kg

  19.

  Banany

  60kg

  20.

  Mandarynki

  45kg

  21.

  Kapusta czerwona

  100kg

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia 04.01. – 31.03.12.2016 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2015r.do
  2. godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl
  3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. wzór umowy

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załącznik 1 - formularz ofertowy
  2. Załącznik 2 - wzór umowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytania ofertowe

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS. A. 271.33.2015                                Jedlanka, dnia 3.12.2015 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa mleka i jego przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  Zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy ilość

  1.

  Mleko 2% w 5l workach

  20.000l

  2.

  Ser biały półtłusty pergamin

  1.200kg

  3.

  Ser topiony kremowy różne smaki op. 100g

  4.000szt

  4.

  Ser żółty tłusty „Gouda”

  300kg

  5.

  Śmietana 18% op. 5l

  1.100l

  6.

  Jogurt owocowy 150g

  3.000szt

  7.

  Maślanka

  400l

  8.

  Serek wiejski 200g

  3.000szt

  9.

  Serek homogenizowany 150g

  2.500szt

  10.

  Jogurt naturalny 150g

  1.800szt

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie     następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i                         informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy                wymagają  wpisu do ewidencji.

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia 2.01.2016-31.12.2016 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2015 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej     w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres :  kontakt@jedlankadps.pl

   

  1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa  zgodnie ze wzorem  stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

   

   

   

   

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. wzór umowy

   

   


  Lista załączników
  1. załącznik nr 1 - folmularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 - wzór umowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

                                                                                                                            Jedlanka  16.11.2015r        

  DPS.A.271.26 2015

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  26 – 660 Jedlińsk

  Jedlanka  10

  NIP:   796-11-27-685       REGON:  000294728

  Tel/fax:   48 / 321-30-26

  e-mail:  kontakt@jedlankadps.pl

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

   

                     Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance kieruje zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na zakup dysku przenośnego, zewnętrznego do zapisywania kopii z serwera  szt. 1.      

   

  Parametry dysku:                   

  1. Rozmiar dysku przenośnego  -  max. 2,5”
  2. Max. wymiary      133x100x23mm
  3. Pojemność dysku  - min. 1TB
  4. Interfejs dysku   - USB 3.0
  5. Temperatura pracy  -  od 50C do 50oC
  6. Kolor dysku przenośnego  -  czarny
  7. Współpraca z systemem : Windows Serwer2003, Windows XP/Vista/7/8/8,1, Mac OS x 10,6 i wyższy Linux Kernel 2,6 i wyższy
  8. Dysk odporny na wstrząsy
  9. Dysk odporny na kurz

  10.  Dysk wodoodporny

  Termin składania ofert do dnia 18.11.2015r do godz. 1000 na adres Zamawiającego.

  Osoba do kontaktu:  Witold Stasiołek  Tel/fax:   48 / 321-30-26

  Cena winna zawierać wszelkie podatki i należności publicznoprawne , jak i wszelkie koszty transportu, i jest niezmienna.

   

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze oferty

                                                                                                                Jedlanka 09.10.2015r   

      

  OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

        

                  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje, Ĺźe w  zapytaniu ofertowym na Zakup , dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance , została wybrana oferta złoĹźona przez firmę Usługi Informatyczne „Relmod” Łukasz  Wiesner ; 08 – 200 Łosice ; ul. Rynek 3  , przedstawiającą najniĹźszą cenę za wykonanie w/w zadania w kwocie  10 503,62 zł brutto.

   

  Pozostałe firmy uczestniczące w postępowaniu przedstawiły następujące ceny:

   

  INFOLOGIC S.C. Adam Olszar, Jadwiga Olszar

  ul. Ustrońska 20

  43 – 400  Cieszyn                                             przedstawiona  cena 11 331,99 zł brutto

   

   

  SOFTRIX  Grzegorz  Laskowski

  ul.  Traugutta  61

  26 – 600 Radom                                           przedstawiona cena 11 645,64 zł brutto

   

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasioďż˝ek dnia 2015-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe o wartości do kwoty 30.000 euro

  DPS.A 271.19.15                                                                                                   Jedlanka, 2015.09.28

   

  Zamawiający:                                                                                                       

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  26 – 660 Jedlińsk

  Jedlanka 10

  NIP: 796-11-27-685    REGON: 000294728

  Tel/fax:  48/ 321-30-26

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie n/w  zamówienia: 

   

   

  1. 1.       zestaw komputerowy szt. 2, w tym:

  komputer:

  1. Komputer PC do zadań biurowych, aplikacji internetowych, aplikacji dedykowanych pod potrzeby jednostki.
  2. Procesor  dwurdzeniowy z częstotliwością 3,7 Ghz , pamięć procesora Cache  min. 3MB
  3. Pamięć  - min.. 4GB  DDR3 o częstotliwości min. 1600MHz
  4. Płyta główna w formacie  mATX  posiadająca min. 1 wolny slot PCI-E x 1 oraz PCI-Ex16
  5. System operacyjny zgodny z WINDOWS 8.1  z moĹźliwością instalacji  WINDOWS 7  PRO PL.
  6. Interfejsy płyty głównej : 6x USB 2.0, 2xUSB 3.0,  1x wejście na mikrofon, 1 x wejście na słuchawki, 1 x wejście liniowe audio, 1 x wejście liniowe audio, 1 x DVI-D, 1x 15-stykowe F-Sub ( wejście na monitor), 1 x RJ – 45 (LAN).
  7. Napęd HDD – min.500GB o prędkości obrotowej min. 7 200 obr/min.
  8. Napęd  DVD-RW - wbudowany
  9. Klawiatura USB

        10.  Karta muzyczna zintegrowana

        11.  Mysz USB  optyczna

        12.  Karta sieciowa min. 10/100/1000 Mbit/s

        13.  Kabel zasilający , instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

        14.  24 miesięczna gwarancja podstawowa z serwisem.

   

   

  - monitor:

   

  1. Monitor komputerowy do zaoferowanej konfiguracji komputera
  2. Wielkość ekranu  21,5”
  3. Typ matrycy panela – TFT TN
  4. Maksymalna rozdzielczość ekranu – 1920 x 1080
  5. Czas reakcji matrycy maksymalnie 5ms
  6. Jasność minimum 200 cd/m2
  7. Kontrast statyczny 1000:1
  8. Kabel zasilający
  9. Kabel umożliwiający podłączenie z zaoferowanym komputerem

       10.  Gwarancja 24 miesiące

   

  1. 2.       oprogramowanie:

  Microsoft Office Home and Business 2013 Polish – PKC Box . szt.2

   

  3.   dysk SSD   szt. 3 

  1. Rodzaj dysku   SSD |Solid State Disc| (pamięć FLASH)
  2. Format szerokości 2,5 cali
  3. Szybkość odczytu dysku SSD minimum - 500 MB/s
  4. Szybkość zapisu dysku SSD minimum – 500 MB/s
  5. Średni czas bezawaryjnej pracy 1,5 mln godz.
  6. Dodatkowe informacje – dysk musi obsługiwać TRIM

   

  4.  zasilacz UPS  - wymagania techniczne: moc pozorna 850 VA , moc rzeczywista 480 W napięcie wyj. 230 V , 4 gniazda wyjściowe IEC 320 C 13 w tym jedno  z ochroną przeciw przepięciową bez podtrzymania bateryjnego: port komunikacyjny USB; automatyczny wyłącznik przeciążeniowy , współpraca z systemem Windows 7 PRO i  8.1 PRO      szt.2

  5.  system operacyjny WINDOWS 8.1 PRO PL z moĹźliwością instalacji WINDOWS 7 PRO PL OEM    szt.  5

   

   

  1. 6.      Drukarka  szt. 2
   1. Drukarka laserowa do zastosowań biurowych
   2. Drukarka laser – mono ( HP – LASERJET – P 1005)
   3. Jakość druku w czerni 1200x1200
   4. Szybkość druku w czerni 15-20 str/min
   5. Toner czarny
   6. Interfejsy USB 2.0
   7. Pamięć druku  2MB
   8. Typ złącza  USB  2.0
   9. Papier do druku A4

                 10.  Obsługiwany system operacyjny zgodny z Windows 8.1 z moĹźliwością instalacji WINDOWS 7 PRO PL.

  Gwarancja na oferowany sprzęt i oprogramowanie – 24 miesiące

  Warunki stawiane wykonawcom:

              Ofertę naleĹźy sporządzić w formie pisemnej

   Termin realizacji zamówienia:  14 dni od daty zawarcia umowy

   Kryterium wyboru oferty: najniĹźsza cena

   Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Witold Stasiołek – tel. 48 32-13-026

   Ofertę naleĹźy złoĹźyć do dnia 02.10..2015 r. do godz. 12.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, faksem na nr telefonu 048 321 30 26  lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl  

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                              PODPIS DYREKTORA


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. WzĂłr umowy
  3. opis przedmiotu zamĂłwienia
  4. Protkół dostawy i odbioru
    udostępnił Witold Stasioďż˝ek dnia 2015-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o uniewaĹźnieniu zapytania ofertowego

                                                                                                                             Jedlanka  28.09.2015

   

  DPS.A.271.18.15

   

   

   

  Informacja o uniewaĹźnieniu zapytania ofertowego

                                                        

                                                                                                                       

                               Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance anuluje ogłoszone w dniu 21.09.2015 zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego. W naszym zapytaniu ofertowym wystąpiły błędy  uniemoĹźliwiające porównywanie ofert. Za pomyłkę przepraszamy , i zapraszamy do dalszej współpracy.       

                     

   

                                                                                                   Z powaĹźaniem

   

   

   

    udostępnił Witold Stasioďż˝ek dnia 2015-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail: kadry@jedlankadps.pl

   

  NIP 796-11-27-685 tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

  Znak sprawy: DPS .A.17.2015 Jedlanka, dnia 21.09.2015 r.

   

  Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

   

   

                               INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy

  Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez

  zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

  Publicznych.

   

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660

  Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną

  przez n/w firmę:

   

  Tadeusz Widalski

  Pacew 46, 26-803 Promna

  Cena oferty: 23.853.75 brutto

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania

  Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                      ……………………………..

                                                                             Dyrektor

  Otrzymują:

  1. a/a

  2. Tadeusz Widalski, Pacew46, 26-803 Promna

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

  DPS.A 271.18.15                                                                                                   Jedlanka, 2015.09.21

   

  Zamawiający:                                                                                                       

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  26 – 660 Jedlińsk

  Jedlanka 10

  NIP: 796-11-27-685    REGON: 000294728

  Tel/fax:  48/ 321-30-26

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie n/w  zamówienia: 

   

  1. 1.       zestaw komputerowy szt. 2, w tym:

  komputer:

  1. Komputer PC do zadań biurowych, aplikacji internetowych, aplikacji dedykowanych pod potrzeby jednostki.
  2. Procesor  dwurdzeniowy z częstotliwością 3,7 Ghz , pamięć procesora Cache  min. 3MB
  3. Pamięć  - min.. 4GB  DDR3 o częstotliwości min. 1600MHz
  4. Płyta główna w formacie  mATX  posiadająca min. 1 wolny slot PCI-E x 1 oraz PCI-Ex16
  5. System operacyjny zgodny z WINDOWS 8.1  z możliwością instalacji  WINDOWS 7  PRO PL.
  6. Interfejsy płyty głównej : 6x USB 2.0, 2xUSB 3.0,  1x wejście na mikrofon, 1 x wejście na słuchawki, 1 x wejście liniowe audio, 1 x wejście liniowe audio, 1 x DVI-D, 1x 15-stykowe F-Sub ( wejście na monitor), 1 x RJ – 45 (LAN).
  7. Napęd HDD – min.500GB o prędkości obrotowej min. 7 200 obr/min.
  8. Napęd  DVD-RW - wbudowany
  9. Klawiatura USB

  10.  Karta muzyczna zintegrowana

  11.  Mysz USB  optyczna

  12.  Karta sieciowa min. 10/100/1000 Mbit/s

  13.  Kabel zasilający , instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

  14.  24 miesięczna gwarancja podstawowa z serwisem.

   

   

  - monitor:

   

  1. Monitor komputerowy do zaoferowanej konfiguracji komputera
  2. Wielkość ekranu  21,5”
  3. Typ matrycy panela – TFT TN
  4. Maksymalna rozdzielczość ekranu – 1920 x 1080
  5. Czas reakcji matrycy maksymalnie 5ms
  6. Jasność minimum 200 cd/m2
  7. Kontrast statyczny 1000:1
  8. Kabel zasilający
  9. Kabel umożliwiający podłączenie z zaoferowanym komputerem

  10.  Gwarancja 24 miesiące

    

                     2.       oprogramowanie:

  Microsoft Office Home and Business 2013 Polish – PKC Box .

   

  3.   dysk SSD   szt. 3 

  1. Rodzaj dysku   SSD |Solid State Disc| (pamięć FLASH)
  2. Format szerokości 2,5 cali
  3. Szybkość odczytu dysku SSD minimum - 500 MB/s
  4. Szybkość zapisu dysku SSD minimum – 500 MB/s
  5. Średni czas bezawaryjnej pracy 1,5 mln godz.
  6. Dodatkowe informacje – dysk musi obsługiwać TRIM

   

  4.  zasilacz UPS  - wymagania techniczne: moc pozorna 850 VA , moc rzeczywista 480 W napięcie wyj. 230 V , 4 gniazda wyjściowe IEC 320 C 13 w tym jedno  z ochroną przeciw przepięciową bez podtrzymania bateryjnego: port komunikacyjny USB; automatyczny wyłącznik przeciążeniowy , współpraca z systemem Windows 7 PRO i  8.1 PRO      szt.2

  5.  system operacyjny WINDOWS 8.1 PRO PL z możliwością instalacji WINDOWS 7 PRO PL OEM    szt.  5

   

   

  6.      Drukarka  szt. 2

  1.  
   1. Drukarka laserowa do zastosowań biurowych
   2. Drukarka laser – mono ( HP – LASERJET – P 1005)
   3. Jakość druku w czerni 1200x1200
   4. Szybkość druku w czerni 15-20 str/min
   5. Toner czarny
   6. Interfejsy USB 2.0
   7. Pamięć druku  2MB
   8. Typ złącza  USB  2.0
   9. Papier do druku A4

                  10.  Obsługiwany system operacyjny zgodny z Windows 8.1 z możliwością instalacji WINDOWS 7 PRO PL.

  Gwarancja na oferowany sprzęt i oprogramowanie – 24 miesiące

  Warunki stawiane wykonawcom:

              Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

   Termin realizacji zamówienia:  14 dni od daty zawarcia umowy

   Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

   Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Witold Stasiołek – tel. 48 32-13-026

   Ofertę należy złożyć do dnia 25.09.2015 r. do godz. 12.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, faksem na nr telefonu 048 321 30 26  lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl  

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                               PODPIS DYREKTORA

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Protokół dostawy i odbioru
  3. Umowa - projekt
  4. Formularz ofertowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@dpsjedlanka.pl

   

  NIP 796-11-27-685 tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   

  Znak sprawy: DPS.A. 17.2015                          Jedlanka, dnia 11.09.2015 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy

  Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez

  zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

  Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w
    

            zamówienia:


   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  Zapotrzebowanie na okres 3 miesięcy ilość

  1.

  Ziemniaki irga

  6000kg

  2.

  Pietruszka korzeń

  150kg

  3.

  Selery

  150kg

  4.

  Pory

  80kg

  5.

  Cebula

  350kg

  6.

  Kapusta biała

  250kg

  7.

  Kapusta pekińska

  200szt

  8.

  Czosnek

  6kg

  9.

  Buraki czerwone

  600kg

  10.

  Pietruszka zielona

  250p

  11.

  Koper zielony

  250p

  12.

  Marchew

  700kg

  13.

  Pieczarki

  70kg

  14.

  Jabłka

  2000kg

  15.

  Cytryny

  50kg

  16.

  Fasola Jaś

  40kg

  17.

  Groch żółty

  30kg

  18.

  Kapusta kiszona

  800kg

  19.

  Ogórki kiszone

  350kg

  20.

  Banany

  80kg

  21.

  Mandarynki

  60kg

  22.

  Papryka świeża

  30kg

   

   

      2. Warunki stawiane wykonawcom:

          Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

   

     Sukcesywne dostawy od dnia 01.10.2015-31.12.2015 r. lub do wyczerpania 

     zamówienia.

   

       4. Kryterium wyboru oferty:

      najniższa cena

   


       5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone            we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

    6. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma –   tel.    48 32-13-026

   

    7. Ofertę należy złożyć do dnia 17.09.2015 r. do godz. 9.00 na adres: Dom

       Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą  

       elektroniczną na adres : kadry@jedlankadps.pl

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty

  2. wzór umowy


  Lista załączników
  1. Formularz ofertpowy
  2. wzór umowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

   

   

   Znak sprawy: DPS .A.14.2015                        Jedlanka, dnia 18.06.2015 r.

   

                                                          Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  Tadeusz Widalski

  Pacew 46, 26-803 Promna

  Cena oferty: 19.708,50brutto

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                             ……………………………..

                                                                                       Dyrektor

  Otrzymują:

  1. a/a
  2. Tadeusz Widalski, Pacew 46, 26-803 Promna

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę warzyw i owoców

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@dpsjedlanka.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel/fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.14 .2015                         Jedlanka, dnia 12.06.2015 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE    

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w  zamówienia:

   

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  Zapotrzebowanie na okres 3 miesięcy ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Pietruszka

  150kg

  3.

  Selery

  150kg

  4.

  Pory

  60kg

  5.

  Cebula

  300kg

  6.

  Kapusta młoda biała

  900kg

  7.

  Kapusta pekińska

  150szt

  8.

  Czosnek

  6kg

  9.

  Buraki czerwone

  500kg

  10.

  Pietruszka zielona

  250p

  11.

  Koper zielony

  250p

  12.

  Marchew

  700kg

  13.

  Botwinka

  100p

  14.

  Pieczarki

  50kg

  15.

  Groch żółty

  30kg

  16.

  Fasola Jaś

  30kg

  17.

  Fasolka szparagowa

  130kg

  18.

  Sałata

  50szt

  19.

  Ogórki świeże

  700kg

  20.

  Pomidory

  700kg

  21.

  Kalafior

  200szt

  22.

  Brokuły

  100szt

  23.

  Papryka świeża

  100kg

  24.

  Wiśnie

  40kg

  25.

  Jabłka

  1200kg

  26.

  Śliwki węgierki

  80kg

  27.

  Rabarbar

  25kg

  28.

  Banany

  60kg

  29.

  Mandarynki

  45kg

  30.

  Cytryny

  50kg

  31.

  Nektarynki

  100kg

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

              Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia 01.07.2015-30.09.2015 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.06.2015 r. do godz. 12.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kadry@jedlankadps.pl

     

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. wzór umowy

   

   

   


  Lista załączników
  1. formularz ofertowy
  2. wzór umowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę gazu propan - butan oraz dzierżawa zbiorników

                                                                                                                                      Jedlanka 10.06.2015r

   

  DPS .A.271.13.2015

   

  OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

   

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt „Dostawa gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawa zbiorników.

   

      Dom Pomocy Społecznej w Jedlance działając na podstawie art. 92 ust1 pkt 1 prawo zamówień publicznych informuje iż , na Wykonawcę w/w zamówienia została wybrana firma:

  BETA PRIM Sp. z o.o. ul. Bieławin ; 22 – 100  Chełm

  która przedstawiła najniższą cenę  (420 292,23 zł brutto) i spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego. W kryterium oceny ofert uzyskała 100 punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest  art. 91 ust.1.

  Pozostałe firmy uczestniczące w przetargu nieograniczonym pt „ Dostawę gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawę zbiorników” przedstawiły następujące ceny:

  CHEM – LINE Sp. z o.o.  09 – 402 Płock ul. Dworcowa 15   przedstawiona cena – 579 152,00 zł brutto , oferta uzyskała 72 punkty.

  Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

  MAR – ROM  Spółka Jawna  Dobrut 18 B ; 26- 505 Orońsko  oferta została odrzucona na podstawie art.89 pkt.1 i pkt. 2:

  • na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp z powodu wskazania, iż oferta zawiera cenę netto i cenę brutto w wysokości 0 zł (zero złotych). Taka sytuacja stanowi naruszenie art. 2 pkt 1 Pzp w zw. art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), które to przepisy wskazują, iż ceną jest: „wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę” oraz „W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową”. Zamawiający wskazuje, iż przepisy te wskazują cenę jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, natomiast 0 zł nie jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych. Przepis wskazuje, iż daną wartość kupujący (tu: Zamawiający) jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy (tu: Wykonawcy) za towar lub usługę, co wskazuje, iż dana wartość (cena) powinna stanowić jakąś wartość materialną możliwą do przekazania (zapłaty). W polskim obrocie pieniężnym, jak również w żadnym innym obrocie nie istnieje nominał pieniężny o wartości 0. Wartość ta uniemożliwia spełnienie wymogu „obowiązku zapłaty”, co jest sprzeczne z systemem zamówień publicznych, który w art. 2 pkt 12 wskazuje, że przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane miedzy zamawiającym a wykonawcą. Należy również wskazać, iż cena jest ceną ogólną, nie zaś ceną jednostkową za poszczególne usługi, co uzasadniałoby możliwość wskazania ceny 0 zł. Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 lutego 2014 (197/14): W ocenie Izby, dla uznania niezgodności oferty z definicją ceny przesądzające znaczenie mogłaby mieć jedynie cena oferty ogółem (za całość przedmiotu zamówienia), wskazana w podsumowaniu w formularzu cenowym i przeniesiona do formularza oferty w pkt 1, co pozostaje w zgodzie z jednolitym stanowiskiem orzecznictwa.

   

  • na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z powodu niezgodności oferty  z wymaganiami SIWZ. W SIWZ Zamawiający wskazał jednoznacznie, iż przedmiotem oferty ma być dzierżawa trzech zbiorników na propan - butan. Oferent wskazując w pozycji 5,7,8 wartość 0 zł, nie wywiązał się  zobowiązku wydzierżawienia zbiorników, gdyż zgodnie z art. 693 § 1 k.c. dzierżawa jest umową odpłatną, w  której z jednej strony Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać przedmiot do użytkowania Dzierżawcy, zaś ten zobowiązuje się płacić z tego tytułu czynsz, zaś stawka zaproponowana przez oferenta 0 zł, czyni zasadnym przyjęcie, iż oferent zaproponował zamiast umowy dzierżawy, umowę użyczenia zbiorników, co nie jest zgodne z SIWZ, jako że Zamawiający zastrzegł, że zbiorniki maja być przedmiotem dzierżawy, a zatem odpłatnej umowy. Oznacza to, że wykonawca bezpodstawnie zaoferował usługę, której nie miał prawa zaoferować.

  AXAN Sp. z o.o.  08-311 Bielany ul. Słczna 5  oferta została odrzucona na podstawie art.89 pkt. 6 – oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny:

  • do wyliczenia ceny 1 litra gazu powinna  zostać przyjęta średnia cena hurtowa netto według wskazania portalu Petrolnet.pl na dzień 28.04.2015 r., która wynosiła 2.602,86 zł, następnie postępując według wyliczenia wskazanego w SIWZ należało wyliczyć cenę litra gazu, która wynosiła 1,46 zł , a następnie wskazać stały upust od tej ceny. Wykonawca do wyliczenia ceny oferty przyjął cenę litra gazu w wysokości 1,00 zł co, zdaniem Zamawiającego, stanowi błąd w obliczeniu ceny.

  Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta:

  Novatek Polska Sp. z o.o.  31 – 462 Kraków  ul. Pilotów 2  oferta została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 – wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  • w części VI SIWZ w pkt. 5 zamawiający wymagał załączenia do oferty wykazu pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Wykonawca powinien dysponować cysterną do przewozu o pojemności min. 10 000l. Dokument ten miał potwierdzić warunek art. 22 ust. 3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Wykonawca dołączył do oferty wykaz autocystern, nie wskazując jednak ich pojemności, oraz pierwszą stronę umowy z firmą transportową. Z załączonej strony nie wynika jednak, że jest ona nadal ważna i będzie obowiązywać w całym okresie realizacji zamówienia.  Wykonawca nie uzupełnił dokumentów mimo wezwania Zamawiającego, czyli nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu.

   

  Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje , że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. dnia 15.06.2015 r. w siedzibie Zamawiającego.

   

   

   

   

   

  Do wiadomości:

  1. AXAN Sp. z.o.o.  08-311 Bielany ul. Słoneczna 5
  2. BETA PRIM Sp. z.o.o  22 – 100  Chełm  ul. Bieławin  7
  3. MAR – ROM Spółka Jawna  Dobrut 18b  26 – 505 Orońsko
  4. CHEM  - LINE  Sp. z.o.o  09 – 402 Płock  ul. Dworcowa 15
  5. Novatek Polska Sp. z.o.o  31 – 462 Kraków  ul. Pilotów  2
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa gazu płynnego propan-butan oraz dzierżawa zbiorników

    Jedlanka 28.04.2015r.

   

  Ogłoszenie na  dostawę  gaz płynnego  propan – butan oraz dzierżawę zbiorników


   

  1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance
  26 - 660 JEDLIŃSK
  JEDLANKA 10
  Tel./faks 48 / 321-30- 26
  Adres strony internetowej: www.dpsjedlanka.pl


  2. Określenie trybu zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
   

  3. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa gazu płynnego propan- butan oraz dzierżawa zbiorników.
   

  4. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest:
  - dostawa gazu propan – butan do celów grzewczych ,w przewidywanej ilości 335 000 l w okresie dwóch lat od dnia podpisania umowy, transportem na koszt Dostawcy. Gaz będzie zasilał kotły : 2 kotły o mocy znamionowej 285 kW każdy , 1 kocioł o mocy 58,0 kW, 1 kocioł 101 o mocy 110 kW oraz urządzenia kuchenne ( kuchnia cztero- palnikowa o mocy 18 kW, dwa kotły warzelne o mocy 8 kW każdy, taboret i patelnia gazowa o mocy 5 kW patelnia gazowa o mocy 12 kW),
  - dzierżawa trzech zbiorników naziemnych o pojemności (dopuszcza się pojemność 6400 – 6700l) każdy do magazynowania paliwa oraz urządzeń w instalacji zbiornikowej ( odparowywacz, zawór między kołnierzowy DN 25, reduktor I i II stopnia ).

  Termin wykonania usługi (posadowienie zbiorników ,wykonanie instalacji zbiornikowej ,napełnienie zbiorników gazem) – 14 dni od daty podpisania umowy. W tym okresie należy zapewnić pracę urządzeń kuchennych w celu sporządzenia posiłków dla mieszkańców.
  Oferowane paliwo winno być dostosowane do zasilania w/w kotłów i urządzeń kuchennych oraz gwarantować wysoką wydajność przy całodobowej eksploatacji. Dostawy będą zamawiane wg potrzeb Zamawiającego telefonicznie lub faksem z wyprzedzeniem 2 dniowym od planowanej daty dostawy. W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewni serwis , obsługę techniczną, przeglądy ( po sezonie grzewczym)
  i użytkowanie stacji zbiornikowej będącej własnością Wykonawcy. Dostawca zobowiązany jest tak realizować dostawy, aby zapewnić nieprzerwaną prace kotłowni i urządzeń kuchennych przez całodobowy okres pracy.

  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

  6. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) 09.12.20.00-0   45.23.12.22-7

  7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania. Dostawa gazu do zbiorników przez okres 24 miesięcy.

  8. Informacja na temat wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
  9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków
  - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
  Koncesji, zezwolenia lub licencji , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym ( obrót paliwami ciekłym).
  - Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku. Na spełnienie tego w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
  - wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga wykazania minimum 2 dostaw o wartości brutto 15 000 zł każda.


  - Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
  Na spełnienie tego w/w warunku Wykonawca zobowiązany złożyć : Wykonawca powinien dysponować cysterną do przewozu gazu o pojemności minimalnej 10 000l.( załącznik nr 5) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

  Wykonawca musi złożyć:

  -opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, żewykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonejdziałalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek złożyć:
  a)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawieart.22 ust.1 Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2.
  b)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.


  10.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takimprzypadku do ofert należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wpostępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dlaustawionego pełnomocnika.
  Oferta winna zawierać : oświadczenia i dokumenty dla każdo partnera z osobna .
  Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopiipotwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę /osoby uprawnione dopodpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem” w sposób umożliwiającyidentyfikację osoby składającej podpis.


  11.Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena wynikająca z poniższego wyliczenia.
  Cena 100%.
  Cena gazu + cena dzierżawy zbiorników wraz z osprzętem -100 %

  12.Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty należy złożyć w terminie do dn. 11.05.2015r do godz. 1000 w budynkuadministracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  12.Miejsce i termin otwarcia ofert
  Oferty zostaną otwarte w dniu 11.05.2015r o godz. 1010 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  13.Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
  14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej lubzastosowania dynamicznego systemu zakupów.

  15. Informacje administracyjne
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. dpsjedlanka.pl


  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance
  26 - 660 JEDLIŃSK
  JEDLANKA 10

  16. Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2015 r.


  Lista załączników
  1. Oferta
  2. Ogłoszenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3. Ogłoszenie o braku podstaw do wykluczenia
  4. Wykaz wykonywanych dostaw
  5. Wykaz urządzeń i narzędzi technicznych
  6. Umowa
  7. SIWZ
  8. Dokumentacja nr.1
  9. Dokumentacja nr.2
  10. Dokumentacja nr.3
  11. Dokumentacja nr.4
  12. Dokumentacja nr.5
  13. Dokumentacja nr.6