Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • Koordynator do spraw dostępności
 • Regulamin ZFŚS
 • PROJEKTY
 • Szansa dla Ciebie - 2022
 • Projekty ze środków województwa mazowieckiego
 • UE projekty onfrastukturalne 2007-2013/2014-2020
 • Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2024 rok
 • Plan zamówień na 2023 rok
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA PUBLICZNE DO 2022 ROKU

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                                Jedlanka 10                                                                                                                                                       26–660 Jedlińsk                                                                                                                 www.jedlankadps.pl                                                                                                                                              e-mail:kontakt@jedlankadps.pl

  NIP:9482604208                                            tel./fax48/3213026

  Znak sprawy:DPS.A.217.09.2021                                                 Jedlanka, dnia 10.01.2022r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: świadczenia usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance,                              w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, do którego nie stosuje się przepisów ustawy            z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2021r.             poz. 1129 z późn. zm.)    

              Zamawiający   Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance,  Jedlanka 10,                 26 - 660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę  złożoną przez n/w firmę:

  PPHU  „HADES” 26 – 600  Radom, ul. Bernardyńska 1/3                                                 

   Uzasadnienie wyboru:                                                                                   Zaproszone Firmy nie przystąpiły do w/w zadania i nie przedstawiły oferty. Oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych w 2022 roku

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP 9482604208           REGON: 000294728            tel /fax 48 32-13-026 

   

  Znak sprawy: DPS.A.217.09.2021                                             Jedlanka, dnia 23.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej               kwoty 130 000 zł, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019                                     Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2021r. poz. 1129 z późn. zm.)

   

  Zapraszamy  do  złożenia  oferty  na :               

  świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym , których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w  Jedlance.                                                                               

  Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance.
  2. Sprawienie pogrzebu obejmuje

  - zapewnienie miejsca na grób (wykopanie + pochowanie) ustalenie z zarządcą cmentarza miejsca pochówku wraz z zapewnieniem złożenia trumny z ciałem do grobu na  cmentarzu w Jedlińsku .

  - pochowanie zmarłego w trumnie drewnianej sosnowej lub topolowej

  - zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej,

  - obsługa pogrzebu ( zapewnienie uczestnictwa 4 żałobników)

  - zapewnienie transportu do przewiezienia zwłok ( transport ciała) z miejsca zgonu  lub miejsca przechowywania ciała , a następnie na cmentarz  w Jedlińsku.

  - przechowywanie ciała w chłodni

  - przygotowanie ciała do pochówku , łącznie z ubraniem zwłok

  - zapewnienie kompletnej oraz nowej bielizny, odzieży i obuwia dla zmarłego ( w przypadku braku)

  - rozwieszenie nekrologów ( co najmniej 2 szt.).

  - kwiaty,  wieńce

  - kremacja ( przygotowaniem i transportem zmarłego do kremacji)

  - urna

  Warunki realizacji zamówienia:

  1. Zamawiający zleci realizacje sprawienia pogrzebu  przez cały 2020 rok.
  2.  Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są usługi pogrzebowe , dokładna ilość dokonanych pochówków nie jest znana.
  3. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego, określające miejsce pochówku jak również zakres wykonanych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
  4. Pochówek będzie wykonywany na cmentarzu komunalnym w Jedlińsku.
  5. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.z 2020 roku poz. 1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.
  6. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej wykonanej usłudze.
  7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.
  8. 8.    Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy.
  9. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy zostanie zapłacone w terminie do 14 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury,  z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, jeżeli rachunek ten będzie znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek widniejący w Wykazie podatników. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowego.
  10. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  11.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

  12.  Wykonanie czynności w pełnym zakresie nie będzie miało miejsca we wszystkich przypadkach. Zamawiający dopuszcza możliwość przy realizacji konkretnego pochówku do rezygnacji z niektórych elementów usługi, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów  usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazanej w formularzu ofertowym.

  13.  Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy lub inne podmioty którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia w przypadku niedołożenia przez te podmioty należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

  14.  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno– prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

  Termin realizacji zamówienia:

  Od daty podpisania umowy z wybraną firmą do 31.12.2022r

  Kryterium wyboru oferty.

  Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie .

  Sposób przygotowania i składania oferty.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  2. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: kontakt@jedlankadps.pl, lub osobiście na adres Zamawiającego do dnia  30.12.2021r
  3. Kompletna oferta musi zawierać:

  - formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  - stosowne pełnomocnictwa w przypadku , gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.

  - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania             90 w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

         4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:

             - posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli

              przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

             -  posiadania wiedzy i doświadczenia,

             - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

               wykonania zamówienia

            -  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Inne istotne postanowienia:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego uzasadnienia.
  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
  3. Termin związania z ofertą wynosi 15 dni od dnia złożenia oferty.
  4. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.
  5. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do  zapytania ofertowego.
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami : Wojciech Wójcik Tel. 48/321-30-26

  Ochrona Danych Osobowych                                                                                                                                1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                         z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3,              a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                          z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

   1. Formularz oferty                                                                                              Dyrektor DPS w Jedlance 

    2.  Wzór umowy                                                                                                

   


  Lista załączników
  1. Zapytanie
  2. Formularz Ofertowy
  3. Projekt Umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                        Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                Jedlanka 10                                                                                          26 – 660 Jedlińsk                                                                                             e-mail: kontakt@jedlankadps.pl      NIP:9482604208                                                                                 tel/fax48 321-30-26           

  Znak sprawy: DPS.A.271.11.2021                                                                                   Jedlanka, dnia 13.12.2021 r.

   

   

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Dostawa urządzeń medycznych, środków ochrony osobistej oraz dozowników dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w postępowaniu                                                                                                                                           o zamówienie publiczne, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do której nie  stosuje się przepisów ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U.  z 2019 poz.2019 z póź.zm.)  

  1. Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą, w oparciu           o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę:  

  MEDICUS   Sp. z o. o. ul. Biernackiego 12/9, 20 – 089 Lublin, za cenę 28 750 zł

  2. Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone                   w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena (100 %) 

  3. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena ( 100 % ) 

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA             BRUTTO  W     ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW               W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1

  MEDICUS   Sp. z o. o.  ul. Biernackiego 12/9,  20 – 089 Lublin

  28 750,00 zł

  100,00 pkt.

  2

  „ ADMED ”  Joanna Kiljanek, ul. Osiedlowa 9,  26 – 600  Radom 

  43 800,00 zł

  65,64 pkt

  3

  PHL PHARMLAB  JANUSZEWSKI I MOSZCZYŃSKI  Sp. J. ,       ul. Duńska 1,   91 - 204  Łódź

  44 419,50 zł

  64,72 pkt

   

   

  Dyrektor DPS w Jedlance

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                        Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                Jedlanka 10                                                                                          26 – 660 Jedlińsk                                                                                             e-mail: kontakt@jedlankadps.pl      NIP:9482604208                                                                                 tel/fax48 321-30-26           

  Znak sprawy: DPS.A.271.12.2021                                                                                   Jedlanka, dnia 15.12.2021 r.

   

   

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Zakupu i dostawy szaf chłodniczych, chłodziarki, lodówki, pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance ”  w postępowaniu  o zamówienie publiczne, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do której nie stosuje się przepisów ustawy                z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U.  z 2019 poz.2019 z póź.zm.)  

  1. Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą, w oparciu           o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę:  

  P.P.H.U. „ IGLOPOL ” ul. KOŚCIUSZKI 202, 26 – 500  SZYDŁOWIEC                                                           za cenę 23298,00 zł                                                                                              

  2. Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone                   w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena (100 %) 

  3. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena ( 100 % ) 

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA             BRUTTO  W     ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW               W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1

  P.P.H.U. „ IGLOPOL ” ul. KOŚCIUSZKI 202, 26 – 500  SZYDŁOWIEC

  23 298,00 zł

  100,00 pkt.

  2

  TWÓJ   STYL  Tomasz  Jurczak  Stary Kobylnik 11,26-806 Stara Błotnica

  32 689,00 zł

  71,27 pkt

   

   

  Dyrektor DPS w Jedlance


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ”Zakupu szaf chłodniczych, chłodziarki, lodówki, pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance ”

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.12.2021                                                                Jedlanka, dnia 03.12.2021 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                                        o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                   Jedlanka 10                                                                                                                                                               26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                                     Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl                 

  Zapraszamy do złożenia oferty do wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2019 poz.2019 z póź.zm.)

  Dotyczy:  Zadania pn. ”Zakupu  szaf chłodniczych, chłodziarki, lodówki, pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance ”

   

  1. 1.    Opis przedmiotu zamówienia
  2. Przedmiotem zamówienia jest zakup  i  dostawa  fabrycznie  nowych:
  3. Szafa chłodnicza o pojemności 1400 ( wymiary zewnętrzne 148 cm x 83 cm x 209 cm, wymiary pułki  53 cm x 65 cm, wnętrze nierdzewne na zewnątrz nierdzewna, uszczelki szare wymiary półki 65 cm x 53 cm, liczba półek 6 szt.  mocowanie agregatu górne ).  2 sztuki
  4. Lodówka chłodziarka zamrażarka pojemność 50 (wymiary: 480 x 450 x 487 (szerokość x głębokość x wysokość)  1sztuka
  5. Czajnik bezprzewodowy pojemność 1,7L  3 sztuki
  6. Pralka  pojemność 8 kg, 1200 obrotów, Szerokość59,8cm, Wysokość 84,8cm, Głębokość55 cm, Kolor, Białe Kolor drzwi Biały   1sztuka
  7. Chłodziarka z  wymuszony obieg powietrza. Wymiary: Szerokość 59.5 cm, Wysokość 186 cm, Głębokość 63.5 cm  1sztuka
  8. kartę gwarancyjną - uzupełnioną o przegląd zerowy urządzenia
  9. książkę serwisową wraz z certyfikatami i atestami i instrukcję obsługi w języku Polskim
  10. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, w pełni funkcjonalny oraz kompletny, tj. powinien znajdować się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

  10.  Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres: DPS Jedlanka

   

  1. 2.    Termin dostawy

  Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

  1. 3.    Opis kryteriów wyboru oferty
  2. Zamawiający dokona oceny i porównania oferty oraz wyboru jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych.
  3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena-waga 100%

   

  1. 4.    Opis sposobu obliczania ceny
  2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączne wynagrodzenie wykonawcy musi być podane w liczbach i słownie.
  3. W ofercie uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem.
  4. Ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
   1. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym: koszty przygotowania oferty, koszty dostawy, montażu, podatki, cła, inne obciążenia publicznoprawne,            i nie może ulec zmianie.
   2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

   

  1. 5.    Termin związania ofertą

  Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  1. 6.        Miejsce i termin składania ofert:     

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej           w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 10.12.2021 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                              

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów                          z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48/321-30-26 wew. 26

   

  7.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  a)       wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy Wykonawców,

  b)   Informacja zostanie opublikowana na stronie: www.jedlankadps.pl

  2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

  1. Umowa zostanie zawarta w terminie 2 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
   1. Umowa z Wykonawcą oraz protokół odbioru zamówienia będzie sporządzony w formie pisemnej.
   2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
   3. Upublicznienie wyniku postępowania zostanie dokonane na stronie internetowej: www.jedlankadps.pl

   

   

  8.  Postanowienie końcowe:  

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
  3. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

  9.  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018    roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  12. Wykonawca musi przedstawić szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do starannego, rzetelnego przygotowania specyfikacji, w szczególności do podania wymaganych danych na temat nazw producentów, modeli urządzeń, numerów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych urządzeń.   

   

   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                  

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej           w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.48 3213026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                       

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się            

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                                z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                            

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

  Załączniki:

  Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy z Parametrami urządzenia

  Załącznik Nr 2 – Wzór umowy               


  Lista załączników
  1. Zapytanie
  2. Formularz Ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa urządzeń medycznych, środków ochrony osobistej oraz dozowników dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

                 Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.11.2021                                                   Jedlanka, dnia 01.12.2021 r.

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                                     o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                                                  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                      Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl                 

  Zapraszamy do złożenia oferty do wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2019 poz.2019 z póź.zm.)

  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

  Dostawa urządzeń medycznych, środków ochrony osobistej oraz dozowników dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                                                                1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie urządzeń medycznych, środków ochrony osobistej oraz dozowników.

  L.p

  Przedmiot zamówienia

  Ilość  sztuk

  Cena za szt.

  Wartość

  1

   SSAK MEDYCZNY

  1

   

   

  2

   KONCENTRATOR TLENU

  2

   

   

  3

  RĘKAWICE NITRYLOWE

   

  70 000

   

   

  4

   MASKI FFP3

  100

   

   

  5

  FARTUCHY JEDNORAZOWE

  500

   

   

  6

  DOZOWNIK PŁYNU bezdotykowy pojemność 1000 ml

  10

   

   

  7

  DOZOWNIK MYDŁA bezdotykowy    pojemność 1100ml

  10

   

   

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia oraz posiadać deklarację zgodności CE.                                                                                                                                                 3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.                                                                                                                                              4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                                                5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.                                                                                                                                                                   6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                             

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 15.12.2021 r.   

  3. Miejsce i termin składania ofert Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 07.12.2021r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech Wójcik - tel. 48 321 30 26.                                                                                                                

  4. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                                          1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                                2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru                                                                                                               

              C min                                                                                                                                                        C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                             

               C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                                           Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    Cb – cena badanej oferty.                                                                                                                                              3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                                           4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                                              5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                                 6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  5. Opis sposobu przygotowania ofert                                                                                                                    1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                       2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.                                                                                                                                                                                               3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej.                                                                           4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy. Jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów, upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                                                                                                        5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.                                                                                                                                                                      6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.                                                                           7. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.                                                                                                             8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                                       9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.                      10 . Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                                                                                                                                                 11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                  12.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                      

  6. Ochrona danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji. W związku z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119                z 04.05.2016) informuję, iż:                                                                                                                            1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                  z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk.                                                                                                                                 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com                                                                     3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  i jego realizacji.                                                                                                                  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                                                                                                                5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną                                                                                                                                           6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania                                                                                                                              7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. Informacje dodatkowe                                                                                                                                      

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez   podania  przyczyny.                                                                                                                                                         

  2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.                    

                                                                         

   Załączniki                                                                                                                                                                  

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                                                                                                                         
  2. Załącznik nr 2 Projekt umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie
  2. Formularz Ofertowy
  3. Zapytanie.
  4. Projekt Umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                              tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.4 .2021                                 Jedlanka, dnia  10.09.2021 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 130.000 zł.

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z poź.zm.)

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  80kg

  6.

  Cebula

  350kg

  7.

  Kapusta biała

  300kg

  8.

  Kapusta pekińska

  200szt

  9.

  Czosnek

  6kg

  10.

  Buraki czerwone

  500kg

  11.

  Jabłka mekintosz

  2000kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  700kg

  15.

  Ogórek kiszony

  350kg

  16.

  Ogórek świeży

  50kg

  17.

  Pomidor

  50kg

  18.

  Kapusta czerwona

  40kg

  19.

  Papryka  świeża

  30kg

  20.

  Pieczarki

  70kg

  21.

  Cytryny

  50kg

  22.

  Groch żółty

  30kg

  23.

  Fasola Jaś

  40kg

  24.

  Banany

  60kg

  25.

  Mandarynki

  75kg

  1.  
  2. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 21.09.2021 r. do godz. 09.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1.10.2021 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail :kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie robót remontowych budowlanych związanych z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciw pożarowej budynku Oddziału II Domu Pomocy Społecznej w

  Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://dpsjedlanka.ezamawiajacy.pl

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

  Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciw pożarowej w budynku Oddziału  II Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance

  Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://dpsjedlanka.ezamawiajacy.pl

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy owoców i warzyw

   

   

  Dotyczy: dostawa warzyw i owoców  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 – kwota  brutto  32.361,00

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  NIP 796-11-27-685           tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.3 .2021                                                              Jedlanka, dnia  11.06.2021 r.

                                                              ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                        o wartości do kwoty 130.000 zł.

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z poź.zm.)

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  60kg

  6.

  Cebula

  300kg

  7.

  Kapusta biała

  900kg

  8.

  Kapusta pekińska

  150szt

  9.

  Czosnek

  6kg

  10.

  Buraki czerwone

  500kg

  11.

  Jabłka mekintosz

  1200kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  80kg

  15.

  Ogórek kiszony

  50kg

  16.

  Ogórek świeży

  700kg

  17.

  Pomidor

  700kg

  18.

  Kapusta czerwona

  40kg

  19.

  Fasolka szparagowa

  130kg

  20.

  Kalafior

  200szt

  21.

  Brokuł

  100szt.

  22.

  Papryka  świeża

  80kg

  23.

  Sałata zielona

  50szt

  24.

  Rzodkiewka

  100p

  25.

  Szczypiorek

  100p

  26.

  Pieczarki

  60kg

  27.

  Cytryny

  50kg

  28.

  Groch żółty

  30kg

  29.

  Fasola Jaś

  30kg

  30.

  Banany

  60kg

  31.

  Mandarynki

  45kg

  32.

  Wiśnie

  40kg

  33.

  Śliwki węgierki

  80kg

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 22.06.2021 r. do godz. 09.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1.07.2021 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail :kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

                                                                                                        Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                Jedlanka 10                                                                                          26 – 660 Jedlińsk                                                                                             e-mail: kontakt@jedlankadps.pl      NIP:9482604208                                                                                 tel/fax48 321-30-26            

  Znak sprawy: DPS.A.271.03.2025                                                                                    Jedlanka, dnia 02.06.2021 r.

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Oddziału  II Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance ” wraz z wszystkimi uzgodnieniami, w postępowaniu                o zamówienie publiczne, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U.  z 2019 poz.2019 z póź.zm.)  

  1. Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą, w oparciu           o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę:  

  POL-POŻ  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWE  KOŁTON  SP. J.  UL.  TARTACZNA  10 A,   26-600  RADOM  za cenę  10 455,00 zł                                                                                               

  2. Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone                   w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena (100 %) 

  3. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena ( 100 % ) 

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO          W   ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW               W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1

  POL-POŻ  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWE  KOŁTON  SP. J.              UL.  TARTACZNA  10 A,   26-600  RADOM

  10 455,00 zł

  100,00 pkt.

  2

  ELJOT  SYSTEM  SP. Z O.O.  UL.  FABRYCZNA 23,  65-463  ZIELONA  GÓRA

  10 825,85 zł

  96,57 pkt

  3

  BIURO  PROJEKTOWE  „ENERGETYKA”  SP.Z O.O.   UL. SZEWSKA 6,             26-600 RADOM

  12 300,00 zł

  85,00 pkt

  4

  MARG   GRZEGORZ  KACZMARCZYK  UL.  ŁOJEWSKA  13/64,                            03-3492  WARSZAWA                                     

  14 900,00 zł

  70,17 pkt

  5

  FIRE  OFF  PATRYCJA  KOMORZYCKA  USŁUGI PPOŻ I BHP  UL.  BIAŁA  190,           21-300  RADZYŃ  PODLASKI

  16 605,00 zł

  62,96 pkt

  6

  A. C.  ACTIO  ARCH.  AGNIESZKA  CYLWIK  PRACOWNIA  ARCHITEKTURY UL. POD KRZYWĄ33/1,   15-258  BIAŁYSTOK  

  31 200,00 zł

  33,51 pkt

  7

  DLC   ŁUKASZ  CIESIELSKI   UL.  PRZASNYSKA 2/27,  01-756 WARSZAWA

  46 740,00 zł

  22,37 pkt

   

  Dyrektor DPS w Jedlance

   


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP:9482604208                                            tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.03.2021                                                                   Jedlanka, dnia 01.06.2021 r.

   

  INFORMACJA   Z   OTWARCIA   OFERT

  1. Przedmiot zamówienia :                                                         

  Przedmiotem zamówienia pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Oddziału  II Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance ” wraz z wszystkimi uzgodnieniami, w postępowaniu o zamówienie publiczne, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2019 poz.2019 z póź.zm.) 

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:                                                                                                                 Otwarcie ofert odbyło się w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance,  Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk w dniu 01.06.2021
  2. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO W   ZŁOTYCH

  1

  MARG   GRZEGORZ  KACZMARCZYK  UL.  ŁOJEWSKA  13/64,  03-3492  WARSZAWA                                     

  14 900,00 zł

  2

  DLC   ŁUKASZ  CIESIELSKI   UL.  PRZASNYSKA 2/27, 01-756 WARSZAWA

  46 740,00 zł

  3

  A. C.  ACTIO  ARCH.  AGNIESZKA  CYLWIK  PRACOWNIA  ARCHITEKTURY UL. POD KRZYWĄ33/1,   15-258  BIAŁYSTOK  

  31 200,00 zł

  4

  BIURO  PROJEKTOWE  „ENERGETYKA”  SP.Z O.O.   UL. SZEWSKA 6,  26-600 RADOM

  12 300,00 zł

  5

  FIRE  OFF  PATRYCJA  KOMORZYCKA  USŁUGI PPOŻ I BHP  UL.  BIAŁA  190,           21-300  RADZYŃ  PODLASKI

  16 605,00 zł

  6

  POL-POŻ  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWE  KOŁTON  SP. J.                      UL.  TARTACZNA  10 A,   26-600  RADOM

  10 455,00 zł

  7

  ELJOT  SYSTEM  SP. Z O.O.  UL.  FABRYCZNA 23,  65-463  ZIELONA  GÓRA

  10 825,85 zł

   

   

   Dyrektor  DPS w Jedlance


  Lista załączników
  1. INFORMACJA
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka  10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail:kontakt@jedlankadps.pl 

   

   

   

   

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.03.2021                                                                               Jedlanka, dnia 21.05.2021 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                  

   o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

   

  Zapytanie ofertowe w zadaniu pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Oddziału  II Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance ” wraz z wszystkimi uzgodnieniami.

   


  Lista załączników
  1. Ekspertyza
  2. Rzut 1
  3. Rzut 2
  4. Rzut 3
  5. Rzut 4
  6. Rzut 5
  7. Rzut 6
  8. Postanowienie
  9. Decyzja nr 71/2021
  10. ZAPYTANIE OFERTOWE
  11. FORMULARZ OFERTOWY
  12. Oświadczenie
  13. UMOWA PROJEKT
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ENERGII

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP:9482604208                                            tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.05.2025                                                                         Jedlanka, dnia 13.05.2021 r.

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY                                                      

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawy energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance, w postępowaniu o zamówienie publiczne, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2019 poz.2019 z póź.zm.)   

  1. Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą,            w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę:  ORANGE Energia Sp. Z o.o. Al. Jerozolimskie 160,   02–326 Warszawa  

  za cenę  102 809,80 zł                                                                                               

  2. Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone       w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena (100 %)  

  3. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena ( 100 % ) 

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO          W   ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW               W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1

  ORANGE Energia Sp. Z o.o. Al. Jerozolimskie 160,   02 – 326 Warszaw

  102 809,80 zł

  100,00 pkt.

  2

  RENPRO Spółka z o.o.  ul. Małopolska 43, 70 – 515  Szczecin

  108 995,66 zł

  94,32 pkt

  3

  RESPEKT Energy S.A.   ul. Rydygiera  8, 01-793 Warszawa      

  111 559,56   zł                                                      

  92,16 pkt

  4

  ENTRADE   Sp.  z o. o.  ul. Poznańska  86/88,  05-850  Jawczyce

  118 731,05 zł

  86,59 pkt

   

  Dyrektor DPS w Jedlance


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ ENERGII

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP:9482604208                                            

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.05.2021                                                                   Jedlanka, dnia 12.05.2021 r.

   

  INFORMACJA   Z   OTWARCIA   OFERT

  1. Przedmiot zamówienia : .                                                         

  Przedmiotem zamówienia pn. Dostawy energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance, w postępowaniu o zamówienie publiczne, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2019 poz.2019 z póź.zm.) 

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert: . Otwarcie ofert odbyło się w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance,  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk w dniu 12.05.2021 o godzinie  12:30
  2. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO W   ZŁOTYCH

  1

   ENTRADE Sp. z o.o.   ul. Poznańska  86/88,   05 – 850  Jawczyce

   118 731,05 zł

   

  2

   RENPRO Spółka z o.o.  ul. Małopolska 43, 70 – 515  Szczecin

   108 995,66zł

   

  3  

  ORANGE Energia Sp. Z o.o. Al. Jerozolimskie 160,   02 – 326 Warszawa

   102 809,80 zł

   

   

   

  4

  RESPEKT Energy S.A.   ul. Rydygiera  8,   01-793 Warszawa

  111 559,56 zł                                                      

   

   Dyrektor  DPS w Jedlance


  Lista załączników
  1. INFORMACJA
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ODPOWIEDZI do Zapytania Ofertowego pn. Dostawy energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  DPS.A.271.05.2021                                                                                                Jedlanka11.05.2021r.

  ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DPS.A.271.05.2021  

  Na sprzedaż energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance   

  Pytanie 1

  Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych dla poszczególnych punktów poboru?

  Odpowiedź:

  Zamawiający informuje że posiada odrębne umowy na dostawę energii elektrycznej oraz na świadczenie usługi dystrybucji.

  Pytanie 2

  Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

  Odpowiedź:

  Umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony.

  Pytanie 3

  Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający sam doprowadzi do ich zawarcia?

  Odpowiedź:

  Zamawiający  nie przewiduje zawierania umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych ponieważ umowa jest już zawarta  na czas nieokreślony.

  Pytanie 4

  Wykonawca prosi o podanie do kiedy obowiązują obecne umowy dla poszczególnych punktów poboru.

  Odpowiedź:

  Obecna umowa obowiązuje do 31.05.2021r.

  Pytanie 5

  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy korespondencyjnie w formie elektronicznej?

  Odpowiedź:

  Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy korespondencyjnie w formie elektronicznej.

  Pytanie 6

  Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania:

  1)      jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą

  2)      jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa)

  3)      data zawarcia umowy

  4)      obowiązuje od

  5)     obowiązuje do

  6)   okres wypowiedzenia [m/c]

  W  przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również poniższych informacji:

  7)    numer umowy z OSD,

  8)   data zawarcia

  9)   obowiązuje od

  10)   obowiązuje do

  11)   okres wypowiedzenia [m/c]

  Odpowiedź:

  1)   Umowa nr 01/05/2020

  2)    Sprzedaży

  3)    11.05.2020r.

  4)    01.06.2020r.

  5)   31.05.2021r.

  6)   1 miesiąc.

  7)   PPE PL_ZEOD1425101111_697OS/011064000002/2016

  8)   22.06.2016r.

  9)   01.08.2016r.

  10)   Czas nieokreślony.

  11)   okres wypowiedzenia [m/c]

   

  Pytanie 7

  Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi?

  Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych.

  Odpowiedź:

  Zamawiający informuje że podane parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi.

   

  Pytanie 8

  Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej?

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie ma zawartych umów ani aneksów w ramach akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych.

  Pytanie 9

  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie wyraża zgody .

  Pytanie 10

  Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?

  Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?

  Odpowiedź:

  Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wartość umowy a w przypadku przekroczenia nominalnej wartości zamówienia przeprowadzi procedurę zamówienia publicznego z zastosowaniem trybu przewidzianego w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień.

  Pytanie 11

  Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników w wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowany po otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy?

  Odpowiedź:

  W przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników w wymaganym terminie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych

   

  Pytanie 12

  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.

  Odpowiedź:

  Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatków od towarów i usług.

  Pytanie 13

  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.

  Odpowiedź:

  Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego.

  Pytanie 14

  Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy był zgodny w z okresem rozliczeniowym stosowanym OSD?

  Odpowiedź:

  Zamawiający wyraża zgodę na to, aby okres rozliczeniowy był zgodny w z okresem rozliczeniowym stosowanym OSD.

  Pytanie 15

  Dot. §12 Kary Umowne – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

  Wykonawca wnioskuje o usunięcie w całości wskazanego paragrafu.

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie §12 „Kary Umowne”

  Pytanie 16

  Czy Zamawiający ma świadomość, że  zmiana grupy taryfowej jest wyłącznie  możliwa w obrębie grup wskazanych w SWZ?

  Odpowiedź:

  Zamawiający jest świadomy, że  zmiana grupy taryfowej jest wyłącznie  możliwa w obrębie grup wskazanych w SWZ.

   

  Pytanie 17

  Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu według poniższego wzoru: „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.07.2021r. do 31.05.2022r, dla wszystkich układów poboru wyszczególnionych w załączniku nr 1, po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”

  Wykonawca wnosi o zmianę przewidywalnego terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na 01.07.2021 r. Zgodnie z IRiESD sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy musi poinformować Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie sprzedawcy.

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie zgadza się na żadne modyfikacje terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej i podtrzymuje zapis w projekcie umowy.


  Lista załączników
  1. Pytania i Odpowiedzi
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PYTANIA do Zapytania Ofertowego pn. Dostawy energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  PYTANIA do Zapytania Ofertowego pn. Dostawy energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  1. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych dla poszczególnych punktów poboru?
  2. Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
  3. Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający sam doprowadzi do ich zawarcia?
  4. Wykonawca prosi o podanie do kiedy obowiązują obecne umowy dla poszczególnych punktów poboru.
  5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy korespondencyjnie w formie elektronicznej?
  6. Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania:

  1)      jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą

  2)      jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa)

  3)      data zawarcia umowy

  4)      obowiązuje od

  5)     obowiązuje do

  6)   okres wypowiedzenia [m/c]

  W  przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również poniższych informacji:

  7)    numer umowy z OSD,

  8)   data zawarcia

  9)   obowiązuje od

  10)   obowiązuje do

  11)   okres wypowiedzenia [m/c]

  1. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi?

  Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych.

  1. Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej?
  2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

  10.  Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?

  Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?

  11.  Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników w wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowany po otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy?

  12.  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.

  13.  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.

  14.  Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy był zgodny w z okresem rozliczeniowym stosowanym OSD?

  15.  Dot. §12 Kary Umowne – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

  Wykonawca wnioskuje o usunięcie w całości wskazanego paragrafu.

  16.  Czy Zamawiający ma świadomość, że  zmiana grupy taryfowej jest wyłącznie  możliwa w obrębie grup wskazanych w SWZ?

  17.  Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu według poniższego wzoru: „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.07.2021r. do 31.05.2022r, dla wszystkich układów poboru wyszczególnionych w załączniku nr 1, po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”

  Wykonawca wnosi o zmianę przewidywalnego terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na 01.07.2021 r. Zgodnie z IRiESD sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy musi poinformować Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie sprzedawcy.

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawy energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP:9482604208                                    tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.05.2021                                                   Jedlanka, dnia 05.05.2021r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                

  Jedlanka10                                                                                                                                                                 26 – 66Jedlińsk                                                                                                                                   

  Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej pn. Dostawy energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu o zamówienie publiczne, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2019 poz.2019 z póź.zm.)

  1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                  

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020, poz. 833 z późn. zm.) dla punktów poboru zlokalizowanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy jak i Polskimi Normami.                 

  2. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 225 115,00 kWh.  

  Lp.

  Grupa taryfowa

  Szacunkowa ilość dostarczanej energii  w kWh

  1

  2

  3

  1

  dla punktów poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G11

  225 115,00

   3. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana do Zapytania ofertowego stanowi jedynie przybliżoną ilość zużycia, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie energii mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanego w Zapytaniu ofertowym, uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w postępowaniu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii (PPE) dla Zamawiającego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.         

  4. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 209,00 Kw.                                           

  5. Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony Zamawiającego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla poszczególnych PPE Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.                                                                                                                                               

  2.  Informacje dodatkowe:                                                                                  

   1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.                                                                                                                                         

  2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy.                                                                           

  3. Zamawiający uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia lub zmniejszenia) w stosunku do ilości wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Zamawiającego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE nie wymaga zmiany niniejszej umowy.                                                                                                                                                            4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej w razie zmiany:                                                                                                         a. stawki podatku od towarów i usług.

  b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz.2207 z późn.zm.)                

  c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                         

  d. stawki podatku akcyzowego,                                                                                                                                                        - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Sprzedawcę zamówienia publicznego, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian najpóźniej do 30 dni od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. W razie zmiany, o której mowa w pkt 4 ppkt b), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia,do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

  W razie zmiany wskazanej w pkt. 4 ppkt c), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania,   w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. W każdym przypadku strona inicjująca zmianę zobowiązana jest racjonalnie wykazać w jakim stopniu wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 ppkt a) – c) ma wpływ na koszt wykonania zamówienia.                                                                                                     

  5. Nazwa i kod CPV dotyczący przedmiotowego zamówienia: 09000000-3 Produkty naftowe,   paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09310000-5 Elektryczność

  3. Warunki udziału w postępowaniu:                                                                                               

  Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien załączyć do oferty n/w dokumenty:        

  • Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz                 z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,                                      
  • zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,             w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  • aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.                                                                                                         

  4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt 3.  

  • Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – w formie załącznika nr 1 do oferty.
  • W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. powołanie konsorcjum) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w formie załącznika nr 2 do oferty.

  5. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   

  Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2022 r.

  6. Termin związania ofertą                                                                                                 

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.                                                                                     

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu               o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

  3. O przedłużeniu okresu ważności ofert, Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, oczekując pisemnych odpowiedzi. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody              na przedłużenie terminu ważności oferty. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

  7. Miejsce i termin składania ofert                                                                                                                  

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk  (Sekretariat), w terminie do dnia  12.05.2020r. do godz.12,00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@jedlankadps.pl                        

  2. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na dostawę energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance ”, znak DPS.271.05.2021 oraz „ Nie otwierać przed 12.05.2021r. godz. 12:30”  Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk  (Sekretariat), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonymterminie.                                                                                   

  3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.          

  4.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać                                      

  5. Oświadczenie dot. zmiany lub wycofania oferty musi być złożone w formie pisemnej oraz podpisane własnoręcznie przez Wykonawcę lub osobę (osób jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upełnomocnioną do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.           W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z KRS) lub odpowiednie pełnomocnictwo. Oświadczenie o zmianie musi ponadto zawierać informację w jakim zakresie oferta zostaje zmieniana (najlepiej poprzez wskazanie tej treści, która staje się nieaktualna, oraz podanie nowej treści lub załączenie do oświadczenia zmienianego dokumentu w nowej formie – np. formularza oferty, wykazu usług itp., zależnie od tego, czego zmiana dotyczy).                                                                                                                                                         

  6. Jeżeli Wykonawca podejmie działania zmierzające do wycofania swojej oferty niezgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w pkt. 5 niniejszego Zapytania ofertowego, Zamawiający uzna te działania za bezskuteczne, zaś oferta wykonawcy zostanie otworzona w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

  7. Jeżeli dodatkowo w opisanej w pkt. 6 niniejszego Zapytania ofertowego sytuacji Wykonawca złoży ofertę kolejną – w miejsce oferty, którą zamierzał wycofać, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę.                                                                                                                                                             

  8. Kopertę zawierającą zmiany, poprawki lub modyfikację złożonej oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć numerem kolejnej zmiany.

  8. Miejsce i termin otwarcia ofert                                                                                                                    

  1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, w dniu  12.05.2021r. o godz. 12:30.                                       

  2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.                                                                                                                                                        

  3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:                                                                                                                                                            

  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;                                                                       

  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;                                                                  

  3. ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.

  9.  Sposób obliczenia ceny                                                                                                                           

  1. Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w Zapytaniu. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.                                                                                                                                   

  2. Ceny ofertowe muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:                                                                                           

  a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);                                                                                                  

  b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.   

  3. Wykonawca winien wpisać w formularzu ofertowym cenę oferty (cyfrowo i słownie), która powinna zostać wyliczona zgodnie z punktem 5 i powinna zawierać ceny jednostkowe energii elektrycznej wyrażone w zł/kWh, określone z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku.                                                                                                                                                                                                                                              

  4. W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.                                                                                                                                            

  5. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                                                          

  6 W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.                                                                        

  7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość niepodlegającą zmianom.                                                                                                                                                     

  10. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                       

  1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                               

  2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

              C min                                                                                                                                                       

  C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                   

              C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                          

  Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    

  Cb – cena badanej oferty.

  3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                       

  4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                             

  5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                  

  6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.                                                        

  7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym.                                                                         

  8. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, brak reakcji wykonawcy       

  w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki.                                                                                                            

  9. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się w szczególności do następujących zasad:

  • jeżeli cena ofertowa wyliczona z uwzględnieniem wzoru wskazanego w 10 pkt2 Zapytania ofertowego oraz cen jednostkowych energii elektrycznej wskazanych w formularzu ofertowym została wyliczona błędnie, uznaje się, że prawidłowo podano ceny jednostkowe energii elektrycznej w formularzu oferty oraz ilości kWh podane we wzorze wskazanym           w 10 pkt.2.

  11. Opis sposobu przygotowania ofert  

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                     

  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany podpisem elektronicznym (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.


  Lista załączników
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. Szacunkowy pobór energii
  3. FORMULARZ OFERTOWY
  4. UMOWA PROJEKT
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty na dostawę warzyw i owoców

  Informujemy, że na dostawcę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wybrano: Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 - cena oferty brutto 22.359,75. Oferta jest najtańsza,spełnia  wymagania Zamawiajacego okreslone w zapytaniu ofertowym.

   

   

  Jedlanka, 31.03.2021 r.

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze instytucji zarzadzajacej PPK

  Informujemy, że instytucją zarzadzajacą PPK w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zostao: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

  W wyniku porównania i oceny przedstawionych ofert w/w instytucja otrzymała  60 pktów.

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa warzyw i owoców

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                              tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.2.2021                              Jedlanka, dnia 19.03.2021 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty  130 000 zł.

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.)

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zadania;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  60kg

  6.

  Cebula

  300kg

  7.

  Kapusta biała

  250kg

  8.

  Kapusta pekińska

  160szt

  9.

  Czosnek

  7kg

  10.

  Buraki czerwone

  400kg

  11.

  Jabłka mekintosz

  600kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  200kg

  15.

  Ogórek kiszony

  50kg

  16.

  Pieczarki

  80kg

  17.

  Szczypiorek

  250p

  18.

  Kapusta czerwona

  40kg

  19.

  Botwinka

  250p

  20.

  Ogórki świeże

  300kg

  21.

  Pomidory

  250kg

  22.

  Sałata zielona

  400szt

  23.

  Rzodkiewka

  300p

  24.

  Truskawki

  250kg

  25.

  Kalafior świeży

  100szt

  26.

  Brokuł świeży

  100szt

  27.

  Groch żółty

  30kg

  28.

  Fasola Jas

  40kg

  29.

  Mandarynki

  45kg

  30.

  Banany

  80kg

  31.

  Cytryny

  50kg

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2021 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1.04.2021 r. zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail :kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

  Lista załączników
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. FORMULARZ OFERTOWY
  3. UMOWA PROJEKT
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

  Znak sprawy: DPS.A.271.1.2021

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Działając z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 z późn.zm), na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1342 z póżn.zm) zwracamy się   z zapytaniem ofertowym

  I.   Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

  Podmiot zatrudniający pracowników, działający w celu wyboru instytucji finansowej, zarządzającej i prowadzącej PPK.

  II. Przedmiot zamówienia:

  Wybór instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

  CPV:66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

  III. Termin realizacji zamówienia:

  1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie później niż do 26.03.2021r.;

  2. Zrealizowanie postanowień zawartych w rozdziale IV Zapytania Ofertowego „ Istotne    warunki zamówienia” w terminie do dnia 31.03.2021 roku.

  3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w razie  powstania obowiązku albo pojawienia się uczestnika  PPK.

  4. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. 4 lata.

   

  IV. Warunki udziału w postępowaniu.

   

  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający:

  1. Wymogi prawne wymagane od podmiotów zarządzających PPK.

   

  Oferty wykonawców, którzy nie spełniają któregokolwiek z powyższych warunków podlegać będą odrzuceniu.

   

  V. Kryterium oceny oraz wybór oferty.

  1. Wyboru zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.

  2. Oferty podlegają ocenie na podstawie  niniejszych kryteriów:

  Nr.

  Opis kryteriów oceny

  Znaczenie - waga danego kryterium

  Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

  1.

  Cena –wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK-Ws

  (rozumiana zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy o PPK-procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku)

   

  30%

  30 pkt

  2.

  Cena wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik- Wo

  (rozumiana zgodnie z art. 49 ust.3 ustawy o PPK-procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku)

   

  30%

  10 pkt

  3.

  Doświadczenie w zarządzaniu funduszami emerytalnymi - D

  10%

  30pk

   

  1) Punkty w kryterium „Wynagrodzenie za zarządzanie PPK-Ws” zostaną przyznane wg. wzoru:

                                           Wynagrodzenie najniższe spośród złożonych ofert

              Ws =            Wynagrodzenie w badanej ofercie                            x 30 pkt

   

  Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 30.

   

  2)  Punkty w kryterium „Wynagrodzenie za  osiągnięty wynik- Wo” zostaną przyznane  wg. wzoru:

                                           Wynagrodzenie najniższe spośród złożonych ofert

              Ws =            Wynagrodzenie w badanej ofercie                            x 10 pkt

   

  Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi

   

   

  3)Punkty w kryterium „ Doświadczenie w zarządzaniu funduszami  emerytalnymi – D”

  Zostaną przyznane wg. wzoru:

   

  Wskazany przez Wykonawcę wymiar doświadczenia w zarządzaniu funduszami emerytalnymi.

  Przypisane punkty

  do 5 lat doświadczenia

   

  0 pkt

  powyżej 5 lat doświadczenia do 10 lat doświadczenia

   

  10 pkt

  powyżej 10 lat doświadczenia do 15 lat doświadczenia

   

  15 pkt

  powyżej 15 lat doświadczenia do 20 lat doświadczenia

   

  25 pkt

  powyżej 20 lat doświadczenia

   

  30 pkt

   

  Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 30

   

  Oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert (kryteria  1-3) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie      z liczbą uzyskanych punktów.

   

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę  z     najniższym wynagrodzeniem za zarządzanie PPK.

   

  - Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów i takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas zamawiający wybiera ofertę                         z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.

   

  - Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów i takiej samej wartości wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.

   

  - Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego                      i zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych ofertach.

   

  Warunek: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia  postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

   

  VI. Istotne warunki zamówienia.

   

  Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi                          w niniejszym Zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie o PPK, a ponadto:

   

  1)    Bezpłatne  uruchomienie  i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatne zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji wdrożenia PPK                             u Zamawiającego w szczególności:

  • przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK  w wersji elektronicznej i papierowej;
  • przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad                        i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
  • przeszkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta;
  • przeprowadzenie w siedzibie zamawiającego bezpłatnego szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy   w terminie ustalonym z Zamawiającym;
  • opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym;
  • inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać je w pkt. IV Formularza
   Ofertowego)

   

  2) Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK                       w szczególności:

   

  • przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dotyczących PPK w wersji papierowej           i elektronicznej(w formie edytowalnej),
  • wsparcie prawne przy rozwiazywaniu problemów interpretacyjnych,
   •  opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad funkcjonowania w uzgodnieniu                 z    Zamawiającym

   

   3) Bezpłatne uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w szczególności:

   

  • zapewnienie dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym    w całym procesie uruchomienia i wdrożenia PPK,
  • zapewnienie dostępu do bezpłatnej platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi Zamawiającego, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
  • niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowego i /płacowego „Kadry”, „Płace”, firmy „ARISCO”, posiadanego przez Zamawiającego,
  • bezpłatne zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem,
  • aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi;
  • Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat oprócz opłaty za zarzadzanie,              i osiągnięty wynik,
  • Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat od Zamawiającego.

   

  4)  Zawarcie umowy w sprawie zamówienia nastąpi na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich warunków określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

   

  VII. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10.04.2021 r.

   

  Zamawiający informuje, że na dzień 10.03.2021 r. podmiot zatrudniający objęty niniejszym zapytaniem zatrudnia 87 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

   

   

   

   

  Nr.

  Data urodzenia

  Ilość Pracowników

  1.

             1951- 1965

              15

  2.

             1966 - 1995

              72

   

   

  VIII. Sposób przygotowania oferty.

   

  1. Treść  oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.

   

  2. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała szczegółowy zakres usług oferowanych przez   oferenta w ramach obsługi PPK

   

  3. Do oferty należy dołączyć:

   

  - Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

  - Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której dostępny jest projekt umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK,

   

  4. Ofertę sporządzić należy na załączonym formularzu „ OFERTA” (zał. nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

   

  5. Ofertę należy składać w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem/ nazwą przedsiębiorstwa kopertach z dopiskiem, Wybór instytucji finansowej zarządzającej                 i prowadzącej P:racownicze Plany Kapitałowe (PPK)- Nie otwierać do dnia 18.03.2021 r. do godziny 9:00

   

  IX. Miejsce i termin złożenia oferty.

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance , Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

   

  Do dnia 18.03.2021r. do godziny  9:00

   

  Dokumenty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w sposób jawny bezpośrednio po terminie wyznaczonym na ich złożenie.

   

  X. Informacje dodatkowe.

   

  1. Z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa .                     

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisu umowy                          o zarządzaniu PPK.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy                            o prowadzenie PPK.

   

   

  XI. Klauzula informacyjna.

   

  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz .Urz .UE L 119                       z 04.05.2016) dalej „RODO” w związku z prowadzonym postępowaniem pn.

   

  Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.

   

  Zamawiający  informuje że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk
  • Kontakt do inspektora danych osobowych : kontakt.iod@gmail.com
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO  w celu związanym z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro w przedmiocie: Wybór instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe(PPK);
  • Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r.poz.1579 z późn.zm.) dalej „ustawa PZP”;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia  postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy: przechowywanie danych osobowych powyżej ww. okresów jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnie określonych przepisów, a w szczególności dotyczących wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej- w okresie i zakresie w nich przewidzianych(zgodnie z aktualnymi przepisami 10 lat);
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym w udziale w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
  • w odniesieniu do Pani /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane               w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan;

  - na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana  danych osobowych**;

  - na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w    art. 16 RODO***;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

  -w związku z art.17ust3 lit..b, lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych o których mowa w art.20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.

   

  **skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

  *** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

   

   

  XII. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami.

   

  Wiesława Surma

   

  Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną. Na adres e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. PPK Załącznik
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEZBROJENIE TRZECH KOTŁOWNI

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP:9482604208                             tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.03.2021                                                   Jedlanka, dnia 08.03.2021 r.

   

   

  INFORMACJA   O   WYNIKACH   POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: przezbrojenia trzech kotłowni gazowych z gazu propan-butan  na gaz ziemny oraz wymiana A S B instalacji gazowej z gazu propan-butan  na gaz ziemny dla budynków                Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660  Jedlińsk.

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk,                   informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  F. U-H. „ KOWALSKI ” Konrad Kowalski   26-631 Jastrzębia , Jastrzębia 53B

   Przedstawiona cena   12 300,00 zł / brutto

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

                                                                                                                                         Dyrektor

   

  Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. INFORMACJA
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEZBROJENIE KOTŁOWNI

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP:9482604208                              tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.02.2021                                                   Jedlanka, dnia 08.03.2021 r.

   

  INFORMACJA   O   WYNIKACH   POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: przezbrojenia kotłowni gazowej z gazu propan-butan  na gaz ziemny oraz wymiana A S B instalacji gazowej z gazu propan-butan  na gaz ziemny dla budynku Domu Pomocy Społecznej           w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660  Jedlińsk.

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje,             że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  F. U-H. „ KOWALSKI ” Konrad Kowalski   26-631 Jastrzębia , Jastrzębia 53B

   Przedstawiona cena   2 699,85 zł / brutto

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

                                                                                                                                         Dyrektor

   

  Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. INFORMACJA
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP:9482604208                                       tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.48.2020                                                   Jedlanka, dnia 12.02.2021 r.

   

  INFORMACJA   O   WYNIKACH   POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek kserokopiarek wykorzystywanych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje,             że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Biur-Plus, Zbigniew Jakubczyk, 26-600 Radom, ul.  Tartaczna 3/ przedstawiła najkorzystniejszą cenę w wysokości 13 719,76 zł/brutto

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

  Otrzymują:             

  1.Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk ul. Tartaczna 3/5 26 – 600  Radom                        

  2.ECOBLACK  S.C.  M. Szewczyk, Ł. Baran ul. Domaniówka 1E,  40 – 412  Kielce                   

  3.SIGMA  Joanna Rąpała, ul. Bałtycka 7/9, 74 – 500  Chojna                                                                                                                                                                                   

   

   

                                                                                                                                                Dyrektor

   

                                                                                                                                                Jacek Kowalski

   


  Lista załączników
  1. INFORMACJA
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie kotłowni gazowych z gazu propan-butan na gaz ziemny

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka  10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail:kontakt@jedlankadps.pl 

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.03.2021                                     Jedlanka, dnia 26.02.2021 r.

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                  

   o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych z gazu propan-butan  na gaz ziemny wg podanego zestawienia oraz wymiana A S B instalacji gazowej z gazu propan-butan  na gaz ziemny dla budynków Domu Pomocy Społecznej     w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660  Jedlińsk,  w zadaniu pod nazwą  „ Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka ”.

  Palnik 1

  Kocioł 1

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000261

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                 Palnik 2

                                Kocioł 2

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000263

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                Palnik 3

  Kocioł 3

  Typ

  RG20-F

  Typ

  LOGANO G 215

  Nr fabryczny

  101929

  Nr fabryczny

  2530-109-000075-63038256

  Moc

  48-58 kW

  Moc

  48-58kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

  Palnik 4

  Kocioł 4

  Typ

  HM101

  Typ

  ACV HM 101

  Nr fabryczny

   

  Nr fabryczny

  08/0002279

  Moc

   

  Moc

  25 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

  LPG

   

  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  60 dni od daty podpisania umowy

  1. 3.     Okres gwarancji:

  na urządzenia 24 miesięcy od daty odbioru końcowego; na wykonane prace  24 miesięcy od daty odbioru końcowego.

  1. 4.     Warunki płatności:

  Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.

  1. 5.     Kryteria wyboru ofert:  

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówień.  Cena określona                                                         w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.                                                                                                                           

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej budynków kotłowni i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dniach 01.03.2021–02.03.2021 roku w godzinach 7:30 - 14:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

   

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie D P S w Jedlance na adres Dom Pomocy Społecznej                w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 03.03.2021 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                             

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy              

  z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który                      

  w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                 

  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”                                                                                                       

   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować si             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

   

  Załączniki:                                                                                                          Dyrektor

   

  1. Formularz ofertowy                                                                                Jacek Kowalski

  Lista załączników
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. FORMULARZ OFERTOWY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie kotłowni gazowej z gazu propan-butan na gaz ziemny

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka  10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail:kontakt@jedlankadps.pl 

  Znak sprawy: DPS.A.271.02.2021                                     Jedlanka, dnia 26.02.2021 r.

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie kotłowni gazowej z gazu propan-butan  na gaz ziemny wg podanego zestawienia oraz wymiana A S B instalacji gazowej z gazu propan-butan  na gaz ziemny dla budynków Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660  Jedlińsk,             w zadaniu pod nazwą  „ Wykonanie przyłącza gazowego wraz     z projektem w DPS Jedlanka ”.

  Palnik 1

  Kocioł 1

  Typ

  B23-B23P-C13(x)-C33(x)-C(33)S-C(43) x –C(53)-C 83(x)

  Typ

  ACV  PRESTIGE  SOLO

  Nr fabryczny

  13/0055554

  Nr fabryczny

  13/0055554

  Moc

  25 kW

  Moc

  25 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

  LPG

   

  1. 2.     Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy
  2. 3.     Okres gwarancji: na urządzenia 24 miesięcy od daty odbioru końcowego; na wykonane prace  24 miesięcy od daty odbioru końcowego.
  3. 4.     Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.
  4. 5.     Kryteria wyboru ofert:   Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówień.  Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.                                                                                                                           
  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej budynków kotłowni i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dniach 01.03.2021 – 02.03.2021 roku w godzinach 7:30 - 14:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

   6. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie D P S w Jedlance na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 03.03.2021 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                             

   7. Kontakt: Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy              

  z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który                      

  w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                 

  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowejumowy.                                                                                                                                                                                

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”                                                                                                       

   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować si             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

   

  Załączniki:                                                                                                          Dyrektor

   

  1. Formularz ofertowy                                                                                Jacek Kowalski

  Lista załączników
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. FORMULARZ OFERTOWY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.01.2021                                                        Jedlanka dnia 26.02.2021 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                  Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie czterech kotłowni gazowych    z gazu LPG na gaz ziemny wg podanego zestawienia dla budynków Domu Pomocy Społecznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

       udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.

  Znak sprawy : DPS. A.271.11.2021

  Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.

  Lp.

  Rodzaj zamówienia/roboty budowlane, usługi , dostawy/

  Przedmiot zamówienia publicznego

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia publicznego

  Orientacyjna wartość zamówienia netto

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

  1.

  usługi

  Świadczenie usług pogrzebowych z zakresu sprawowania pogrzebu zmarłym , których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  4 671,00

  I  kwartał

  2.

  dostawy

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych           do urządzeń wielofunkcyjnych , drukarek           i kserokopiarek

  Zapytanie ofertowe

  13 750,00

  I kwartał

  3.

  dostawy

  Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich wykorzystywanych                      w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  17 130,00

  I kwartał

  4.

  dostawy

  Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  7 000,00

  I kwartał

  5.

   

   

  roboty budowlane

  Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka, budowa instalacji gazowej

  Zapytanie ofertowe

  80 000 ,00

  I kwartał

  6.

  dostawy

  Zakup energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  120 000,00

  II kwartał

  7.

  dostawy

  Zakup gazu ziemnego dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  Przetarg nieograniczony

  376 650,00

  l kwartał

  8.

  usługi, dostawy,  roboty budowlane

  Obudowanie klatki schodowej do odpowiedniej klasy odporności ogniowej wymiana stolarki

  Zapytanie ofertowe

  65 0000,00

  II kwartał

  9.

   

  usługi, dostawy,  roboty budowlane

  Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

  Przetarg nieograniczony

  113 500,00

  ll kwartał

  10.

  dostawy

  Dostawa mięsa i jego przetworów

  Zapytanie ofertowe

  102 000,00

  I  kwartał

  11.

  dostawy

  Dostawa pieczywa

  Zapytanie ofertowe

  46 000,00

  12.

  dostawy

  Dostawa mleka i jego przetworów

  Zapytanie ofertowe

  72 000,00

  13.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  88 000,00

  I kwartał

  14.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  II kwartał

  15.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  III kwartał

  16.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  IV kwartał

  17.

  dostawy

  Dostawa świeżych jaj

  Zapytanie ofertowe

  14 800,00

  I kwartał

  18.

  dostawy

  Dostawa środków do utrzymania czystości i art. higienicznych

  Zapytanie ofertowe

  62 000,00

  I kwartał

  19.

  dostawy

  Dostawa ryb świeżych i mrożonych

  Zapytanie ofertowe

  19 000,00

  I kwartał

  20.

  dostawy

  Dostawa pielucho-majtek i wkładek anatomicznych

  Zapytanie ofertowe

  75 000,00

  I kwartał

  21.

  dostawy

  Dostawa leków i środków opatrunkowych

  Zapytanie ofertowe

  45 000,00

  I kwartał

  22.

  dostawy

  Dostawa środków do dezynfekcji i rękawiczek jednorazowych

  Zapytanie ofertowe

  13 000,00

  I kwartał

  23.

  dostawy

  Dostawa warzyw mrożonych

  Zapytanie ofertowe

  3 000,00

  I kwartał

  24.

  dostawy

  Dostawy artykułów spożywczych

  Zapytanie ofertowe

  68 000,00

  l kwartał


  Lista załączników
  1. Plan 2021.1
  2. Plan 2021.2
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE przezbrojenie czterech kotłowni gazowych z gazu propan-butan na gaz ziemny

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka  10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail:kontakt@jedlankadps.pl 

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.01.2021                                     Jedlanka, dnia 18.02.2021 r.

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie czterech kotłowni gazowych z gazu propan-butan  na gaz ziemny wg podanego zestawienia oraz wymiana A S B instalacji gazowej z gazu                        propan-butan  na gaz ziemny dla budynków Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,                    Jedlanka 10, 26-660  Jedlińsk, w zadaniu pod nazwą  Wykonanie przyłącza gazowego wraz     z projektem w DPS Jedlanka ”.

  Palnik 1

  Kocioł 1

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000261

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                 Palnik 2

                                Kocioł 2

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000263

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                Palnik 3

  Kocioł 3

  Typ

  RG20-F

  Typ

  LOGANO G 215

  Nr fabryczny

  101929

  Nr fabryczny

  2530-109-000075-63038256

  Moc

  48-58 kW

  Moc

  48-58kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

  Palnik 4

  Kocioł 4

  Typ

  HM101

  Typ

  ACV HM 101

  Nr fabryczny

   

  Nr fabryczny

  08/0002279

  Moc

   

  Moc

  25 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

  LPG

  Palnik 5

  Kocioł 5

  Typ

   

  Typ

  ACV

  Nr fabryczny

   

  Nr fabryczny

   

  Moc

   

  Moc

  25 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

  LPG

   

  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  30 dni od daty podpisania umowy

  1. 3.     Okres gwarancji:

  na urządzenia 24 miesięcy od daty odbioru końcowego; na wykonane prace  36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

  1. 4.     Warunki płatności:

  Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.

  1. 5.     Kryteria wyboru ofert:  

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówień.  Cena określona                                                         w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.                                                                                                                           

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej budynków kotłowni i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dniach 22.02.2021–23.02.2021 roku w godzinach 7:30 - 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

   

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie D P S w Jedlance na adres Dom Pomocy Społecznej                w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 24.02.2021 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                             

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Zamawiający  informuje Wykonawcę że do każdej decyzji budowlanej będzie zawarta odrębna umowa, i na każdą wykonaną robotę budowlaną Wykonawca wystawi odrębną fakturę.
  • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy              

  z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który                      

  w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                 

  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”                                                                                                       

   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować si             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

   

  Załączniki:                                                                                                          Dyrektor

   

  1. Formularz ofertowy                                                                                Jacek Kowalski

   


  Lista załączników
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. FORMULARZ OFERTOWY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOSTAWA GAZU

   

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail:kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.50.2020                                                            Jedlanka, dnia 17.02.2021 r.

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE

  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

   

  Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance.  Kompleksowa dostawa  gazu  ziemnego /wraz  z  usługą  dystrybucji/.

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

   

  PGNiG  Obrót  Detaliczny  sp.  z  o. o.  ul. Jana  Kazimierza 3,  01 – 248  Warszawa

  Uzasadnienie  wyboru: Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W  kryterium oceny oferta uzyskała -  100  punktów.

  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Prawo zamówień publicznych.

  W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

   

  1. 1.     Działając na podstawie art.94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi, zgodnie z ustawą PZP  po ogłoszeniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.02.20201 r.  Ogłoszenie nr 510416716-N-2021 z dnia 17.02.2021 r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty zakup farb i materiałów malarskich

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                       Jedlanka 10                                                                      26-660 Jedlińsk                                                                           e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  REGON: 000294728                                                      tel./fax 48/32 13 026                                                               

  Znak sprawy: DPS.A.271.47.2020                                            Jedlanka dnia 18.01.2021 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: zakupu i dostawy farb i materiałów malarskich  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  P. H. „ FARBCHEM ”  26-600 Radom, ul Chorzowska 2

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                       Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

   

                                                                                                                           Jacek  Kowalski


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty dostawy artykułów biurowych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                                Jedlanka 10                                                                                                                                                       26–660 Jedlińsk                                                                                                                 www.jedlankadps.pl                                                                                                                                              e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP:9482604208                                            tel./fax48/3213026

  Znak sprawy:DPS.A.217.49.2020                                           Jedlanka, dnia 14.01.2021r.

   

  INFORMACJA   O   WYNIKACH   POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawy artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Domu pomocy Społecznej        w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  BIURO PLUS  Zbigniew  Jakubczyk, 26 – 600  Radom, ul.  Tartaczna 3/5

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                         Zaproszone Firmy nie przystąpiły do w/w zadania i nie przedstawiły oferty. Oferta wpłynęła               jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty świadczenia usług pogrzebowych

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                         26–660 Jedlińsk                                                                                                                 www.jedlankadps.pl                                                                                                 e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP:9482604208                                            tel./fax48/3213026

  Znak sprawy:DPS.A.217.45.2020                                              Jedlanka, dnia 04.01.2021r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: świadczenia usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance,                   w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy              z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający   Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance,  Jedlanka 10,                 26 - 660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę  złożoną przez n/w firmę:

  PPHU  „HADES” 26 – 600  Radom, ul. Bernardyńska 1/3                                                 

   Uzasadnienie wyboru:                                                                                   Zaproszone Firmy nie przystąpiły do w/w zadania i nie przedstawiły oferty. Oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.50.2020                                                            Jedlanka, dnia 15.01.2021 r.

   

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

   

   

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego wynosi  434 190,00 PLN. brutto za okres dostawy ( 2 lata )

   

  1. Jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa, niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia, Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dodatkowe środki.

   

  1. Do  udziału  w  postępowaniu  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance.  Kompleksowa dostawa  gazu  ziemnego / wraz  z  usługą  dystrybucji / przystąpiła  następująca  firma:

   

  PGNiG  Obrót  Detaliczny  sp.  z  o. o.  ul. Jana  Kazimierza 3,  01 – 248  Warszawa przedstawiona cena  460 630,23 zł. brutto

   

  Prowadzący  podczas otwarcia ofert o godzinie 1130  przedstawił  informacje dotyczące  ilości wykonawców przystępujących do postępowania, cenę jaką zaoferowali wykonawcy oraz dane wykonawców ( adresy firm).

   

  Podczas  otwarcia ofert nie było przedstawiciela  firmy:

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy na warzywa mrożone

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 20 .2020                                                                    Jedlanka dnia 15.01.2021 r.

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

      tel/fax 48 32-13-026

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa warzyw mrożonych  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

  1. IGLOTEX  Dystrybutor Polska Sp. z o.o. 81-339 Gdynia  ul. Polska 20 Filia Warszawa 05-090 Puchały ul. Sokołowska 10 – cena oferty brutto  1.931,48

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1.PH „MAGAT”, Radom, ul. Łukasika 3

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pytania i Odpowiedzi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie 24 miesiące

   

   

   

   


  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE

  JEDLANKA 10,

  26-660 JEDLIŃSK 

   

  Wasz znak: DPS.271.50.2020

  Nasz znak:

   

   

   

   

   

  Dot.: przetarg pn.: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/

   

  Szanowni Państwo

  w związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem pn.: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/, przekazuje pytania :

  1. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych

  lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej

  w terminach wskazanych w SIWZ?

  1. Prosimy o podanie do jakiej grupy taryfowej OSD są zakwalifikowane wskazane w SIWZ punkty poboru paliwa gazowego.

  Wykonawca wyjaśnia, że informacja jest niezbędna do przygotowania oferty.

  1. Wykonawca prosi o podanie nr punktu poboru paliwa gazowego (punktu wyjścia) wskazanego na fakturze dla wszystkich punktów objętych postępowaniem.
  2. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe (w kWh) dla każdego punktu poboru oddzielnie w okresie obowiązywania umowy.

  Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie  przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej.

  1. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe w  rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu poboru (W-5 i wyżej) oddzielnie.

  Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie  przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej.

  1. Wykonawca prosi o podanie mocy umownej dla każdego punktu poboru (W-5 i wyżej) oddzielnie.

  Wykonawca wyjaśnia, że moc umowna jest potrzebna do obliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryf od W-5

  1. Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki jest okres wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?
  2. Kto jest obecnym sprzedawcą dla punktów poboru objętych postępowaniem?
  3. Wykonawca prosi o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego  dla poszczególnych punktów poboru. Informacja ta niezbędna jest do przygotowania indywidualnej wyceny w oparciu o Towarową Giełdę Energii. Należy wskazać datę początkową i końcową obowiązywania umowy dla poszczególnych punktów poboru paliwa gazowego.

  10.  Czy przewidywalna data rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego to 01.03.2021r?

  Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku zawarcia umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (nazywany dalej OSD). Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z pkt. 15.1 oraz 15.7 IRiESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego.

  11.  Jeżeli umowa ma być zawarta na 24 miesiące, to Wykonawca prosi o dodanie w formularzu cenowym także roku 2023r. lub inne właściwe dostosowanie formularza np. bez podziału na poszczególne lata.

  Nie ma możliwości zawarcia umowy od 01.01.2021 do 31.12.2022 (24m).

  Jeżeli umowa ma obowiązywać do 31.12.2022r, to Wykonawca prosi o poprawę treści SIWZ i załączników

  12.  Wykonawca prosi o zmianę zapisu § 13 ust. 2 Załącznika nr 3, poprzez zastąpienie go poniższą treścią:

  „Termin realizacji umowy: od dnia ………….r. do dnia ………... z zastrzeżeniem, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy”.

  13.  Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3

  Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego określonego w SIWZ.

  14.  Wykonawca prosi o usuniecie zapisu § 16 Załącznika nr 3

  15.  Wykonawca prosi o wyjaśnieni dlaczego w niektórych taryfach w formularzu cenowym są dwukrotnie podane wiersze z opłatami dystrybucyjnymi? Jakie wartości powinny znaleźć się w kolumnie 3? Prosimy o wyjaśnienia lub poprawę formularza.

  16.  Wykonawca prosi o informacje jaki jest szacowany wolumen. W Załączniku nr 1 do SIWZ podają Państwo inne wartości niż w formularzu ofertowym :

   „Zc2021– całkowite prognozowane zużycie paliwa gazowego w roku 2021 bez akcyzy 14 215 288 kWh

  Zca2021 – całkowite prognozowane zużycie paliwa gazowego w roku 2021 z akcyzą 6 193 808 kWh

  Zc2022– całkowite prognozowane zużycie paliwa gazowego w roku 2022 bez akcyzy 14 215 288 kWh

  Zca2022 – całkowite prognozowane zużycie paliwa gazowego w roku 2022 z akcyzą 6 193 808 kWh „

  Wykonawca prosi o podanie właściwych danych i ujednolicenie zapisów”

  17.   W związku z wieloma nieścisłościami oraz braków danych zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

   

   

   

  PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZNIKACH


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi
  2. 2 Załącznik
  3. Pytania
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę środków do dezynfekcji

   

   

                                                           Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                            Jedlanka 10

                                                                           26-660 Jedlińsk

                                                                       dpsjedlankakontakt.pl

                                                               e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                                        tel/fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.1 .2021                                                                        Jedlanka, dnia 07.01.2021 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

   

  Nazwa asortymentu

   

  Ilość

   

  1.

  Preparat myjąco antybakteryjny do mycia całego ciała i włosów SPIDADERM op. 5l

  12szt.

  2.

  Chusteczki dezynfekcyjne o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym prądkobójczym ICIDES N (opakowanie uzupełniające  90szt.)

   36 op.

  3. 

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op. 750ml

  6szt.

  4.

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op. 5l

  4szt.

  5.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op. 650ml

  10szt.

  6.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op. 5l

  2szt.

  7.

  Tabletki  dezynfekcyjne do powierzchni zmywalnych MEDICARINE op. 300tabl.

  6op.

  8.

  VELOX SPRAY – do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego op. 1l

  15szt.

  9.

  Środek do dezynfekcji OCTANISEPT op. 500ml

  7szt.

  10.

  Mydło antybakteryjne Vanessa MC 420op 5l

  10szt

   

   

   

   

  Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia:

   

  1) Wszystkie zaoferowane preparaty muszą być oznakowane etykietami w języku polskim.

  2) Zaoferowane preparaty muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

  3) Zaoferowane preparaty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres 12-m-cy od daty podpisania umowy

   

  Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcom:

   

  1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki zaoferowanych preparatów najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia

  3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

  4.Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie    następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

  Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

   

  Warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma

  – tel. 48 32-13-026

   

  Ofertę należy złożyć do dnia 15.01.2021 r. do godziny 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  1. Wzór  umowy

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy pieluchomajtek i wkladek anatomicznych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A.271. 23 .2020                                                                                     Jedlanka dnia     31.12.2020

   

   

                                                   INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: zakup i dostawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu  wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  1. „IDALIA” Ludwikowscy Sp.J., 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 10 – kwota  75.733,31

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

   

  Otrzymują:

  1. IDALIA” Ireneusz Wolak sp.j., 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 10
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2021-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa konserwacji i serwisu trzech kotłowni gazowych w DPS

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

   

  NIP 9482604208                                                                  tel /fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.   .2020                                               Jedlanka, dnia 30.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

   

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: konserwacji i serwisu kotłowni gazowych w obiektach  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w    

     przedmiotu zamówienia: Zapytanie  ofertowe

   

  Dom  Pomocy  Społecznej w Jedlance zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisu kotłowni gazowych. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady jakie firma musi ponieść w związku z realizacją zamówienia (podatek VAT). Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

  Ceny netto są niezmienne w okresie trwania umowy.                                                                             Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  Nie przewiduje się zmiany ceny przez okres trwania  umowy.

  Termin realizacji zamówienia  01.01.2021– 31.12.2021r.

  Ofertę należy złożyć do dnia 11.01.2021 r na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik  tel. 48 32-13-026

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

                                                                 Dyrektor

                                                                                           Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty wykonanie monitoringu w istniejącym budynku głównym i administracyjnym

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                         

  Jedlanka 10                                                                                                                        26-660 Jedlińsk                                                                                                                e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.42.2020                                                    Jedlanka dnia 15.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

               Dotyczy: wykonanie monitoringu w istniejącym  budynku głównym i administracyjnym             w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  1. MEDIA-SYSTEM  Grzegorz Kowalczyk  ul Lipowa 36 A, 26-660 Jedlińsk  

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                 oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

   

  1. MEDIA-SYSTEM  Grzegorz Kowalczyk  ul Lipowa 36 A, 26-660 Jedlińsk  

   

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty remontu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                          Jedlanka 10                                                                                                                        26-660 Jedlińsk                                                                                                                e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.38.2020                                                    Jedlanka dnia 12.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                      Dotyczy: remontu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji  telekomunikacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  1. MEDIA-SYSTEM  Grzegorz Kowalczyk  ul Lipowa 36 A, 26-660 Jedlińsk  

  Przedstawiona cena   14 800 zł / brutto

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                 oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

   

  1. MEDIA-SYSTEM  Grzegorz Kowalczyk  ul Lipowa 36 A, 26-660 Jedlińsk  

   

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty usługa wywozu stałych odpadów komunalnych

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                          Jedlanka 10                                                                                                                        26-660 Jedlińsk                                                                                                                e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.43.2020                                                    Jedlanka dnia 28.12.2020 r.

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                                                          Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

  dotyczy: wywozu stałych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  SUEZ Wschód Sp. z o.o.                                                                                                                                  20-479 Lublin                                                                                                                                        ul. Ciepłownicza 6

  Cena oferty: 116 zł / m3   netto

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

  Otrzymują:

  1. a/a
  2. SUEZ Wschód Sp. z o.o

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawy artykułów papierniczych i biurowych

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

   

  NIP:9482604208                                              tel/fax48 321-30-26

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.49.2020                            Jedlanka, dnia 30.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  Dotyczy: dostawy artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

  1. 1.    Kierujemy zapytanie ofertowe , w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia przedstawionego w formularzu ofertowym. Ilości wskazane stanowią ilości szacunkowe do wyliczenia wartości oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych w ramach asortymentu.
  2. 2.    Warunki stawiane Wykonawcom:

    - Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wskazanych w ofercie.

             - Zamawiający    nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników.

             - Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

       3. Termin realizacji zamówienia:

  Dostawy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r lub do wyczerpania wartości umowy.

         4.  Kryterium wyboru oferty: -          

  najniższa cena

         5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

         6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

         8.Ofertę należy złożyć do dnia 07.01.2021 r na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                     Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026

  9.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

  10. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek                      w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

   

      Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania

  w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

   

  Załączniki:

   

   1. Formularz oferty.

   2.  Wzór umowy.

   

                                                                                            Dyrektor

   

                                                                                            Jacek Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek kserokopiarek

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

   

  NIP:9482604208                                              tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.48.2020                            Jedlanka, dnia 30.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

   

  Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek kserokopiarek wykorzystywanych w  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                                                    Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zwraca się z prośba o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych szczegółowo wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.                                                                 Cena wskazana przez Wykonawcę winna zawierać należny podatek VAT (cena brutto) oraz koszt dostawy materiałów do DPS w Jedlance. Cena będzie niezmienna w czasie trwania umowy.

  Ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi i nie mogą być podstawą , w razie mniejszych lub większych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

  Zastosowanie przez  Zamawiającego zaproponowanych przez Wykonawcę kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty przez Zamawiającego praw z tytułu gwarancji na urządzenie.                                                                                                                                                          Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

  Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Wojciech Wójcik – tel. 48 32-13-026   

  Ofertę  należy złożyć do dnia 07.01.2021 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl , Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych na okres do 31.12.2021 r.                                                                                Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.

  Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

   

   Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania

  w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

   

   1. Formularz oferty.

   2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                            Dyrektor

   

                                                                                            Jacek  Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Umowa projekt
  2. Zapytanie Ofertowe
  3. Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakupu i dostawy farb i materiałów malarskich

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26–660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

   

  NIP:9482604208                            tel/fax 48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.47.2020                                                  Jedlanka, dnia 30.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  realizowane  na  podstawie  art. 4 pkt.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych

   

  Dotyczy: zakupu i dostawy farb i materiałów malarskich wykorzystywanych w Domu Pomocy Społecznej  w  Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                               

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zwraca się z prośba o złożenie oferty cenowej na dostawę    farb i materiałów malarskich szczegółowo wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.                                                                              Cena wskazana przez Wykonawcę winna zawierać należny podatek VAT (cena brutto) oraz koszt dostawy materiałów do DPS w Jedlance. Cena będzie niezmienna w czasie trwania umowy.                 Ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi i nie mogą być podstawą, w razie mniejszych lub większych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.          Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.                                                                                                 Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Wojciech Wójcik – tel. 48 321 30 26

  Ofertę  należy złożyć do dnia 14.01.2021 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl  Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych na okres do 31.12.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz.U. z 2020roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                 

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku                     z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników             VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

   

   Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                     z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                 w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania

  w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki :

   1. Formularz oferty.                                                                                           

   2. Wzór umowy.                                                                                            

   

                                                                                                                                        Dyrektor                                                                                                         

  Jacek  Kowalski

   

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Umowa projekt
  3. Zapytanie Ofertowe
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie 24 miesiące

   

    Jedlanka 30.12.2020r.

   

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie 24 miesiące

  l       ZAMAWIAJĄCY 

  1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego

  Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  W JEDLANCE

  Siedziba:          JEDLANKA 10, 26-660 JEDLIŃSK

  Numer NIP:          9482604208

  Numer Regon:      000294728

         Strona internetowa: www.jedlankadps.pl, www.bip.jedlankadps.pl

  adres e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  tel. +48 48 321 30 26

  1. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance .

  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie 24 miesiące

  1. I.                    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2019, poz. 1843 ze zm.).

  III.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż                               i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E                       w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. O łącznym prognozowanym wolumenie 2 630 980  kWh do 3 punktów odbioru, z tego:

  1)      Dostawy w roku 2021 – 1 315 490 kWh

  2)      Dostawy w roku 2022 – 1 315 490 kWh

  Szczegółowy wykaz punktów odbioru stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

  W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 11,4 dla szacowanej łącznej ilości 2 630 980  m3.

  1. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla Zamawiających (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.
  2. Standardy jakościowe

  Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o określonych, zgodnie                          z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu.

  Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010r.                 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 września 2018r. zmieniające rozporządzenie                    w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz Polskie Normy.

  1. Dostawy gazu ziemnego realizowane będą przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
   1. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

  09123000-7 – gaz ziemny

  65210000-8 – przesył gazu

  65200000-5 – przesył gazu i podobne usługi

  1. Informacja na temat wadium

          Zamawiający  wymaga wniesienia wadium .

  7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawiera SIWZ

  8.Kryteria oceny ofert:                                                                                                                                  Najniższa  cena  wynikająca z poniższego wyliczenia.                                                                  Cena 100%.                                                                                                                                            Cena gazu  + cena dystrybucji -   100 %

  9. Miejsce i termin składania ofert.                                                                                                              Oferty należy złożyć w terminie do dn. 11.01.2021r do godz. 1100 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  10. Miejsce i termin otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w dniu  11.01.2021 r o godz. 1130           w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  11. Termin związania ofertą  -  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej lub zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

  13. Informacje administracyjne Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedlankadps.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w  Jedlance,  26  -  660 JEDLIŃSK,  JEDLANKA 10 i na stronie  www.jedlankadps.pl

  16.  Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2020 r.                                                  Ogłoszenie nr 773854-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.


  Lista załączników
  1. 1 SIWZ
  2. 1 Załącznik
  3. 3 Załącznik
  4. 4 Załącznik
  5. 5 Załącznik
  6. 6 Załącznik
  7. 7 Załącznik
  8. 2 Załącznik
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę środków do dezynfekcji

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                      tel/fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271. 24 .2020                                                                           Jedlanka, dnia 28.12.2020 r.

   

   

                                                                         ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

   

  Nazwa asortymentu

   

  Ilość

   

  1.

  Preparat myjąco antybakteryjny do mycia całego ciała i włosów SPIDADERM op. 5l

  12szt.

  2.

  Chusteczki dezynfekcyjne o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym prądkobójczym ICIDES N (opakowanie uzupełniające  90szt.)

   36 op.

  3. 

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op. 750ml

  6szt.

  4.

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op. 5l

  4szt.

  5.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op. 650ml

  10szt.

  6.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op. 5l

  2szt.

  7.

  Tabletki  dezynfekcyjne do powierzchni zmywalnych MEDICARINE op. 300tabl.

  6op.

  8.

  VELOX SPRAY – do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego op. 1l

  15szt.

  9.

  Środek do dezynfekcji OCTANISEPT op. 500ml

  7szt.

  10.

  Mydło antybakteryjne Vanessa MC 420op 5l

  10szt

   

   

   

   

  Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia:

   

  1) Wszystkie zaoferowane preparaty muszą być oznakowane etykietami w języku polskim.

  2) Zaoferowane preparaty muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

  3) Zaoferowane preparaty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres 12-m-cy od daty podpisania umowy

   

  Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcom:

   

  1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki zaoferowanych preparatów najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia

  3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

  4.Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie    następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

  Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

   

  Warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma

  – tel. 48 32-13-026

   

  Ofertę należy złożyć do dnia 31.12.2020 r. do godziny 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  1. Wzór  umowy

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe pieluchomajtek i wkładek anatomicznych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

                                                        tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.23.2020                                                                             Jedlanka, dnia    28.12.2020 r.

   

                                                                          ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                      o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa pieluchomajtek oraz wkładek anatomicznych urologicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar  M       

           8928
  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar  L

          24000

  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar XL

            4000

  1.  

  Wkładki (URO PROTECT) anatomiczne wkłady urologiczne Plus

            2200

  1.  

  Pieluchomajtki SENI ActiV NORMAL (wkładane) rozmiar L                                                   

            2232

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  -- wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  7.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

  Ofertę należy złożyć do dnia 31.12.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP: 9482604208                REGON:000294728                  tel /fax 48 32-13- 026

  Znak sprawy: DPS.A.217. 24 .2020                                       Jedlanka, dnia 20.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

   

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (kod 18 01 03)  z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:       Zapytanie  ofertowe

   

  Dom  Pomocy  Społecznej w Jedlance zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (kod 18 01 03) z tutejszego Domu. Rocznie wytwarzamy około 353 kg odpadu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

  W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady jakie firma musi ponieść w związku                  z realizacją zamówienia (podatek VAT, koszty transportu i utylizacji,  oraz innych opłat). Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

  Ceny netto są niezmienne w okresie trwania umowy.                                                                             Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  Cena winna być przedstawiona w następujący sposób:

  1. cena – ryczałt do 3 kg                   …………... netto……………VAT………………….brutto.
  2. cena za kilogram ponad ryczałt ……………netto…………….VAT…………………brutto.

  Nie przewiduje się zmiany ceny przez okres trwania  umowy.

  Termin realizacji zamówienia  01.01.2021 – 31.12.2021r.

  Ofertę należy złożyć do dnia 09.01.2021 r na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik  tel. 48 32-13-026

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy                   o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania                       i odrzuceniem jego oferty.

   

                                                                                                Dyrektor

                                                                                           Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Umowa projekt
  3. Zapytanie Ofertowe
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP 9482604208           REGON: 000294728            tel /fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy: DPS.A.217.45.2020                                             Jedlanka, dnia 22.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  dotyczy: zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej złotych kwoty 30 000 euro  

  w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy 

  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Zapraszamy  do  złożenia  oferty  na :               

  świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym , których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w  Jedlance.                                                                               

  Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance.
  2. Sprawienie pogrzebu obejmuje

  - zapewnienie miejsca na grób (wykopanie + pochowanie) ustalenie z zarządcą cmentarza miejsca pochówku wraz z zapewnieniem złożenia trumny z ciałem do grobu na  cmentarzu w Jedlińsku .

  - pochowanie zmarłego w trumnie drewnianej sosnowej lub topolowej

  - zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej,

  - obsługa pogrzebu ( zapewnienie uczestnictwa 4 żałobników)

  - zapewnienie transportu do przewiezienia zwłok ( transport ciała) z miejsca zgonu  lub miejsca przechowywania ciała , a następnie na cmentarz  w Jedlińsku.

  - przechowywanie ciała w chłodni

  - przygotowanie ciała do pochówku , łącznie z ubraniem zwłok

  - zapewnienie kompletnej oraz nowej bielizny, odzieży i obuwia dla zmarłego ( w przypadku braku)

  - rozwieszenie nekrologów ( co najmniej 2 szt.).

  - kwiaty,  wieńce

  - kremacja ( przygotowaniem i transportem zmarłego do kremacji)

  - urna

  Warunki realizacji zamówienia:

  1. Zamawiający zleci realizacje sprawienia pogrzebu  przez cały 2020 rok.
  2.  Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są usługi pogrzebowe , dokładna ilość dokonanych pochówków nie jest znana.
  3. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego, określające miejsce pochówku jak również zakres wykonanych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
  4. Pochówek będzie wykonywany na cmentarzu komunalnym w Jedlińsku.
  5. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.z 2020 roku poz. 1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.
  6. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej wykonanej usłudze.
  7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.
  8.    Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy.
  9. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy zostanie zapłacone w terminie do 14 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury,  z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, jeżeli rachunek ten będzie znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek widniejący w Wykazie podatników. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowego.
  10. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  11.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

  12.  Wykonanie czynności w pełnym zakresie nie będzie miało miejsca we wszystkich przypadkach. Zamawiający dopuszcza możliwość przy realizacji konkretnego pochówku do rezygnacji z niektórych elementów usługi, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów  usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazanej w formularzu ofertowym.

  13.  Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy lub inne podmioty którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia w przypadku niedołożenia przez te podmioty należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

  14.  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno– prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

  Termin realizacji zamówienia:

  Od daty podpisania umowy z wybraną firmą do 31.12.2021r

  Kryterium wyboru oferty.

  Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie .

  Sposób przygotowania i składania oferty.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  2. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem faksu pt. nr 48/321-30-26  lub poczta

  e-mail na adres: kontakt@jedlankadps.pl, lub osobiście na adres Zamawiającego do dnia 31.12.2020r

  1. Kompletna oferta musi zawierać:

  - formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  - stosowne pełnomocnictwa w przypadku , gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.

  - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania             90 w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

         4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:

             - posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli

              przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

             -  posiadania wiedzy i doświadczenia,

             - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

               wykonania zamówienia

            -  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Inne istotne postanowienia:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego uzasadnienia.
  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
  3. Termin związania z ofertą wynosi 15 dni od dnia złożenia oferty.
  4. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.
  5. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do  zapytania ofertowego.
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami : Wojciech Wójcik Tel. 48/321-30-26

  Ochrona Danych Osobowych                                                                                                                                1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                         z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3,              a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                          z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   1. Formularz oferty                                                                                                                                                                 

    2.  Wzór umowy                                                                                                           

                                                                                                                                                                        Dyrektor                                                                                                                      

         Jacek Kowalski                                                                                                                                                                                                                                                                        

   


  Lista załączników
  1. Umowa projekt
  2. Zapytanie Ofertowe
  3. Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe wywozu stałych odpadów komunalnych

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  NIP:9482604208          REGON:000294728       tel /fax 48 32-13-026

  Znak sprawy: DPS.A.217.43.2019                               Jedlanka, dnia 21.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

   

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: wywozu stałych odpadów komunalnych (kod 20 03 01)  z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

  Zapytanie  ofertowe

  Dom  Pomocy  Społecznej w Jedlance  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych ( kod 20 03 01)                z posesji położonej w Jedlance , gm. Jedlińsk będącej w zarządzie DPS . Dom nie posiada własnego pojemnika . Obecnie  korzystamy z pojemnika o pojemności 7,0 m3.  Rocznie  Dom wytwarza około  60 Mg odpadu.

  W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady jakie firma musi ponieść w związku           z realizacją zamówienia (podatek VAT, koszty transportu i utylizacji,  oraz innych opłat). Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo                  z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

  Ceny netto są niezmienne w okresie trwania umowy.                                                                             Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  Nie przewiduje się zmiany ceny przez okres trwania  umowy.                                                      Termin realizacji zamówienia  02.01.2021 – 30.06.2022r.                                                       Ofertę należy złożyć do dnia 24.12.2020 r na adres Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance, Jedlanka 10,  26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl                                                        Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik  tel. 48 32-13-026

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

                                                                                                Dyrektor 

   

                                                                                           Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe jaj

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadp

  tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 22 .2020                                                                                  Jedlanka dnia 21.12.2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy :  dostawa jaj świeżych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Jaja świeże  o wadze ok. 65g

  33000 szt.

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:  Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 29.12.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę  z dniem 1 stycznia 2021 r. zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2
  2. Załacznik nr 1
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze wykonawcy na dostawę ryb

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 21 .2020                                                                                           Jedlanka dnia 21.12.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa  ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

  PPUH „MARK” M i K  Szczęsny Spółka Jawna , 26-634 Gózd, ul. Radomska 43, – wartość oferty brutto 19.378

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. PPUH „MARK” 26-634 Gózd, ul. Radomska 43
  2. PH „MAGAT”, Radom, ul. Łukasika 3

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    informacja o wyborze dostawcy na warzywa o owoce

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                                tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 19 .2020                                                                                     Jedlanka dnia 21.12.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa warzyw i owoców  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 – kwota  brutto  17.130,75

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46
  2. SARMATA , Michał Dębski, 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 25 lok.10

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze wykonawcy na dostawe srodków do utrzymania czystosci

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

   

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

                                                              tel/fax 48 32-13-026

   

   

   

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.18 .2020                                                                        Jedlanka dnia 21.12.2020 r.

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa środków do utrzymania czystości i art. higienicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  PH„ADMOR”, Przedsiębiorstwo Handlowe, 26-600 Radom, ul.  Wierzbicka 58 m 1 – kwota brutto 68.714,24

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

  Otrzymują:

   

  1. „ADMOR” Przedsiębiorstwo Handlowe, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 58 m 1

   

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty aparatu do krioterapii

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                                Jedlanka 10                                                                                                                                                       26–660 Jedlińsk                                                                                                                 www.jedlankadps.pl                                                                                                                                              e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP:9482604208                                                       tel./fax48/3213026

  Znak sprawy:DPS.A.217.41.2020                                          Jedlanka, dnia 15.12.2020r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: Dostaw aparatu do krioterapii zimnym powietrzem dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego p n „ Zakup aparatu do krioterapii dla  DPS w Jedlance ”  w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                         

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  Admed Joanna Kiljanek ul. Osiedlowa 9, 26-600 Radom

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty modernizacja dźwigu

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.39.2020                                                        Jedlanka dnia 16.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

   

                      Dotyczy: Wykonania modernizacji dźwigu osobowego hydraulicznego zamontowanego w budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10,                                    26 – 660  Jedlińsk, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  Zakład Elektromechaniki Dźwigowej  Andrzej Janas  ul. Zbrowskiego 47/1, 26-600 Radom

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.37.2020                                                        Jedlanka dnia 16.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                  Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych    z gazu LPG na gaz ziemny wg podanego zestawienia dla budynków Domu Pomocy Społecznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych z gazu propan-butan na gaz ziemny wg podanego zestawienia wraz z wymianą A S B

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.37.2020                                     Jedlanka, dnia 17.12.2020 r.

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych z gazu propan-butan  na gaz ziemny wg podanego zestawienia wraz z wymianą A S B instalacji gazowej z gazu propan-butan  na A S B instalacji gazowej gazu ziemnego w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660   Jedlińsk, w zadaniu pod nazwą  Wykonanie przyłącza gazowego wraz   z projektem w DPS Jedlanka ”.

   

  Palnik 1

  Kocioł 1

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000261

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                 Palnik 2

                                Kocioł 2

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000263

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                Palnik 3

  Kocioł 3

  Typ

  RG20-F

  Typ

  LOGANO G 215

  Nr fabryczny

  101929

  Nr fabryczny

  2530-109-000075-63038256

  Moc

  48-58 kW

  Moc

  48-58kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

  Palnik 4

  Kocioł 4

  Typ

  HM101

  Typ

  ACV HM 101

  Nr fabryczny

   

  Nr fabryczny

  08/0002279

  Moc

   

  Moc

  25 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

  LPG

   

  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  30 dni od daty podpisania umowy

   

  1. 3.     Okres gwarancji:

  na urządzenia 24 miesięcy od daty odbioru końcowego; na wykonane prace  36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

   

  1. 4.     Warunki płatności:

  Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.

   

  1. 5.     Kryteria wyboru ofert:  

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówień.  Cena określona                                                         w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.                                                                                                                           

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej budynków kotłowni i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dniach 18.12.2020–21.12.2020 roku w godzinach 7:30 - 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

   

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie D P S w Jedlance na adres Dom Pomocy Społecznej                w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 22.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

   

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

   

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Zamawiający  informuje Wykonawcę że do każdej decyzji budowlanej będzie zawarta odrębna umowa, i na każdą wykonaną robotę budowlaną Wykonawca wystawi odrębną fakturę.
  • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy              

  z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który                      

  w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

                                                                                                                                                                      10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”  

   

   Ochrona Danych Osobowych 

   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu: kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

   

  Załączniki:                                                                                                          Dyrektor

   

  1. Formularz ofertowy                                                                                Jacek Kowalski
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Umowa projekt
  2. Zapytanie Ofertowe
  3. Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty zakup traktora wielofunkcyjnego

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.42.2020                                                        Jedlanka dnia 16.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

   

                      Dotyczy: Zadania pn. „ Zakup traktora wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance”, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  P.P.H.U. PAJM Agnieszka Kazimierczak ul. Kierzkowska 2, 26-600 Radom

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty na dostawę kombinezonów

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.33.2020                                                        Jedlanka dnia 24.11.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                  Dotyczy: Dostawa Kombinezonów jednorazowych ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  Admed Joanna Kiljanek ul. Osiedlowa 9, 26-600 Radom

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.35.2020                                                   Jedlanka dnia 02.12.2020 r.

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                      Dotyczy: dostosowania budynku gospodarczego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w szczególności wykonanie Decyzji  KM PSP w Radomiu pismo M.Z.5580.64.7.2019 dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  Z.U.P. „ DOMAX ” Danuta Kosno  Maków Nowy  ul Wrzosowa 6, 26-640 Skaryszew                          

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

  1. Z.U.P. „ DOMAX ” Danuta Kosno  Maków Nowy  ul Wrzosowa 6,                            26-640 Skaryszew
  2. ELEKTROS Usługi  Elektryczne Stanisław Otwiński Jedlanka Nowa 92 A,                 27 – 100 Iłża
  3. FIRE OFF Mateusz Komorzycki  ul. Zagańczyka 2E, 05-230 Kobyłka

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.31.2020                                                        Jedlanka dnia 23.11.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

   

                      Dotyczy: dostawa sprzętu i urządzeń zapobiegających przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Co V-2 na potrzeby dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                                                                                                                        

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:                  

  Admed Joanna Kiljanek ul. Osiedlowa 9, 26-600 Radom

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone            w zapytaniu ofertowym.

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance                                     Jedlanka 10                                                                                       26 – 660 Jedlińsk                                                                              e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.30.2020                                                         Jedlanka, dnia 17.11.2020 r.

   

                 INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Dostawa urządzenia do dezynfekcji powietrza dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu „ Wsparcie dla Mazowsza ” dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Dentech Edward Szczęch i S-ka S. J. z siedzibą 35–111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 36  przedstawiła najkorzystniejszą cenę w wysokości  2 770,00 zł brutto

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                      oferta jest najtańsza , spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

  1. 1.     Dentech Edward Szczęch i S-ka  S. J  35 – 111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 36
  2. 2.     P H U MAJA  II Sp. z o. o. 61 – 774 Poznań  ul. Wielka  11/2                                                                                                                                                                           
  3. 3.     My Morek  Orzeł 04 – 986  Warszawa ul.  Celulozy 107k /28
  4. 4.     Sani sp. z o. o. sp. k65 – 128 Zielona Góra  ul.  Grafitowa  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                          Jedlanka 10                                                                                                                        26-660 Jedlińsk                                                                                                                e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy:DPS.A.271.36.2020                                                    Jedlanka dnia 02.12.2020 r.

   

  INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

                      Dotyczy: remontu oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Z.U.P. „ DOMAX ” Danuta Kosno  Maków Nowy  ul Wrzosowa 6, 26-640 Skaryszew

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                 oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

  1.  Z.U.P. „ DOMAX ” Danuta Kosno  Maków Nowy  ul Wrzosowa 6, 26-640 Skaryszew
  2. ELEKTROS Usługi  Elektryczne Stanisław Otwiński Jedlanka Nowa 92 A,                27 – 100 Iłża

   

   

   

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze oferty
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu w istniejącym budynku głównym i administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.42.2020                                                                Jedlanka, dnia 10.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu w istniejącym  budynku głównym i administracyjnym                                             w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk.

      Szczegółowy zakres prac według wskazań zleceniodawcy podczas wizji lokalnej.

  1. 2.      Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy
  2. 3.      Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane prace. 
  3. 4.      Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.
  4. 5.      Kryteria wyboru ofert:                                                                                                                                

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                                          Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej terenu  budynków i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej –                  na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń, w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wykonawca dostarcza wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie                    o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, poczta tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej    w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 14.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                          

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów                               z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.    Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   
  1. 9.    Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku                         o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz                     o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10 .  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku                       o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy                 z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”                                                                                                                                                                                                                                                                   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem                       o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                                     z zapytaniem ofertowym i jego realizacji .                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.      

  Załączniki:                                                                                                          

  1. Formularz ofertowy                                                                                
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa aparatu do krioterapii zimnym powietrzem dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego p n „ Zakup apara

                 Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail:kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.41.2020                                                   Jedlanka, dnia 11.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro  

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                                                  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                      Tel: 48 321 30 26                                                                                                                                         e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. 1.   Opis przedmiotu zamówienia: 

  Dostawa aparatu do krioterapii zimnym powietrzem dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego p n „ Zakup aparatu do krioterapii dla  DPS w Jedlance”                                                                                                                          

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie aparatu do krioterapii zimnym powietrzem dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia oraz posiadać deklarację zgodności CE.                                                                                                                                                

  3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

  4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                                               

  5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.                                                                                                                                                                   

  6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                             

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 24.12.2020 r.   

  3. Miejsce i termin składania ofert                                                                                                              Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 14.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów                       z Wykonawcami jest: Wojciech Wójcik - tel. 48 321 30 26.                                                                                                               

  4. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                       1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                                2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru                                                                                                               

              C min                                                                                                                                                        C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                             

               C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                           C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    C b – cena badanej oferty.                                                                                                                                 

  3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                       4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                             5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                   6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  5. Opis sposobu przygotowania ofert                                                                                                                    1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                       2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.                                                                                                                                                                                               3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej.                                                           4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy. Jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów, upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                                                                                                        5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.                                                                                                                                                                      6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,                        w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.                                                                           7. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.                                                                          8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                                       9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.                      10 . Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                                                                                                                                                 11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                  12.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                     

  6. Ochrona danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji.             W związku z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli.                                             Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:                                                                                                 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                      z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk.                                                                                                                      2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com                                                                     3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  i jego realizacji.                                                                                                   4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                                                                                      5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną                                                                                                                                      6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania                                                                                               7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. Informacje dodatkowe                                                                                                                                      

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez   podania przyczyny.                                                                                                                                                         

  2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  

   

                                                                         

   Załączniki                                                                                                                                                                 

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                                                                                                                         
  2. Załącznik nr 2 Projekt umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup traktora wielofunkcyjnego dla DPS w Jedlance

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.42.2020                                                                  Jedlanka, dnia 10.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  Dotyczy:  Zadania pn.” Zakupu  traktora wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance”

   

  1. 1.     Opis przedmiotu zamówienia

   

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  i  dostawa  fabrycznie  nowego Traktora wielofunkcyjnego John Deere X146R 92cm 16KM  B & S
  2. Minimalne parametry techniczne oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodne z danymi              i parametrami podanymi przez producenta
  3. Kosz o pojemności 300 l
  4. kartę gwarancyjną - uzupełnioną o przegląd zerowy urządzenia
  5. książkę serwisową wraz z certyfikatami i atestami Kosiarki John Deere  X146R  B & S
  6. instrukcję obsługi w języku Polskim
  7. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, w pełni funkcjonalny oraz kompletny, tj. powinien znajdować się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
  8. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres: DPS Jedlanka

   

  1. 2.     Termin dostawy

   

  Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

   

  1. 3.     Opis kryteriów wyboru oferty

   

  1. Zamawiający dokona oceny i porównania oferty oraz wyboru jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych.
  2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena-waga 100%

   

  1. 4.     Opis sposobu obliczania ceny

   

  1. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączne wynagrodzenie wykonawcy musi być podane w liczbach i słownie.
  2. W ofercie uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem.
  3. Ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
   1. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym: koszty przygotowania oferty, koszty dostawy, montażu, podatki, cła, inne obciążenia publicznoprawne,  i nie może ulec zmianie.
   2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

   

  1. 5.     Termin związania ofertą

   

  Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  1. 6.           Miejsce i termin składania ofert:   

     

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 14.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                              

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów                          z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48/321-30-26 wew. 26

   

  1. 7.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

   

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  a)       wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy Wykonawców,

  b)   Informacja zostanie opublikowana na stronie: www.jedlankadps.pl

  2.  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

  1. Umowa zostanie zawarta w terminie 2 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
   1. Umowa z Wykonawcą oraz protokół odbioru zamówienia będzie sporządzony w formie pisemnej.
   2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
   3. Upublicznienie wyniku postępowania zostanie dokonane na stronie internetowej: www.jedlankadps.pl

   

  8.  Postanowienie końcowe:  

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
  3. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

  9.  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018    roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie            i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  12. Wykonawca musi przedstawić szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do starannego, rzetelnego przygotowania specyfikacji, w szczególności do podania wymaganych danych na temat nazw producentów, modeli urządzeń, numerów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych urządzeń.    

   

   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                  

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.48 3213026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                       

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się            

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                                z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                      

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                         z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

  Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy z Parametrami urządzenia

  Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

   


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa urządzeń medycznych i wyposażenia budynków mieszkalnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

                 Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.40.2020                                                   Jedlanka, dnia 10.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro  

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                                                  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                      Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

  Dostawa urządzeń medycznych i wyposażenia budynków mieszkalnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                                            1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie urządzeń medycznych i wyposażenia budynków mieszkalnych

  L.p

  Przedmiot zamówienia

  Ilość  sztuk

  Cena                   za szt.

  Wartość

  1

  Termometr bezdotykowy

  5

   

   

  2

  Ciśnieniomierz Omron Intelisense

  5

   

   

  3

  Pulsoksymetr

  2

   

   

  4

  Krzesło toaletowe TGR KT 618

  2

   

   

  5

  Defibrylator Meditech 5c

  3

   

   

  6

  Przenośny wieloparametrowy miernik pacjenta-kardiomonitor

  1

   

   

  7

  Materace p/odleżynowe pęcherzykowe Xi

  16

   

   

  8

  Materace p/odleżynowe rurowe

  17

   

   

  9

  Pneumatyczne miski do mycia głowy z prysznicem RF 961

  5

   

   

  10

  Ławka obrotowa na wannę FS 793S

  4

   

   

  11

  Stół rehabilitacyjny z ręczną regulacją wysokości

  1

   

   

  12

  Stojak na kroplówki 4 zawieszki Corrado

  5

   

   

  13

  Rowerek rehabilitacyjny elektryczno magnetyczny poziomy Zipro Glow  max waga użytkownika 150kg, wzrost 160-190cm

  1

   

   

  14

  Balkonik rehabilitacyjny czterokołowy z siedziskiem i hamulcami

  1

   

   

  15

  Łóżka rehabilitacyjne

  10

   

   

  16

  Koncentrator tlenu

  1

   

   

  17

  Nebulizator Innospire Elegance Philips

  1

   

   

   

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia oraz posiadać deklarację zgodności CE.                                                                                                                                                 3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                                                5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.                                                                                                                                                                   6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                             

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 24.12.2020 r.   

  3. Miejsce i termin składania ofert Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 14.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech Wójcik - tel. 48 321 30 26.                                                                                                               

  4. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                       1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                                2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru                                                                                                               

              C min                                                                                                                                                        C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                             

               C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                           Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    Cb – cena badanej oferty.                                                                                                                                 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                       4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                             5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                   6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  5. Opis sposobu przygotowania ofert                                                                                                                    1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                       2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.                                                                                                                                                                                               3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej.                                                           4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy. Jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów, upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                                                                                                        5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.                                                                                                                                                                      6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,                        w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.                                                                           7. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.                                                                          8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                                       9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.                      10 . Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                                                                                                                                                 11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                  12.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                    

  6. Ochrona danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji.             W związku z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli.                                             Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:                                                                                                 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                      z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk.                                                                                                                      2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com                                                                     3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  i jego realizacji.                                                                                                   4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                                                                                      5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną                                                                                                                                      6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania                                                                                               7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. Informacje dodatkowe                                                                                                                                       

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez   podania przyczyny.                                                                                                                                                          

  2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  

   

                                                                         

   Załączniki                                                                                                                                                                 

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                                                                                                                          
  2. Załącznik nr 2 Projekt umowy

   

   

   


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie modernizacji dźwigu osobowego hydraulicznego zamontowanego w budynku nr 1

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl 

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.39.2020                                                                        Jedlanka, dnia 10.12.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

   

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dźwigu osobowego hydraulicznego zamontowanego w budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10,                                    26 – 660  Jedlińsk,

      Szczegółowy zakres robót modernizacyjnych:

   

  •        Wymiana tablicy sterowej mikroprocesorowej

  •        Wymiana instalacji elektryczne w szybie i maszynowni,

  •        Wymiana kaset dyspozycji,

  •        Wymiana kaset wezwań

  •        Wymiana zespołu napędowego

  •        Wymiana silnika wraz z pompą hydrauliczną

  •        Wymiana bloku zaworowego,

  •        Wymiana oleju hydraulicznego

  •        Wykonanie zjazdu awaryjnego po zaniku napięcia z otwarciem drzwi na parterze.

  •        Wykonanie zjazdu pożarowego,

  •        Wykonanie łączności ze służbami ratowniczymi,

  •        Wykonanie informacji głosowej w kabinie,

  •        Wykonanie pomiarów elektrycznych na dźwigu po wykonaniu modernizacji,

  •        Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w trakcie robót,

  •        Wykonanie dokumentacji technicznej do Urzędu Dozoru Technicznego,

  •        Wykonanie robót rozruchowych po wykonaniu modernizacji,

  •        Odbiór dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego

   

  Zastosowane materiały do wykonania modernizacji dzwigu:

  • Wykonawca musi przedstawić szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia ustalonego z zamawiającym.
  • Wykonawcy zobowiązani są do podania wymaganych danych na temat nazw producentów, nazwy materiałów i ich  parametrów 
  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  10 dni od daty podpisania umowy

  1. 3.     Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane prace. 
  2. 4.     Warunki płatności:                                                                                                                     Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.
  3. 5.     Kryteria wyboru ofert:                                                                                                                                

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                                          Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej w budynków gdzie znajduje się dźwig osobowy hydrauliczny i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
   • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
    w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
   • Wykonawca dostarcza wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, poczta tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 15.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                          

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy                             z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   
  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  10.  Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”      

                                                                                                                                                                                                                                                                Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym i jego realizacji .                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych            w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

  Załączniki:                                                                                                          

  1. Formularz ofertowy                                                                                
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa projekt
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę środków do utrzymania czystości i artykułow higienicznych

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

                                                        tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.18 .2020                                                          Jedlanka dnia  10.12.2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa środków do utrzymania czystości i artykułów higienicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa Artykułu

  Ilość

  szt.

  1.

  Zmywak kuchenny (gąbka duża)

  100 szt

  2.

  Druciak metalowy

  50 szt

  3.

  Końcówka mop – sznurek

  8 szt

  4.

  Kij do mopa drewniany z gwintem

  5szt

  5.

  Wiadro+ mop + wyciskacz plastikowy o poj. 10l

  11szt

  6.

  Żel do wc „Palemka” poj. 1l

  380szt

  7.

  Odświeżacz powietrza

  300ml (zapach: kwiatowy, morski, leśny)

  800 szt

  8.

  Papier toaletowy biały delikatny trzywarstwowy ok 230 listków

  10000 szt

  9.

  Pasta sama poj. 250g

  35 szt

  10.

  Domestos płyn do dezynfekcji WC, zagęszczony, czyszcząco- dezynfekujący i wybielający, zabijający bakterie, wirusy i grzyby poj. 1250 ml

  900 szt

  11.

  Mleczko do czyszczenia „CIF”op.750ml

  80szt

  12.

  Płyn do kąpieli 5l „Biały jeleń”

  70szt

  13.

  Płyn do mycia naczyń Ludwik op. 5l

  45 szt

  14.

  Płyn do mycia i pielęgnacji podłóg laminowanych „Ajax”poj. 5ll

  220szt

  15.

  Płyn do szyb Window Plus 5l

  12szt

  16.

  Płyn do mycia szyb  Window Plus 0,75 l

  25 szt.

  17.

  Płyn do dezynfekcji i wybielania tkanin „ACE” poj. 1l

  100 szt.

  18.

  Proszek do czyszczenia powierzchni „ Ajax” poj. 1kg

          24szt.

  19.

  Ścierki domowe (pakowane po 3 szt)

  780szt

  20.

  Trutka na gryzonie  op. 250g granulat

  15 szt

  21.

  Środek owadobójczy na muchy i komary w aerozolu 300ml

  15 szt

  22.

  Ręcznik papierowy dwuwarstwowy szer. 22cm ok. 500 listków mocny

  970 szt

  23.

  Ręczniki papierowe składanka op. 200 listków

  250 szt

  24.

  Środek do czyszczenia rur „Kret” 800g

  20 szt

  25.

  Szampon uniwersalny do mycia głowy  1l

  300 szt

  26.

  Mydło w płynie o właściwościach czyszczących o naturalnym pH dla skóry o łagodnym zapachu poj. 5l

  100szt

  27.

  Jednorazowy nabój z mydłem w płynie o masie netto 700g pasujący do dozownika mydła w pianie MERIDA TOP z tworzywa ABS okienko niebieskie

  5 szt

  28.

  Proszek do prania Vizir (do białego)

  Op. ok.10kg

  250 kg

  29.

  Proszek do prania „Bryza” (kolor) op. ok.10kg

  380 kg

  30.

  Proszek piorąco- dezynfekujący „Eltra”do prania ogólnego

  160 kg

  31.

  Płyn do prania delikatnych tkanin op. 4l

  52szt

  32.

  Płyn do płukania(koncentrat) op. 1l

  108 szt

  33.

  Pasta do prania „Komfort” op. 500g

  240 szt

  34.

  Mydło do prania „Biały Jeleń  w kostce 150g

  325 szt

  35.

  Odplamiacz „Vanish” do koloru poj. 1l

  84 szt

  36.

  Kostka do WC z zawieszką

  60 szt

  37.

  Proszek na mrówki „Bros” 200g

  10 szt

  38.

  Worki na śmieci mocne 35l

  2000szt

  39.

  Worki na śmieci 60l

  12000szt.

  40.

  Worki na śmieci 60l czerwone mocne

  800szt

  41.

  Worki na śmieci 120l

  320szt

  42.

  Worki na śmieci 160l

  6000 szt

  43.

  Ścierki do podłogi wym. 65x45

  80 szt

  44.

  Miotła sorgo

  4 szt

  45.

  Szczoteczka do rąk wym. 10cm

  10 szt

  46.

  Szczotka+ szufelka

  20 szt

  47.

  Szczotka do zamiatania na kiju 35 cm

  20 szt

  48.

  Szczotka do WC stojąca metalowa+ zapas

  100szt

  49.

  Płyn do mycia w zmywarkach gastronomicznych:  Alka op 25kg Neodisher

  8szt

  50.

  Nabłyszczasz do zmywarki : Barlon  op. 5l

  8szt

  51.

  Odkamieniacz   do zmywarki Barlon  op 5l 

  4szt

  52.

  Płyn do stali nierdzewnej Neoblank op. 750ml

  6 szt

  53.

  Płyn do przypalonych powierzchni Neogrill 750ml

  6 szt

  54.

  Maszynka do golenia jednorazowa

  120szt

  55.

  Pianka myjąco-pielęgnujaca SENI 500ml

  100szt

  56.

  Szczotka ryżowa z kijem do szorowania powierzchni drewnianej w oprawie dł. 190 mm, szer. 62 mm

  5 szt

  57.

  Szczoteczka do zębów

  20szt

  58.

  Grzebień zwykły

  10szt

  59.

  Chusteczki higieniczne

  10op

  60.

  Krem nivea

  10szt

  61.

  Pumeks

  10szt

  62.

  Pianka do golenia

  10szt

  63.

  Pasta do zębów

  10szt

  64.

  Chusteczki nawilżane

  10op

    65.

  Antyperspirant damski

  10szt

    66.

  Antyperspirant meski

  10szt

    67.

  Woda po goleniu

  10szt

   68.

  Gąbka do mycia ciała

  10szt.

    69.

  Rękawice gumowe

  150par

   

  Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana  umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 ,e-mail:kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze wykonawcy na dostawe pieczywa

   

   

                                                            Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                         Jedlanka 10

                                                                    26-660 Jedlińsk

                                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                              tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.15.2020                               Jedlanka dnia 10.12.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa pieczywa dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w piekarnię:

  Piekarnia „EXPUCH” Marek Jaworski, ul. Konopnickiej 23, 26-660 Jedlińsk – cena oferty 47.982,11

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. Piekarnia „EXPUCH” Marek Jaworski, ul. Konopnickiej 23, 26-660 Jedlińsk

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców

   

   

                                                              Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                            Jedlanka 10

                                                                          26-660 Jedlińsk

                                                                  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


  NIP 796-11-27-685                                              tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.19.2020                                                                              Jedlanka dnia  9.12.2020 r.

                                                                       ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                           o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  60kg

  6.

  Cebula

  300kg

  7.

  Kapusta biała

  200kg

  8.

  Kapusta pekińska

  160szt

  9.

  Czosnek

  5kg

  10.

  Buraki czerwone

  600kg

  11.

  Jabłka mekintosz

  2000kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  800kg

  15.

  Ogórek kiszony

  350kg

  16.

  Pieczarki

  80kg

  17.

  Kapusta czerwona

  100kg

  18.

  Cytryny

  50kg

  19.

  Groch żółty

  30kg

  20.

  Fasola Jaś

  50kg

  21.

  Banany

  60kg

  22.

  Mandarynki

  45kg

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 30.03.2021 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1.01.2021 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail :kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę ryb oraz ich przetworów

   

   

                                                         Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                      Jedlanka 10

                                                                    26-660 Jedlińsk

                                                       e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                                   tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 21 .2020                             Jedlanka dnia 10.12.2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Śledź w oleju puszka -  170g

  500szt

  1.  

  Śledź w pomidorach puszka – 170g

  800szt

  1.  

  Paprykarz szczeciński – puszka 300g

  100szt

  1.  

  Śledzie płaty – wiaderko 4kg

  168kg

  1.  

  Makrela wędzona

  170kg

  1.  

  Ryba filet- Miruna

  500kg

   

   

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  -- wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę  z dniem 1 stycznia 2021 r zostanie  podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw mrozonych

   

   

   

                                                     Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                       Jedlanka 10

                                                                     26-660 Jedlińsk

                                                         e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                   tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.20.2020                                                                                         Jedlanka dnia  10.12.2020 r.

   

                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                              o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa warzyw mrożonych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Kalafior mrożony 450g

  130kg

  1.  

  Brokuł mrożony 450g

  130kg

  1.  

  Mieszanka warzywna mrożona (marchew, fasola szparagowa, por, brukselka, pietruszka, seler, kalarepa) 450g

  130kg

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  - wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

  7.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

  Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę z dniem 1 stycznia 2021 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

   

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załacznik nr 2
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze wykonawcy na dostawę mleka i jego przetworów

   

   

                                                       Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                      Jedlanka 10

                                                      26-660 Jedlińsk

                                                      e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                            

    tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.17.2020                                                                                         Jedlanka dnia 8.12.2020 r.

   

   

                                               INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa mleka i jego przetworów oraz drobiu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

                Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Firma Handlowa ”STARMLECZ”, Starachowice , ul. Zgodna 4b -  cena  oferty  brutto 66.661,88

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza , spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

  Otrzymują:

  1. Firma Handlowa” STARMLECZ”, 27-200 Starachowice , ul. Zgodna 4b
  2. „ALMAX – Dystrybucja Sp. z o.o. , Panieńszczyzna , 21-002 Jastków

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych z gazu LPG na gaz ziemny wg podanego zestawienia dla budynków

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.37.2020                                    Jedlanka, dnia 08.12.2020 r.

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych z gazu LPG na gaz ziemny wg podanego zestawienia dla budynków Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk, w zadaniu pod nazwą  Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka ”.

   

  Palnik 1

  Kocioł 1

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000261

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                 Palnik 2

                                Kocioł 2

  Typ

  RS28

  Typ

  VITOPLEX 100

  Nr fabryczny

  02421000263

  Nr fabryczny

  7324732100214 105

  Moc

  81-325 kW

  Moc

  285 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

                                Palnik 3

  Kocioł 3

  Typ

  RG20-F

  Typ

  LOGANO G 215

  Nr fabryczny

  101929

  Nr fabryczny

  2530-109-000075-63038256

  Moc

  48-58 kW

  Moc

  48-58kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

   

  Palnik 4

  Kocioł 4

  Typ

  HM101

  Typ

  ACV HM 101

  Nr fabryczny

   

  Nr fabryczny

  08/0002279

  Moc

   

  Moc

  25 kW

  Paliwo

  LPG

  Paliwo

  LPG

   

  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  30 dni od daty podpisania umowy

   

  1. 3.     Okres gwarancji:

  na urządzenia 24 miesięcy od daty odbioru końcowego; na wykonane prace  36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

   

  1. 4.     Warunki płatności:

  Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.

   

  1. 5.     Kryteria wyboru ofert:  

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówień.  Cena określona                                                         w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.                                                                                                                           

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej budynków kotłowni i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dniach 10.12.2020 – 12.12.2020 roku w godzinach 7:30 - 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

   

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie D P S w Jedlance na adres Dom Pomocy Społecznej                w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 12.12.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

   

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

   

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Zamawiający  informuje Wykonawcę że do każdej decyzji budowlanej będzie zawarta odrębna umowa, i na każdą wykonaną robotę budowlaną Wykonawca wystawi odrębną fakturę.
  • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy               

  z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który                      

  w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

                                                                                                                                                                      10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”  

   

   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować si             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                              &