Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia publiczne
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  GOSPODARKA FINANSOWA   \  ZAMóWIENIA PUBLICZNE

    Informacja z otwarcia ofert

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.50.2020                                                            Jedlanka, dnia 15.01.2021 r.

   

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

   

   

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego wynosi  434 190,00 PLN. brutto za okres dostawy ( 2 lata )

   

  1. Jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa, niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia, Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dodatkowe środki.

   

  1. Do  udziału  w  postępowaniu  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance.  Kompleksowa dostawa  gazu  ziemnego / wraz  z  usługą  dystrybucji / przystąpiła  następująca  firma:

   

  PGNiG  Obrót  Detaliczny  sp.  z  o. o.  ul. Jana  Kazimierza 3,  01 – 248  Warszawa przedstawiona cena  460 630,23 zł. brutto

   

  Prowadzący  podczas otwarcia ofert o godzinie 1130  przedstawił  informacje dotyczące  ilości wykonawców przystępujących do postępowania, cenę jaką zaoferowali wykonawcy oraz dane wykonawców ( adresy firm).

   

  Podczas  otwarcia ofert nie było przedstawiciela  firmy:

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy na warzywa mrożone

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 20 .2020                                                                    Jedlanka dnia 15.01.2021 r.

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

      tel/fax 48 32-13-026

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa warzyw mrożonych  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

  1. IGLOTEX  Dystrybutor Polska Sp. z o.o. 81-339 Gdynia  ul. Polska 20 Filia Warszawa 05-090 Puchały ul. Sokołowska 10 – cena oferty brutto  1.931,48

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1.PH „MAGAT”, Radom, ul. Łukasika 3

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pytania i Odpowiedzi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie 24 miesiące

   

   

   

   


  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE

  JEDLANKA 10,

  26-660 JEDLIŃSK 

   

  Wasz znak: DPS.271.50.2020

  Nasz znak:

   

   

   

   

   

  Dot.: przetarg pn.: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/

   

  Szanowni Państwo

  w związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem pn.: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/, przekazuje pytania :

  1. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych

  lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej

  w terminach wskazanych w SIWZ?

  1. Prosimy o podanie do jakiej grupy taryfowej OSD są zakwalifikowane wskazane w SIWZ punkty poboru paliwa gazowego.

  Wykonawca wyjaśnia, że informacja jest niezbędna do przygotowania oferty.

  1. Wykonawca prosi o podanie nr punktu poboru paliwa gazowego (punktu wyjścia) wskazanego na fakturze dla wszystkich punktów objętych postępowaniem.
  2. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe (w kWh) dla każdego punktu poboru oddzielnie w okresie obowiązywania umowy.

  Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie  przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej.

  1. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe w  rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu poboru (W-5 i wyżej) oddzielnie.

  Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie  przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej.

  1. Wykonawca prosi o podanie mocy umownej dla każdego punktu poboru (W-5 i wyżej) oddzielnie.

  Wykonawca wyjaśnia, że moc umowna jest potrzebna do obliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryf od W-5

  1. Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki jest okres wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?
  2. Kto jest obecnym sprzedawcą dla punktów poboru objętych postępowaniem?
  3. Wykonawca prosi o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego  dla poszczególnych punktów poboru. Informacja ta niezbędna jest do przygotowania indywidualnej wyceny w oparciu o Towarową Giełdę Energii. Należy wskazać datę początkową i końcową obowiązywania umowy dla poszczególnych punktów poboru paliwa gazowego.

  10.  Czy przewidywalna data rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego to 01.03.2021r?

  Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku zawarcia umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (nazywany dalej OSD). Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z pkt. 15.1 oraz 15.7 IRiESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego.

  11.  Jeżeli umowa ma być zawarta na 24 miesiące, to Wykonawca prosi o dodanie w formularzu cenowym także roku 2023r. lub inne właściwe dostosowanie formularza np. bez podziału na poszczególne lata.

  Nie ma możliwości zawarcia umowy od 01.01.2021 do 31.12.2022 (24m).

  Jeżeli umowa ma obowiązywać do 31.12.2022r, to Wykonawca prosi o poprawę treści SIWZ i załączników

  12.  Wykonawca prosi o zmianę zapisu § 13 ust. 2 Załącznika nr 3, poprzez zastąpienie go poniższą treścią:

  „Termin realizacji umowy: od dnia ………….r. do dnia ………... z zastrzeżeniem, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy”.

  13.  Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3

  Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego określonego w SIWZ.

  14.  Wykonawca prosi o usuniecie zapisu § 16 Załącznika nr 3

  15.  Wykonawca prosi o wyjaśnieni dlaczego w niektórych taryfach w formularzu cenowym są dwukrotnie podane wiersze z opłatami dystrybucyjnymi? Jakie wartości powinny znaleźć się w kolumnie 3? Prosimy o wyjaśnienia lub poprawę formularza.

  16.  Wykonawca prosi o informacje jaki jest szacowany wolumen. W Załączniku nr 1 do SIWZ podają Państwo inne wartości niż w formularzu ofertowym :

   „Zc2021– całkowite prognozowane zużycie paliwa gazowego w roku 2021 bez akcyzy 14 215 288 kWh

  Zca2021 – całkowite prognozowane zużycie paliwa gazowego w roku 2021 z akcyzą 6 193 808 kWh

  Zc2022– całkowite prognozowane zużycie paliwa gazowego w roku 2022 bez akcyzy 14 215 288 kWh

  Zca2022 – całkowite prognozowane zużycie paliwa gazowego w roku 2022 z akcyzą 6 193 808 kWh „

  Wykonawca prosi o podanie właściwych danych i ujednolicenie zapisów”

  17.   W związku z wieloma nieścisłościami oraz braków danych zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

   

   

   

  PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZNIKACH


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi
  2. 2 Załącznik
  3. Pytania
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę środków do dezynfekcji

   

   

                                                           Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                            Jedlanka 10

                                                                           26-660 Jedlińsk

                                                                       dpsjedlankakontakt.pl

                                                               e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                                        tel/fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.1 .2021                                                                        Jedlanka, dnia 07.01.2021 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

   

  Nazwa asortymentu

   

  Ilość

   

  1.

  Preparat myjąco antybakteryjny do mycia całego ciała i włosów SPIDADERM op. 5l

  12szt.

  2.

  Chusteczki dezynfekcyjne o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym prądkobójczym ICIDES N (opakowanie uzupełniające  90szt.)

   36 op.

  3. 

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op. 750ml

  6szt.

  4.

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op. 5l

  4szt.

  5.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op. 650ml

  10szt.

  6.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op. 5l

  2szt.

  7.

  Tabletki  dezynfekcyjne do powierzchni zmywalnych MEDICARINE op. 300tabl.

  6op.

  8.

  VELOX SPRAY – do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego op. 1l

  15szt.

  9.

  Środek do dezynfekcji OCTANISEPT op. 500ml

  7szt.

  10.

  Mydło antybakteryjne Vanessa MC 420op 5l

  10szt

   

   

   

   

  Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia:

   

  1) Wszystkie zaoferowane preparaty muszą być oznakowane etykietami w języku polskim.

  2) Zaoferowane preparaty muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

  3) Zaoferowane preparaty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres 12-m-cy od daty podpisania umowy

   

  Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcom:

   

  1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki zaoferowanych preparatów najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia

  3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

  4.Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie    następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

  Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

   

  Warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma

  – tel. 48 32-13-026

   

  Ofertę należy złożyć do dnia 15.01.2021 r. do godziny 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  1. Wzór  umowy

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy pieluchomajtek i wkladek anatomicznych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A.271. 23 .2020                                                                                     Jedlanka dnia     31.12.2020

   

   

                                                   INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: zakup i dostawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu  wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  1. „IDALIA” Ludwikowscy Sp.J., 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 10 – kwota  75.733,31

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

   

  Otrzymują:

  1. IDALIA” Ireneusz Wolak sp.j., 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 10
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa konserwacji i serwisu trzech kotłowni gazowych w DPS

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

   

  NIP 9482604208                                                                  tel /fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.   .2020                                               Jedlanka, dnia 30.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

   

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: konserwacji i serwisu kotłowni gazowych w obiektach  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w    

     przedmiotu zamówienia: Zapytanie  ofertowe

   

  Dom  Pomocy  Społecznej w Jedlance zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisu kotłowni gazowych. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady jakie firma musi ponieść w związku z realizacją zamówienia (podatek VAT). Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

  Ceny netto są niezmienne w okresie trwania umowy.                                                                             Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  Nie przewiduje się zmiany ceny przez okres trwania  umowy.

  Termin realizacji zamówienia  01.01.2021– 31.12.2021r.

  Ofertę należy złożyć do dnia 11.01.2021 r na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik  tel. 48 32-13-026

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

                                                                 Dyrektor

                                                                                           Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty wykonanie monitoringu w istniejącym budynku głównym i administracyjnym

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                         

  Jedlanka 10                                                                                                                        26-660 Jedlińsk                                                                                                                e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.42.2020                                                    Jedlanka dnia 15.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

               Dotyczy: wykonanie monitoringu w istniejącym  budynku głównym i administracyjnym             w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  1. MEDIA-SYSTEM  Grzegorz Kowalczyk  ul Lipowa 36 A, 26-660 Jedlińsk  

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                 oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

   

  1. MEDIA-SYSTEM  Grzegorz Kowalczyk  ul Lipowa 36 A, 26-660 Jedlińsk  

   

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty remontu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                          Jedlanka 10                                                                                                                        26-660 Jedlińsk                                                                                                                e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.38.2020                                                    Jedlanka dnia 12.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                      Dotyczy: remontu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji  telekomunikacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  1. MEDIA-SYSTEM  Grzegorz Kowalczyk  ul Lipowa 36 A, 26-660 Jedlińsk  

  Przedstawiona cena   14 800 zł / brutto

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                 oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

   

  1. MEDIA-SYSTEM  Grzegorz Kowalczyk  ul Lipowa 36 A, 26-660 Jedlińsk  

   

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty usługa wywozu stałych odpadów komunalnych

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                          Jedlanka 10                                                                                                                        26-660 Jedlińsk                                                                                                                e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.43.2020                                                    Jedlanka dnia 28.12.2020 r.

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                                                          Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

  dotyczy: wywozu stałych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  SUEZ Wschód Sp. z o.o.                                                                                                                                  20-479 Lublin                                                                                                                                        ul. Ciepłownicza 6

  Cena oferty: 116 zł / m3   netto

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

  Otrzymują:

  1. a/a
  2. SUEZ Wschód Sp. z o.o

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawy artykułów papierniczych i biurowych

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

   

  NIP:9482604208                                              tel/fax48 321-30-26

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.49.2020                            Jedlanka, dnia 30.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  Dotyczy: dostawy artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

  1. 1.    Kierujemy zapytanie ofertowe , w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia przedstawionego w formularzu ofertowym. Ilości wskazane stanowią ilości szacunkowe do wyliczenia wartości oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych w ramach asortymentu.
  2. 2.    Warunki stawiane Wykonawcom:

    - Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wskazanych w ofercie.

             - Zamawiający    nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników.

             - Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

       3. Termin realizacji zamówienia:

  Dostawy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r lub do wyczerpania wartości umowy.

         4.  Kryterium wyboru oferty: -          

  najniższa cena

         5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

         6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

         8.Ofertę należy złożyć do dnia 07.01.2021 r na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                     Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026

  9.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

  10. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek                      w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

   

      Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania

  w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

   

  Załączniki:

   

   1. Formularz oferty.

   2.  Wzór umowy.

   

                                                                                            Dyrektor

   

                                                                                            Jacek Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek kserokopiarek

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

   

  NIP:9482604208                                              tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.48.2020                            Jedlanka, dnia 30.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

   

  Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek kserokopiarek wykorzystywanych w  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                                                    Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zwraca się z prośba o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych szczegółowo wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.                                                                 Cena wskazana przez Wykonawcę winna zawierać należny podatek VAT (cena brutto) oraz koszt dostawy materiałów do DPS w Jedlance. Cena będzie niezmienna w czasie trwania umowy.

  Ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi i nie mogą być podstawą , w razie mniejszych lub większych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

  Zastosowanie przez  Zamawiającego zaproponowanych przez Wykonawcę kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty przez Zamawiającego praw z tytułu gwarancji na urządzenie.                                                                                                                                                          Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

  Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Wojciech Wójcik – tel. 48 32-13-026   

  Ofertę  należy złożyć do dnia 07.01.2021 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl , Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych na okres do 31.12.2021 r.                                                                                Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.

  Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

   

   Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania

  w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

   

   1. Formularz oferty.

   2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                            Dyrektor

   

                                                                                            Jacek  Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Umowa projekt
  2. Zapytanie Ofertowe
  3. Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakupu i dostawy farb i materiałów malarskich

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26–660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

   

  NIP:9482604208                            tel/fax 48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.47.2020                                                  Jedlanka, dnia 30.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  realizowane  na  podstawie  art. 4 pkt.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych

   

  Dotyczy: zakupu i dostawy farb i materiałów malarskich wykorzystywanych w Domu Pomocy Społecznej  w  Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                               

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zwraca się z prośba o złożenie oferty cenowej na dostawę    farb i materiałów malarskich szczegółowo wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.                                                                              Cena wskazana przez Wykonawcę winna zawierać należny podatek VAT (cena brutto) oraz koszt dostawy materiałów do DPS w Jedlance. Cena będzie niezmienna w czasie trwania umowy.                 Ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi i nie mogą być podstawą, w razie mniejszych lub większych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.          Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.                                                                                                 Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Wojciech Wójcik – tel. 48 321 30 26

  Ofertę  należy złożyć do dnia 14.01.2021 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl  Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych na okres do 31.12.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz.U. z 2020roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                 

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku                     z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników             VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

   

   Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                     z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                 w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania

  w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki :

   1. Formularz oferty.                                                                                           

   2. Wzór umowy.                                                                                            

   

                                                                                                                                        Dyrektor                                                                                                         

  Jacek  Kowalski

   

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Umowa projekt
  3. Zapytanie Ofertowe
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie 24 miesiące

   

    Jedlanka 30.12.2020r.

   

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie 24 miesiące

  l       ZAMAWIAJĄCY 

  1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego

  Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  W JEDLANCE

  Siedziba:          JEDLANKA 10, 26-660 JEDLIŃSK

  Numer NIP:          9482604208

  Numer Regon:      000294728

         Strona internetowa: www.jedlankadps.pl, www.bip.jedlankadps.pl

  adres e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  tel. +48 48 321 30 26

  1. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance .

  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie 24 miesiące

  1. I.                    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2019, poz. 1843 ze zm.).

  III.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż                               i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E                       w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. O łącznym prognozowanym wolumenie 2 630 980  kWh do 3 punktów odbioru, z tego:

  1)      Dostawy w roku 2021 – 1 315 490 kWh

  2)      Dostawy w roku 2022 – 1 315 490 kWh

  Szczegółowy wykaz punktów odbioru stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

  W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 11,4 dla szacowanej łącznej ilości 2 630 980  m3.

  1. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla Zamawiających (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.
  2. Standardy jakościowe

  Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o określonych, zgodnie                          z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu.

  Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010r.                 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 września 2018r. zmieniające rozporządzenie                    w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz Polskie Normy.

  1. Dostawy gazu ziemnego realizowane będą przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
   1. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

  09123000-7 – gaz ziemny

  65210000-8 – przesył gazu

  65200000-5 – przesył gazu i podobne usługi

  1. Informacja na temat wadium

          Zamawiający  wymaga wniesienia wadium .

  7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawiera SIWZ

  8.Kryteria oceny ofert:                                                                                                                                  Najniższa  cena  wynikająca z poniższego wyliczenia.                                                                  Cena 100%.                                                                                                                                            Cena gazu  + cena dystrybucji -   100 %

  9. Miejsce i termin składania ofert.                                                                                                              Oferty należy złożyć w terminie do dn. 11.01.2021r do godz. 1100 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  10. Miejsce i termin otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w dniu  11.01.2021 r o godz. 1130           w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  11. Termin związania ofertą  -  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej lub zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

  13. Informacje administracyjne Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedlankadps.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w  Jedlance,  26  -  660 JEDLIŃSK,  JEDLANKA 10 i na stronie  www.jedlankadps.pl

  16.  Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2020 r.                                                  Ogłoszenie nr 773854-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.


  Lista załączników
  1. 1 SIWZ
  2. 1 Załącznik
  3. 3 Załącznik
  4. 4 Załącznik
  5. 5 Załącznik
  6. 6 Załącznik
  7. 7 Załącznik
  8. 2 Załącznik
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę środków do dezynfekcji

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                      tel/fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271. 24 .2020                                                                           Jedlanka, dnia 28.12.2020 r.

   

   

                                                                         ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

   

  Nazwa asortymentu

   

  Ilość

   

  1.

  Preparat myjąco antybakteryjny do mycia całego ciała i włosów SPIDADERM op. 5l

  12szt.

  2.

  Chusteczki dezynfekcyjne o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym prądkobójczym ICIDES N (opakowanie uzupełniające  90szt.)

   36 op.

  3. 

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op. 750ml

  6szt.

  4.

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op. 5l

  4szt.

  5.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op. 650ml

  10szt.

  6.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op. 5l

  2szt.

  7.

  Tabletki  dezynfekcyjne do powierzchni zmywalnych MEDICARINE op. 300tabl.

  6op.

  8.

  VELOX SPRAY – do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego op. 1l

  15szt.

  9.

  Środek do dezynfekcji OCTANISEPT op. 500ml

  7szt.

  10.

  Mydło antybakteryjne Vanessa MC 420op 5l

  10szt

   

   

   

   

  Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia:

   

  1) Wszystkie zaoferowane preparaty muszą być oznakowane etykietami w języku polskim.

  2) Zaoferowane preparaty muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

  3) Zaoferowane preparaty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres 12-m-cy od daty podpisania umowy

   

  Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcom:

   

  1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki zaoferowanych preparatów najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia

  3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

  4.Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie    następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

  Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

   

  Warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma

  – tel. 48 32-13-026

   

  Ofertę należy złożyć do dnia 31.12.2020 r. do godziny 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  1. Wzór  umowy

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe pieluchomajtek i wkładek anatomicznych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

                                                        tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.23.2020                                                                             Jedlanka, dnia    28.12.2020 r.

   

                                                                          ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                      o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa pieluchomajtek oraz wkładek anatomicznych urologicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar  M       

           8928
  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar  L

          24000

  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar XL

            4000

  1.  

  Wkładki (URO PROTECT) anatomiczne wkłady urologiczne Plus

            2200

  1.  

  Pieluchomajtki SENI ActiV NORMAL (wkładane) rozmiar L                                                   

            2232

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  -- wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  7.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

  Ofertę należy złożyć do dnia 31.12.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP: 9482604208                REGON:000294728                  tel /fax 48 32-13- 026

  Znak sprawy: DPS.A.217. 24 .2020                                       Jedlanka, dnia 20.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

   

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (kod 18 01 03)  z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:       Zapytanie  ofertowe

   

  Dom  Pomocy  Społecznej w Jedlance zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (kod 18 01 03) z tutejszego Domu. Rocznie wytwarzamy około 353 kg odpadu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

  W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady jakie firma musi ponieść w związku                  z realizacją zamówienia (podatek VAT, koszty transportu i utylizacji,  oraz innych opłat). Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

  Ceny netto są niezmienne w okresie trwania umowy.                                                                             Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  Cena winna być przedstawiona w następujący sposób:

  1. cena – ryczałt do 3 kg                   …………... netto……………VAT………………….brutto.
  2. cena za kilogram ponad ryczałt ……………netto…………….VAT…………………brutto.

  Nie przewiduje się zmiany ceny przez okres trwania  umowy.

  Termin realizacji zamówienia  01.01.2021 – 31.12.2021r.

  Ofertę należy złożyć do dnia 09.01.2021 r na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik  tel. 48 32-13-026

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy                   o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania                       i odrzuceniem jego oferty.

   

                                                                                                Dyrektor

                                                                                           Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Umowa projekt
  3. Zapytanie Ofertowe
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP 9482604208           REGON: 000294728            tel /fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy: DPS.A.217.45.2020                                             Jedlanka, dnia 22.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  dotyczy: zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej złotych kwoty 30 000 euro  

  w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy 

  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Zapraszamy  do  złożenia  oferty  na :               

  świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym , których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w  Jedlance.                                                                               

  Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance.
  2. Sprawienie pogrzebu obejmuje

  - zapewnienie miejsca na grób (wykopanie + pochowanie) ustalenie z zarządcą cmentarza miejsca pochówku wraz z zapewnieniem złożenia trumny z ciałem do grobu na  cmentarzu w Jedlińsku .

  - pochowanie zmarłego w trumnie drewnianej sosnowej lub topolowej

  - zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej,

  - obsługa pogrzebu ( zapewnienie uczestnictwa 4 żałobników)

  - zapewnienie transportu do przewiezienia zwłok ( transport ciała) z miejsca zgonu  lub miejsca przechowywania ciała , a następnie na cmentarz  w Jedlińsku.

  - przechowywanie ciała w chłodni

  - przygotowanie ciała do pochówku , łącznie z ubraniem zwłok

  - zapewnienie kompletnej oraz nowej bielizny, odzieży i obuwia dla zmarłego ( w przypadku braku)

  - rozwieszenie nekrologów ( co najmniej 2 szt.).

  - kwiaty,  wieńce

  - kremacja ( przygotowaniem i transportem zmarłego do kremacji)

  - urna

  Warunki realizacji zamówienia:

  1. Zamawiający zleci realizacje sprawienia pogrzebu  przez cały 2020 rok.
  2.  Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są usługi pogrzebowe , dokładna ilość dokonanych pochówków nie jest znana.
  3. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego, określające miejsce pochówku jak również zakres wykonanych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
  4. Pochówek będzie wykonywany na cmentarzu komunalnym w Jedlińsku.
  5. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.z 2020 roku poz. 1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.
  6. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej wykonanej usłudze.
  7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.
  8.    Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy.
  9. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy zostanie zapłacone w terminie do 14 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury,  z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, jeżeli rachunek ten będzie znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek widniejący w Wykazie podatników. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowego.
  10. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  11.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

  12.  Wykonanie czynności w pełnym zakresie nie będzie miało miejsca we wszystkich przypadkach. Zamawiający dopuszcza możliwość przy realizacji konkretnego pochówku do rezygnacji z niektórych elementów usługi, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów  usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazanej w formularzu ofertowym.

  13.  Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy lub inne podmioty którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia w przypadku niedołożenia przez te podmioty należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

  14.  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno– prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

  Termin realizacji zamówienia:

  Od daty podpisania umowy z wybraną firmą do 31.12.2021r

  Kryterium wyboru oferty.

  Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie .

  Sposób przygotowania i składania oferty.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  2. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem faksu pt. nr 48/321-30-26  lub poczta

  e-mail na adres: kontakt@jedlankadps.pl, lub osobiście na adres Zamawiającego do dnia 31.12.2020r

  1. Kompletna oferta musi zawierać:

  - formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  - stosowne pełnomocnictwa w przypadku , gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.

  - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania             90 w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

         4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:

             - posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli

              przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

             -  posiadania wiedzy i doświadczenia,

             - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

               wykonania zamówienia

            -  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Inne istotne postanowienia:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego uzasadnienia.
  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
  3. Termin związania z ofertą wynosi 15 dni od dnia złożenia oferty.
  4. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.
  5. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do  zapytania ofertowego.
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami : Wojciech Wójcik Tel. 48/321-30-26

  Ochrona Danych Osobowych                                                                                                                                1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                         z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3,              a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                          z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   1. Formularz oferty                                                                                                                                                                 

    2.  Wzór umowy                                                                                                           

                                                                                                                                                                        Dyrektor                                                                                                                      

         Jacek Kowalski                                                                                                                                                                                                                                                                        

   


  Lista załączników
  1. Umowa projekt
  2. Zapytanie Ofertowe
  3. Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe wywozu stałych odpadów komunalnych

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP:9482604208          REGON:000294728       tel /fax 48 32-13-026

  Znak sprawy: DPS.A.217.43.2019                               Jedlanka, dnia 21.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

   

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: wywozu stałych odpadów komunalnych (kod 20 03 01)  z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

  Zapytanie  ofertowe

  Dom  Pomocy  Społecznej w Jedlance  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych ( kod 20 03 01)                z posesji położonej w Jedlance , gm. Jedlińsk będącej w zarządzie DPS . Dom nie posiada własnego pojemnika . Obecnie  korzystamy z pojemnika o pojemności 7,0 m3.  Rocznie  Dom wytwarza około  60 Mg odpadu.

  W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady jakie firma musi ponieść w związku           z realizacją zamówienia (podatek VAT, koszty transportu i utylizacji,  oraz innych opłat). Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo                  z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

  Ceny netto są niezmienne w okresie trwania umowy.                                                                             Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  Nie przewiduje się zmiany ceny przez okres trwania  umowy.                                                      Termin realizacji zamówienia  02.01.2021 – 30.06.2022r.                                                       Ofertę należy złożyć do dnia 24.12.2020 r na adres Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance, Jedlanka 10,  26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl                                                        Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik  tel. 48 32-13-026

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

                                                                                                Dyrektor 

   

                                                                                           Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe jaj

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadp

  tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 22 .2020                                                                                  Jedlanka dnia 21.12.2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy :  dostawa jaj świeżych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Jaja świeże  o wadze ok. 65g

  33000 szt.

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:  Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 29.12.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę  z dniem 1 stycznia 2021 r. zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2
  2. Załacznik nr 1
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze wykonawcy na dostawę ryb

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 21 .2020                                                                                           Jedlanka dnia 21.12.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa  ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

  PPUH „MARK” M i K  Szczęsny Spółka Jawna , 26-634 Gózd, ul. Radomska 43, – wartość oferty brutto 19.378

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. PPUH „MARK” 26-634 Gózd, ul. Radomska 43
  2. PH „MAGAT”, Radom, ul. Łukasika 3

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    informacja o wyborze dostawcy na warzywa o owoce

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                                tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 19 .2020                                                                                     Jedlanka dnia 21.12.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa warzyw i owoców  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 – kwota  brutto  17.130,75

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46
  2. SARMATA , Michał Dębski, 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 25 lok.10

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze wykonawcy na dostawe srodków do utrzymania czystosci

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

   

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

                                                              tel/fax 48 32-13-026

   

   

   

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.18 .2020                                                                        Jedlanka dnia 21.12.2020 r.

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa środków do utrzymania czystości i art. higienicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  PH„ADMOR”, Przedsiębiorstwo Handlowe, 26-600 Radom, ul.  Wierzbicka 58 m 1 – kwota brutto 68.714,24

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

  Otrzymują:

   

  1. „ADMOR” Przedsiębiorstwo Handlowe, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 58 m 1

   

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty aparatu do krioterapii

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                                Jedlanka 10                                                                                                                                                       26–660 Jedlińsk                                                                                                                 www.jedlankadps.pl                                                                                                                                              e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP:9482604208                                                       tel./fax48/3213026

  Znak sprawy:DPS.A.217.41.2020                                          Jedlanka, dnia 15.12.2020r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: Dostaw aparatu do krioterapii zimnym powietrzem dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego p n „ Zakup aparatu do krioterapii dla  DPS w Jedlance ”  w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                         

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  Admed Joanna Kiljanek ul. Osiedlowa 9, 26-600 Radom

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty modernizacja dźwigu

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.39.2020                                                        Jedlanka dnia 16.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

   

                      Dotyczy: Wykonania modernizacji dźwigu osobowego hydraulicznego zamontowanego w budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10,                                    26 – 660  Jedlińsk, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  Zakład Elektromechaniki Dźwigowej  Andrzej Janas  ul. Zbrowskiego 47/1, 26-600 Radom

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.37.2020                                                        Jedlanka dnia 16.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                  Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych    z gazu LPG na gaz ziemny wg podanego zestawienia dla budynków Domu Pomocy Społecznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych z gazu propan-butan na gaz ziemny wg podanego zestawienia wraz z wymianą A S B

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.37.2020                                     Jedlanka, dnia 17.12.2020 r.

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych z gazu propan-butan  na gaz ziemny wg podanego zestawienia wraz z wymianą A S B instalacji gazowej z gazu propan-butan  na A S B instalacji gazowej gazu ziemnego w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660   Jedlińsk, w zadaniu pod nazwą  Wykonanie przyłącza gazowego wraz   z projektem w DPS Jedlanka ”.

   

  Palnik 1

  Kocioł 1

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000261

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                 Palnik 2

                                Kocioł 2

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000263

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                Palnik 3

  Kocioł 3

  Typ

  RG20-F

  Typ

  LOGANO G 215

  Nr fabryczny

  101929

  Nr fabryczny

  2530-109-000075-63038256

  Moc

  48-58 kW

  Moc

  48-58kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

  Palnik 4

  Kocioł 4

  Typ

  HM101

  Typ

  ACV HM 101

  Nr fabryczny

   

  Nr fabryczny

  08/0002279

  Moc

   

  Moc

  25 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

  LPG

   

  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  30 dni od daty podpisania umowy

   

  1. 3.     Okres gwarancji:

  na urządzenia 24 miesięcy od daty odbioru końcowego; na wykonane prace  36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

   

  1. 4.     Warunki płatności:

  Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.

   

  1. 5.     Kryteria wyboru ofert:  

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówień.  Cena określona                                                         w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.                                                                                                                           

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej budynków kotłowni i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dniach 18.12.2020–21.12.2020 roku w godzinach 7:30 - 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

   

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie D P S w Jedlance na adres Dom Pomocy Społecznej                w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 22.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

   

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

   

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Zamawiający  informuje Wykonawcę że do każdej decyzji budowlanej będzie zawarta odrębna umowa, i na każdą wykonaną robotę budowlaną Wykonawca wystawi odrębną fakturę.
  • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy              

  z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który                      

  w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

                                                                                                                                                                      10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”  

   

   Ochrona Danych Osobowych 

   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu: kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

   

  Załączniki:                                                                                                          Dyrektor

   

  1. Formularz ofertowy                                                                                Jacek Kowalski
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Umowa projekt
  2. Zapytanie Ofertowe
  3. Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty zakup traktora wielofunkcyjnego

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.42.2020                                                        Jedlanka dnia 16.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

   

                      Dotyczy: Zadania pn. „ Zakup traktora wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance”, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  P.P.H.U. PAJM Agnieszka Kazimierczak ul. Kierzkowska 2, 26-600 Radom

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty na dostawę kombinezonów

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.33.2020                                                        Jedlanka dnia 24.11.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                  Dotyczy: Dostawa Kombinezonów jednorazowych ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  Admed Joanna Kiljanek ul. Osiedlowa 9, 26-600 Radom

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.35.2020                                                   Jedlanka dnia 02.12.2020 r.

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                      Dotyczy: dostosowania budynku gospodarczego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w szczególności wykonanie Decyzji  KM PSP w Radomiu pismo M.Z.5580.64.7.2019 dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  Z.U.P. „ DOMAX ” Danuta Kosno  Maków Nowy  ul Wrzosowa 6, 26-640 Skaryszew                          

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

  1. Z.U.P. „ DOMAX ” Danuta Kosno  Maków Nowy  ul Wrzosowa 6,                            26-640 Skaryszew
  2. ELEKTROS Usługi  Elektryczne Stanisław Otwiński Jedlanka Nowa 92 A,                 27 – 100 Iłża
  3. FIRE OFF Mateusz Komorzycki  ul. Zagańczyka 2E, 05-230 Kobyłka

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.31.2020                                                        Jedlanka dnia 23.11.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

   

                      Dotyczy: dostawa sprzętu i urządzeń zapobiegających przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Co V-2 na potrzeby dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  Admed Joanna Kiljanek ul. Osiedlowa 9, 26-600 Radom

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance                                     Jedlanka 10                                                                                       26 – 660 Jedlińsk                                                                              e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.30.2020                                                         Jedlanka, dnia 17.11.2020 r.

   

                 INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Dostawa urządzenia do dezynfekcji powietrza dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu „ Wsparcie dla Mazowsza ” dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Dentech Edward Szczęch i S-ka S. J. z siedzibą 35–111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 36  przedstawiła najkorzystniejszą cenę w wysokości  2 770,00 zł brutto

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                      oferta jest najtańsza , spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

  1. 1.     Dentech Edward Szczęch i S-ka  S. J  35 – 111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 36
  2. 2.     P H U MAJA  II Sp. z o. o. 61 – 774 Poznań  ul. Wielka  11/2                                                                                                                                                                           
  3. 3.     My Morek  Orzeł 04 – 986  Warszawa ul.  Celulozy 107k /28
  4. 4.     Sani sp. z o. o. sp. k65 – 128 Zielona Góra  ul.  Grafitowa  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                          Jedlanka 10                                                                                                                        26-660 Jedlińsk                                                                                                                e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.36.2020                                                    Jedlanka dnia 02.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                      Dotyczy: remontu oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Z.U.P. „ DOMAX ” Danuta Kosno  Maków Nowy  ul Wrzosowa 6, 26-640 Skaryszew

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                 oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

  1.  Z.U.P. „ DOMAX ” Danuta Kosno  Maków Nowy  ul Wrzosowa 6, 26-640 Skaryszew
  2. ELEKTROS Usługi  Elektryczne Stanisław Otwiński Jedlanka Nowa 92 A,                27 – 100 Iłża

   

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu w istniejącym budynku głównym i administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.42.2020                                                                Jedlanka, dnia 10.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu w istniejącym  budynku głównym i administracyjnym                                             w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk.

      Szczegółowy zakres prac według wskazań zleceniodawcy podczas wizji lokalnej.

  1. 2.      Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy
  2. 3.      Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane prace. 
  3. 4.      Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.
  4. 5.      Kryteria wyboru ofert:                                                                                                                                

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                                          Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej terenu  budynków i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej –                  na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń, w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wykonawca dostarcza wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie                    o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, poczta tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej    w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 14.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                          

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów                               z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.    Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   
  1. 9.    Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku                         o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz                     o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10 .  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku                       o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy                 z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”                                                                                                                                                                                                                                                                   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem                       o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                                     z zapytaniem ofertowym i jego realizacji .                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.      

  Załączniki:                                                                                                          

  1. Formularz ofertowy                                                                                
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa aparatu do krioterapii zimnym powietrzem dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego p n „ Zakup apara

                 Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail:kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.41.2020                                                   Jedlanka, dnia 11.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro  

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                                                  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                      Tel: 48 321 30 26                                                                                                                                         e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. 1.   Opis przedmiotu zamówienia: 

  Dostawa aparatu do krioterapii zimnym powietrzem dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego p n „ Zakup aparatu do krioterapii dla  DPS w Jedlance”                                                                                                                          

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie aparatu do krioterapii zimnym powietrzem dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia oraz posiadać deklarację zgodności CE.                                                                                                                                                

  3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

  4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                                               

  5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.                                                                                                                                                                   

  6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                             

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 24.12.2020 r.   

  3. Miejsce i termin składania ofert                                                                                                              Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 14.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów                       z Wykonawcami jest: Wojciech Wójcik - tel. 48 321 30 26.                                                                                                               

  4. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                       1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                                2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru                                                                                                               

              C min                                                                                                                                                        C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                             

               C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                           C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    C b – cena badanej oferty.                                                                                                                                 

  3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                       4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                             5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                   6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  5. Opis sposobu przygotowania ofert                                                                                                                    1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                       2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.                                                                                                                                                                                               3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej.                                                           4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy. Jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów, upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                                                                                                        5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.                                                                                                                                                                      6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,                        w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.                                                                           7. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.                                                                          8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                                       9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.                      10 . Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                                                                                                                                                 11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                  12.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                     

  6. Ochrona danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji.             W związku z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli.                                             Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:                                                                                                 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                      z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk.                                                                                                                      2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com                                                                     3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  i jego realizacji.                                                                                                   4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                                                                                      5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną                                                                                                                                      6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania                                                                                               7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. Informacje dodatkowe                                                                                                                                      

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez   podania przyczyny.                                                                                                                                                         

  2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  

   

                                                                         

   Załączniki                                                                                                                                                                 

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                                                                                                                         
  2. Załącznik nr 2 Projekt umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup traktora wielofunkcyjnego dla DPS w Jedlance

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.42.2020                                                                  Jedlanka, dnia 10.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  Dotyczy:  Zadania pn.” Zakupu  traktora wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance”

   

  1. 1.     Opis przedmiotu zamówienia

   

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  i  dostawa  fabrycznie  nowego Traktora wielofunkcyjnego John Deere X146R 92cm 16KM  B & S
  2. Minimalne parametry techniczne oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodne z danymi              i parametrami podanymi przez producenta
  3. Kosz o pojemności 300 l
  4. kartę gwarancyjną - uzupełnioną o przegląd zerowy urządzenia
  5. książkę serwisową wraz z certyfikatami i atestami Kosiarki John Deere  X146R  B & S
  6. instrukcję obsługi w języku Polskim
  7. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, w pełni funkcjonalny oraz kompletny, tj. powinien znajdować się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
  8. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres: DPS Jedlanka

   

  1. 2.     Termin dostawy

   

  Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

   

  1. 3.     Opis kryteriów wyboru oferty

   

  1. Zamawiający dokona oceny i porównania oferty oraz wyboru jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych.
  2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena-waga 100%

   

  1. 4.     Opis sposobu obliczania ceny

   

  1. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączne wynagrodzenie wykonawcy musi być podane w liczbach i słownie.
  2. W ofercie uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem.
  3. Ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
   1. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym: koszty przygotowania oferty, koszty dostawy, montażu, podatki, cła, inne obciążenia publicznoprawne,  i nie może ulec zmianie.
   2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

   

  1. 5.     Termin związania ofertą

   

  Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  1. 6.           Miejsce i termin składania ofert:   

     

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 14.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                              

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów                          z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48/321-30-26 wew. 26

   

  1. 7.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

   

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  a)       wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy Wykonawców,

  b)   Informacja zostanie opublikowana na stronie: www.jedlankadps.pl

  2.  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

  1. Umowa zostanie zawarta w terminie 2 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
   1. Umowa z Wykonawcą oraz protokół odbioru zamówienia będzie sporządzony w formie pisemnej.
   2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
   3. Upublicznienie wyniku postępowania zostanie dokonane na stronie internetowej: www.jedlankadps.pl

   

  8.  Postanowienie końcowe:  

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
  3. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

  9.  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018    roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie            i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  12. Wykonawca musi przedstawić szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do starannego, rzetelnego przygotowania specyfikacji, w szczególności do podania wymaganych danych na temat nazw producentów, modeli urządzeń, numerów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych urządzeń.    

   

   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                  

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.48 3213026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                       

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się            

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                                z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                      

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                         z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

  Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy z Parametrami urządzenia

  Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

   


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa urządzeń medycznych i wyposażenia budynków mieszkalnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

                 Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.40.2020                                                   Jedlanka, dnia 10.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro  

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                                                  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                      Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

  Dostawa urządzeń medycznych i wyposażenia budynków mieszkalnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                                            1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie urządzeń medycznych i wyposażenia budynków mieszkalnych

  L.p

  Przedmiot zamówienia

  Ilość  sztuk

  Cena                   za szt.

  Wartość

  1

  Termometr bezdotykowy

  5

   

   

  2

  Ciśnieniomierz Omron Intelisense

  5

   

   

  3

  Pulsoksymetr

  2

   

   

  4

  Krzesło toaletowe TGR KT 618

  2

   

   

  5

  Defibrylator Meditech 5c

  3

   

   

  6

  Przenośny wieloparametrowy miernik pacjenta-kardiomonitor

  1

   

   

  7

  Materace p/odleżynowe pęcherzykowe Xi

  16

   

   

  8

  Materace p/odleżynowe rurowe

  17

   

   

  9

  Pneumatyczne miski do mycia głowy z prysznicem RF 961

  5

   

   

  10

  Ławka obrotowa na wannę FS 793S

  4

   

   

  11

  Stół rehabilitacyjny z ręczną regulacją wysokości

  1

   

   

  12

  Stojak na kroplówki 4 zawieszki Corrado

  5

   

   

  13

  Rowerek rehabilitacyjny elektryczno magnetyczny poziomy Zipro Glow  max waga użytkownika 150kg, wzrost 160-190cm

  1

   

   

  14

  Balkonik rehabilitacyjny czterokołowy z siedziskiem i hamulcami

  1

   

   

  15

  Łóżka rehabilitacyjne

  10

   

   

  16

  Koncentrator tlenu

  1

   

   

  17

  Nebulizator Innospire Elegance Philips

  1

   

   

   

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia oraz posiadać deklarację zgodności CE.                                                                                                                                                 3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                                                5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.                                                                                                                                                                   6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                             

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 24.12.2020 r.   

  3. Miejsce i termin składania ofert Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 14.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech Wójcik - tel. 48 321 30 26.                                                                                                               

  4. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                       1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                                2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru                                                                                                               

              C min                                                                                                                                                        C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                             

               C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                           Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    Cb – cena badanej oferty.                                                                                                                                 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                       4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                             5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                   6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  5. Opis sposobu przygotowania ofert                                                                                                                    1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                       2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.                                                                                                                                                                                               3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej.                                                           4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy. Jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów, upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                                                                                                        5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.                                                                                                                                                                      6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,                        w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.                                                                           7. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.                                                                          8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                                       9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.                      10 . Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                                                                                                                                                 11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                  12.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                    

  6. Ochrona danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji.             W związku z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli.                                             Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:                                                                                                 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                      z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk.                                                                                                                      2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com                                                                     3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  i jego realizacji.                                                                                                   4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                                                                                      5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną                                                                                                                                      6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania                                                                                               7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. Informacje dodatkowe                                                                                                                                       

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez   podania przyczyny.                                                                                                                                                          

  2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  

   

                                                                         

   Załączniki                                                                                                                                                                 

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                                                                                                                          
  2. Załącznik nr 2 Projekt umowy

   

   

   


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie modernizacji dźwigu osobowego hydraulicznego zamontowanego w budynku nr 1

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl 

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.39.2020                                                                        Jedlanka, dnia 10.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

   

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dźwigu osobowego hydraulicznego zamontowanego w budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10,                                    26 – 660  Jedlińsk,

      Szczegółowy zakres robót modernizacyjnych:

   

  •        Wymiana tablicy sterowej mikroprocesorowej

  •        Wymiana instalacji elektryczne w szybie i maszynowni,

  •        Wymiana kaset dyspozycji,

  •        Wymiana kaset wezwań

  •        Wymiana zespołu napędowego

  •        Wymiana silnika wraz z pompą hydrauliczną

  •        Wymiana bloku zaworowego,

  •        Wymiana oleju hydraulicznego

  •        Wykonanie zjazdu awaryjnego po zaniku napięcia z otwarciem drzwi na parterze.

  •        Wykonanie zjazdu pożarowego,

  •        Wykonanie łączności ze służbami ratowniczymi,

  •        Wykonanie informacji głosowej w kabinie,

  •        Wykonanie pomiarów elektrycznych na dźwigu po wykonaniu modernizacji,

  •        Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w trakcie robót,

  •        Wykonanie dokumentacji technicznej do Urzędu Dozoru Technicznego,

  •        Wykonanie robót rozruchowych po wykonaniu modernizacji,

  •        Odbiór dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego

   

  Zastosowane materiały do wykonania modernizacji dzwigu:

  • Wykonawca musi przedstawić szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia ustalonego z zamawiającym.
  • Wykonawcy zobowiązani są do podania wymaganych danych na temat nazw producentów, nazwy materiałów i ich  parametrów 
  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  10 dni od daty podpisania umowy

  1. 3.     Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane prace. 
  2. 4.     Warunki płatności:                                                                                                                     Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.
  3. 5.     Kryteria wyboru ofert:                                                                                                                                

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                                          Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej w budynków gdzie znajduje się dźwig osobowy hydrauliczny i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
   • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
    w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
   • Wykonawca dostarcza wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, poczta tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 15.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                          

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy                             z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   
  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  10.  Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”      

                                                                                                                                                                                                                                                                Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym i jego realizacji .                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych            w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

  Załączniki:                                                                                                          

  1. Formularz ofertowy                                                                                
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę środków do utrzymania czystości i artykułow higienicznych

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

                                                        tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.18 .2020                                                          Jedlanka dnia  10.12.2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa środków do utrzymania czystości i artykułów higienicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa Artykułu

  Ilość

  szt.

  1.

  Zmywak kuchenny (gąbka duża)

  100 szt

  2.

  Druciak metalowy

  50 szt

  3.

  Końcówka mop – sznurek

  8 szt

  4.

  Kij do mopa drewniany z gwintem

  5szt

  5.

  Wiadro+ mop + wyciskacz plastikowy o poj. 10l

  11szt

  6.

  Żel do wc „Palemka” poj. 1l

  380szt

  7.

  Odświeżacz powietrza

  300ml (zapach: kwiatowy, morski, leśny)

  800 szt

  8.

  Papier toaletowy biały delikatny trzywarstwowy ok 230 listków

  10000 szt

  9.

  Pasta sama poj. 250g

  35 szt

  10.

  Domestos płyn do dezynfekcji WC, zagęszczony, czyszcząco- dezynfekujący i wybielający, zabijający bakterie, wirusy i grzyby poj. 1250 ml

  900 szt

  11.

  Mleczko do czyszczenia „CIF”op.750ml

  80szt

  12.

  Płyn do kąpieli 5l „Biały jeleń”

  70szt

  13.

  Płyn do mycia naczyń Ludwik op. 5l

  45 szt

  14.

  Płyn do mycia i pielęgnacji podłóg laminowanych „Ajax”poj. 5ll

  220szt

  15.

  Płyn do szyb Window Plus 5l

  12szt

  16.

  Płyn do mycia szyb  Window Plus 0,75 l

  25 szt.

  17.

  Płyn do dezynfekcji i wybielania tkanin „ACE” poj. 1l

  100 szt.

  18.

  Proszek do czyszczenia powierzchni „ Ajax” poj. 1kg

          24szt.

  19.

  Ścierki domowe (pakowane po 3 szt)

  780szt

  20.

  Trutka na gryzonie  op. 250g granulat

  15 szt

  21.

  Środek owadobójczy na muchy i komary w aerozolu 300ml

  15 szt

  22.

  Ręcznik papierowy dwuwarstwowy szer. 22cm ok. 500 listków mocny

  970 szt

  23.

  Ręczniki papierowe składanka op. 200 listków

  250 szt

  24.

  Środek do czyszczenia rur „Kret” 800g

  20 szt

  25.

  Szampon uniwersalny do mycia głowy  1l

  300 szt

  26.

  Mydło w płynie o właściwościach czyszczących o naturalnym pH dla skóry o łagodnym zapachu poj. 5l

  100szt

  27.

  Jednorazowy nabój z mydłem w płynie o masie netto 700g pasujący do dozownika mydła w pianie MERIDA TOP z tworzywa ABS okienko niebieskie

  5 szt

  28.

  Proszek do prania Vizir (do białego)

  Op. ok.10kg

  250 kg

  29.

  Proszek do prania „Bryza” (kolor) op. ok.10kg

  380 kg

  30.

  Proszek piorąco- dezynfekujący „Eltra”do prania ogólnego

  160 kg

  31.

  Płyn do prania delikatnych tkanin op. 4l

  52szt

  32.

  Płyn do płukania(koncentrat) op. 1l

  108 szt

  33.

  Pasta do prania „Komfort” op. 500g

  240 szt

  34.

  Mydło do prania „Biały Jeleń  w kostce 150g

  325 szt

  35.

  Odplamiacz „Vanish” do koloru poj. 1l

  84 szt

  36.

  Kostka do WC z zawieszką

  60 szt

  37.

  Proszek na mrówki „Bros” 200g

  10 szt

  38.

  Worki na śmieci mocne 35l

  2000szt

  39.

  Worki na śmieci 60l

  12000szt.

  40.

  Worki na śmieci 60l czerwone mocne

  800szt

  41.

  Worki na śmieci 120l

  320szt

  42.

  Worki na śmieci 160l

  6000 szt

  43.

  Ścierki do podłogi wym. 65x45

  80 szt

  44.

  Miotła sorgo

  4 szt

  45.

  Szczoteczka do rąk wym. 10cm

  10 szt

  46.

  Szczotka+ szufelka

  20 szt

  47.

  Szczotka do zamiatania na kiju 35 cm

  20 szt

  48.

  Szczotka do WC stojąca metalowa+ zapas

  100szt

  49.

  Płyn do mycia w zmywarkach gastronomicznych:  Alka op 25kg Neodisher

  8szt

  50.

  Nabłyszczasz do zmywarki : Barlon  op. 5l

  8szt

  51.

  Odkamieniacz   do zmywarki Barlon  op 5l 

  4szt

  52.

  Płyn do stali nierdzewnej Neoblank op. 750ml

  6 szt

  53.

  Płyn do przypalonych powierzchni Neogrill 750ml

  6 szt

  54.

  Maszynka do golenia jednorazowa

  120szt

  55.

  Pianka myjąco-pielęgnujaca SENI 500ml

  100szt

  56.

  Szczotka ryżowa z kijem do szorowania powierzchni drewnianej w oprawie dł. 190 mm, szer. 62 mm

  5 szt

  57.

  Szczoteczka do zębów

  20szt

  58.

  Grzebień zwykły

  10szt

  59.

  Chusteczki higieniczne

  10op

  60.

  Krem nivea

  10szt

  61.

  Pumeks

  10szt

  62.

  Pianka do golenia

  10szt

  63.

  Pasta do zębów

  10szt

  64.

  Chusteczki nawilżane

  10op

    65.

  Antyperspirant damski

  10szt

    66.

  Antyperspirant meski

  10szt

    67.

  Woda po goleniu

  10szt

   68.

  Gąbka do mycia ciała

  10szt.

    69.

  Rękawice gumowe

  150par

   

  Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana  umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 ,e-mail:kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze wykonawcy na dostawe pieczywa

   

   

                                                            Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                         Jedlanka 10

                                                                    26-660 Jedlińsk

                                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                              tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.15.2020                               Jedlanka dnia 10.12.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa pieczywa dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w piekarnię:

  Piekarnia „EXPUCH” Marek Jaworski, ul. Konopnickiej 23, 26-660 Jedlińsk – cena oferty 47.982,11

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. Piekarnia „EXPUCH” Marek Jaworski, ul. Konopnickiej 23, 26-660 Jedlińsk

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców

   

   

                                                              Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                            Jedlanka 10

                                                                          26-660 Jedlińsk

                                                                  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


  NIP 796-11-27-685                                              tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.19.2020                                                                              Jedlanka dnia  9.12.2020 r.

                                                                       ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                           o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  60kg

  6.

  Cebula

  300kg

  7.

  Kapusta biała

  200kg

  8.

  Kapusta pekińska

  160szt

  9.

  Czosnek

  5kg

  10.

  Buraki czerwone

  600kg

  11.

  Jabłka mekintosz

  2000kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  800kg

  15.

  Ogórek kiszony

  350kg

  16.

  Pieczarki

  80kg

  17.

  Kapusta czerwona

  100kg

  18.

  Cytryny

  50kg

  19.

  Groch żółty

  30kg

  20.

  Fasola Jaś

  50kg

  21.

  Banany

  60kg

  22.

  Mandarynki

  45kg

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 30.03.2021 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1.01.2021 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail :kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę ryb oraz ich przetworów

   

   

                                                         Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                      Jedlanka 10

                                                                    26-660 Jedlińsk

                                                       e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                                   tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 21 .2020                             Jedlanka dnia 10.12.2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Śledź w oleju puszka -  170g

  500szt

  1.  

  Śledź w pomidorach puszka – 170g

  800szt

  1.  

  Paprykarz szczeciński – puszka 300g

  100szt

  1.  

  Śledzie płaty – wiaderko 4kg

  168kg

  1.  

  Makrela wędzona

  170kg

  1.  

  Ryba filet- Miruna

  500kg

   

   

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  -- wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę  z dniem 1 stycznia 2021 r zostanie  podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw mrozonych

   

   

   

                                                     Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                       Jedlanka 10

                                                                     26-660 Jedlińsk

                                                         e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                   tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.20.2020                                                                                         Jedlanka dnia  10.12.2020 r.

   

                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                              o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa warzyw mrożonych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Kalafior mrożony 450g

  130kg

  1.  

  Brokuł mrożony 450g

  130kg

  1.  

  Mieszanka warzywna mrożona (marchew, fasola szparagowa, por, brukselka, pietruszka, seler, kalarepa) 450g

  130kg

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  - wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

  7.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

  Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę z dniem 1 stycznia 2021 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

   

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze wykonawcy na dostawę mleka i jego przetworów

   

   

                                                       Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                      Jedlanka 10

                                                      26-660 Jedlińsk

                                                      e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                            

    tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.17.2020                                                                                         Jedlanka dnia 8.12.2020 r.

   

   

                                               INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa mleka i jego przetworów oraz drobiu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Firma Handlowa ”STARMLECZ”, Starachowice , ul. Zgodna 4b -  cena  oferty  brutto 66.661,88

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza , spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

  Otrzymują:

  1. Firma Handlowa” STARMLECZ”, 27-200 Starachowice , ul. Zgodna 4b
  2. „ALMAX – Dystrybucja Sp. z o.o. , Panieńszczyzna , 21-002 Jastków

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych z gazu LPG na gaz ziemny wg podanego zestawienia dla budynków

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.37.2020                                    Jedlanka, dnia 08.12.2020 r.

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych z gazu LPG na gaz ziemny wg podanego zestawienia dla budynków Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk, w zadaniu pod nazwą  Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka ”.

   

  Palnik 1

  Kocioł 1

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000261

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                 Palnik 2

                                Kocioł 2

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000263

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                Palnik 3

  Kocioł 3

  Typ

  RG20-F

  Typ

  LOGANO G 215

  Nr fabryczny

  101929

  Nr fabryczny

  2530-109-000075-63038256

  Moc

  48-58 kW

  Moc

  48-58kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

  Palnik 4

  Kocioł 4

  Typ

  HM101

  Typ

  ACV HM 101

  Nr fabryczny

   

  Nr fabryczny

  08/0002279

  Moc

   

  Moc

  25 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

  LPG

   

  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  30 dni od daty podpisania umowy

   

  1. 3.     Okres gwarancji:

  na urządzenia 24 miesięcy od daty odbioru końcowego; na wykonane prace  36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

   

  1. 4.     Warunki płatności:

  Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.

   

  1. 5.     Kryteria wyboru ofert:  

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówień.  Cena określona                                                         w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.                                                                                                                           

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej budynków kotłowni i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dniach 10.12.2020 – 12.12.2020 roku w godzinach 7:30 - 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

   

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie D P S w Jedlance na adres Dom Pomocy Społecznej                w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 12.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

   

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

   

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Zamawiający  informuje Wykonawcę że do każdej decyzji budowlanej będzie zawarta odrębna umowa, i na każdą wykonaną robotę budowlaną Wykonawca wystawi odrębną fakturę.
  • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy               

  z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który                      

  w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

                                                                                                                                                                      10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”  

   

   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować si             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

   

   

  Załączniki:                                                                                                          Dyrektor

   

  1. Formularz ofertowy                                                                                Jacek Kowalski
  2. Wzór umowy

   

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Remont zewnętrznej i wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl 

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.38.2020                                                                        Jedlanka, dnia 07.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

   

  Przedmiotem zamówienia jest remont zewnętrznej i wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10,                                    26 – 660  Jedlińsk,

      Szczegółowy zakres prac remontowych:

  Prace remontowe :

  • Wykonanie pomiarów  
  • Ułożenie w ziemi kabli telekomunikacyjnych i teleinformatycznych między budynkami DPS na długości 130 mb  wraz z robotami ziemnymi
  • Demontaż starych napowietrznych linii telekomunikacyjnych  
  • Ułożenie w ziemi kabli telekomunikacyjnych i teleinformatycznych na terenie DPS               w ramach likwidacji linii napowietrznej na odcinku 120 mb  wraz z robotami ziemnymi
  • Demontaż i likwidacja starych słupów
  • Przepięcie istniejącej sieci na nowe okablowanie rozgraniczenie numeracji wewnętrznej: domofony, telefony sieć komputerowa  

  Zastosowane materiały do wykonania remontu:

  • Wykonawca musi przedstawić szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia ustalonego z zamawiającym.
  • Wykonawcy zobowiązani są do podania wymaganych danych na temat nazw producentów, nazwy materiałów i ich  parametrów 

   

  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  20 dni od daty podpisania umowy

   

  1. 3.     Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane prace. 

   

  1. 4.     Warunki płatności:                                                                                                                     Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.

   

   

  1. 5.     Kryteria wyboru ofert:                                                                                                                                

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                                          Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej terenu przed wejściem do budynków gdzie będzie remont i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty remontowe, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wykonawca dostarcza wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, poczta tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 11.12.2020 r. do godziny 10.00 Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

   

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26

   

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy                             z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   
  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  10.  Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                         Ochrona Danych Osobowych 

   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym i jego realizacji .                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych            w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

  Załączniki:                                                                                                          

  1. Formularz ofertowy                                                                                
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty na mięso i jego przetwory

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                              tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A.16.2020                            Jedlanka dnia 7.12.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa  mięsa i jego przetworów  do Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę

  Przedsiębiorstwo -  Produkcyjno - Handlowo-Usługowe „MAMBA” sp.j. , Maków, ul. Skaryszewska  15, 26-640 Skaryszew  - cena oferty 102.521,79

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza , spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

  Otrzymują:

   

  1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski sp. z o.o. Dabrowa 6, 26-332 Sławno
  2. „ALBO” sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Lubelska 65
  3. PPH „MAMBA” sp.j. , Maków, ul. Skaryszewska 15, 26-640 Skaryszew

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na pieczywo

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                              tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.15 .2020                              Jedlanka dnia  07.12.2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa pieczywa dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Chleb pszenno-żytni 550g krojony

  10000szt

  2.

  Chleb staropolski 600g krojony

  1.825szt

  3.

  Bułki kajzerki 50g

  80.000szt

  4.

  Bułka tarta op. 1kg

  150kg

  5.

  Gryzka

  3500szt

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia  10.12.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1 stycznia 2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2
  2. Załacznik nr 1
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl 

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.35.2020                                                                    Jedlanka, dnia 23.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego w istniejącym  budynku gospodarczym dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,               w szczególności wykonanie decyzji KM PSP w Radomiu pismo M.Z.5580.64.7.2019                            w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk,

      Szczegółowy zakres prac zgodnie decyzji KM PSP w Radomiu pismo M.Z.5580.64.7.2019.

  1. 2.     Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy
  2. 3.     Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane prace. 
  3. 4.     Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.
  4. 5.     Kryteria wyboru ofert:                                                                                                                                

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                                          Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej terenu  budynku gospodarczego i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń, w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wykonawca dostarcza wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie               o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, poczta tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 30.11.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                          

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów             z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   
  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10 .  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”       

                                                                                                                                                                                                                                                                  Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym i jego realizacji .                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                          w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

  Załączniki:                                                                                                          

  1. Formularz ofertowy                                                                                
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. 1.Formularz ofertowy
  3. 2.Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Remont oświetlenia zewnętrznego

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.36.2020                                                                        Jedlanka, dnia 23.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach           w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk,

      Szczegółowy zakres prac remontowych:

  Prace remontowe :

  • Wykonanie pomiarów elektrycznych
  • Demontaż starych lamp 
  • Sprawdzenie stanu kabli zasilających w słupach i miedzy słupami
  • Demontaż starych wysięgników   
  • Montaż nowych lamp wraz z żarówkami ledowymi

  Zastosowane materiały do wykonania remontu:

  • Wykonawca musi przedstawić szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia ustalonego z zamawiającym.
  • Wykonawcy zobowiązani są do podania wymaganych danych na temat nazw producentów, nazwy materiałów i ich  parametrów   
  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  30 dni od daty podpisania umowy

  1. 3.     Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane prace. 
  2. 4.     Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.
  3. 5.     Kryteria wyboru ofert:                                                                                                                                

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                                          Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej terenu przed wejściem do budynków gdzie będzie remont i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty remontowe, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wykonawca dostarcza wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, poczta tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 30.11.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                           

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy                             z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   
  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                                    
  2. 10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  10.  Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”  

                                                                                                                                                                                                                                                                          Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym i jego realizacji .                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

  Załączniki:                                                                                                          

  1. Formularz ofertowy                                                                                
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. 1.Formularz ofertowy
  3. 2.Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa kombinezonów jednorazowych ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu

      Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.33.2020                                                   Jedlanka, dnia 23.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                                                  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                      Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843                 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

    Dostawa Kombinezonów jednorazowych ochronnych i maseczek ochronny dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19 ”

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie                                                        kombinezonów jednorazowych ochronnych 132szt. (słownie: sto trzydzieści dwie sztuki)                                                                   i maseczek ochronny w ilości 43 op. (słownie: czterdzieści trzy 43 op. po 50 sztuk)

  Przedmiot zamówienia

   Minimalne parametry i standardy bezpieczeństwa

  Kombinezony  jednorazowe ochronne

   

  Maseczki ochronne

  kombinezony jednorazowe ochronne  w ilości Rozmiary:             L – 66 szt.   XL – 66 szt.,                                                                                                            Zgodność z normami: C E

  maseczki jednorazowe ochronne w ilości  43 op. po 50szt. Zgodność z normami: C E

  Maseczki medyczne 3-warstwowe z gumką. Kombinezony                   i maski muszą być wysokiej jakości z włókniny filtrującej o zwiększonej grubości, odporne na przesiąkanie płynów, chroniące przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. 

   

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczące-produktów-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19  oraz posiadać deklarację zgodności CE.

  3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

  4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk

  5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.

  6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   

  Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 30.11.2020 r.

  3. Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres                 Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 24.11.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS     w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech Wójcik - tel. 48 321 30 26.                                                                                                            

  4. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                      

  1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                               

  2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

              C min                                                                                                                                                        C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                  

              C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                           Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    Cb – cena badanej oferty.

  3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                       

  4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                             

  5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                

  6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

  5. Opis sposobu przygotowania ofert                                                                                                                   

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                       

  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.                                                                                                                                                                                               

  3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej.                                                          

  4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy. Jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów, upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                                                                   

  5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.                                                                                                                                                                     

  6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,                        w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.                                                                          

  7. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

  8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                                      

  9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  10 . Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                                                               

  11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     

   

  12.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.                z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.  

   

  6. Ochrona danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji. W związku z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:                                                                                                 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                      z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk.                                                                                                                      2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com                                                                     3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania                   o udzielenie zamówienia publicznego i jego realizacji.                                                                                             4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                                                                                      5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną                                                                                                                                      6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania                                                                                               7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. Informacje dodatkowe                                                                                                                                      

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez   podania przyczyny.                                                                                                                                                         

  2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.                                                     

   

                                              

   Załączniki                                                                                                                                                                  

  1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy                                                                                                                          
  2. Załącznik nr 2 projekt umowy
  3. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie   

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Z 1
  3. Z 2
  4. Z 3
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę mleka i jego przetworów

  Zapytanie ofertowe w formie załącznika nr 1


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2 formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 3 - wzór umowy
  3. Załącznik nr 1- zapytanie ofertowe
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę mięsa i jego przetworów

  Zapytanie ofertowe w formie załacznika nr1


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2 formularz ofertowy
  3. Załacznik nr 3- projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu i urządzenia dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

                 Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.31.2020                                                   Jedlanka, dnia 18.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                 

  Jedlanka 10                                                                                                                                                  

  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                     

  Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

  Dostawa sprzętu i urządzeń zapobiegających przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem  SARS-CoV-2 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

   

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie sprzętu i urządzeń zapobiegających  przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

   

  L.p.

  Przedmiot zamówienia

  Ilość  sztuk

  1

  Maty dezynfekcyjne  90cm x115cm

  8

  2

  Lampa bakteriobójcza

  2

  3

  Generator ozonu

  1

  4

  Ozonator

  1

   

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczące-produktów-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19  oraz posiadać deklarację zgodności CE.

  3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

  4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk

  5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.

  6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   

  Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 30.11.2020 r.

  3. Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres                 Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 21.11.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech Wójcik - tel. 48 321 30 26.                                                                                                               

  4. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                       

  1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                                

  2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

              C min                                                                                                                                                       

   C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                  

              C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                            

  Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                   

   Cb – cena badanej oferty.

  3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                      

  4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                            

  5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                  

  6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

   

  5. Opis sposobu przygotowania ofert                                                                                                                    

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                       

  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.                                                                                                                                                                                               

  3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej.                                                           

  4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy. Jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów, upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                                                                    

  5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność                     z oryginałem przez te osoby.                                                                                                                                                                     

  6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.                                                                          

  7. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

  8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                                      

  9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  10 . Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                                                               

  11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

   

  12.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.

   

  6. Ochrona danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji.             W związku z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:                                                                                                 

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk.                                                                                                                      

  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com                                                                                              3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  i jego realizacji.                                                                                                   

  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                                                                                     

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną                                                                                                                                     

  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania                                                                                              

  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. Informacje dodatkowe                                                                                                                                       

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez   podania przyczyny.                                                                                                                                                          

  2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  

   

                                                                         

   Załączniki                                                                                                                                                                 

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                                                                                                                         
  2. Załącznik nr 2 Projekt umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. 1.Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na pieczywo

  Zapytanie ofertowe w załączniku


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

  Zapytanie ofertowe w załącznikach


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance                                     Jedlanka 10                                                                                       26 – 660 Jedlińsk                                                                              e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.30.2020                                                             Jedlanka, dnia 17.11.2020 r.

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY     

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa urządzenia do dezynfekcji powietrza dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu „ Wsparcie dla Mazowsza ” dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,

  w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej  w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano  ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Dentech Edward Szczęch i S-ka S. J. z siedzibą 35–111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 36  przedstawiła najkorzystniejszą cenę           w wysokości  2 770,00 zł brutto                                                               

   Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                            

  Oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowy

  1.   Dentech Edward Szczęch i S-ka  S. J

  35 – 111 Rzeszów

  ul. Wyspiańskiego 36

   

  1.  P H U MAJA  II Sp. z o. o.

  61 – 774  Poznań                                                                                                                               

  ul. Wielka  11/2                                                 

   

  1.  My Morek  Orzeł                                                                                                                           
  2.  04 – 986  Warszawa                                                                                                                          
  3. ul.  Celulozy 107k /28                                               

   

  1.  Sani sp. z o. o. sp. k.                                                                                                                                                             65 – 128 Zielona Góra 

  ul.  Grafitowa  2

   

   


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance                                    

   Jedlanka 10                                                                                       

  26 – 660 Jedlińsk                                                                              

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.30.2020                                                       Jedlanka, dnia 13.11.2020 r.

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY     

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa rękawic jednorazowych ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu                       „Wsparcie dla Mazowsza” dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje,                 że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Admed Joanna Kiljanek   ul. Osiedlowa 9, 26 – 600  Radom przedstawiona cena                                                                                                                           109 924,20 zł brutto

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                            Oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

  1. 1.     Medica  Mask  Beata Piotrowska                                                                                                       73 – 121  Marianowo                                                                                                                    ul. Stargardzka 7                                                 
  2. 2.     MODERN  EVENTS Magdalena Gęca                                                                                               00 – 373  Warszawa                                                                                                                           ul.  Nowy Świat 26, lok.8                                               
  3. 3.     P.W. „ MAT” Marzena Tkaczuk                                                                                               ul. Zgodna 4 b                                                                                                                                 27 – 200 Starachowice
  4. 4.     Foxmedical Sp. z o. o.                                                                                                                  ul. Szkolna 1/215 

  61 – 835 Poznań

  1. 5.     Zarys International Grup sp. z o. o. sp. k.

  ul. Pod Borem 18

  41 – 808  Zabrze                                                                                                                

  1. 6.     Dentech Edward Szczęch i S-ka  S. J

  ul. Wyspiańskiego 36

  35 – 111 Rzeszów

  Przedstawiona oferta została wycofana.


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Dostawa urządzenia do dezynfekcji powietrza dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu

                 Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.30.2020                                                   Jedlanka, dnia 12.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                                                  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                      Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. 1.   Opis przedmiotu zamówienia: 

  Dostawa urządzenia do dezynfekcji powietrza (fumigator urządzenie do tworzenia mgły dezynfekującej)  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu „ Wsparcie dla Mazowsza”                                                                                                                

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i transport urządzenia do dezynfekcji powietrza (fumigator urządzenie do tworzenia mgły dezynfekującej )

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczące-produktów-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19  oraz posiadać deklarację zgodności CE.

  3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

  4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk

  5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.

  6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   

  Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 23.11.2020 r.

  3. Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres                 Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 16.11.2020 r. do godziny 10.00 Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech Wójcik - tel. 48 321 30 26.                                                                                                               

  4. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                      

  1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                                

  2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

              C min                                                                                                                                                        C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                  

              C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                           C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    C b – cena badanej oferty.

  3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                      

  4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                            

  5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                  

  6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

   

  5. Opis sposobu przygotowania ofert                                                                                                                   

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                       

  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.                                                                                                                                                                                               

  3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej.                                                          

  4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy. Jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów, upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                                                                   

  5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.                                                                                                                                                                     

  6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,                        w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.                                                                          

  7. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

  8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                                      

  9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  10 . Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                                                               

  11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.    

   

  12.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.                z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.     

   

  6. Ochrona danych osobowych


  Lista załączników
  1. 3.Oświadczenie
  2. Zapytanie Ofertowe
  3. 1.Formularz ofertowy
  4. 2.Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.27.2020                                                                 Jedlanka, dnia 06.11.2020 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY     

                                                  

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem  zamówienia  jest  remont posadzki  ceramicznej  przed  wejściem  głównym  i  bocznym  do  budynku  głównego  (schodów                     i  tarasu)  oraz  do  kuchni  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym          bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych                    (Dz.U.z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1. 1.     Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą,              w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę:  

   R M G  Patryk Kamiński, ul. Słowackiego 35, 26 – 600 Radom         29 200,00 zł / brutto

  1. 2.     Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone  w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena ( 100 % )                                                                                              
  2. 3.     Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena (100 %)

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           W   ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW   W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

        1

  R M G  Patryk Kamiński, ul. Słowackiego 35,                               26 – 600 Radom        

  29 200,00 zł

   

  100,00 pkt.

        2

  PRAS - POL  Prażmowski Andrzej                   ul. Jastrzębia 26 B, 26 – 631 Jastrzębia       

  34 440,00 zł

   

  85,00 pkt

       3

  W S M  SERWIS Michał Marszałek                       ul. Kujawska 16/28 , 26 – 600 Radom       

  36 500,00 zł

   

  80,00pkt

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance 

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.28.2020                                                                 Jedlanka, dnia 06.11.2020 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY     

                                                  

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego,  akcesoriów komputerowych, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla Domu  Pomocy  Społecznej  w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy      z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.) zgodnie  z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1. 1.     Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą,              w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę:  

  SYRIANA   Joanna  Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80 – 180 GDAŃSK 31 770,90 zł /brutto

  1. 2.     Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone  w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena ( 100 % )   

   

  1. 3.     Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena (100 %) 

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           W   ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW   W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

        1

  SYRIANA   Joanna  Fischer,                              ul. Porębskiego 28/17, 80 – 180 GDAŃS   K

      31 770,90 zł

  100,00 pkt.

        2

  SOFTRIX  Grzegorz Laskowski                    ul. Traugutta 61,  26 – 600 Radom

  34 775,00 zł

   

  91,00 pkt

   

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.28.2020                                                            Jedlanka, dnia 05.11.2020 r.

   

   

  INFORMACJA   Z   OTWARCIA   OFERT

   

  1. 1.     Przedmiot zamówienia:   

  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego,  akcesoriów komputerowych, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1. 2.     Miejsce i termin otwarcia ofert:                                                                                                                                                                                                                                              

  Otwarcie ofert odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10,                                26 – 660 Jedlińsk w dniu 30.10.2020 rok

  1. 3.     Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           W   ZŁOTYCH

  1

  SYRIANA   Joanna  Fischer, ul. Porębskiego 28/17,  80 – 180 GDAŃSK

  31 770,90 zł

   2

  SOFTRIX Grzegorz Laskowski ul. Traugutta 61 ,     26 – 600 Radom

  34 775,00 zł

   

   

   

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.27.2020                                                            Jedlanka, dnia 05.11.2020 r.

   

   

  INFORMACJA   Z   OTWARCIA   OFERT

   

  1. 1.     Przedmiot zamówienia:   

  Przedmiotem zamówienia jest remont posadzki ceramicznej przed wejściem głównym                   i bocznym do budynku głównego (schodów i tarasu) oraz do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1. 2.     Miejsce i termin otwarcia ofert:                                                                                                                                                                                                                                              

  Otwarcie ofert odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10,                                26 – 660 Jedlińsk w dniu 03.11.2020rok

  1. 3.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

  Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć               na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 30 000,00 zł brutto

  1. 4.     Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           W   ZŁOTYCH

  1

  R M G  Patryk Kamiński, ul. Słowackiego 35,   26 – 600 Radom

  29 200,00 zł

  2

  PRAS - POL  Prażmowski Andrzej  ul. Jastrzębia 26 B,              26 – 631  Jastrzębia

  34 440,00 zł

   

  3

  W S M  SERWIS Michał Marszałek  ul. Kujawska 16/28 ,    26 – 600 Radom

         36 500,00 zł

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa rękawic jednorazowych ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu

  data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAkQAAABOCAYAAADB5AkVAAAgAElEQVR4Ae2dB2AWRRbHQxXP3htgB9IDAUEBEQuKBRU9u4LlbOed3bNQ7IpKr4KI4tlPT7FjwYqnICqeFSVgw84pdoF37zf7vWSybJLvgyRAMgOb3Z2dnZl9Ozvzn/97b74sCSFIIEggSCBIIEggSCBIoJ5LIKueP394/CCBIIEggSCBIIEggSABCYAoNIIggSCBIIEggSCBIIF6L4EAiOp9EwgCCBIIEggSCBIIEggSCIAotIEggSCBIIEggSCBIIF6L4EAiOp9EwgCCBIIEggSCBIIEggSCIAotIEggSCBIIEggSCBIIF6L4EAiOp9EwgCCBIIEggSCBIIEggSWIUA0VJ9G/4WXk6QQJBAkECQQJBAkECQQO1IYBUCRLXzwKGUIIEggSCBIIEggSCBIIG4BFZxQARjFEKQQJBAkECQQJBAkECQQM1KYBUCRL66bKksXbpEn3yxbgEU1WwTCLkHCQQJBAkECQQJBAmsQoAIAJTalkbgSGGR+xdeU5BAkECQQJBAkECQQJBATUpgFQJEyz4msAiIFEKQQJBAkECQQJBAkECQQE1KYIUAkSm5XAWX0Wx5EaWHqTtSuyRt2K+a2X/nLZKb7ntTnnhxTlKSmpRHyDtIIEggSCBIIEggSKAeSqAaAREox+x+ljhVF2covdQgKGUKZEiovKR/+GWxvPLO1zL8jtnS+6xHpGWPmyQr/3q5aNT08gnDWZBAkECQQJBAkECQQJBADUhghQBRefoG0KMQaKkaQqcAUAR/+BtBI7/+3/24WKa9sUAunzhD9jntAdl89/GSlTdUsloPl6zc0ZJVMFwGjHvFvyUcBwkECQQJBAkECQQJBAnUiASqCRCVMT+RPbSBoPJ1/uSbn+Xhl+bJBcOel1363CPr7jJOQZACoOwRCoL0uO2NktV+rGS10+OCsXLp2FnlMwhnQQJBAkECQQJBAkECQQI1IIEVAkS4xjs/MMU/DgjFKojTfMkXP8vdU0vkjGunSfHh/5R1Oo2SrDZDdFMWKF9ZoXa6FSsAKlYw1E63YuIUFBWOlP43zozlGE6DBIIEggSCBIIEggSCBKpfAisGiJzODDaoLPzyh8hbHy6UiQ+8K8dc/Li0OuBWadxOQVC2MkE5ulfmJ6vtBGnY9iZpoACoIWyQAiKOs9pNcFvDtjBEI1RlNqMs43AUJBAkECQQJBAkECQQJFBDEsgAEJWpxZQPKledn35bIjPf/1qG3fmm9D73Edm250RpWDRMWSDdsAcqUoBj7I8yQA3Y9DzaOJ7gHY9XsKTpi0YoQ/RquXLCSZBAkECQQJBAkECQwPJJIBq5y4/fy5fTqn/X8jxleoBIc16S+hepxpbIol9/l2dnLZCrxr8sPU6+TzbupqqufLUFggnKUyao0EAQajAYIIBPalNboQZFyg61najX1KMsBY4a6h7myDFFCqj6j0/fqHqpVoytolDZtYruSSe+pvJNp+yQpnIJLF68WH766ac6u/3666+VtvnKpROuBgkECdQ3CTCOQ2h8/9Nvas7yg26LpOTLH2We7ud98VM1beSp2xc/yvwFP8lc3X+k5/N0X31lJNeVsj7+apH88nv0pJESC1ywrGNX0rtPAxBFmfHX7IXI6OXZn8t2PVXFlaMsEEbR+bA6MD2qDgPYOJDDOSAIQDRWmaExGq8qs6IxbmuoqjTOGyhAauTu1TzUlqgBDFH+KFWZvZZU5+WKC8BlucS2Wt+0aNEiWbBggSxcuFC+++67OrfxbEuW8KGHECQQJBAkkI4EsOwVmTzlPcnvNUlyDp4s2b1vk7yDb5NcPa6e7TbNc7K0OeQWyT1ospZxqx5P0rxvrab8K65nm163yJ4n3C7vliyMhKHdI5bOkQd8FFXZ3zQAER0urvS6I1/2Gp6a8Zms11nBTcE4ZXUU0CiIYQ8AcqDGASLUXwCiiCVyhtOaPrv3XVJ83L8V9CiYQp1WqMAqT0FS/pgUaNJjjKoztCFigBg5cqRcf/31cu2117rtqquukgceeKDaB4733ntP7rnnHvn2228jgYS/q5wEAEQ//PDDKlev6qrQ119/LX/8oUZ7IQQJBAkECaQjgdT4PWjyLDVpUSIjR01ackem9hxXx6Zjeo6O4Xnkq9qiHMUJeZovx7ls1VFGBXlkj5RNuo+XmR9E4zJ4ZbHDLykMU4WM0gREqVmoEyYIc6k8/doC2WQ32B6YHwVCpXZBKowUGGpQPFYBkW7YCKEeU3DUqO0wGf2vd+TuafPkT51wub9BmrQdLjvuP1l2PvFxWafzxIghUhuifjdmZlQ9ffp0ycrKkiZNmsjmm28um266qWy44Ybyl7/8pQoxVH45iV3q37+/rL/++vL222+XuzkpbbkEaZxUlkdl19LIul4lARCx1dUAIEItGEKQQJBAkEBaEkgBosF3vqbjrAIiJTEiL++YWYuZtyzPXs1eIo2P4gMIEkeSRMelZjPLk28a92QV3ijN954gr33wjRMHWi2nPAMZpZ69MjmlAYj0dpcRGXIAOFoqz8xcIJvuqsxOYcQIZbVHsDBE2AEZK6SMj6rLnEcZ6dTd/qCzH5RFPy+R3zWru6a+L9dM/I/c/2yJPDXra+l15uPSGBd81Gr5o2XA2MxUZi+//LIDRKeddprMnz9f5s6dKx999JF8+eWX7vjee++Vjz/+2MmDwQSG55133ik9f/HFF13c7bffLq+88soyg81LL73kWKcRI0ZIr169ZN1115V3331XfvnlF7n//vvltdei+v7+++8ydepUeeaZZ0qZqeeee04GDhwol1xyidx3333ung8++ECmTZsmXKNsNpgnAsCHPAYMGOAYL8oJITMJBECUmbxC6iCBIIG6LgE3mMvQ22dLo8LR0rBQCQi8u1Oe3mXOTtFYvjznWUqENCA/ZyOseQOI8rENjjzLlyfPdO8BEG295y3y+gffuRcJIHL/dZeidSp9wRkAoogZisQpMm2GAaLITgh1WaQyA2kiTAU2rC1UpIKAPsu+Xrocf4+8Nddm7GUz2+9+XSJHX/S4NESFhv2QA0RjZOByAKIGDRrIpZdeusxDT5o0SdZee20HRrgIeFpzzTXlmmuucWmvuOIKWWeddRzrs95668kGG2zg8gHcELh/o402Eq61bNlSmjZtKhtvvLEAagBfMFF/+9vfXFpsVjp27Cjdu3d3oOpf//qXS7vttttKdna27L///s6u5ayzznLlbbHFFo7NIk/YLMDQ1Vdf7craZpttXN45OTnyn//8x+Uf/qQngQCI0pNTSBUkECRQXyQQjeBD7nhLAYva8KrJim/q4sZsxu10N2cOk0rPsWODIpKkUdHNSpigIRoim3a9RtVm+ksU2BNDnJC/pXf7KA+HHbju55tuXUinzlrNe0yS1+dEKjNDQ4ypzpaoitecBiBCgKnNMUSRQGGINt5NwYuqxKi8D4giCk4rh7dZ3gjZdp9Jctbg52TOl/x0KwHcFuXz3Y9/yNH9HtN0qm9sq8DJrVSt9+aPlAEZut0DGFCXAR6OPvpoOeKII+S4445zrMutt97qrsESEVCvNWrUSABChL/+9a/ypz/9Sf75z38KTFDXrl0dgEIl9s0338j2228vbdq0kRkzZkhJSYkceuihDswAiObNmydrrbWWwEwRAETt2rVzeaDSOOaYYxxzxb3YfMBYYQw7e/Zsefzxx52N04477ugA2mOPPeaYJtin448/Xr7//nvHVgG4+vbtW8o4uYLCn0olUJcBEV/PV9gQafuqKtAZsCWFyq4lpa9PcZXJrD7JoapnRU70c3EDf84rU+n68v3000/lrrvuKmXwqyqztq77dVzRMpHFs88+K08++aTYRNvPM5OySGubn0fVx1E/MPiON9XTW8dnnJoMmGQAPBxw4b72KQ0RQEg1Qw4AKevU0K01OE426zJIjjjlJLnh+t6y84Hnypo76TivDFJWsTJHeJQX6pgPk+SAlKntYJIgVEinZWSyKcBrvvdNMqsUECGRCG8k94DlJZYBIHL52h+nMtukm1ZWK2DCKd0rywMN1+7o+2XY3W/JB58swqwpCtTKcVcRJLr2llekQcFgFYwxTFBsuhWMUoYos3WIAESwLDAunTp1kg4dOjhQMmvWLLntttsc4EBdRQAQrbHGGoLRNeHvf/+7Y2kAOIRx4/SFqD0SjdeAFuorC//4xz8cg2OACOYIUEUAELVv3166devmOoQxY1R1qMzVrrvuKpMnT3Zu4JYP++uuu86BL8okoJKj7IMOOkiwVTr//PNdWfn5+U7V5hKFP1VKIACiSETL13FWKd56kcAGKQawigYxS1MvBJLwkJgG7LbbbjJlypTSq4Chfv36uT7MdzzxZeUfW5+HQ0wmAYeZU045xU0Wmfwee+yxbnviiScqzYay/fIrTVxNF3H6oQ9HU8AkuqLAhHnYsGFu7ElKUx31HqI/pN5QVWZoZKJxOzJzKR3DFexUdRyRINgFj5PGavO7RZdLZaeDzpOmRdcoIFIwo3lsvtsVct8te8uPrxfIqeefJM3aDXc2wg2Lh8lGnfpJ+0MvlqbFl6W8zamLAjQFU1l4pOOs5bzPq66L1ZXlflr0mCizUkbVSfKrLK5GABHosIGixW163S7nj5kuCxbCDCkS0p/6WKx7o65+W7xE9jvjdlWpjVBBqEcadJrqGR1iVEDU78b01yHiIVGDATwuuOAC+e233+Tnn38uBRA333yzNGvWzNn6WNo4INpkk00ca8P1W265RRo2bCiPPvqos/HhGOBi4bzzzisHiFC3nXHGGe4yrA6ACABEPWCFJqnKjTiAzt577y3MiAgPPfSQY6oAZBZQ45EOlqp3796uUzn88MMdOGLtmRDSk0AAROXlxIA+Z84cNxnAdg07uS+++KJ8onDmJICs/ve//7lj2tHJJ5/sWGfYYgJ2g8SvjIHVVWAV+sNkk/4KUGMBQEQ/R5/72WefWXSF+7feekuuvPJKeeONNypMk3Th7LPPdmUDMtq2bSuFhYVSUFAgd9xxR7nkcRARPy+XuIZOaDOMKxMmTJAff/yxwlJeeOEF90wAypoK1QKIdLx23uUKQrbrcbXccN2f5YX7d5ZeJ58la7YfKQ0Kb5ZGqi7r8/e+qok5UHY69BwlPkYoEJsgW+42SPpfdoS89MAe0ufME2XtzvpzXooZGhbhma4YoL2q8xRHNFKTGwM76exXSUBkFc8qUDosZ7BcNOK5Ct/riVepuix3rD44glB9JlQZW+GwjH/t3gBRUkNiJsFHO2jQIFeXmTNnLsMQ+YAIAIVK7ZFHHnFoHnuhPfbYw6mwyADQBSv0/vvvOxUYrBQdALQooAV2CkDER2CBaxhVUw8MugFFqOF23313B94sHWo9gB1pLfABV0Y/W7qwL5NAAERlsuAIMIQqF9UwkwFs6FAFX3bZZVUuT1DRAGLxti9f4vKfVXd+VhPL1/YW7++ZSKH+Ru3OtwwwYnLCYAuARI577rmnDB061L+t3h7feeedrk8bO3ZsqQwARAceeKCzu0RmTAqffvppB5ron5lcYkJg4fPPP3d9ojm9wOCffvrp8uc//9mx95gxJAXYc9ozAJ/+kQko74zyyIvlV8iLwHscNWqUM1HgnLXJmJAyJsD+4xhDuwCsjB49Wg455BDHNqFV4HkITHaZJN9www1uggqrj+OOHygXU4yDDz5YAGz//e9/3WXywIEGrQP1A3Tffffdrp0x8bXvEI0Ez3T55Ze7+2CWbrrpJgEoEWDiMKdANhdffPEyns4uURV/qgMQORsgp/q6UTbaeaDcNb67zJ++ixzcp68Cm1EOyDRWpqfZTsMUHA2VtTrqXs+z2qo9706DnBrti+cL5dRzjlHghH3RzY4QgRxpBDminuvOQDsNtqoUc6yKDJGrHF5nqL5yR8jVKabnF9WbPTNjvtz26Dsy5cX3Zc6n38rER+ZIkw6AIH7fTAWBETZG1eqK329cZj/uykcD2IC9iYdPPvlEtttuO2fr06dPH9lnn31cWjPAhnbF6NpmKDfeqPXXvPhICAAgzlHFnXTSSYKxc+PGjV1j5EPEvofrGExjM8Q1DKv5QGnYNF4ATpcuXdw1PMgok3voXFHBYZTN7IFZKHFcO+CAA1w6Pi46lBDSl0AAROVlRceMswBMJYCfNbt22mkn186g6Al02rRn9v7mAwjap7EnVoJ//auvvnKDjd1v+dmetH561ooiTwYJC/514vAK9WfV/nVU1KgZ+Nb8eAZG8o3f56fhOUjjB+KMabB7S0pKHBAiHRMvJksMdvaM5MnGIMfzV6Qm8supK8eVASJsH3l3AJ4tt9zStbXmzZs7e04moIALAqCD/g5bTwJMCuC9m5odsLxJixYtygEol0j/0C9jv0nfyPsHzPLeCdOmTXN5GrCYO3euc1AB6BAog4kn/T7LtACAATzWLxcVFbkxA+0A3woBQEN9mFDwHNzfqlUref755911nhP1IXniVMPzw1hhWkH9uMY5fRMsFpOS4uJiNx4BIAFpMLfcD2jk29hrr71cmU899ZQrY6B6K5s5CDazfM/psHDu5tSfFQdEClYKdHwvYpmcG6WJMkJdD/uH7H7Y32SbHlfq+K0mMMWjVZWmYzuMDwbW2BvjRa42QY2Kh0rxIf2l+2EnS85+V+q4D4DS/LAlUjDkDL3xVkvZOBngqWq/ajJEzu1OkaDqKLfcc7zMnr9I3pm/UI644GFZZ2d98KIh0mSnIbLNPhNlryPvkqKO18oahVBmKhB+ygMjq4LhctnYCNn7L7KyYzr8XXbZxdn/WDq/86Mx8zGgx2UgOOqoo5xrPGmHDBki++23XynaZ+YAeLGGTgPmo4D14X4a9rnnnus6P+4HcJ155pmltC15MWOik2ewARzRycIG8dHbh0c92Pj48vLyStVuzDL42GnsfEC4+dMRh5C+BAIgKi8rHAQYhJhdWsC+js6dzpgOG1DOQATwp0PnGzBWFbsH7DSYDOywww7Otg0wYoH2CYBn8EKFMXjwYDcb3nnnnUs7cL4bwD15vfrqq65cWNKtt97afSPMhH1gw6yYb4nBBw9N1Mm8VwIDLZ6aOCRwf48ePdx3yLcFWOE5qCsDFippBisL3EsangOvUfoCW4KD+3l+vksGWPqQiy66yLFG1A1mA2C52Wabue+TSRADEmwxMiM/6oOsPvzwQyuyzu7TAUT0jzDqyBnwivMIg76Bk3//Wxfq9QARwqLvBHDCmANAkxg5JpLct9VWW7n3zKQXAAGoZYIMYIAlIpQoqKVtAnwIsEDcCzCibQBkmagCcmCnePe8186dO7v3yTNgL4V5BMwMzBdsjWkPAM+0eexYWbqF8PDDD7tzbKMAy/T/9PW0Ydof5RsodDfoHxgtyoD9YnKN3NBUWKA9MrkgP7yRTZNh19PZrwggitzoR8v6O1+vTI4aSdvSO+pRlpWnzA7G1SmWp5EeO6ZHwY5bgkcBTvRLFir7It3y1T4IO2Tu0fs36DRI1ixWb/NCVZUpkHLmN6sDQzTNrUOkD4HxlKI+91MdigqdLZBbhFH1f0qTnXX9dLn3xU8kV5fxzmqtoEdXqs5S9RhG1Fm5SrW1vkKuyjtOzm51krTKuUzWLrhONs+9VvZpdY5MHflQOu/WpbFGwm9X0Wn5wQdFxNMYaex+YFZBHB8ggY+RvPxZq8VzP40xKZAHH0a8TNKD9mnIFiiTjfTkyXXu9+9F5WazVLvPv25xYb+sBJApW10MapGXtpeZPb8Boj7KkFowVTKDBG2dWSmGqSeeeKLr6OmwUQ/wLcCqMogxGMCScs0cDQADDEZ03gwm2NPhNQToAYCxnARgiHsA+AyKEyfqxEfPGcBgdZkwMBjhhEBgTS6AFQMOwCfO6jL4cD/2PRzDwDLDBmwB/BgkmVQw6JIO0Me3xHOecMIJLu6www5zQAdbFyYtxkT5gIhvlnPAFfez3hgsAd6syIqJEIMpkxhkA4CkTpTJc1ufYjKva3uYDp4VVt0CzwzwBTgiU8AEbIk5ntBHAzhhOujPrB3idEIAdMLUwJQzCYVxNwcYK4M9gIhrvEcmqLwLQAL9Juu6AYjM9pN24QMiJqxcBwRZADzRBo2NIZ44QA4sFBNknon2ZoG2xJIsTC7QFFAfzCuYHFibJ5460daxdaJfAhRyH8Ca9m1r0DGxoH3xrSFXY82sPOqLBzV5IT/qZt7TlqaqfWaACFYnxdrABhWPktx9zpNLBhwmR516omzZ7UoFL6TRcZ31h1B3KfCBCYLRiX7GC+NrHKcw3k4BHUeAKA7QuMYdxkjr/S6RfgN6S9/Tj5PNuw8qY4pWB0AULcwIIOKBJyg1Fq1H5IQCRVYwXlrue5ucPmiGbLYn4GdkShgKlABOyiKhJmuu4OeuHQ+QD7cplik79pARrQ6RyTvuK//Zbmf5dkjUMVb1crleFUio6no6ZdREmuWpF/f498UBYE3Uc3XMMwCi8m8NQIStGwwGKlyYDTpjzv0BgLuY+aKKYEAHtNN50zmfc845Drgz+EP1w2oyG0ctgWoBm4ikAKDCxg6Qgo0EAbUdZbBOF4FBs3Xr1m4GbXky+wVYEcgDBphBDQAC+KBOqJn9ABNAOUceeWRpNMwXaXnON9980w02xhSQiBk811l2g8mLD4gY3BnYAEAGiIwlKC3AO4A5YCFVgB8yYqJTlwNmBcgO4OwH2DJ+LYB3aYAIkEMAHPAu44AIcAVbA2sIwB6o6iEANoM+QCceALwAB2xC48EAkTFE1IG2bu8dQAR48RkawCyACDsfC7CSsKjTVAUHIAKs+M8KCCMOZgfggxoMQEzd2DDLgOFhsgvAAxAZs0q9mVxw/9bKKmKyQRzn2PdRLqwabZ8A6wUgA0xSL5xtSGPfkNW5qn0mgMi5vQNKYHEUxDQuHi5HnnqqfPVyB3nuvu6S3fMStRHCKYotAk9VqbbKXdd8m6gN0eEKrr76T7E8d28Xab3vRUqcGICKgFW5eyoASStVZbbprgp0nBU4luAgP0WGAB1Fi1iXt9z3Fll7F50F6ppCWI67n/BwbJKhyfGyXe6VMmX7fWRB81byRYs2uuXKpy1zZG6LbAVEZV4LVb1gAAINjk4fjwXW+GGjgdFB+sxMVXnV1nWQfzfVkfPhEnyQ49eB52IA8Nkq0tJRDx8+3KkKzPbJv6++HwdAVL4FGCBiVkqHyiDGQIN62A/MVAEUqLqs40btS3oYG1TGubm5biCCNeH7AnxgI8JxUgBIMfigXrFggMiPo/MHpFFXVE4AOIyYLcAkMasH1KAiZ3ChXgysqCn4LlgoFRUbg4UFYyBgMXhe7vGNgJmVEwfjxWCdDiBCjeYHgF7Pnj3doIsaD7CHnGGt6nJA1QjDhnofOx0maABq2hYsBn2vLV5rgIg+jfaFfHhn9n5oC9jQ8C7MOQbwDQjACy0eABzI2fpQ/zrtA7AE+AfUW7ugjRGSABFAiLKpJ88BuAW4AaQAVKwjBFgxkAXY5TkALxg/Ew+IRw0XDzwzzBGqXNoE7cwCqmLKxegbpol6AwABXsTDIBGMVbVvBoAPAMNJJ5OQESDC89upvBjjFRTpj7MX9LpABl13sFxwyVGydidl1RTUNMIrDKbIpU0fxGAvBJAp2P88GXTVn+WcC49VA2xliDS/iG1KP6+VBoimzfxcNu2mdkJuHSKAUAoMqTqsaeEN0rPvBc4VD70gluJQZaWLL3GOYHXbLfs8mb59F/m4ZSv5pHmOfLZlnsxv3kY+1O2bG0Zl8o4dssY4jtkbHwkbHyrr+dAYV7XAB86HTmdQUWBGysCADZFvqEl6ABF6aAYiPtQQyksgAKLy8gBkoEpihkxnj2oKkIJHlYFtOnhscRgAbE0uchk/Xr9X7ZiZrTPbxQgW+wjs8pi9MjNmoKCMeEANwiw2rvKgc6fjt7XBuI92DphhYKVefB8+2EeVhwcOgx2B7wNgBRsDUOJbwu6DPGzgIx3MD/WnLgwisFk+48C6NVxHvcLgifoMUMRgHmeImMFTbx8QcQ+DHfVlsGKAZuADJBiopB51MSAfmBzkR58Ls8MxfbExj7xPZI6KkUCbgV3ELgxAhMqHeyZNmuRUbABdZEx7QGXGNTOO9mUIO8M1AAlsHBttAQBOGaiHuQ67RzzHxhAZyH/wwQdLswSknKrsB+moG+0IgANQIWBDhFoY0I4qlvJIa2AN8AaAIo5JA9dpS6iUYR59hgjwTb323XdfZ8vG88JAAay5H5kSTP0KmOdboGxkS/nYI5G2RgGRWxhRSQ7VAjV2htGj3QKLTYuukz91GKrqLl3gUdVokYoM0ASQSR/EWNpmHUdKk6LB6rI/XBqp2z3xDVX1ZtfT2a80QITKzC3MqEAnYoe0w8RDLHewHH1aXxk35mjZsLN+JCpEt4CT0ysqElRhoTJj3yx/uFzU+jj5qGWxgqF8BUK5Mq9ltpS0aC0fbZUjC69PX2VGw4GypHFAzdNJQqXTiKD7aYw2QPIBsvHBMAD47BEfBB0Y1/x4Zs3YQ0D/xgOdIfeQf1KgbJvR0nlYwHgTNsufKaDn5oPAGJN8bQZCx+oDIgYCBjE8ZKDnKYNnIhBPvgwaNtBZmfVpb++7Lj4zbzrdlart+WkP2HHYgECbMfsaU0vRsVtnTOduy0owawWIMOjTRmlrzJ6tzfOtcR8za5aTwG4EYELbZFBhcCEP2rWxCAx+ACXcjWFAGZiYzMCyUDeABXkCjMhvmqosAF0YudL+mfEzKyegqiMteVH+1qp+wFWeuuIWjcqL+vMdUm8GUNQynJOegZeBDyADWGQQQzXHd08/0E2ZXNLzvMgEOQIcUe/wnGwM8Axw5rXG4IddVF1niJA/MmJQxl4MF3KYPF+NxfsDaNAvE5AxAIdBn7aEXRYTP2N6eC/kgVqXNoqtkO+m7zLRP5SJ4TFpsFliw1bMwC7vgvA0q+0AACAASURBVGPiSYOhsk0eAWsAeQPc1n/S9+NOD7NEnTD4tsA9vHuADkANpwOMvf0JN+0SdRblsVG+fSfWJhgv+JWCPgrYsDXCDskMp2FEUaNZuXwbXGeRXuTMJASQhLMBtkS0+bjrv9W3on0mDJEzgk7Z+zg2h+MCHevxHCuYpGO5gh8FTQ2dtkhxgBIe6YAXPw3aI7fSNXv1XONH4yFRnFYpA3C18gCR/tr9xt304XWRpax2+gC6CFNWwSA58uTD5JMXivQl9dIHUipNWaDIhU5no6XrDClIUje7Xtlny/M7dJePVU32sbJDHzdXdqhFnsxTdRkM0beDR1b0PhPjjfY2OtNPRAdKA6Kz5WOk8cOuQLXTgOm0mG3Q6TEDYDbBAELnyUyTjpsOk9mP0ZUAFhopKgQ6apA7gw0dpoXXX3/dzTShj9noRCmPQIPHUJQPnQEAo1DUGVCg7PnYAUt05sw6+FDJm3swWgWcQc3SmVuZqAlJT33ZGMD8mb7Vqz7sHSDS914Xw/IAIkAyDAadKN8AgYGHtsbAzTHtH2DBNwA4oQ3RaRPo+DnHxoKflqGd2mJ8yJrZP/cSD1OAGg37CeK4j28EUAJYYQBExQWrA0tFfqRDJUeHT2CQwYaJeGbP7FHR2YDG90o5ABfuB3hhYwE4AfDYfZRBnQF7NugBoJAFZVNf0lBXmwTxXXM/kysmInxT2DfxzSE7mCqucy8MLWANOySeExYOlRn9BcCqrjNEJlP30hL+xK9XdZ6QRWlU/N7SCwkHlaWNX+PctoSsSqNQqdHmfBsiuxjP0+LZMzHAvIFvCgDkT4L9dPHjyvKMp83kPDNApNof1FfOAxzVmK4p1AnvskjTY8DGaYEARinyw+Kr2kfrGUX2Qu63TNuOlvV2VlUh3muOcEmfbaodQKSNRVuLbojc/ZGnX12gQlGmJ1srnT1OmhReISed+Wf54sWt5feZG8lRpxylAGmUW3CRX7mFTmPhRR6+oXqY7d3mXHl6h93UXggQlKMgKAJEHytTNE+Zojm6fbMcgIgODtCBOgC3SqhO0DOdKxQ2Hb8BIjpwbBRKSkrcTJAOm04PxM2Gztg6ZPTZGPwBfpghADwAKJwzoEB/MgOifMALMxM6T/TLqB8AP6gI6EDJk8AAQ6eK1wCDEcd4SwDsMFSk3gA5OmM21BHkDfCyRbrQodPxMhsjLW6dDBB0+MzGGNiY5QC46lv4cdGP8svv0cBfF5/924XfpfVbZjw7HSuMJO2Q9uUzlbQlGKK5qtZglko7R7WEjdskZXEMoJAPM3gmHID3+KJ0fGPkD7Bg9o96gdk3+VmeAHjaJiCDYwYX1Bsse8GAwcDhByYd5El5pPHBPYwT3j6orhig+IYITDj45ropq4OdCKq6pJ9yAJQxk+fb9T2NyAOAhyqPsvl2eBaMb6kPgQkUMuJe2DG85gBT5EN5MB/IB1nXdZa2IiBhg7ntneBSf/w4/5jL8XP/vkyOyaeivOLxltb2FZVDO0Bd5XuZkdbui+dr+bDsAypDloAAPK9IqKiMTPJMHxCpBkjNYRi3Gyv5sc7OQ6TnMcfL6f84Xbboro4UygaxdmBkTA35EWmEqgJB5a7jmOUYqHHSrONoaX/gBXLhwGOkdc/+0rTD6IzYploARLxsNlQ96jLOiYb357wrJ5xxpnQ99BTZ9+jjZezQ3eSHGVvplDNLfnh5Azn8hCMUKLEW0a3OOMrZD+lDr583WI5tfYY8v313+bJ5tnyi6jEA0XyAUAs22CJliLbKk++cDVFUniu0ij+ompihwcQAbpg1AgiwK6CzMkNJA0TQkMxWodXpaAFH9ov1FDVXBwi8JLBBskDHymySlUgBIDBMgBALeCkAbLD6p+FzzGySzheVHqAMlolZI6CNuuLOiWEidYeGxajQAoMYLA/rpQCumHnynBYYKHhOABr6Z/KDQoZ1YrbMPQAkwF19Ca696sMu+vw7mX3rv2TOuDvlw3F314ltzo3Rc7w/7nb58JkXFdhopy98m5V/J9XRiVZ3+wEwwNxk6jJcVT34bpm0oK4IYdWWAO1yVWybFUmN/hjgjeYgk0D/C4BfVdjCjACRqazU66v4gPNlxv07yaKZreXks/vq75Dp6tOq4mqk17La8/tjLK6MGU36rA4aJNYrAnS12O1yuX3c3vL77B3l+usO0LWOMK5OP7/aAUTa4epSUPr+/9B+Vztf7Xv/+FHdCN9sLYumryu/zFhXZPYaIrOyZOmMLFny2hry4MT2kttT1ypRwytc7hsVjpJt8q+Wi7NVZ7tDF1nQMlc+V3uh+S3bqMpM2aEWraSEY1WbLWiuNkTKHH0zZLSWWXlH7zdKZmOgcOwYADiokbABYLYHeIG+xquBGRsfYRIgMi8I8gVUQHHCwlgAuMAIsZ4GHwf5MROFLSJA5wOYmEGgEqDDh1IHBEH3A7pgedALGyACZFEfGC28e3gGaFVUdtQbTw2AFZtvKEp5MFeAPtIyo+VeZjB+edSxpKSE5HU6RC1F/zrwrrP49+fLPTn7yJSsbHmocbZMqQPbg01y5IEmeXJvwzYys98Q9z6BRJV9JavqoINRNpOJODuzoo0UuyLsSMxLaUXzC/cHCayIBFZFwJc+ICoDNpAa6+50qVx4aV8ZPWxvyTvgXAUrLJ+TSlOsP2Kecq7KBBCVptX1C5sW3SB9/nqSjBp2iOzfV/GD/vZZZKNcVo/S9Faut69FQAQoSg02ion++OEx+WO2MkJv6O/DKhASBUIyEzCkoEg3eX0N+fCp7eWOiR3looFHSbsD+kuHtv3l2PyzpU+bU+UvbU6Ra1sfpusNdY0MqhUUfaJqsk9bFMqz23eVfjseIfeNKO8OXFWjBBCZrUA8LawQBnDYSBiFDfiJM0Q+IEJlBbjwGSIMtOMMEQyOBSh2gAvG3ObCia0SKgJodfZsfCSsfA2jQ54WULNhl0H8oYce6qh5DPGwacJgEfWY792CrQOACPsQGCnqhhEqgIsNap/y7JmtnLq6d+DAANGcEnlEAdHUhjnyxBoFuuWntjzd22Zx7Inzzy3Oj7f7/DhL59+blM7i/HSZ3ftk01ytY46COzUI7h8BIt5lVYCINLQDPGvwFEONioqXNpiuQSZqNlhHjEHN1oZ8kwITB9zbKzMo5hugXfrqu6S8Mo0jX9RcNvHJ9P6QvvYkQDuqDcCAzY6pO2vv6cpKoo1X9c2Upa75o/QBEeyM2gmryUsDZYCaqUfZmh2H6K/WX6Xu9oCVCKjgKNVYjazdj7O3V+bXAynpHsMuNVFQtU6nwco0Xef2jTLMp1YAkb2eFCRyve/i79Vza9Y2ssSBoIaydGYDB4iW6rkDR4Ckt5vIN9Nb64qWx0rz3a6WNdWmiMWW8DBjQcd18q6XC1sdK3O2bqtqs0L5XNmhR3bcQ7plny9r5OiP540r+/E/q0Nle/Myw6OAdTAAJ2zo/vHWQo8LWAFEYCuBF4rZEMEoYQxp9j2UQ4cKCIF1wSYCah+VF8aYqMBghVDDoc5ilouqC5UXrBL0KAMQbpGo3WCDACy4/5qtgwEigBPeKtgioA6jvubFgncGeeJZw8zXDFexXyCwOB2GqpTH4IOKjJV9scdA343tBtfqRQAV6EY7JSx8f548lLePPN4kVx7/U4G35euxbfF4/5zjeDo7Z++nTTq3tJYufu7H2zF7S+fnGcU9sWa+TG1WIFPWyJU3BkQ/LuqeNnpk99wV/YFFpO3yDWCADNjnGLs5s0mr6F7iYSuxmaPNV2aTRuePFwzfFsAok1Abg2Mm9amLaXmPqNiZQLKZk0emz5r0rpLi6Hthy+nL/ED/iR0lLL4F7CQB0gYemMhiV0Y96d/9NansnqQ99fDrAmNP/2vBv+Yf2/WkPaAKT0gmrExi4wArXqafB5MI+v6kkG75Sfcub1wmgKjMS1xXq8aTvFA9ywpwouJ3zKI1CPn9UX7TLLIhSl/FZWCJBZ0b4JyFnTG/YuEwQubu+7UEiLS31QbGQGODzeIfHlFA1MKBHxihJQqAlrwWgSLsiP54Y0P598RdpGvvv0iDPPSAak/EQyrthhCcZ1pbXZhQwc+ruir151tly8ztOst+ObqibBG/czJGBtyYGSACkGA7hC0OxsusQQTTghqKwWDu3LnOa4Q4rmN7gwE2+mA+NDxcfBsiGhuux3jlkJ778F6xho3KDKACKwUIwqAabxg+PmvkfMgMIH6ZGFcTMPgkHhsigBDAifvJC0aIj45OA68yVn3lGFCE3RJrXODCjAEnRtYGelDzocIzGZCXraHhCq3jf7SZOlDEYy58b748kL+vAqI8eVJBBEBidd+eXLNQGaIiBUT5yhANc28zDSzk0jHYAJZpzwxSAHZAOaAIextjEfkWJqkxNSyngXcyQPWMDRug2wAR3wCqWgA4g5655PdRzzQAlw12xhjhAca9qJZp/6iJGaisbPtuXIXDnxqRALKn36KvY5LIpNFCkvwNnJAGMGXv3u5JYvhIQ1oCrDfrWMFYE2gzGOATD1PJ5NICRvgY3VuZsJf0Z0xUqS+G+HbN7vH3SXWh3WLiUNl6b4Ad6pV0P/kjF4z68SKmrbOZPVCSzMiHci3Q1m2tIuLoywF7fiCOraJQ2XNXdE9F8ekDosgZyrnFK/NjK1EzPq+pv0ea1U5JDrcgM6yQGlTr2I7zlAGdtPcKpgBCa3QYJk3aap/k7JBSzFQGLFEtACKUEEscIAIU8Y+w+Psn5LfXI0Akyg7BEDlV2ZsN5fNnt5VL+h0gm3RS19U8BTcYRbnfOYFeG6fUmu6LedgJ0ip3oDy8Qw/5eOtCuVLZorUKdEVcgFPBGBk4rsy4uKIX68fToPGC4YOnk2UDbDD7tcbJQABwgj3BJZ6PlAZNQyQ+6ccYabgADoyWYXIs8EFjn8MaQTBSDAj+2hv2oVAv1jCiPmYXxAeD6gsVF/WlA2HwIA31NaM9PgJmcwxMNmgA7Kg/dQewAbrs+agbz0g9yIt7/WtW97q519ap73KJboSFH8yXh/J7yhPKEE1ds0jBUGrj2N+Ij5/H08bPLX3SvXbN9vF77Xx57l1TVX/NCuUhVe+9MSACROm+SwARLCispwXaJoAakM2gwOwcNTKAGuYRAAUwItCOWE+IwZR2yb2s1UI6GCfyAUgRcCRgIgL7wHeF/RzAHkCEByZqZuqCupfJBk4K1r5dBuFPjUkAtoI24A/+vHfzxLvttttc3wg4wQOQfop+BuDLe0UlT//C+4ItAajwO2JMxgj0q5gJ2CKetCsmkTBEeC4Sj1cgbYG86BNh2JkA0kaxLbO60SdiOgB4t0Abo1+jzwRo0R/CqrMMA8uR2CKFgCnqQRm0b9YQQjNgNms8J2CM/pZnYK0jyoNVx3uQ1aHx9iXQ3lmziKUVLPD8ePICKimH/paAtgG5ISscB+iTSIezC2teIWvKI39MHQjIB5tWQBNjGBoJbODQZiAnPDsph3WUmFww3tDvE5Cb7wnqIqv4kz4gAtwoa4PKDOCjYKdx+9HSvPtFcuo5fWXvo/8m63e9zoEgfo2iNF0GIAbQ1LR4pGzV/RI5+azjpOexp8r6u1yfAlWZsUQ1D4j0ZeJhloJBCowiSS/+YYoCIrUhcrZDBoaayKxHcuSAY49RQKOskP5irTFCEbVmCFKpNgCSIs7NCq6WyTscLM9vt7vslN3PpUedllU4TAZkqDKrog1U+2UAEQuxYawdDwaG4vGc05ngRg8YAkzZzCkpbYjLRALA9TIWE5XZw6Uqs0JVRdWBTQHRY6qqe6BZrrw+MFKZpSshBhtYSJZ2wJ4Nzxf7DS9mvpzjFgwgYtCgw6V9AngYKBjYDBBRJtdhl+j4mS0zEJAvbZ848sHbEjaTzdbKYiCBhaKjJ19UwnhClpSUpPsoId0KSIBJIo4dl6iHKgwzcmfAxb6MAKhgwIVZ5j3SXzEZxNGDiR1LNPCzKEweAbm8Y1hvDNkBJzh+wKAALDCa572zWCMsOP0eIAOAQ/+JahUwzGBPm0AlRfkGjikD0wYWaSQdoAvbN0Ad7RGGiToBLrhOPHWiXQFKABao3ADuACIAB3Wz58QMArtRwAdtlzwBaAA3WHpbLJH0yIA131g0EdACAwZYu0l/dgNWi+cHqAHMAHwASsoFoAF2sEXFPIL18GCrkD9lkxdmHsiHd8F3ga0eeXMfIIpJCMCHZ0Q+vBtAKIF3BMjKJKQPiCIgFK0tpG71utByk3Zj5OhT/yqfvdhBnrxnd8ndf4BjdyKDatJHWiCnPlOw4xgk3Tv2aBmgFGmO+MHYI047WT5/sVievGsvyduvn4IvrpFf+lstACLFQEsdR6TyXsKJk/vi7x9XlVnLCBABimY1krcfayPdDjleWSFleZxuMelB0DWm9I4KijbMv0GGtT5CBmQfo+yQrsuDLhE9ojJFmdoQZdIgqiMttC/rFbGWSVyfnJS/gSRmJQxKfMR8NCFUswRSbfR/pTZEasyMqqkubMoOPa6g6EEFRGZDlK70AER4PLL2D16IMDqoe1mbCwaUWTbn/sKmDH6AHmzgmCUbIKItM1iRB6pmVAIMKARm96g4AFJcR83GIOMHZrl06pTFoInnJoNJCDUvAQZlBm9jzwEmAGPYDAJetbQFmEEDSbQDBnoCYIUBHIAAa2IrcwNOYMlZxRnGBGapj6pOaXeAJBgbWBkGcJgd2guAASYR9okAO8RAb4AIkA3AYTFcGCxUsrArsDGkARzRn1IWdSbACAFkWBiUsgmwPzw3y6IY4wnbAgAD2ANMBg4cWKoBgCEy0wbrt8kHO03UdizwS36wXbZ2Fs+MChqVNPUkAIwAnazNBZuGzJEPAAxgAwOEKo69H7CXQk6wsLwf5M14A9BDznxPPB9glXN7B34elR2nD4hYLToCM4zNTnWmJi2dDjxTJo/ZR6645gBZr9PlKdd7CBDdVPODgXTELLGPWJ4oXn+pQn/uy11XHNBQVWPuZ7w0zw4H/U0m3dhTLr/6IFm/06WKA9AiZbbqdc0DIpUqECiCQTBFHKnF/A+PyG9vNFdVWWRE/fvM9eXM8w5WF3vVKxZNqhDV8YCRAZUiR33gtdTQ+rQ8pTTzI3bIoUEYIo0fOO7Vyt7pSr3mfyRUhPN4XFIFk9IkxSXdG+LSlEAARImCYnDA0Bk7OGa5DDzMbpmBEjDUBxAxO7aAOpc4ZtYMQAAivDUBRwQGqW5q4wFowrnAZqrM/GFAAV8sksjgaYHZsS0NwUrQMEmozwIgMgnV7B7gAFCxd0j/AzhlgsYADMiAIQIEM9kj8P5gODAZgNHgmPZkTBHqMBgk1E9cA0CRFiaIwZp0c+fOdRNHBnFYQZgi2gngg0GdwR5ABPAyQATYwL7N7JGoC+0WcAGzDrMJQwS4sV98p/6AFeyGeC7uBaDDHgHEYKNQ/wKCYG+QA3UFnAHQAXVcgy0C3CMf9jCoyAeTBAAKwIp0ACryoy4ALMqCHaN+AEa+Cb4p2CrUiYAp7sEelLpxnQkydQD0AKbI39Rg5MPvnSFHTCcAl6gLmYwjc1ijTEP6gAitTqTZAexEizSOlfV2GSnrdLhS1WXXStOOavODmQsOU47VUZDjzGQY65UUgQBx4CYiSPBIcxoijc/KV8Dkfg91pGzYaZTmebVs1Pk6tSWCOInKXbUYIgeAIjgEEAIQ8e+PH6bKkje2jeyG3mgkr9yfLy13P0uBDGgQVJjEDqnAVEClekZ94Ca6jkGhrnK9YcEIFeJN0QJNpCkcLZeOXTFAVBnQqOxaOo0rfn/8vKI8SOen9Y8ruof4dNNVlkd15lNVOSv1egBEieJnAAN40EknBTpgjPyZuVowlRoDHIMUy1agIo63RwYbPNhQbzBgMCgAhGAEUMNxbPYS2FKYJybloDqw1d+t3LCvOQkwGDPA8p7Z8G6FseOdwa4AQFBNwcpwjYAdJc4isBaAKQZxmAvYPeyRaFMwIbQLA1wAG1RSDPqwJoABfjwX9ReghPYAKwPTiA0NoJt2BCgxQASIIq1vQ0T9aUMAH/ao2minZhtEnoAu8kflxDOisuOZUEdRf5gdnhNwBwCiToAzAA3PQ760SzM4pz4ARNIwmSA95QJkeDZkh8cvgAZ2h3KRFUwQ9qmUQ7k8DyCNawA70gK8ADfI0FR6qBZhvWC0AIWAO9TSgEbAH4F4JjcGnFxkmn/SB0Rq2gKo0fWFYIqcHZHu3e+WYhJTONGBn6y2o2WjLlcoy3O+MkA3pNLC8KD2Uo2Pgh6AED8QG+U3SjbYZYC0P/gyadzuapd/AzzXlDHKKiAdZSZjiIqwBfG1wBCV8UOKg/R/BI4+fO91mXlfZ7Wga6weZmvJpf17K9Ib7CgzKLDkSkf0GQIxnSQCa6Iqskbqtme/bOtWtS4aqTZEmRlVJ7UFv+NGrQXKNtTvpyedpYUWZUZEQ00n2H2VpWUwMo8dvyzuYQZgg0VFecTv8Z+lonuS4uN1jZ8n3ZMURwdJJ8rsis6CGaLNOJPS12pcAESJ4qaNwdgwW096Vwxc2Dew1hWdLjNPPDGx/7H3C+CBMWKmTZtmYEC1wGCBhyfekMyWmfGjBsOoGjUBHp/ci7PAhRde6Bgl7sX2ApYIw2oGTMLytsnEhw6R5SSAbOnXGMyRNxuAhACQhaWDMSQdbIh5Ulkm2APBlBBoE9jUABoAIPSrFlCHkRcsCEwQ7Yr0ABLiaSME+j7YDsojX0AW4MfaAP0MecXbK/eRD3kSuIf2SyDOvLUoh3SUa/XjOemL7TlJz7k5stBm+VZQxWFMTqA+gB2eHyBCXpzD1sD+wFL5ZhPkaf2j3V9SUlJaR475fqzOpAHs8F54XspBjU09eAaTAfLg2QFWgEhApz0reaQb0gdEEBhqTO0Akf5MRwrUQHpE5i06bheNke17XCnXXdtbXri/vRyorFnTjkOdGq0BAEjBzRod8BxTgAMrpON98+5XyRWX95KX/t1F+pxxvKyrPwmCmQ15OhDVnlWvUb1lBopqARBFIqapa5vQP1Gjf+rl+XL0KX3lq5e2kAUvbCXdep8W0V/Qa/oglQGiaKluBM0GraZCa6/HuoEKUaU1KBgp/W/MjCFiFothGoEGS+Mh8FGjGgDk8MvDSUDHPkDS0+BB+Hyc6QY6FTp69O8MJlDOfsCQj1lMUjC9edK1iuKoIzMy61iS0tERYFiIzp1ZEx9gdQV09NDWyI2PFR05nc4qEVxDVXffYEPkXoe1bWw4WGYCFYXNwO19WRo6ZGwTUGnhYQa9T2dvgbaKoTXfBzNT1iVCDYdtEmBo2rRpLilgikHQ1rjBToI1vPguiGM9LTzPsD9iHSQG1hIdJAhWF3cS/lSrBJZXtkn3ASwAxn4fFE/HBBTmBOYlkxDPJ5N7LW1SHklxlr6ifUX3MI4AhgB9FkgbTx8/t7S2r+q6pfP3MK+wTwZm/WvpHGcCiCJ7IMiMiOVpoCtKO6ZIyQy3aKMyMxvsrD+5MaGnzJ/eVXoff4LGj1TwM17W7jhMOh10ppx8zvGydbd/SJP2Ot4X3SLrdbxGhg/hh+DbuZ8AadxO7YcBWbo5t31wALZHzhYpfVBUC4DIoSBVltFR6d/UYDN15pey7Z4DZMqkzvLk3bvKhrtc7OiuBmkYQbmFnhT5OepMhYkAIqFjbA2KVOEDiDK0IeLDQ09L4AOEkiQwC0LXSmeP9T4NEGQO7YvlvgEkkDcdNuCFGS4DPEbPIHXQPh0AKJ5ZLVSnP2uBrmWmy2yYgQKETwCUYDMB1YqBIrMuM7gjf8AE9UB/T2CwsDTot7HhMGDHrAPjQ7wlmN2gr2d2xewGMMiMxg9Q3uiiGaSgu9GRw35xD9Q0MzueifyRkT0nMzXqReA69SEwg2JWRB4YAZI/MkB+PLPfMbobavlP1FK10FQbBRA9nNvTrUPkPMzUqPpxtri3WTzO0vnxFpfOvUlpkvLy47gnfm5xfjzHzqg6r9TLrPS5q5A374p3R9uvrBNmMoExK23e2p6fNRMM2gd5sMfAE4Duz3Y5Jp19I6Sl/RrjQBlzdZZLGbT55Znl+nUKx5lJIP7+qzpPN/eq8uG6n8bO43srz+Lt3PYW7+/tmu2TrhFnwY6T0pHG4v30do/FpbO3e+J77q0sLp63pfXvi6dJ9zwJEMEEJW0GiCICgzQKVBSwNGAxRmdErStM6/pB3Q4/V/Y68nRliy53bFCWskNb73GV3DWxh3zzao78/fzjZa2O+iv2Gt+keLB0OLS/7HnkyZKzn6ZX26PICBvXfkARZWj+jjBJrldSXbOKxkqLHjfJrA/KlmlIVyakU4voqoLX3bq2FDWoZ2Z8KZt0HiqnnXOcXHLpsUqP6YM6VRmGUKxdkD6qI20kdO5RMKQCySpEZRata1FVDe06RnXocpn9woowIwV8AEgAHAAHvA0YFGBM0BGjn2a1VDp2dNKAKPJAN0xnjVEhOmXWG4K+BAgBbFA7+CwQ6wJxD8CCwYGBBEYKQAIrhU4YtQIADGRPYFE6vHMwAIRVArhAgWJcBzjBYwFgxmwAsAaoon7o9akHxwAUDFvxZkCX7euTAW6wVgTkgL4fUAizhK0AMsEzAvDGczLrZ70OvCiQBQF9PnptBjb02NQR2SI78gBoAZSo98pmiEpbaqrTW6i/ZfZwri7M2FS9zBRclHqZcexvCjKWOSfOj4+f2/1+GivDrtk+fq+dL8e9U/WeqfozJCzM+PrAyE1apykpRbZ7ZeFPkECQQJBApRIYcvtb0lB/X5TfIovGalRVEUmRtCdNpM5KERl4g8PguDGfY40vVPYnX9cd1PEfkoPlc5q0u0EuuPRIuW9yD9njGP2lCCU6Sr3OFLxk5auNEXVwAKusDHdOXCV1Wrae+gxqq7RSANG0GQtk4y5jZYd9+kvxQQOkQX4EZliBujKj6kj4y4Kl6gBEABYM5WBKMJqD9f9LRgAAC0VJREFUMcJzBroeMAJYwZgNloh1OPASQNWDVwRsB0ZtoHBmvKSDGQFcoQYDNHEMRQlzg0eBb90Pk4OxKSoqwALpACzmygpwAODAXJlRHHkCrgAZeO4Assw9Gd01AA9gYrYWABALPAt1YGYNAMOrgXUrKMMCbBJ2G9QJI0pkAMMFWwaIAeQA4gxE8ZwAKwAjQA6WgDwxSKQMwBkGiH3UOJBQUlLiZIeakroY8+Uurow/hog8QDQlf195rK4Bombqdq+AqNzCjNE8ZWVIPZQZJBAksNpIIOooht7+ptr+4B2GyQrjsYEb9v4G2EnaItOYyM5Hr0NiwOqg3XEaHwU3CpKath8pm++unmOdBspmXYdomYCllFmNMkV4kvGTH1EZVq5fXjzOzm1P2rJjVrtusdfE2meIps1UQNQNIYxQ+mu0W0+ggS7Y5BZnQigqjEy26gBEABiM3GAwAAYAIwZxNkAQIAI3SdgcgAL6Xwz+YHLwhoAZIsCi4EmACgigAbAioCuGhcEeCUbEB0SwPNyPKsACoAwAQaA+2NxgewMrRYAdQj0HIIKZweYCFotyqTPeCKimACqsdAowsoAqDtCGxwU2H9QTBokyLPBMXAMYYTvCcwLUAICmogDcoOZDDgA4CzBoPDcsEswQ9QAswbYZewRwAiyhuiOfVQYQpfgSY4ie0J/ucMxKM2VX2GBZ/C0eZ+n8eIvz7+PYT5N0bnF+OsvLj7N07P3N0qbiYK1QmT3QLF9mpRgiHOADHrKWG/ZBAkECVUlg6O2zdcyOfnYjAkSM2Wh2VnBzjBN5QYzgPIXNkNoIF+jvnzn3+hXMv4r6wVK12OtmBUTfVSWCxOvLrTIDEG3SjQfVDaTnABDoz1d/pQ+KqgMQ8YSoo1jXBMAAo8PgD/uC7QJulwzc2N8AJmCOUDcBgIgD7MDYEA/jwU8OcC/AhEEf8AFowfYGsOADIux6AB0ABgxPKQuGB6aF9BiRAlbMsBUAQ10oD3segAf3UQfAG/UmDW6qABWeB/CBESPgC3ADAKNcDFKJA2j5gIj7DeRg44QNEYAIoIYaDJCGeynPBWPGOUwXHhu4ifJzDIApQB3Gr8gDtRj5oLbDOJf8zUh2ZQMiI4iU5nON/X/6W2aP5uwrUxvrL8QrkKgLGwDsSd1QmRlDFFRmiX1biAwSCBKoQAIAogZOZaaqLR27YXfcnuN0N+yA3b3cn9o4T6m/GNMjQ2klSlChubSpvV+G5ePHLe9x4UpSmT2tKrMNuujD5ynoYe0AhOCoMAyjDSDVPiACOMDgAIYIsC/Y0hAAPYATWBwGb9RYGGGbFw3qJDzBUKMBlFBfMehzjt0NaiPYJTsH9FggP0AGgAywNGnSJGdHBNiBbcEWh/wJ5E2+FodqinQEmBoACmoo6gboMpUWrq3EoYZjrQ9AFmwSrBNlAJ5M5UZeyAKbJQvYIlEWTBfqOp4JgARIoz6shcGzYVOEDRTlAI6wX0K9iL0SgTKoF+ALlgiQhGrNXFStvNrexwERDNEDbXrIw1mt5LHGOfJYo9TGsb8RHz+Pp42fW/qke+2a7eP32vkK3Ht/wzYy65LBtS3iUF6QQJBAHZDADZPfkKxs9ezKG6Gbqs5ylcnJeFP7n1zd8tjUdoit9FzZpxzNU/EBdkNZeXrupyFduW15yk+4J3u0bNZ9nMx8/5vUW8qMO18OhihSCb34+gKlplQA+fozHTnDdWPPuT6oUmMOMSrKS09tphSbU7OljLFBq2pUnanbvW+FX1mbTUqXFFdZHivzGqAGlRoAqLZDXE5mUI2dkgGm2q5TufIcKoo+gu8++kTu7XaY/Kv5LvLvlrvWie3+rbvK/Vt3kTtbdpZXB41xqrLMPvly0gonQQJBAvVKAlFvMeH+t6TFnuNly71ukubqldVir0m6T20c2xaPK3d+s7PXwWanbJsgLfec5M6b95ioeUYb15urKqssnd1D2VoHvebKtPxtX1E9/PqSNpVuiz0mSvsjbpW35pqXWYRX0n3FaQCi5KwW/fy7vDj7M5nwwH/lgmH643RnPypFh90hm+0+XhdZBCAp+myt6LMNyFBBklJZRqthQOUYJUetAYLQOcIqYW2u5w4QDZdLxkdrCiXXoP7G4hGH+mpVACCoIvF4M3fqlf1WfHDwx8+6EOd7c+WbN9+Xb96qK9t77lm+eus9+WFB5PruP/PKln8oP0ggSGDVlUD009dL5dvvf5X35n0n785bKO/M+1+NbG9rvm9r/u/qnq2myvHzpcwPPl0oP/22OLKrpHPMoINcbkAUf+W//q4qqa9/lpf/+63cMfVDuXzCDDn2okelyzF3SnNFos3U2jwrT4FSNiBJmSToNI9Ncqtbqy4xAkcKnoqGrfBPd8TruLqfw87EGZr4+cp8xpVeF6/xZ/ANrEyRVUPZ9edJq0FYIYsggXotAQeIUosr12VBuKHAxoMMusiMAVHpoGeFOalysiw1Rey3Py+W2fO/l0emfyZD/zlLTrv2Selx6r3Sptetsl5n1S/mK0Bqreq21soo5QCalD0qUEBUMDzjdYjq8gvm2ZB9qfxTDxs/XxkysDrYfmXUwZXptUkO8b5inuBapl1bzff2XMt+bStN6qHgIIEggdVJAnQipSHWo8T7R0tn8XZu+3J5aWT8nHTxe+08njZ+num9qftd9vrH+dYk5Um+FYSMAZGfjytYI6I9w48aMjv0SXddcZf9/S+L5cPPfpKnX1sg4x98R84b+oL0OmuK5B32T9m4Kz/wqgxSm2vkolEv+MWF4yCBjCRQvn2W3erHl8VG7dg/59jSWryds/dD0rmltXTxcz/ejtlbOj9PP86P9+8Lx0ECQQJBApVJwPqRpDQ63dbo8htxfryd+3Hck3RuaS3P+Lkfb8eWVzxt/NzSE1/+uPTUopMetcK4FQBEpo3UClGnVFhS/lRjY+DIS2v3sP9Dky1Y+Ku89t5XcufUj+SycdNlyvNz/az95OE4SGAZCdC0lmleqUg/3tL5cWQWP7c4Pz7de5PSWRz5+sHPn3hL58dbnH9fOA4SCBIIEshEAtGoDXlh47Lfs6SOoVZss94ofu7H2zH7UlrG8q0kr3ja+Lnl58dzbFtSuVZsXCgVxcfSrRAgKhOqdeKpypZW1EqjNvoClD1aqi7vpZf9B62EUbJcwj5IoDIJJLZ5IjW4XSqBpUtdSl0s3Xnts+zQ2mxa96bKs7Txe+08qlSs3Kru9a7rYQhBAkECQQJpSyDq86xn8vf0Q/55dBxnZuw8njbp3NJaLxo/9+PtOKqFpSyrj8X46SytxZGmwlAKoipM4S6sACAqn7GJzyoX7f00lgJkqsGdWpye6mF0tuyd0Q3hb5BA5RKw9lNhqooSEO8HS+fHW5yfjmM/TdK5xfnpLC8/ztKx94Ol9eISoryr4TBIIEggSCBzCcS7I3KI9zV2Hk+bdG5prSbxcz/ejtlbOj9Pi/PTWVqL89NbXNm+ohzKUnBUbYCofLbhLEggSCBIIEggSCBIIEhg9ZFAAESrz7sKNQ0SCBIIEggSCBIIEqghCQRAVEOCDdkGCQQJBAkECQQJBAmsPhIIgGj1eVehpkECQQJBAkECQQJBAjUkgQCIakiwIdsggSCBIIEggSCBIIHVRwIBEK0+7yrUNEggSCBIIEggSCBIoIYkEABRDQk2ZBskECQQJBAkECQQJLD6SCAAotXnXYWaBgkECQQJBAkECQQJ1JAEAiCqIcGGbIMEggSCBIIEggSCBFYfCQRAtPq8q1DTIIEggSCBIIEggSCBGpJAAEQ1JNiQbZBAkECQQJBAkECQwOojgQCIVp93FWoaJBAkECQQJBAkECRQQxL4P7EH4s7LWH8YAAAAAElFTkSuQmCC

                 Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.30.2020                                                   Jedlanka, dnia 04.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                                                  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                      Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843                 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

    Dostawa rękawic jednorazowych ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu „ Wsparcie dla Mazowsza”                                                                                                                

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie rękawic jednorazowych ochronnych w ilości 103 800 par (słownie: sto trzy tysiące osiemset par) (2076 op. po 100 szt., 1384 op. po. 150 szt. , 1038 op. po 200szt.)

  Przedmiot zamówienia

   Minimalne parametry i standardy bezpieczeństwa

  Rękawice jednorazowe ochronne

   

  Rękawice jednorazowe ochronne nitrylowe, bez pudrowe,                   o wysokiej rozciągliwości                                                                                          Zgodność z normami: EN 455 -1,2,3. Oznaczenie znakiem CE, zgodnie z dyrektywą UE93/42/EWG dla wyrobów medycznych lub znak CE zgodnie z dyrektywą UE89/686/EWG  dla wyposażenia ochrony osobistej. Wymagana jest także deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE2016/425. Opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic.

  Rozmiary:

  S - 11 800 par,  M - 40 000 par,  L - 40 000 par,  XL - 12 000par

   

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczące-produktów-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19  oraz posiadać deklarację zgodności CE.

  3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

  4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk

  5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.

  6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   

  Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 22.11.2020 r.

  3. Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres:


  Lista załączników
  1. 1.Formularz ofertowy
  2. 2.Wzór umowy
  3. Oświadczenie
  4. Zapytanie Ofertowe
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Remont posadzki ceramicznej przed wejściem głównym i bocznym do budynku głównego (schodów i tarasu) oraz do kuchni

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl 

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.29.2020                                                                        Jedlanka, dnia 28.10.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                

   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

   

  Przedmiotem zamówienia jest remont posadzki ceramicznej przed wejściem głównym i bocznym do budynku głównego (schodów i tarasu) oraz do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk,

      Szczegółowy zakres prac remontowych:

  Prace rozbiórkowe:

  • Skucie zniszczonych płytek typu gres  około 92 m2
  • Skucie płytek typu klinkier około 30 m2
  • Skucie murków betonowych około 5 m3
  • Skucie betonu z pod płytek gres około 25m3

  Prace remontowe :

  • Wykonanie prac pomiarowych
  • Przygotowanie podbudowy pod kostkę betonową około 17  m3
  • Ułożenie trepów przy wejściu około 26 mb
  • Ułożenie obrzeży przy podjeździe dla wózków około 22mb
  • Ułożenie kostki brukowej przed wejściem około 92 m2
  • Przysypanie kostki brukowej piaskiem
  • Demontaż ławek stalowych 
  • Przemalowanie starych ławek
  • Zamocowanie ławek stalowych z demontażu w stopach betonowych

  Zastosowane materiały do wykonania remontu:

  • Stopnie schodowe monoblock
  • Kostka brukowa bez fazy
  • Wykonawca musi przedstawić szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia ustalonego z zamawiającym.
  • Wykonawcy zobowiązani są do podania wymaganych danych na temat nazw producentów, nazwy materiałów i ich  parametrów   

   

  2.     Termin realizacji zamówienia:

  30 dni od daty podpisania umowy

   

  3.     Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane prace. 

  4.     Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.

   

  5.     Kryteria wyboru ofert:   

                                                                                                                              

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                                          Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej terenu przed wejściem do budynku schodów i tarasu, których dotyczyć będzie remont        i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty remontowe, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wykonawca dostarcza wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, poczta tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 02.11.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.   

   

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

   

  8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            

  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   

  9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                                                          10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          


  11.  Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”  

                                                                                                                                                                                                                                                                          Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymaga