Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia publiczne
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  GOSPODARKA FINANSOWA   \  ZAMóWIENIA PUBLICZNE

    Wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl 

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.35.2020                                                                    Jedlanka, dnia 23.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego w istniejącym  budynku gospodarczym dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,               w szczególności wykonanie decyzji KM PSP w Radomiu pismo M.Z.5580.64.7.2019                            w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk,

      Szczegółowy zakres prac zgodnie decyzji KM PSP w Radomiu pismo M.Z.5580.64.7.2019.

  1. 2.     Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy
  2. 3.     Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane prace. 
  3. 4.     Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.
  4. 5.     Kryteria wyboru ofert:                                                                                                                                

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                                          Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej terenu  budynku gospodarczego i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń, w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wykonawca dostarcza wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie               o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, poczta tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 30.11.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                          

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów             z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   
  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10 .  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”       

                                                                                                                                                                                                                                                                  Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym i jego realizacji .                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                          w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

  Załączniki:                                                                                                          

  1. Formularz ofertowy                                                                                
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. 1.Formularz ofertowy
  3. 2.Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Remont oświetlenia zewnętrznego

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.36.2020                                                                        Jedlanka, dnia 23.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach           w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk,

      Szczegółowy zakres prac remontowych:

  Prace remontowe :

  • Wykonanie pomiarów elektrycznych
  • Demontaż starych lamp 
  • Sprawdzenie stanu kabli zasilających w słupach i miedzy słupami
  • Demontaż starych wysięgników   
  • Montaż nowych lamp wraz z żarówkami ledowymi

  Zastosowane materiały do wykonania remontu:

  • Wykonawca musi przedstawić szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia ustalonego z zamawiającym.
  • Wykonawcy zobowiązani są do podania wymaganych danych na temat nazw producentów, nazwy materiałów i ich  parametrów   
  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  30 dni od daty podpisania umowy

  1. 3.     Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane prace. 
  2. 4.     Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.
  3. 5.     Kryteria wyboru ofert:                                                                                                                                

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                                          Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej terenu przed wejściem do budynków gdzie będzie remont i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty remontowe, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wykonawca dostarcza wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, poczta tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 30.11.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                           

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy                             z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   
  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                                    
  2. 10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  10.  Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”  

                                                                                                                                                                                                                                                                          Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym i jego realizacji .                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

  Załączniki:                                                                                                          

  1. Formularz ofertowy                                                                                
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. 1.Formularz ofertowy
  3. 2.Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa kombinezonów jednorazowych ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu

      Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.33.2020                                                   Jedlanka, dnia 23.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                                                  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                      Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843                 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

    Dostawa Kombinezonów jednorazowych ochronnych i maseczek ochronny dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19 ”

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie                                                        kombinezonów jednorazowych ochronnych 132szt. (słownie: sto trzydzieści dwie sztuki)                                                                   i maseczek ochronny w ilości 43 op. (słownie: czterdzieści trzy 43 op. po 50 sztuk)

  Przedmiot zamówienia

   Minimalne parametry i standardy bezpieczeństwa

  Kombinezony  jednorazowe ochronne

   

  Maseczki ochronne

  kombinezony jednorazowe ochronne  w ilości Rozmiary:             L – 66 szt.   XL – 66 szt.,                                                                                                            Zgodność z normami: C E

  maseczki jednorazowe ochronne w ilości  43 op. po 50szt. Zgodność z normami: C E

  Maseczki medyczne 3-warstwowe z gumką. Kombinezony                   i maski muszą być wysokiej jakości z włókniny filtrującej o zwiększonej grubości, odporne na przesiąkanie płynów, chroniące przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. 

   

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczące-produktów-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19  oraz posiadać deklarację zgodności CE.

  3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

  4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk

  5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.

  6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   

  Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 30.11.2020 r.

  3. Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres                 Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 24.11.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS     w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech Wójcik - tel. 48 321 30 26.                                                                                                            

  4. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                      

  1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                               

  2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

              C min                                                                                                                                                        C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                  

              C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                           Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    Cb – cena badanej oferty.

  3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                       

  4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                             

  5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                

  6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

  5. Opis sposobu przygotowania ofert                                                                                                                   

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                       

  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.                                                                                                                                                                                               

  3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej.                                                          

  4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy. Jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów, upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                                                                   

  5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.                                                                                                                                                                     

  6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,                        w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.                                                                          

  7. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

  8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                                      

  9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  10 . Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                                                               

  11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     

   

  12.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.                z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.  

   

  6. Ochrona danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji. W związku z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:                                                                                                 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                      z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk.                                                                                                                      2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com                                                                     3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania                   o udzielenie zamówienia publicznego i jego realizacji.                                                                                             4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                                                                                      5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną                                                                                                                                      6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania                                                                                               7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. Informacje dodatkowe                                                                                                                                      

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez   podania przyczyny.                                                                                                                                                         

  2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.                                                     

   

                                              

   Załączniki                                                                                                                                                                  

  1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy                                                                                                                          
  2. Załącznik nr 2 projekt umowy
  3. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie   

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Z 1
  3. Z 2
  4. Z 3
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę mleka i jego przetworów

  Zapytanie ofertowe w formie załącznika nr 1


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2 formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 3 - wzór umowy
  3. Załącznik nr 1- zapytanie ofertowe
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę mięsa i jego przetworów

  Zapytanie ofertowe w formie załacznika nr1


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2 formularz ofertowy
  3. Załacznik nr 3- projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu i urządzenia dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

                 Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.31.2020                                                   Jedlanka, dnia 18.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                 

  Jedlanka 10                                                                                                                                                  

  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                     

  Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

  Dostawa sprzętu i urządzeń zapobiegających przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem  SARS-CoV-2 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

   

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie sprzętu i urządzeń zapobiegających  przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

   

  L.p.

  Przedmiot zamówienia

  Ilość  sztuk

  1

  Maty dezynfekcyjne  90cm x115cm

  8

  2

  Lampa bakteriobójcza

  2

  3

  Generator ozonu

  1

  4

  Ozonator

  1

   

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczące-produktów-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19  oraz posiadać deklarację zgodności CE.

  3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

  4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk

  5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.

  6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   

  Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 30.11.2020 r.

  3. Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres                 Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 21.11.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech Wójcik - tel. 48 321 30 26.                                                                                                               

  4. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                       

  1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                                

  2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

              C min                                                                                                                                                       

   C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                  

              C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                            

  Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                   

   Cb – cena badanej oferty.

  3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                      

  4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                            

  5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                  

  6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

   

  5. Opis sposobu przygotowania ofert                                                                                                                    

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                       

  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.                                                                                                                                                                                               

  3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej.                                                           

  4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy. Jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów, upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                                                                    

  5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność                     z oryginałem przez te osoby.                                                                                                                                                                     

  6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.                                                                          

  7. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

  8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                                      

  9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  10 . Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                                                               

  11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

   

  12.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.

   

  6. Ochrona danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji.             W związku z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:                                                                                                 

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk.                                                                                                                      

  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com                                                                                              3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  i jego realizacji.                                                                                                   

  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                                                                                     

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną                                                                                                                                     

  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania                                                                                              

  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. Informacje dodatkowe                                                                                                                                       

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez   podania przyczyny.                                                                                                                                                          

  2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  

   

                                                                         

   Załączniki                                                                                                                                                                 

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                                                                                                                         
  2. Załącznik nr 2 Projekt umowy

  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. 1.Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na pieczywo

  Zapytanie ofertowe w załączniku


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

  Zapytanie ofertowe w załącznikach


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance                                     Jedlanka 10                                                                                       26 – 660 Jedlińsk                                                                              e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.30.2020                                                             Jedlanka, dnia 17.11.2020 r.

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY     

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa urządzenia do dezynfekcji powietrza dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu „ Wsparcie dla Mazowsza ” dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,

  w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej  w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano  ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Dentech Edward Szczęch i S-ka S. J. z siedzibą 35–111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 36  przedstawiła najkorzystniejszą cenę           w wysokości  2 770,00 zł brutto                                                               

   Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                            

  Oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowy

  1.   Dentech Edward Szczęch i S-ka  S. J

  35 – 111 Rzeszów

  ul. Wyspiańskiego 36

   

  1.  P H U MAJA  II Sp. z o. o.

  61 – 774  Poznań                                                                                                                               

  ul. Wielka  11/2                                                 

   

  1.  My Morek  Orzeł                                                                                                                           
  2.  04 – 986  Warszawa                                                                                                                          
  3. ul.  Celulozy 107k /28                                               

   

  1.  Sani sp. z o. o. sp. k.                                                                                                                                                             65 – 128 Zielona Góra 

  ul.  Grafitowa  2

   

   


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance                                    

   Jedlanka 10                                                                                       

  26 – 660 Jedlińsk                                                                              

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.30.2020                                                       Jedlanka, dnia 13.11.2020 r.

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY     

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa rękawic jednorazowych ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu                       „Wsparcie dla Mazowsza” dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje,                 że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Admed Joanna Kiljanek   ul. Osiedlowa 9, 26 – 600  Radom przedstawiona cena                                                                                                                           109 924,20 zł brutto

  Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                            Oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  Otrzymują:

  1. 1.     Medica  Mask  Beata Piotrowska                                                                                                       73 – 121  Marianowo                                                                                                                    ul. Stargardzka 7                                                 
  2. 2.     MODERN  EVENTS Magdalena Gęca                                                                                               00 – 373  Warszawa                                                                                                                           ul.  Nowy Świat 26, lok.8                                               
  3. 3.     P.W. „ MAT” Marzena Tkaczuk                                                                                               ul. Zgodna 4 b                                                                                                                                 27 – 200 Starachowice
  4. 4.     Foxmedical Sp. z o. o.                                                                                                                  ul. Szkolna 1/215 

  61 – 835 Poznań

  1. 5.     Zarys International Grup sp. z o. o. sp. k.

  ul. Pod Borem 18

  41 – 808  Zabrze                                                                                                                

  1. 6.     Dentech Edward Szczęch i S-ka  S. J

  ul. Wyspiańskiego 36

  35 – 111 Rzeszów

  Przedstawiona oferta została wycofana.


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Dostawa urządzenia do dezynfekcji powietrza dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu

                 Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.30.2020                                                   Jedlanka, dnia 12.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                                                  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                      Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. 1.   Opis przedmiotu zamówienia: 

  Dostawa urządzenia do dezynfekcji powietrza (fumigator urządzenie do tworzenia mgły dezynfekującej)  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu „ Wsparcie dla Mazowsza”                                                                                                                

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i transport urządzenia do dezynfekcji powietrza (fumigator urządzenie do tworzenia mgły dezynfekującej )

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczące-produktów-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19  oraz posiadać deklarację zgodności CE.

  3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

  4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk

  5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.

  6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   

  Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 23.11.2020 r.

  3. Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres                 Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 16.11.2020 r. do godziny 10.00 Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech Wójcik - tel. 48 321 30 26.                                                                                                               

  4. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                      

  1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                                

  2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

              C min                                                                                                                                                        C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                  

              C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                           C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    C b – cena badanej oferty.

  3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                      

  4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                            

  5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                  

  6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

   

  5. Opis sposobu przygotowania ofert                                                                                                                   

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                                                                                                       

  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF podpisany (w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną). Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.                                                                                                                                                                                               

  3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej.                                                          

  4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy. Jeśli upoważnienie do składania oświadczeń woli nie wynika z innych dokumentów, upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                                                                   

  5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.                                                                                                                                                                     

  6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,                        w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.                                                                          

  7. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

  8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                                      

  9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  10 . Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                                                               

  11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.    

   

  12.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.                z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.     

   

  6. Ochrona danych osobowych


  Lista załączników
  1. 3.Oświadczenie
  2. Zapytanie Ofertowe
  3. 1.Formularz ofertowy
  4. 2.Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.27.2020                                                                 Jedlanka, dnia 06.11.2020 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY     

                                                  

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem  zamówienia  jest  remont posadzki  ceramicznej  przed  wejściem  głównym  i  bocznym  do  budynku  głównego  (schodów                     i  tarasu)  oraz  do  kuchni  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym          bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych                    (Dz.U.z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1. 1.     Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą,              w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę:  

   R M G  Patryk Kamiński, ul. Słowackiego 35, 26 – 600 Radom         29 200,00 zł / brutto

  1. 2.     Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone  w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena ( 100 % )                                                                                              
  2. 3.     Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena (100 %)

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           W   ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW   W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

        1

  R M G  Patryk Kamiński, ul. Słowackiego 35,                               26 – 600 Radom        

  29 200,00 zł

   

  100,00 pkt.

        2

  PRAS - POL  Prażmowski Andrzej                   ul. Jastrzębia 26 B, 26 – 631 Jastrzębia       

  34 440,00 zł

   

  85,00 pkt

       3

  W S M  SERWIS Michał Marszałek                       ul. Kujawska 16/28 , 26 – 600 Radom       

  36 500,00 zł

   

  80,00pkt

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance 

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.28.2020                                                                 Jedlanka, dnia 06.11.2020 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY     

                                                  

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego,  akcesoriów komputerowych, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla Domu  Pomocy  Społecznej  w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy      z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.) zgodnie  z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1. 1.     Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą,              w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę:  

  SYRIANA   Joanna  Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80 – 180 GDAŃSK 31 770,90 zł /brutto

  1. 2.     Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone  w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena ( 100 % )   

   

  1. 3.     Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena (100 %) 

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           W   ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW   W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

        1

  SYRIANA   Joanna  Fischer,                              ul. Porębskiego 28/17, 80 – 180 GDAŃS   K

      31 770,90 zł

  100,00 pkt.

        2

  SOFTRIX  Grzegorz Laskowski                    ul. Traugutta 61,  26 – 600 Radom

  34 775,00 zł

   

  91,00 pkt

   

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.28.2020                                                            Jedlanka, dnia 05.11.2020 r.

   

   

  INFORMACJA   Z   OTWARCIA   OFERT

   

  1. 1.     Przedmiot zamówienia:   

  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego,  akcesoriów komputerowych, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1. 2.     Miejsce i termin otwarcia ofert:                                                                                                                                                                                                                                              

  Otwarcie ofert odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10,                                26 – 660 Jedlińsk w dniu 30.10.2020 rok

  1. 3.     Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           W   ZŁOTYCH

  1

  SYRIANA   Joanna  Fischer, ul. Porębskiego 28/17,  80 – 180 GDAŃSK

  31 770,90 zł

   2

  SOFTRIX Grzegorz Laskowski ul. Traugutta 61 ,     26 – 600 Radom

  34 775,00 zł

   

   

   

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.27.2020                                                            Jedlanka, dnia 05.11.2020 r.

   

   

  INFORMACJA   Z   OTWARCIA   OFERT

   

  1. 1.     Przedmiot zamówienia:   

  Przedmiotem zamówienia jest remont posadzki ceramicznej przed wejściem głównym                   i bocznym do budynku głównego (schodów i tarasu) oraz do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1. 2.     Miejsce i termin otwarcia ofert:                                                                                                                                                                                                                                              

  Otwarcie ofert odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10,                                26 – 660 Jedlińsk w dniu 03.11.2020rok

  1. 3.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

  Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć               na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 30 000,00 zł brutto

  1. 4.     Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           W   ZŁOTYCH

  1

  R M G  Patryk Kamiński, ul. Słowackiego 35,   26 – 600 Radom

  29 200,00 zł

  2

  PRAS - POL  Prażmowski Andrzej  ul. Jastrzębia 26 B,              26 – 631  Jastrzębia

  34 440,00 zł

   

  3

  W S M  SERWIS Michał Marszałek  ul. Kujawska 16/28 ,    26 – 600 Radom

         36 500,00 zł

   

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa rękawic jednorazowych ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu

  data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAkQAAABOCAYAAADB5AkVAAAgAElEQVR4Ae2dB2AWRRbHQxXP3htgB9IDAUEBEQuKBRU9u4LlbOed3bNQ7IpKr4KI4tlPT7FjwYqnICqeFSVgw84pdoF37zf7vWSybJLvgyRAMgOb3Z2dnZl9Ozvzn/97b74sCSFIIEggSCBIIEggSCBIoJ5LIKueP394/CCBIIEggSCBIIEggSABCYAoNIIggSCBIIEggSCBIIF6L4EAiOp9EwgCCBIIEggSCBIIEggSCIAotIEggSCBIIEggSCBIIF6L4EAiOp9EwgCCBIIEggSCBIIEggSCIAotIEggSCBIIEggSCBIIF6L4EAiOp9EwgCCBIIEggSCBIIEggSWIUA0VJ9G/4WXk6QQJBAkECQQJBAkECQQO1IYBUCRLXzwKGUIIEggSCBIIEggSCBIIG4BFZxQARjFEKQQJBAkECQQJBAkECQQM1KYBUCRL66bKksXbpEn3yxbgEU1WwTCLkHCQQJBAkECQQJBAmsQoAIAJTalkbgSGGR+xdeU5BAkECQQJBAkECQQJBATUpgFQJEyz4msAiIFEKQQJBAkECQQJBAkECQQE1KYIUAkSm5XAWX0Wx5EaWHqTtSuyRt2K+a2X/nLZKb7ntTnnhxTlKSmpRHyDtIIEggSCBIIEggSKAeSqAaAREox+x+ljhVF2covdQgKGUKZEiovKR/+GWxvPLO1zL8jtnS+6xHpGWPmyQr/3q5aNT08gnDWZBAkECQQJBAkECQQJBADUhghQBRefoG0KMQaKkaQqcAUAR/+BtBI7/+3/24WKa9sUAunzhD9jntAdl89/GSlTdUsloPl6zc0ZJVMFwGjHvFvyUcBwkECQQJBAkECQQJBAnUiASqCRCVMT+RPbSBoPJ1/uSbn+Xhl+bJBcOel1363CPr7jJOQZACoOwRCoL0uO2NktV+rGS10+OCsXLp2FnlMwhnQQJBAkECQQJBAkECQQI1IIEVAkS4xjs/MMU/DgjFKojTfMkXP8vdU0vkjGunSfHh/5R1Oo2SrDZDdFMWKF9ZoXa6FSsAKlYw1E63YuIUFBWOlP43zozlGE6DBIIEggSCBIIEggSCBKpfAisGiJzODDaoLPzyh8hbHy6UiQ+8K8dc/Li0OuBWadxOQVC2MkE5ulfmJ6vtBGnY9iZpoACoIWyQAiKOs9pNcFvDtjBEI1RlNqMs43AUJBAkECQQJBAkECQQJFBDEsgAEJWpxZQPKledn35bIjPf/1qG3fmm9D73Edm250RpWDRMWSDdsAcqUoBj7I8yQA3Y9DzaOJ7gHY9XsKTpi0YoQ/RquXLCSZBAkECQQJBAkECQwPJJIBq5y4/fy5fTqn/X8jxleoBIc16S+hepxpbIol9/l2dnLZCrxr8sPU6+TzbupqqufLUFggnKUyao0EAQajAYIIBPalNboQZFyg61najX1KMsBY4a6h7myDFFCqj6j0/fqHqpVoytolDZtYruSSe+pvJNp+yQpnIJLF68WH766ac6u/3666+VtvnKpROuBgkECdQ3CTCOQ2h8/9Nvas7yg26LpOTLH2We7ud98VM1beSp2xc/yvwFP8lc3X+k5/N0X31lJNeVsj7+apH88nv0pJESC1ywrGNX0rtPAxBFmfHX7IXI6OXZn8t2PVXFlaMsEEbR+bA6MD2qDgPYOJDDOSAIQDRWmaExGq8qs6IxbmuoqjTOGyhAauTu1TzUlqgBDFH+KFWZvZZU5+WKC8BlucS2Wt+0aNEiWbBggSxcuFC+++67OrfxbEuW8KGHECQQJBAkkI4EsOwVmTzlPcnvNUlyDp4s2b1vk7yDb5NcPa6e7TbNc7K0OeQWyT1ospZxqx5P0rxvrab8K65nm163yJ4n3C7vliyMhKHdI5bOkQd8FFXZ3zQAER0urvS6I1/2Gp6a8Zms11nBTcE4ZXUU0CiIYQ8AcqDGASLUXwCiiCVyhtOaPrv3XVJ83L8V9CiYQp1WqMAqT0FS/pgUaNJjjKoztCFigBg5cqRcf/31cu2117rtqquukgceeKDaB4733ntP7rnnHvn2228jgYS/q5wEAEQ//PDDKlev6qrQ119/LX/8oUZ7IQQJBAkECaQjgdT4PWjyLDVpUSIjR01ackem9hxXx6Zjeo6O4Xnkq9qiHMUJeZovx7ls1VFGBXlkj5RNuo+XmR9E4zJ4ZbHDLykMU4WM0gREqVmoEyYIc6k8/doC2WQ32B6YHwVCpXZBKowUGGpQPFYBkW7YCKEeU3DUqO0wGf2vd+TuafPkT51wub9BmrQdLjvuP1l2PvFxWafzxIghUhuifjdmZlQ9ffp0ycrKkiZNmsjmm28um266qWy44Ybyl7/8pQoxVH45iV3q37+/rL/++vL222+XuzkpbbkEaZxUlkdl19LIul4lARCx1dUAIEItGEKQQJBAkEBaEkgBosF3vqbjrAIiJTEiL++YWYuZtyzPXs1eIo2P4gMIEkeSRMelZjPLk28a92QV3ijN954gr33wjRMHWi2nPAMZpZ69MjmlAYj0dpcRGXIAOFoqz8xcIJvuqsxOYcQIZbVHsDBE2AEZK6SMj6rLnEcZ6dTd/qCzH5RFPy+R3zWru6a+L9dM/I/c/2yJPDXra+l15uPSGBd81Gr5o2XA2MxUZi+//LIDRKeddprMnz9f5s6dKx999JF8+eWX7vjee++Vjz/+2MmDwQSG55133ik9f/HFF13c7bffLq+88soyg81LL73kWKcRI0ZIr169ZN1115V3331XfvnlF7n//vvltdei+v7+++8ydepUeeaZZ0qZqeeee04GDhwol1xyidx3333ung8++ECmTZsmXKNsNpgnAsCHPAYMGOAYL8oJITMJBECUmbxC6iCBIIG6LgE3mMvQ22dLo8LR0rBQCQi8u1Oe3mXOTtFYvjznWUqENCA/ZyOseQOI8rENjjzLlyfPdO8BEG295y3y+gffuRcJIHL/dZeidSp9wRkAoogZisQpMm2GAaLITgh1WaQyA2kiTAU2rC1UpIKAPsu+Xrocf4+8Nddm7GUz2+9+XSJHX/S4NESFhv2QA0RjZOByAKIGDRrIpZdeusxDT5o0SdZee20HRrgIeFpzzTXlmmuucWmvuOIKWWeddRzrs95668kGG2zg8gHcELh/o402Eq61bNlSmjZtKhtvvLEAagBfMFF/+9vfXFpsVjp27Cjdu3d3oOpf//qXS7vttttKdna27L///s6u5ayzznLlbbHFFo7NIk/YLMDQ1Vdf7craZpttXN45OTnyn//8x+Uf/qQngQCI0pNTSBUkECRQXyQQjeBD7nhLAYva8KrJim/q4sZsxu10N2cOk0rPsWODIpKkUdHNSpigIRoim3a9RtVm+ksU2BNDnJC/pXf7KA+HHbju55tuXUinzlrNe0yS1+dEKjNDQ4ypzpaoitecBiBCgKnNMUSRQGGINt5NwYuqxKi8D4giCk4rh7dZ3gjZdp9Jctbg52TOl/x0KwHcFuXz3Y9/yNH9HtN0qm9sq8DJrVSt9+aPlAEZut0DGFCXAR6OPvpoOeKII+S4445zrMutt97qrsESEVCvNWrUSABChL/+9a/ypz/9Sf75z38KTFDXrl0dgEIl9s0338j2228vbdq0kRkzZkhJSYkceuihDswAiObNmydrrbWWwEwRAETt2rVzeaDSOOaYYxxzxb3YfMBYYQw7e/Zsefzxx52N04477ugA2mOPPeaYJtin448/Xr7//nvHVgG4+vbtW8o4uYLCn0olUJcBEV/PV9gQafuqKtAZsCWFyq4lpa9PcZXJrD7JoapnRU70c3EDf84rU+n68v3000/lrrvuKmXwqyqztq77dVzRMpHFs88+K08++aTYRNvPM5OySGubn0fVx1E/MPiON9XTW8dnnJoMmGQAPBxw4b72KQ0RQEg1Qw4AKevU0K01OE426zJIjjjlJLnh+t6y84Hnypo76TivDFJWsTJHeJQX6pgPk+SAlKntYJIgVEinZWSyKcBrvvdNMqsUECGRCG8k94DlJZYBIHL52h+nMtukm1ZWK2DCKd0rywMN1+7o+2XY3W/JB58swqwpCtTKcVcRJLr2llekQcFgFYwxTFBsuhWMUoYos3WIAESwLDAunTp1kg4dOjhQMmvWLLntttsc4EBdRQAQrbHGGoLRNeHvf/+7Y2kAOIRx4/SFqD0SjdeAFuorC//4xz8cg2OACOYIUEUAELVv3166devmOoQxY1R1qMzVrrvuKpMnT3Zu4JYP++uuu86BL8okoJKj7IMOOkiwVTr//PNdWfn5+U7V5hKFP1VKIACiSETL13FWKd56kcAGKQawigYxS1MvBJLwkJgG7LbbbjJlypTSq4Chfv36uT7MdzzxZeUfW5+HQ0wmAYeZU045xU0Wmfwee+yxbnviiScqzYay/fIrTVxNF3H6oQ9HU8AkuqLAhHnYsGFu7ElKUx31HqI/pN5QVWZoZKJxOzJzKR3DFexUdRyRINgFj5PGavO7RZdLZaeDzpOmRdcoIFIwo3lsvtsVct8te8uPrxfIqeefJM3aDXc2wg2Lh8lGnfpJ+0MvlqbFl6W8zamLAjQFU1l4pOOs5bzPq66L1ZXlflr0mCizUkbVSfKrLK5GABHosIGixW163S7nj5kuCxbCDCkS0p/6WKx7o65+W7xE9jvjdlWpjVBBqEcadJrqGR1iVEDU78b01yHiIVGDATwuuOAC+e233+Tnn38uBRA333yzNGvWzNn6WNo4INpkk00ca8P1W265RRo2bCiPPvqos/HhGOBi4bzzzisHiFC3nXHGGe4yrA6ACABEPWCFJqnKjTiAzt577y3MiAgPPfSQY6oAZBZQ45EOlqp3796uUzn88MMdOGLtmRDSk0AAROXlxIA+Z84cNxnAdg07uS+++KJ8onDmJICs/ve//7lj2tHJJ5/sWGfYYgJ2g8SvjIHVVWAV+sNkk/4KUGMBQEQ/R5/72WefWXSF+7feekuuvPJKeeONNypMk3Th7LPPdmUDMtq2bSuFhYVSUFAgd9xxR7nkcRARPy+XuIZOaDOMKxMmTJAff/yxwlJeeOEF90wAypoK1QKIdLx23uUKQrbrcbXccN2f5YX7d5ZeJ58la7YfKQ0Kb5ZGqi7r8/e+qok5UHY69BwlPkYoEJsgW+42SPpfdoS89MAe0ufME2XtzvpzXooZGhbhma4YoL2q8xRHNFKTGwM76exXSUBkFc8qUDosZ7BcNOK5Ct/riVepuix3rD44glB9JlQZW+GwjH/t3gBRUkNiJsFHO2jQIFeXmTNnLsMQ+YAIAIVK7ZFHHnFoHnuhPfbYw6mwyADQBSv0/vvvOxUYrBQdALQooAV2CkDER2CBaxhVUw8MugFFqOF23313B94sHWo9gB1pLfABV0Y/W7qwL5NAAERlsuAIMIQqF9UwkwFs6FAFX3bZZVUuT1DRAGLxti9f4vKfVXd+VhPL1/YW7++ZSKH+Ru3OtwwwYnLCYAuARI577rmnDB061L+t3h7feeedrk8bO3ZsqQwARAceeKCzu0RmTAqffvppB5ron5lcYkJg4fPPP3d9ojm9wOCffvrp8uc//9mx95gxJAXYc9ozAJ/+kQko74zyyIvlV8iLwHscNWqUM1HgnLXJmJAyJsD+4xhDuwCsjB49Wg455BDHNqFV4HkITHaZJN9www1uggqrj+OOHygXU4yDDz5YAGz//e9/3WXywIEGrQP1A3Tffffdrp0x8bXvEI0Ez3T55Ze7+2CWbrrpJgEoEWDiMKdANhdffPEyns4uURV/qgMQORsgp/q6UTbaeaDcNb67zJ++ixzcp68Cm1EOyDRWpqfZTsMUHA2VtTrqXs+z2qo9706DnBrti+cL5dRzjlHghH3RzY4QgRxpBDminuvOQDsNtqoUc6yKDJGrHF5nqL5yR8jVKabnF9WbPTNjvtz26Dsy5cX3Zc6n38rER+ZIkw6AIH7fTAWBETZG1eqK329cZj/uykcD2IC9iYdPPvlEtttuO2fr06dPH9lnn31cWjPAhnbF6NpmKDfeqPXXvPhICAAgzlHFnXTSSYKxc+PGjV1j5EPEvofrGExjM8Q1DKv5QGnYNF4ATpcuXdw1PMgok3voXFHBYZTN7IFZKHFcO+CAA1w6Pi46lBDSl0AAROVlRceMswBMJYCfNbt22mkn186g6Al02rRn9v7mAwjap7EnVoJ//auvvnKDjd1v+dmetH561ooiTwYJC/514vAK9WfV/nVU1KgZ+Nb8eAZG8o3f56fhOUjjB+KMabB7S0pKHBAiHRMvJksMdvaM5MnGIMfzV6Qm8supK8eVASJsH3l3AJ4tt9zStbXmzZs7e04moIALAqCD/g5bTwJMCuC9m5odsLxJixYtygEol0j/0C9jv0nfyPsHzPLeCdOmTXN5GrCYO3euc1AB6BAog4kn/T7LtACAATzWLxcVFbkxA+0A3woBQEN9mFDwHNzfqlUref755911nhP1IXniVMPzw1hhWkH9uMY5fRMsFpOS4uJiNx4BIAFpMLfcD2jk29hrr71cmU899ZQrY6B6K5s5CDazfM/psHDu5tSfFQdEClYKdHwvYpmcG6WJMkJdD/uH7H7Y32SbHlfq+K0mMMWjVZWmYzuMDwbW2BvjRa42QY2Kh0rxIf2l+2EnS85+V+q4D4DS/LAlUjDkDL3xVkvZOBngqWq/ajJEzu1OkaDqKLfcc7zMnr9I3pm/UI644GFZZ2d98KIh0mSnIbLNPhNlryPvkqKO18oahVBmKhB+ygMjq4LhctnYCNn7L7KyYzr8XXbZxdn/WDq/86Mx8zGgx2UgOOqoo5xrPGmHDBki++23XynaZ+YAeLGGTgPmo4D14X4a9rnnnus6P+4HcJ155pmltC15MWOik2ewARzRycIG8dHbh0c92Pj48vLyStVuzDL42GnsfEC4+dMRh5C+BAIgKi8rHAQYhJhdWsC+js6dzpgOG1DOQATwp0PnGzBWFbsH7DSYDOywww7Otg0wYoH2CYBn8EKFMXjwYDcb3nnnnUs7cL4bwD15vfrqq65cWNKtt97afSPMhH1gw6yYb4nBBw9N1Mm8VwIDLZ6aOCRwf48ePdx3yLcFWOE5qCsDFippBisL3EsangOvUfoCW4KD+3l+vksGWPqQiy66yLFG1A1mA2C52Wabue+TSRADEmwxMiM/6oOsPvzwQyuyzu7TAUT0jzDqyBnwivMIg76Bk3//Wxfq9QARwqLvBHDCmANAkxg5JpLct9VWW7n3zKQXAAGoZYIMYIAlIpQoqKVtAnwIsEDcCzCibQBkmagCcmCnePe8186dO7v3yTNgL4V5BMwMzBdsjWkPAM+0eexYWbqF8PDDD7tzbKMAy/T/9PW0Ydof5RsodDfoHxgtyoD9YnKN3NBUWKA9MrkgP7yRTZNh19PZrwggitzoR8v6O1+vTI4aSdvSO+pRlpWnzA7G1SmWp5EeO6ZHwY5bgkcBTvRLFir7It3y1T4IO2Tu0fs36DRI1ixWb/NCVZUpkHLmN6sDQzTNrUOkD4HxlKI+91MdigqdLZBbhFH1f0qTnXX9dLn3xU8kV5fxzmqtoEdXqs5S9RhG1Fm5SrW1vkKuyjtOzm51krTKuUzWLrhONs+9VvZpdY5MHflQOu/WpbFGwm9X0Wn5wQdFxNMYaex+YFZBHB8ggY+RvPxZq8VzP40xKZAHH0a8TNKD9mnIFiiTjfTkyXXu9+9F5WazVLvPv25xYb+sBJApW10MapGXtpeZPb8Boj7KkFowVTKDBG2dWSmGqSeeeKLr6OmwUQ/wLcCqMogxGMCScs0cDQADDEZ03gwm2NPhNQToAYCxnARgiHsA+AyKEyfqxEfPGcBgdZkwMBjhhEBgTS6AFQMOwCfO6jL4cD/2PRzDwDLDBmwB/BgkmVQw6JIO0Me3xHOecMIJLu6www5zQAdbFyYtxkT5gIhvlnPAFfez3hgsAd6syIqJEIMpkxhkA4CkTpTJc1ufYjKva3uYDp4VVt0CzwzwBTgiU8AEbIk5ntBHAzhhOujPrB3idEIAdMLUwJQzCYVxNwcYK4M9gIhrvEcmqLwLQAL9Juu6AYjM9pN24QMiJqxcBwRZADzRBo2NIZ44QA4sFBNknon2ZoG2xJIsTC7QFFAfzCuYHFibJ5460daxdaJfAhRyH8Ca9m1r0DGxoH3xrSFXY82sPOqLBzV5IT/qZt7TlqaqfWaACFYnxdrABhWPktx9zpNLBhwmR516omzZ7UoFL6TRcZ31h1B3KfCBCYLRiX7GC+NrHKcw3k4BHUeAKA7QuMYdxkjr/S6RfgN6S9/Tj5PNuw8qY4pWB0AULcwIIOKBJyg1Fq1H5IQCRVYwXlrue5ucPmiGbLYn4GdkShgKlABOyiKhJmuu4OeuHQ+QD7cplik79pARrQ6RyTvuK//Zbmf5dkjUMVb1crleFUio6no6ZdREmuWpF/f498UBYE3Uc3XMMwCi8m8NQIStGwwGKlyYDTpjzv0BgLuY+aKKYEAHtNN50zmfc845Drgz+EP1w2oyG0ctgWoBm4ikAKDCxg6Qgo0EAbUdZbBOF4FBs3Xr1m4GbXky+wVYEcgDBphBDQAC+KBOqJn9ABNAOUceeWRpNMwXaXnON9980w02xhSQiBk811l2g8mLD4gY3BnYAEAGiIwlKC3AO4A5YCFVgB8yYqJTlwNmBcgO4OwH2DJ+LYB3aYAIkEMAHPAu44AIcAVbA2sIwB6o6iEANoM+QCceALwAB2xC48EAkTFE1IG2bu8dQAR48RkawCyACDsfC7CSsKjTVAUHIAKs+M8KCCMOZgfggxoMQEzd2DDLgOFhsgvAAxAZs0q9mVxw/9bKKmKyQRzn2PdRLqwabZ8A6wUgA0xSL5xtSGPfkNW5qn0mgMi5vQNKYHEUxDQuHi5HnnqqfPVyB3nuvu6S3fMStRHCKYotAk9VqbbKXdd8m6gN0eEKrr76T7E8d28Xab3vRUqcGICKgFW5eyoASStVZbbprgp0nBU4luAgP0WGAB1Fi1iXt9z3Fll7F50F6ppCWI67n/BwbJKhyfGyXe6VMmX7fWRB81byRYs2uuXKpy1zZG6LbAVEZV4LVb1gAAINjk4fjwXW+GGjgdFB+sxMVXnV1nWQfzfVkfPhEnyQ49eB52IA8Nkq0tJRDx8+3KkKzPbJv6++HwdAVL4FGCBiVkqHyiDGQIN62A/MVAEUqLqs40btS3oYG1TGubm5biCCNeH7AnxgI8JxUgBIMfigXrFggMiPo/MHpFFXVE4AOIyYLcAkMasH1KAiZ3ChXgysqCn4LlgoFRUbg4UFYyBgMXhe7vGNgJmVEwfjxWCdDiBCjeYHgF7Pnj3doIsaD7CHnGGt6nJA1QjDhnofOx0maABq2hYsBn2vLV5rgIg+jfaFfHhn9n5oC9jQ8C7MOQbwDQjACy0eABzI2fpQ/zrtA7AE+AfUW7ugjRGSABFAiLKpJ88BuAW4AaQAVKwjBFgxkAXY5TkALxg/Ew+IRw0XDzwzzBGqXNoE7cwCqmLKxegbpol6AwABXsTDIBGMVbVvBoAPAMNJJ5OQESDC89upvBjjFRTpj7MX9LpABl13sFxwyVGydidl1RTUNMIrDKbIpU0fxGAvBJAp2P88GXTVn+WcC49VA2xliDS/iG1KP6+VBoimzfxcNu2mdkJuHSKAUAoMqTqsaeEN0rPvBc4VD70gluJQZaWLL3GOYHXbLfs8mb59F/m4ZSv5pHmOfLZlnsxv3kY+1O2bG0Zl8o4dssY4jtkbHwkbHyrr+dAYV7XAB86HTmdQUWBGysCADZFvqEl6ABF6aAYiPtQQyksgAKLy8gBkoEpihkxnj2oKkIJHlYFtOnhscRgAbE0uchk/Xr9X7ZiZrTPbxQgW+wjs8pi9MjNmoKCMeEANwiw2rvKgc6fjt7XBuI92DphhYKVefB8+2EeVhwcOgx2B7wNgBRsDUOJbwu6DPGzgIx3MD/WnLgwisFk+48C6NVxHvcLgifoMUMRgHmeImMFTbx8QcQ+DHfVlsGKAZuADJBiopB51MSAfmBzkR58Ls8MxfbExj7xPZI6KkUCbgV3ELgxAhMqHeyZNmuRUbABdZEx7QGXGNTOO9mUIO8M1AAlsHBttAQBOGaiHuQ67RzzHxhAZyH/wwQdLswSknKrsB+moG+0IgANQIWBDhFoY0I4qlvJIa2AN8AaAIo5JA9dpS6iUYR59hgjwTb323XdfZ8vG88JAAay5H5kSTP0KmOdboGxkS/nYI5G2RgGRWxhRSQ7VAjV2htGj3QKLTYuukz91GKrqLl3gUdVokYoM0ASQSR/EWNpmHUdKk6LB6rI/XBqp2z3xDVX1ZtfT2a80QITKzC3MqEAnYoe0w8RDLHewHH1aXxk35mjZsLN+JCpEt4CT0ysqElRhoTJj3yx/uFzU+jj5qGWxgqF8BUK5Mq9ltpS0aC0fbZUjC69PX2VGw4GypHFAzdNJQqXTiKD7aYw2QPIBsvHBMAD47BEfBB0Y1/x4Zs3YQ0D/xgOdIfeQf1KgbJvR0nlYwHgTNsufKaDn5oPAGJN8bQZCx+oDIgYCBjE8ZKDnKYNnIhBPvgwaNtBZmfVpb++7Lj4zbzrdlart+WkP2HHYgECbMfsaU0vRsVtnTOduy0owawWIMOjTRmlrzJ6tzfOtcR8za5aTwG4EYELbZFBhcCEP2rWxCAx+ACXcjWFAGZiYzMCyUDeABXkCjMhvmqosAF0YudL+mfEzKyegqiMteVH+1qp+wFWeuuIWjcqL+vMdUm8GUNQynJOegZeBDyADWGQQQzXHd08/0E2ZXNLzvMgEOQIcUe/wnGwM8Axw5rXG4IddVF1niJA/MmJQxl4MF3KYPF+NxfsDaNAvE5AxAIdBn7aEXRYTP2N6eC/kgVqXNoqtkO+m7zLRP5SJ4TFpsFliw1bMwC7vgvA0q+0AACAASURBVGPiSYOhsk0eAWsAeQPc1n/S9+NOD7NEnTD4tsA9vHuADkANpwOMvf0JN+0SdRblsVG+fSfWJhgv+JWCPgrYsDXCDskMp2FEUaNZuXwbXGeRXuTMJASQhLMBtkS0+bjrv9W3on0mDJEzgk7Z+zg2h+MCHevxHCuYpGO5gh8FTQ2dtkhxgBIe6YAXPw3aI7fSNXv1XONH4yFRnFYpA3C18gCR/tr9xt304XWRpax2+gC6CFNWwSA58uTD5JMXivQl9dIHUipNWaDIhU5no6XrDClIUje7Xtlny/M7dJePVU32sbJDHzdXdqhFnsxTdRkM0beDR1b0PhPjjfY2OtNPRAdKA6Kz5WOk8cOuQLXTgOm0mG3Q6TEDYDbBAELnyUyTjpsOk9mP0ZUAFhopKgQ6apA7gw0dpoXXX3/dzTShj9noRCmPQIPHUJQPnQEAo1DUGVCg7PnYAUt05sw6+FDJm3swWgWcQc3SmVuZqAlJT33ZGMD8mb7Vqz7sHSDS914Xw/IAIkAyDAadKN8AgYGHtsbAzTHtH2DBNwA4oQ3RaRPo+DnHxoKflqGd2mJ8yJrZP/cSD1OAGg37CeK4j28EUAJYYQBExQWrA0tFfqRDJUeHT2CQwYaJeGbP7FHR2YDG90o5ABfuB3hhYwE4AfDYfZRBnQF7NugBoJAFZVNf0lBXmwTxXXM/kysmInxT2DfxzSE7mCqucy8MLWANOySeExYOlRn9BcCqrjNEJlP30hL+xK9XdZ6QRWlU/N7SCwkHlaWNX+PctoSsSqNQqdHmfBsiuxjP0+LZMzHAvIFvCgDkT4L9dPHjyvKMp83kPDNApNof1FfOAxzVmK4p1AnvskjTY8DGaYEARinyw+Kr2kfrGUX2Qu63TNuOlvV2VlUh3muOcEmfbaodQKSNRVuLbojc/ZGnX12gQlGmJ1srnT1OmhReISed+Wf54sWt5feZG8lRpxylAGmUW3CRX7mFTmPhRR6+oXqY7d3mXHl6h93UXggQlKMgKAJEHytTNE+Zojm6fbMcgIgODtCBOgC3SqhO0DOdKxQ2Hb8BIjpwbBRKSkrcTJAOm04PxM2Gztg6ZPTZGPwBfpghADwAKJwzoEB/MgOifMALMxM6T/TLqB8AP6gI6EDJk8AAQ6eK1wCDEcd4SwDsMFSk3gA5OmM21BHkDfCyRbrQodPxMhsjLW6dDBB0+MzGGNiY5QC46lv4cdGP8svv0cBfF5/924XfpfVbZjw7HSuMJO2Q9uUzlbQlGKK5qtZglko7R7WEjdskZXEMoJAPM3gmHID3+KJ0fGPkD7Bg9o96gdk3+VmeAHjaJiCDYwYX1Bsse8GAwcDhByYd5El5pPHBPYwT3j6orhig+IYITDj45ropq4OdCKq6pJ9yAJQxk+fb9T2NyAOAhyqPsvl2eBaMb6kPgQkUMuJe2DG85gBT5EN5MB/IB1nXdZa2IiBhg7ntneBSf/w4/5jL8XP/vkyOyaeivOLxltb2FZVDO0Bd5XuZkdbui+dr+bDsAypDloAAPK9IqKiMTPJMHxCpBkjNYRi3Gyv5sc7OQ6TnMcfL6f84Xbboro4UygaxdmBkTA35EWmEqgJB5a7jmOUYqHHSrONoaX/gBXLhwGOkdc/+0rTD6IzYploARLxsNlQ96jLOiYb357wrJ5xxpnQ99BTZ9+jjZezQ3eSHGVvplDNLfnh5Azn8hCMUKLEW0a3OOMrZD+lDr583WI5tfYY8v313+bJ5tnyi6jEA0XyAUAs22CJliLbKk++cDVFUniu0ij+ompihwcQAbpg1AgiwK6CzMkNJA0TQkMxWodXpaAFH9ov1FDVXBwi8JLBBskDHymySlUgBIDBMgBALeCkAbLD6p+FzzGySzheVHqAMlolZI6CNuuLOiWEidYeGxajQAoMYLA/rpQCumHnynBYYKHhOABr6Z/KDQoZ1YrbMPQAkwF19Ca696sMu+vw7mX3rv2TOuDvlw3F314ltzo3Rc7w/7nb58JkXFdhopy98m5V/J9XRiVZ3+wEwwNxk6jJcVT34bpm0oK4IYdWWAO1yVWybFUmN/hjgjeYgk0D/C4BfVdjCjACRqazU66v4gPNlxv07yaKZreXks/vq75Dp6tOq4mqk17La8/tjLK6MGU36rA4aJNYrAnS12O1yuX3c3vL77B3l+usO0LWOMK5OP7/aAUTa4epSUPr+/9B+Vztf7Xv/+FHdCN9sLYumryu/zFhXZPYaIrOyZOmMLFny2hry4MT2kttT1ypRwytc7hsVjpJt8q+Wi7NVZ7tDF1nQMlc+V3uh+S3bqMpM2aEWraSEY1WbLWiuNkTKHH0zZLSWWXlH7zdKZmOgcOwYADiokbABYLYHeIG+xquBGRsfYRIgMi8I8gVUQHHCwlgAuMAIsZ4GHwf5MROFLSJA5wOYmEGgEqDDh1IHBEH3A7pgedALGyACZFEfGC28e3gGaFVUdtQbTw2AFZtvKEp5MFeAPtIyo+VeZjB+edSxpKSE5HU6RC1F/zrwrrP49+fLPTn7yJSsbHmocbZMqQPbg01y5IEmeXJvwzYys98Q9z6BRJV9JavqoINRNpOJODuzoo0UuyLsSMxLaUXzC/cHCayIBFZFwJc+ICoDNpAa6+50qVx4aV8ZPWxvyTvgXAUrLJ+TSlOsP2Kecq7KBBCVptX1C5sW3SB9/nqSjBp2iOzfV/GD/vZZZKNcVo/S9Faut69FQAQoSg02ion++OEx+WO2MkJv6O/DKhASBUIyEzCkoEg3eX0N+fCp7eWOiR3looFHSbsD+kuHtv3l2PyzpU+bU+UvbU6Ra1sfpusNdY0MqhUUfaJqsk9bFMqz23eVfjseIfeNKO8OXFWjBBCZrUA8LawQBnDYSBiFDfiJM0Q+IEJlBbjwGSIMtOMMEQyOBSh2gAvG3ObCia0SKgJodfZsfCSsfA2jQ54WULNhl0H8oYce6qh5DPGwacJgEfWY792CrQOACPsQGCnqhhEqgIsNap/y7JmtnLq6d+DAANGcEnlEAdHUhjnyxBoFuuWntjzd22Zx7Inzzy3Oj7f7/DhL59+blM7i/HSZ3ftk01ytY46COzUI7h8BIt5lVYCINLQDPGvwFEONioqXNpiuQSZqNlhHjEHN1oZ8kwITB9zbKzMo5hugXfrqu6S8Mo0jX9RcNvHJ9P6QvvYkQDuqDcCAzY6pO2vv6cpKoo1X9c2Upa75o/QBEeyM2gmryUsDZYCaqUfZmh2H6K/WX6Xu9oCVCKjgKNVYjazdj7O3V+bXAynpHsMuNVFQtU6nwco0Xef2jTLMp1YAkb2eFCRyve/i79Vza9Y2ssSBoIaydGYDB4iW6rkDR4Ckt5vIN9Nb64qWx0rz3a6WNdWmiMWW8DBjQcd18q6XC1sdK3O2bqtqs0L5XNmhR3bcQ7plny9r5OiP540r+/E/q0Nle/Myw6OAdTAAJ2zo/vHWQo8LWAFEYCuBF4rZEMEoYQxp9j2UQ4cKCIF1wSYCah+VF8aYqMBghVDDoc5ilouqC5UXrBL0KAMQbpGo3WCDACy4/5qtgwEigBPeKtgioA6jvubFgncGeeJZw8zXDFexXyCwOB2GqpTH4IOKjJV9scdA343tBtfqRQAV6EY7JSx8f548lLePPN4kVx7/U4G35euxbfF4/5zjeDo7Z++nTTq3tJYufu7H2zF7S+fnGcU9sWa+TG1WIFPWyJU3BkQ/LuqeNnpk99wV/YFFpO3yDWCADNjnGLs5s0mr6F7iYSuxmaPNV2aTRuePFwzfFsAok1Abg2Mm9amLaXmPqNiZQLKZk0emz5r0rpLi6Hthy+nL/ED/iR0lLL4F7CQB0gYemMhiV0Y96d/9NansnqQ99fDrAmNP/2vBv+Yf2/WkPaAKT0gmrExi4wArXqafB5MI+v6kkG75Sfcub1wmgKjMS1xXq8aTvFA9ywpwouJ3zKI1CPn9UX7TLLIhSl/FZWCJBZ0b4JyFnTG/YuEwQubu+7UEiLS31QbGQGODzeIfHlFA1MKBHxihJQqAlrwWgSLsiP54Y0P598RdpGvvv0iDPPSAak/EQyrthhCcZ1pbXZhQwc+ruir151tly8ztOst+ObqibBG/czJGBtyYGSACkGA7hC0OxsusQQTTghqKwWDu3LnOa4Q4rmN7gwE2+mA+NDxcfBsiGhuux3jlkJ778F6xho3KDKACKwUIwqAabxg+PmvkfMgMIH6ZGFcTMPgkHhsigBDAifvJC0aIj45OA68yVn3lGFCE3RJrXODCjAEnRtYGelDzocIzGZCXraHhCq3jf7SZOlDEYy58b748kL+vAqI8eVJBBEBidd+eXLNQGaIiBUT5yhANc28zDSzk0jHYAJZpzwxSAHZAOaAIextjEfkWJqkxNSyngXcyQPWMDRug2wAR3wCqWgA4g5655PdRzzQAlw12xhjhAca9qJZp/6iJGaisbPtuXIXDnxqRALKn36KvY5LIpNFCkvwNnJAGMGXv3u5JYvhIQ1oCrDfrWMFYE2gzGOATD1PJ5NICRvgY3VuZsJf0Z0xUqS+G+HbN7vH3SXWh3WLiUNl6b4Ad6pV0P/kjF4z68SKmrbOZPVCSzMiHci3Q1m2tIuLoywF7fiCOraJQ2XNXdE9F8ekDosgZyrnFK/NjK1EzPq+pv0ea1U5JDrcgM6yQGlTr2I7zlAGdtPcKpgBCa3QYJk3aap/k7JBSzFQGLFEtACKUEEscIAIU8Y+w+Psn5LfXI0Akyg7BEDlV2ZsN5fNnt5VL+h0gm3RS19U8BTcYRbnfOYFeG6fUmu6LedgJ0ip3oDy8Qw/5eOtCuVLZorUKdEVcgFPBGBk4rsy4uKIX68fToPGC4YOnk2UDbDD7tcbJQABwgj3BJZ6PlAZNQyQ+6ccYabgADoyWYXIs8EFjn8MaQTBSDAj+2hv2oVAv1jCiPmYXxAeD6gsVF/WlA2HwIA31NaM9PgJmcwxMNmgA7Kg/dQewAbrs+agbz0g9yIt7/WtW97q519ap73KJboSFH8yXh/J7yhPKEE1ds0jBUGrj2N+Ij5/H08bPLX3SvXbN9vF77Xx57l1TVX/NCuUhVe+9MSACROm+SwARLCispwXaJoAakM2gwOwcNTKAGuYRAAUwItCOWE+IwZR2yb2s1UI6GCfyAUgRcCRgIgL7wHeF/RzAHkCEByZqZuqCupfJBk4K1r5dBuFPjUkAtoI24A/+vHfzxLvttttc3wg4wQOQfop+BuDLe0UlT//C+4ItAajwO2JMxgj0q5gJ2CKetCsmkTBEeC4Sj1cgbYG86BNh2JkA0kaxLbO60SdiOgB4t0Abo1+jzwRo0R/CqrMMA8uR2CKFgCnqQRm0b9YQQjNgNms8J2CM/pZnYK0jyoNVx3uQ1aHx9iXQ3lmziKUVLPD8ePICKimH/paAtgG5ISscB+iTSIezC2teIWvKI39MHQjIB5tWQBNjGBoJbODQZiAnPDsph3WUmFww3tDvE5Cb7wnqIqv4kz4gAtwoa4PKDOCjYKdx+9HSvPtFcuo5fWXvo/8m63e9zoEgfo2iNF0GIAbQ1LR4pGzV/RI5+azjpOexp8r6u1yfAlWZsUQ1D4j0ZeJhloJBCowiSS/+YYoCIrUhcrZDBoaayKxHcuSAY49RQKOskP5irTFCEbVmCFKpNgCSIs7NCq6WyTscLM9vt7vslN3PpUedllU4TAZkqDKrog1U+2UAEQuxYawdDwaG4vGc05ngRg8YAkzZzCkpbYjLRALA9TIWE5XZw6Uqs0JVRdWBTQHRY6qqe6BZrrw+MFKZpSshBhtYSJZ2wJ4Nzxf7DS9mvpzjFgwgYtCgw6V9AngYKBjYDBBRJtdhl+j4mS0zEJAvbZ848sHbEjaTzdbKYiCBhaKjJ19UwnhClpSUpPsoId0KSIBJIo4dl6iHKgwzcmfAxb6MAKhgwIVZ5j3SXzEZxNGDiR1LNPCzKEweAbm8Y1hvDNkBJzh+wKAALDCa572zWCMsOP0eIAOAQ/+JahUwzGBPm0AlRfkGjikD0wYWaSQdoAvbN0Ad7RGGiToBLrhOPHWiXQFKABao3ADuACIAB3Wz58QMArtRwAdtlzwBaAA3WHpbLJH0yIA131g0EdACAwZYu0l/dgNWi+cHqAHMAHwASsoFoAF2sEXFPIL18GCrkD9lkxdmHsiHd8F3ga0eeXMfIIpJCMCHZ0Q+vBtAKIF3BMjKJKQPiCIgFK0tpG71utByk3Zj5OhT/yqfvdhBnrxnd8ndf4BjdyKDatJHWiCnPlOw4xgk3Tv2aBmgFGmO+MHYI047WT5/sVievGsvyduvn4IvrpFf+lstACLFQEsdR6TyXsKJk/vi7x9XlVnLCBABimY1krcfayPdDjleWSFleZxuMelB0DWm9I4KijbMv0GGtT5CBmQfo+yQrsuDLhE9ojJFmdoQZdIgqiMttC/rFbGWSVyfnJS/gSRmJQxKfMR8NCFUswRSbfR/pTZEasyMqqkubMoOPa6g6EEFRGZDlK70AER4PLL2D16IMDqoe1mbCwaUWTbn/sKmDH6AHmzgmCUbIKItM1iRB6pmVAIMKARm96g4AFJcR83GIOMHZrl06pTFoInnJoNJCDUvAQZlBm9jzwEmAGPYDAJetbQFmEEDSbQDBnoCYIUBHIAAa2IrcwNOYMlZxRnGBGapj6pOaXeAJBgbWBkGcJgd2guAASYR9okAO8RAb4AIkA3AYTFcGCxUsrArsDGkARzRn1IWdSbACAFkWBiUsgmwPzw3y6IY4wnbAgAD2ANMBg4cWKoBgCEy0wbrt8kHO03UdizwS36wXbZ2Fs+MChqVNPUkAIwAnazNBZuGzJEPAAxgAwOEKo69H7CXQk6wsLwf5M14A9BDznxPPB9glXN7B34elR2nD4hYLToCM4zNTnWmJi2dDjxTJo/ZR6645gBZr9PlKdd7CBDdVPODgXTELLGPWJ4oXn+pQn/uy11XHNBQVWPuZ7w0zw4H/U0m3dhTLr/6IFm/06WKA9AiZbbqdc0DIpUqECiCQTBFHKnF/A+PyG9vNFdVWWRE/fvM9eXM8w5WF3vVKxZNqhDV8YCRAZUiR33gtdTQ+rQ8pTTzI3bIoUEYIo0fOO7Vyt7pSr3mfyRUhPN4XFIFk9IkxSXdG+LSlEAARImCYnDA0Bk7OGa5DDzMbpmBEjDUBxAxO7aAOpc4ZtYMQAAivDUBRwQGqW5q4wFowrnAZqrM/GFAAV8sksjgaYHZsS0NwUrQMEmozwIgMgnV7B7gAFCxd0j/AzhlgsYADMiAIQIEM9kj8P5gODAZgNHgmPZkTBHqMBgk1E9cA0CRFiaIwZp0c+fOdRNHBnFYQZgi2gngg0GdwR5ABPAyQATYwL7N7JGoC+0WcAGzDrMJQwS4sV98p/6AFeyGeC7uBaDDHgHEYKNQ/wKCYG+QA3UFnAHQAXVcgy0C3CMf9jCoyAeTBAAKwIp0ACryoy4ALMqCHaN+AEa+Cb4p2CrUiYAp7sEelLpxnQkydQD0AKbI39Rg5MPvnSFHTCcAl6gLmYwjc1ijTEP6gAitTqTZAexEizSOlfV2GSnrdLhS1WXXStOOavODmQsOU47VUZDjzGQY65UUgQBx4CYiSPBIcxoijc/KV8Dkfg91pGzYaZTmebVs1Pk6tSWCOInKXbUYIgeAIjgEEAIQ8e+PH6bKkje2jeyG3mgkr9yfLy13P0uBDGgQVJjEDqnAVEClekZ94Ca6jkGhrnK9YcEIFeJN0QJNpCkcLZeOXTFAVBnQqOxaOo0rfn/8vKI8SOen9Y8ruof4dNNVlkd15lNVOSv1egBEieJnAAN40EknBTpgjPyZuVowlRoDHIMUy1agIo63RwYbPNhQbzBgMCgAhGAEUMNxbPYS2FKYJybloDqw1d+t3LCvOQkwGDPA8p7Z8G6FseOdwa4AQFBNwcpwjYAdJc4isBaAKQZxmAvYPeyRaFMwIbQLA1wAG1RSDPqwJoABfjwX9ReghPYAKwPTiA0NoJt2BCgxQASIIq1vQ0T9aUMAH/ao2minZhtEnoAu8kflxDOisuOZUEdRf5gdnhNwBwCiToAzAA3PQ760SzM4pz4ARNIwmSA95QJkeDZkh8cvgAZ2h3KRFUwQ9qmUQ7k8DyCNawA70gK8ADfI0FR6qBZhvWC0AIWAO9TSgEbAH4F4JjcGnFxkmn/SB0Rq2gKo0fWFYIqcHZHu3e+WYhJTONGBn6y2o2WjLlcoy3O+MkA3pNLC8KD2Uo2Pgh6AED8QG+U3SjbYZYC0P/gyadzuapd/AzzXlDHKKiAdZSZjiIqwBfG1wBCV8UOKg/R/BI4+fO91mXlfZ7Wga6weZmvJpf17K9Ib7CgzKLDkSkf0GQIxnSQCa6Iqskbqtme/bOtWtS4aqTZEmRlVJ7UFv+NGrQXKNtTvpyedpYUWZUZEQ00n2H2VpWUwMo8dvyzuYQZgg0VFecTv8Z+lonuS4uN1jZ8n3ZMURwdJJ8rsis6CGaLNOJPS12pcAESJ4qaNwdgwW096Vwxc2Dew1hWdLjNPPDGx/7H3C+CBMWKmTZtmYEC1wGCBhyfekMyWmfGjBsOoGjUBHp/ci7PAhRde6Bgl7sX2ApYIw2oGTMLytsnEhw6R5SSAbOnXGMyRNxuAhACQhaWDMSQdbIh5Ulkm2APBlBBoE9jUABoAIPSrFlCHkRcsCEwQ7Yr0ABLiaSME+j7YDsojX0AW4MfaAP0MecXbK/eRD3kSuIf2SyDOvLUoh3SUa/XjOemL7TlJz7k5stBm+VZQxWFMTqA+gB2eHyBCXpzD1sD+wFL5ZhPkaf2j3V9SUlJaR475fqzOpAHs8F54XspBjU09eAaTAfLg2QFWgEhApz0reaQb0gdEEBhqTO0Akf5MRwrUQHpE5i06bheNke17XCnXXdtbXri/vRyorFnTjkOdGq0BAEjBzRod8BxTgAMrpON98+5XyRWX95KX/t1F+pxxvKyrPwmCmQ15OhDVnlWvUb1lBopqARBFIqapa5vQP1Gjf+rl+XL0KX3lq5e2kAUvbCXdep8W0V/Qa/oglQGiaKluBM0GraZCa6/HuoEKUaU1KBgp/W/MjCFiFothGoEGS+Mh8FGjGgDk8MvDSUDHPkDS0+BB+Hyc6QY6FTp69O8MJlDOfsCQj1lMUjC9edK1iuKoIzMy61iS0tERYFiIzp1ZEx9gdQV09NDWyI2PFR05nc4qEVxDVXffYEPkXoe1bWw4WGYCFYXNwO19WRo6ZGwTUGnhYQa9T2dvgbaKoTXfBzNT1iVCDYdtEmBo2rRpLilgikHQ1rjBToI1vPguiGM9LTzPsD9iHSQG1hIdJAhWF3cS/lSrBJZXtkn3ASwAxn4fFE/HBBTmBOYlkxDPJ5N7LW1SHklxlr6ifUX3MI4AhgB9FkgbTx8/t7S2r+q6pfP3MK+wTwZm/WvpHGcCiCJ7IMiMiOVpoCtKO6ZIyQy3aKMyMxvsrD+5MaGnzJ/eVXoff4LGj1TwM17W7jhMOh10ppx8zvGydbd/SJP2Ot4X3SLrdbxGhg/hh+DbuZ8AadxO7YcBWbo5t31wALZHzhYpfVBUC4DIoSBVltFR6d/UYDN15pey7Z4DZMqkzvLk3bvKhrtc7OiuBmkYQbmFnhT5OepMhYkAIqFjbA2KVOEDiDK0IeLDQ09L4AOEkiQwC0LXSmeP9T4NEGQO7YvlvgEkkDcdNuCFGS4DPEbPIHXQPh0AKJ5ZLVSnP2uBrmWmy2yYgQKETwCUYDMB1YqBIrMuM7gjf8AE9UB/T2CwsDTot7HhMGDHrAPjQ7wlmN2gr2d2xewGMMiMxg9Q3uiiGaSgu9GRw35xD9Q0MzueifyRkT0nMzXqReA69SEwg2JWRB4YAZI/MkB+PLPfMbobavlP1FK10FQbBRA9nNvTrUPkPMzUqPpxtri3WTzO0vnxFpfOvUlpkvLy47gnfm5xfjzHzqg6r9TLrPS5q5A374p3R9uvrBNmMoExK23e2p6fNRMM2gd5sMfAE4Duz3Y5Jp19I6Sl/RrjQBlzdZZLGbT55Znl+nUKx5lJIP7+qzpPN/eq8uG6n8bO43srz+Lt3PYW7+/tmu2TrhFnwY6T0pHG4v30do/FpbO3e+J77q0sLp63pfXvi6dJ9zwJEMEEJW0GiCICgzQKVBSwNGAxRmdErStM6/pB3Q4/V/Y68nRliy53bFCWskNb73GV3DWxh3zzao78/fzjZa2O+iv2Gt+keLB0OLS/7HnkyZKzn6ZX26PICBvXfkARZWj+jjBJrldSXbOKxkqLHjfJrA/KlmlIVyakU4voqoLX3bq2FDWoZ2Z8KZt0HiqnnXOcXHLpsUqP6YM6VRmGUKxdkD6qI20kdO5RMKQCySpEZRata1FVDe06RnXocpn9woowIwV8AEgAHAAHvA0YFGBM0BGjn2a1VDp2dNKAKPJAN0xnjVEhOmXWG4K+BAgBbFA7+CwQ6wJxD8CCwYGBBEYKQAIrhU4YtQIADGRPYFE6vHMwAIRVArhAgWJcBzjBYwFgxmwAsAaoon7o9akHxwAUDFvxZkCX7euTAW6wVgTkgL4fUAizhK0AMsEzAvDGczLrZ70OvCiQBQF9PnptBjb02NQR2SI78gBoAZSo98pmiEpbaqrTW6i/ZfZwri7M2FS9zBRclHqZcexvCjKWOSfOj4+f2/1+GivDrtk+fq+dL8e9U/WeqfozJCzM+PrAyE1apykpRbZ7ZeFPkECQQJBApRIYcvtb0lB/X5TfIovGalRVEUmRtCdNpM5KERl4g8PguDGfY40vVPYnX9cd1PEfkoPlc5q0u0EuuPRIuW9yD9njGP2lCCU6Sr3OFLxk5auNEXVwAKusDHdOXCV1Wrae+gxqq7RSANG0GQtk4y5jZYd9+kvxQQOkQX4EZliBujKj6kj4y4Kl6gBEABYM5WBKMJqD9f9LRgAAC0VJREFUMcJzBroeMAJYwZgNloh1OPASQNWDVwRsB0ZtoHBmvKSDGQFcoQYDNHEMRQlzg0eBb90Pk4OxKSoqwALpACzmygpwAODAXJlRHHkCrgAZeO4Assw9Gd01AA9gYrYWABALPAt1YGYNAMOrgXUrKMMCbBJ2G9QJI0pkAMMFWwaIAeQA4gxE8ZwAKwAjQA6WgDwxSKQMwBkGiH3UOJBQUlLiZIeakroY8+Uurow/hog8QDQlf195rK4Bombqdq+AqNzCjNE8ZWVIPZQZJBAksNpIIOooht7+ptr+4B2GyQrjsYEb9v4G2EnaItOYyM5Hr0NiwOqg3XEaHwU3CpKath8pm++unmOdBspmXYdomYCllFmNMkV4kvGTH1EZVq5fXjzOzm1P2rJjVrtusdfE2meIps1UQNQNIYxQ+mu0W0+ggS7Y5BZnQigqjEy26gBEABiM3GAwAAYAIwZxNkAQIAI3SdgcgAL6Xwz+YHLwhoAZIsCi4EmACgigAbAioCuGhcEeCUbEB0SwPNyPKsACoAwAQaA+2NxgewMrRYAdQj0HIIKZweYCFotyqTPeCKimACqsdAowsoAqDtCGxwU2H9QTBokyLPBMXAMYYTvCcwLUAICmogDcoOZDDgA4CzBoPDcsEswQ9QAswbYZewRwAiyhuiOfVQYQpfgSY4ie0J/ucMxKM2VX2GBZ/C0eZ+n8eIvz7+PYT5N0bnF+OsvLj7N07P3N0qbiYK1QmT3QLF9mpRgiHOADHrKWG/ZBAkECVUlg6O2zdcyOfnYjAkSM2Wh2VnBzjBN5QYzgPIXNkNoIF+jvnzn3+hXMv4r6wVK12OtmBUTfVSWCxOvLrTIDEG3SjQfVDaTnABDoz1d/pQ+KqgMQ8YSoo1jXBMAAo8PgD/uC7QJulwzc2N8AJmCOUDcBgIgD7MDYEA/jwU8OcC/AhEEf8AFowfYGsOADIux6AB0ABgxPKQuGB6aF9BiRAlbMsBUAQ10oD3segAf3UQfAG/UmDW6qABWeB/CBESPgC3ADAKNcDFKJA2j5gIj7DeRg44QNEYAIoIYaDJCGeynPBWPGOUwXHhu4ifJzDIApQB3Gr8gDtRj5oLbDOJf8zUh2ZQMiI4iU5nON/X/6W2aP5uwrUxvrL8QrkKgLGwDsSd1QmRlDFFRmiX1biAwSCBKoQAIAogZOZaaqLR27YXfcnuN0N+yA3b3cn9o4T6m/GNMjQ2klSlChubSpvV+G5ePHLe9x4UpSmT2tKrMNuujD5ynoYe0AhOCoMAyjDSDVPiACOMDgAIYIsC/Y0hAAPYATWBwGb9RYGGGbFw3qJDzBUKMBlFBfMehzjt0NaiPYJTsH9FggP0AGgAywNGnSJGdHBNiBbcEWh/wJ5E2+FodqinQEmBoACmoo6gboMpUWrq3EoYZjrQ9AFmwSrBNlAJ5M5UZeyAKbJQvYIlEWTBfqOp4JgARIoz6shcGzYVOEDRTlAI6wX0K9iL0SgTKoF+ALlgiQhGrNXFStvNrexwERDNEDbXrIw1mt5LHGOfJYo9TGsb8RHz+Pp42fW/qke+2a7eP32vkK3Ht/wzYy65LBtS3iUF6QQJBAHZDADZPfkKxs9ezKG6Gbqs5ylcnJeFP7n1zd8tjUdoit9FzZpxzNU/EBdkNZeXrupyFduW15yk+4J3u0bNZ9nMx8/5vUW8qMO18OhihSCb34+gKlplQA+fozHTnDdWPPuT6oUmMOMSrKS09tphSbU7OljLFBq2pUnanbvW+FX1mbTUqXFFdZHivzGqAGlRoAqLZDXE5mUI2dkgGm2q5TufIcKoo+gu8++kTu7XaY/Kv5LvLvlrvWie3+rbvK/Vt3kTtbdpZXB41xqrLMPvly0gonQQJBAvVKAlFvMeH+t6TFnuNly71ukubqldVir0m6T20c2xaPK3d+s7PXwWanbJsgLfec5M6b95ioeUYb15urKqssnd1D2VoHvebKtPxtX1E9/PqSNpVuiz0mSvsjbpW35pqXWYRX0n3FaQCi5KwW/fy7vDj7M5nwwH/lgmH643RnPypFh90hm+0+XhdZBCAp+myt6LMNyFBBklJZRqthQOUYJUetAYLQOcIqYW2u5w4QDZdLxkdrCiXXoP7G4hGH+mpVACCoIvF4M3fqlf1WfHDwx8+6EOd7c+WbN9+Xb96qK9t77lm+eus9+WFB5PruP/PKln8oP0ggSGDVlUD009dL5dvvf5X35n0n785bKO/M+1+NbG9rvm9r/u/qnq2myvHzpcwPPl0oP/22OLKrpHPMoINcbkAUf+W//q4qqa9/lpf/+63cMfVDuXzCDDn2okelyzF3SnNFos3U2jwrT4FSNiBJmSToNI9Ncqtbqy4xAkcKnoqGrfBPd8TruLqfw87EGZr4+cp8xpVeF6/xZ/ANrEyRVUPZ9edJq0FYIYsggXotAQeIUosr12VBuKHAxoMMusiMAVHpoGeFOalysiw1Rey3Py+W2fO/l0emfyZD/zlLTrv2Selx6r3Sptetsl5n1S/mK0Bqreq21soo5QCalD0qUEBUMDzjdYjq8gvm2ZB9qfxTDxs/XxkysDrYfmXUwZXptUkO8b5inuBapl1bzff2XMt+bStN6qHgIIEggdVJAnQipSHWo8T7R0tn8XZu+3J5aWT8nHTxe+08njZ+num9qftd9vrH+dYk5Um+FYSMAZGfjytYI6I9w48aMjv0SXddcZf9/S+L5cPPfpKnX1sg4x98R84b+oL0OmuK5B32T9m4Kz/wqgxSm2vkolEv+MWF4yCBjCRQvn2W3erHl8VG7dg/59jSWryds/dD0rmltXTxcz/ejtlbOj9PP86P9+8Lx0ECQQJBApVJwPqRpDQ63dbo8htxfryd+3Hck3RuaS3P+Lkfb8eWVzxt/NzSE1/+uPTUopMetcK4FQBEpo3UClGnVFhS/lRjY+DIS2v3sP9Dky1Y+Ku89t5XcufUj+SycdNlyvNz/az95OE4SGAZCdC0lmleqUg/3tL5cWQWP7c4Pz7de5PSWRz5+sHPn3hL58dbnH9fOA4SCBIIEshEAtGoDXlh47Lfs6SOoVZss94ofu7H2zH7UlrG8q0kr3ja+Lnl58dzbFtSuVZsXCgVxcfSrRAgKhOqdeKpypZW1EqjNvoClD1aqi7vpZf9B62EUbJcwj5IoDIJJLZ5IjW4XSqBpUtdSl0s3Xnts+zQ2mxa96bKs7Txe+08qlSs3Kru9a7rYQhBAkECQQJpSyDq86xn8vf0Q/55dBxnZuw8njbp3NJaLxo/9+PtOKqFpSyrj8X46SytxZGmwlAKoipM4S6sACAqn7GJzyoX7f00lgJkqsGdWpye6mF0tuyd0Q3hb5BA5RKw9lNhqooSEO8HS+fHW5yfjmM/TdK5xfnpLC8/ztKx94Ol9eISoryr4TBIIEggSCBzCcS7I3KI9zV2Hk+bdG5prSbxcz/ejtlbOj9Pi/PTWVqL89NbXNm+ohzKUnBUbYCofLbhLEggSCBIIEggSCBIIEhg9ZFAAESrz7sKNQ0SCBIIEggSCBIIEqghCQRAVEOCDdkGCQQJBAkECQQJBAmsPhIIgGj1eVehpkECQQJBAkECQQJBAjUkgQCIakiwIdsggSCBIIEggSCBIIHVRwIBEK0+7yrUNEggSCBIIEggSCBIoIYkEABRDQk2ZBskECQQJBAkECQQJLD6SCAAotXnXYWaBgkECQQJBAkECQQJ1JAEAiCqIcGGbIMEggSCBIIEggSCBFYfCQRAtPq8q1DTIIEggSCBIIEggSCBGpJAAEQ1JNiQbZBAkECQQJBAkECQwOojgQCIVp93FWoaJBAkECQQJBAkECRQQxL4P7EH4s7LWH8YAAAAAElFTkSuQmCC

                 Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.30.2020                                                   Jedlanka, dnia 04.11.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                  Jedlanka 10                                                                                                                                                  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                      Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Zapraszamy do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843                 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

    Dostawa rękawic jednorazowych ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na potrzeby realizacji projektu „ Wsparcie dla Mazowsza”                                                                                                                

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  transport wniesienie rękawic jednorazowych ochronnych w ilości 103 800 par (słownie: sto trzy tysiące osiemset par) (2076 op. po 100 szt., 1384 op. po. 150 szt. , 1038 op. po 200szt.)

  Przedmiot zamówienia

   Minimalne parametry i standardy bezpieczeństwa

  Rękawice jednorazowe ochronne

   

  Rękawice jednorazowe ochronne nitrylowe, bez pudrowe,                   o wysokiej rozciągliwości                                                                                          Zgodność z normami: EN 455 -1,2,3. Oznaczenie znakiem CE, zgodnie z dyrektywą UE93/42/EWG dla wyrobów medycznych lub znak CE zgodnie z dyrektywą UE89/686/EWG  dla wyposażenia ochrony osobistej. Wymagana jest także deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE2016/425. Opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic.

  Rozmiary:

  S - 11 800 par,  M - 40 000 par,  L - 40 000 par,  XL - 12 000par

   

  2. Oferowany towar musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczące-produktów-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19  oraz posiadać deklarację zgodności CE.

  3. Oferowany towar  musi być fabrycznie nowy, wolny od wad nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów                   z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

  4. Wykonawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk

  5. Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających opis zawartości w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia towaru.

  6. Okres gwarancji- minimum 2 lata liczony od daty podpisania protokołu  odbioru                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  2. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   

  Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie do dnia 22.11.2020 r.

  3. Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres:


  Lista załączników
  1. 1.Formularz ofertowy
  2. 2.Wzór umowy
  3. Oświadczenie
  4. Zapytanie Ofertowe
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Remont posadzki ceramicznej przed wejściem głównym i bocznym do budynku głównego (schodów i tarasu) oraz do kuchni

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl 

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.29.2020                                                                        Jedlanka, dnia 28.10.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                

   o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

   

  Przedmiotem zamówienia jest remont posadzki ceramicznej przed wejściem głównym i bocznym do budynku głównego (schodów i tarasu) oraz do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk,

      Szczegółowy zakres prac remontowych:

  Prace rozbiórkowe:

  • Skucie zniszczonych płytek typu gres  około 92 m2
  • Skucie płytek typu klinkier około 30 m2
  • Skucie murków betonowych około 5 m3
  • Skucie betonu z pod płytek gres około 25m3

  Prace remontowe :

  • Wykonanie prac pomiarowych
  • Przygotowanie podbudowy pod kostkę betonową około 17  m3
  • Ułożenie trepów przy wejściu około 26 mb
  • Ułożenie obrzeży przy podjeździe dla wózków około 22mb
  • Ułożenie kostki brukowej przed wejściem około 92 m2
  • Przysypanie kostki brukowej piaskiem
  • Demontaż ławek stalowych 
  • Przemalowanie starych ławek
  • Zamocowanie ławek stalowych z demontażu w stopach betonowych

  Zastosowane materiały do wykonania remontu:

  • Stopnie schodowe monoblock
  • Kostka brukowa bez fazy
  • Wykonawca musi przedstawić szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia ustalonego z zamawiającym.
  • Wykonawcy zobowiązani są do podania wymaganych danych na temat nazw producentów, nazwy materiałów i ich  parametrów   

   

  2.     Termin realizacji zamówienia:

  30 dni od daty podpisania umowy

   

  3.     Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane prace. 

  4.     Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.

   

  5.     Kryteria wyboru ofert:   

                                                                                                                              

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                                          Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej terenu przed wejściem do budynku schodów i tarasu, których dotyczyć będzie remont        i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty remontowe, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wykonawca dostarcza wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS w Jedlance, poczta tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 02.11.2020 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.   

   

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

   

  8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            

  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   

  9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                                                          10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          


  11.  Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”  

                                                                                                                                                                                                                                                                          Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się             

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

  Załączniki:                                                                                                          

  1. Formularz ofertowy                                                                                
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. 1.Formularz ofertowy
  2. 2.Wzór umowy
  3. Zapytanie Ofertowe
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.28.2020                                                                  Jedlanka, dnia 26.10.2020 r.

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  Dotyczy:  zakupu  i  dostawy  fabrycznie  nowego  sprzętu  komputerowego,   akcesoriów komputerowych, oprogramowania i  urządzeń  peryferyjnych

  1. 1.     Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  i  dostawa  fabrycznie  nowego  sprzętu  komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania i  urządzeń  peryferyjnych:

     Nazwa przedmiotu

  Ilość

  Komputer przenośny DELL (laptop) z systemem Windows 10 Pro PL                                 Mysz

  1           1

  Komputer stacjonarny LENOVO All-in-One, (klawiatura, mysz, monitor) systemem Windows 10 Pro PL

  5

  Oprogramowanie biurowe MICROSOFT OFFICE 2019 H&B

  6 

  Urządzenie serwer NAS z dyskiem do archiwizacji danych QANAP                 1.Serwer NAS QANAP  TS-228A / 4GB / 1xGbE / USB                                                2. Napęd HDD TOSHIBA 1 TB

                  1           2

  Drukarka laserowa BROTHER lub HP z funkcją skanowania i kopiowania w komplecie  z tonerem z kablem zasilającym i kablem USB

  1

  Aktywny Hub USB 3.0 , 7 portów z zasilaczem w zestawie.

  1

  1. Minimalne parametry techniczne oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie,             w pełni funkcjonalny oraz kompletny, tj. powinien znajdować się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
  3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres: DPS Jedlanka
  1. 2.     Termin dostawy

  Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

  1. 3.     Opis kryteriów wyboru oferty
  2. Zamawiający dokona oceny i porównania oferty oraz wyboru jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych.
  3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena-waga 100%
  1. 4.     Opis sposobu obliczania ceny
  2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączne wynagrodzenie wykonawcy musi być podane w liczbach i słownie.
  3. W ofercie uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem.
  4. Ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
   1. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym: koszty przygotowania oferty, koszty dostawy, montażu, podatki, cła, inne obciążenia publicznoprawne,  i nie może ulec zmianie.
   2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
  1. 5.     Termin związania ofertą

  Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz            z upływem terminu składania ofert.

  1. 6.   Miejsce i termin składania ofert:    

  Oferta powinna:

  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
  • zawierać numer telefonu, numer NIP,
  • zawierać adres poczty e-mailowej do korespondencji.                                                     

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie DPS, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 30.10.2020 r. godzina 10.00 Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                             

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48/321-30-26 wew. 26 


  1.  
  2. 7.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
  3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  a)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy Wykonawców,

  b)  Informacja zostanie opublikowana na stronie: www.jedlankadps.pl

  1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
  2. Umowa zostanie zawarta w terminie 2 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  3. Umowa z Wykonawcą oraz protokół odbioru zamówienia będzie sporządzony w formie pisemnej.
  4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy                           z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który                        w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
  5. Upublicznienie wyniku postępowania zostanie dokonane na stronie internetowej: www.jedlankadps.pl

  8.  Postanowienie końcowe:

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
  3. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

  9.  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018    roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                      

  10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  12. Wykonawca musi przedstawić szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do starannego, rzetelnego przygotowania specyfikacji, w szczególności do podania wymaganych danych na temat nazw producentów, modeli urządzeń, numerów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych urządzeń.   

   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                  

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.48 3213026,  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                            

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                                

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                      

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

  Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

  Załącznik Nr 4 – Oświadczenie   


  Lista załączników
  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Zapytanie Ofertowe
  3. Z 1
  4. Z 2
  5. Z 3
  6. Z 4
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.27.2020                                             Jedlanka, dnia 29.09.2020 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY     

                                                  

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu pod nazwą „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w D P S Jedlanka ” jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1.  Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę: GAZOWNICTWO   POLSKIE   Marek   Wojcieszak   ul. Józefowska 57 lok.1, 26 – 600   Radom   za   cenę   62 070,00   złotych   brutto
  2.  Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone  w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena ( 100 % )                                                                                              
  3.  Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom  w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena (100 %) 

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           W   ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW   W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1

  GAZOWNICTWO POLSKIE         Marek Wojcieszak             ul. Józefowska 57 lok.1, 26-600 Radom

  62 070,00 zł

   

  100,00 pkt.

  2

   

  Zakład Instalacyjno-Budowlany INSTALMONT              Zbigniew Matysiak  Os. Pokoju 5/10, 26-900 Kozienice

  75 030,00 zł

   

  83,00 pkt

  3

   

  GAZ MONT Marcin Ikwanty                                            ul. Parysa 45, 26 – 600 Radom

  108 609,00 zł

   

  57,00pkt

   

   

  Dyrektor

  Jacek  Kowalski


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.27.2020                                               Jedlanka, dnia 29.09.2020 r.

   

   

  INFORMACJA   Z   OTWARCIA   OFERT

   

  1. Przedmiot zamówienia:                                                                                                                                               Przedmiotem zamówienia w zadaniu pod nazwą „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka” jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.
  2. Miejsce i termin otwarcia ofert:                                                                                                                                 Otwarcie ofert odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660 Jedlińsk                                       w dniu 28.09.2020 o godzinie  10:30
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:              
  4. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia     w wysokości: 63 397,38 zł brutto
  5. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           

  W   ZŁOTYCH

   

  1

   

  Zakład Instalacyjno-Budowlany INSTALMONT                        Zbigniew Matysiak , Os. Pokoju 5/10, 26 – 900 Kozienice

   

  75 030,00 zł

   

   

  2

   

  GAZOWNICTWO POLSKIE Marek Wojcieszak                               ul. Józefowska 57 lok.1,   26 – 600  Radom

   

  62 070,00 zł

   

   

  3

   

  GAZ MONT Marcin Ikwanty  ul. Parysa 45, 26 – 600 Radom

   

  108 609,00 zł

   

   

   

  Dyrektor  

   

  Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje, że na dostawcę warzyw i owoców wybrano : Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46- cena oferty brutto - 18.081,00

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl 

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.27.2020                             Jedlanka, dnia 22.09.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                                                               o wartości do kwoty 30 000 euro

   

  1. 1.       Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynków Domu Pomocy  Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, działka nr 426/56, nr 426/23. Decyzja Nr 512.2018,  Decyzja Nr 529.2018,  Decyzja Nr 530.2018  w zadaniu pod nazwą „ Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w D P S Jedlanka ”

      Szczegółowy zakres robót zawierają  projekty budowlane, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

  1. 2.     Termin realizacji zamówienia:

  30 dni od daty podpisania umowy

  1. 3.     Okres gwarancji: na urządzenia 24 miesięcy od daty odbioru końcowego; na wykonane prace   60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
  2. 4.     Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.
  3. 5.     Kryteria wyboru ofert:                                                                                                                                

  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówień. Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.

  • Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej terenu budynków, których dotyczyć będzie budowa i zapoznania się z materiałami źródłowymi.                                
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dniach 23.09.2020 – 25.09.2020 roku w godzinach 7:30 - 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty budowlane, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                           Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
   w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

   6. Miejsce i termin składania ofert:                                                          

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie D P S w Jedlance na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 28.09.2020 r. godzina 10.00 Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                              

   7. Kontakt:

  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami:                  Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26 

  1. 8.   Uwagi końcowe:                                                                                                                                            
  • · Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • · Zamawiający  informuje Wykonawcę że do każdej decyzji budowlanej będzie zawarta odrębna umowa, i na każdą wykonaną robotę budowlaną Wykonawca wystawi odrębną fakturę.                                                                                                                                                                                                                                                                      
  1. 9.   Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          

  11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”  

   

   Ochrona Danych Osobowych                                                                                                   

   1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 ,            e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                

   3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.                                                                                                                             

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                   

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                       

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.   

   

   

   

  Załączniki:                                                                                                          Dyrektor

   

  1. Formularz ofertowy                                                                                Jacek Kowalski
  2. Wzór umowy

  Lista załączników
  1. 1.Formularz ofertowy
  2. 2.Wzór umowy
  3. Zapytanie Ofertowe
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na warzywa

  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Zapytanie ofertowe
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

   

                                                             Informacja o wynikach postępowania

   

   

  Znak sprawy :DPS.A.10.2020                                                                                              Jedlanka , dnia  26.06.2020

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje że  w postępowaniu : dostawa warzyw i owoców  wybrano ofertę złożoną przez : Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 - cena oferty brutto - 25.458,90

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na warzywa

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zaprasza do złożenia ofery na dostawę warzw i owoców  na III kwartał 2020 r.

  Szczegóły zapytania w załącznikach.                                      

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2
  2. Załacznik nr 3
  3. Załacznik nr 1 Zapytanie ofertowe
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Informacja o wyborze w załączniku


  Lista załączników
  1. informacja o wyborze
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na świadczenie badań profilaktycznych

  Zapytanie ofertowe w formie załącznika


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP ENERGII

   

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP:9482604208                                            tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.11.2020                                                   Jedlanka, dnia 06.05.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY                                                      

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1.  Zamawiający  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty – jako najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena ( 100 % ) jest oferta złożona przez Wykonawcę:                                                             TRMEW   Obrót   S.A.   ul. Rydygiera 8,   01-793 Warszawa   za   cenę   79 107,89 zł                                                                                               
  2.  Uzasadnienie  wyboru  oferty :  w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału określone  w postępowaniu przez Zamawiającego, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena ( 100 % )                                                                                                                                                              
  3.  Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postepowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym  postepowaniu kryterium oceny ofert – cena ( 100 % ) 

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO           W   ZŁOTYCH

  LICZBA   PUNKTÓW   W KTYTERIUM  –  CENY ZGODNIE  Z  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1

  TRMEW   Obrót   S. A.                                    ul.  Rydygiera  8,   01 – 793   Warszawa

  79 107,89 zł

   

  100,00 pkt.

  2

  ENIGMA   Edward   Zdrojek                       ul. Nowowiejska 6,   76 – 200   Słupsk

  81 682,98 zł

  96,85 pkt

  3

  Elektra   S. A.   ul. Skierniewicka  10A,            01 – 230   Warszawa

  85 836,35 zł

  92,16 pkt

  4

  ENTRADE   Sp.  z o. o.                                ul. Poznańska  86/88,   05 – 850  Jawczyce

  96 358,22 zł

   

  82,00 pkt

   

   

  Dyrektor

   

  Jacek  Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na świadczenie badań profilaktycznych
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ENERGIA

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

   

  NIP:9482604208                                            tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.11.2020                                                  Jedlanka, dnia 29.04.2020 r.

   

  INFORMACJA   Z   OTWARCIA   OFERT

  1. 1.     Przedmiot zamówienia:                                                                                                                            Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. 
  2. 2.     Miejsce i termin otwarcia ofert:                                                                                                                      Otwarcie ofert odbyło się w   Domu   Pomocy   Społecznej   w   Jedlance,   Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk w dniu 28.04.2020 o godzinie  12:30
  3. 3.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                                      Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
  4. w wysokości: 96 330,54 zł brutto
  5. 4.     Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 

   

  NUMER OFERTY

  FIRMA   ( NAZWA )   LUB   NAZWISKO   ORAZ ADRES   WYKONAWCY

  CENA   BRUTTO                  W   ZŁOTYCH

   

  1

   

  Elektra S.A.   ul. Skierniewicka  10A,   01-230 Warszawa

   

  85 836,35 zł

   

   

  2

   

  ENTRADE Sp. z o.o.   ul. Poznańska  86/88,   05-850 Jawczyce

   

  96 358,22 zł

   

   

  3

   

  TRMEW Obrót S.A.   ul. Rydygiera  8,   01-793 Warszawa

   

  79 107,89 zł

   

   

  4

   

  ENIGMA Edward Zdrojek  ul. Nowowiejska 6,   76-200 Słupsk

   

  81 682,98 zł

   

   

   

  Dyrektor

  Jacek Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe energi elektrycznej

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP:9482604208                                              tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.11.2020                                                   Jedlanka, dnia 21.04.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

  Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance                                                                                                

  Jedlanka 10                                                                                                                                                  

  26 – 660 Jedlińsk                                                                                                                                   

  Tel: 48 321 30 26, e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w postępowaniu prowadzonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                  

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.) dla punktów poboru zlokalizowanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy jak i Polskimi Normami.                                                                                                                                         

  2. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 225 115,00 kWh.  

  Lp.

  Grupa taryfowa

  Szacunkowa ilość dostarczanej energii  w kWh

  1

  2

  3

  1

  dla punktów poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G11

  225 115,00

   3. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana do Zapytania ofertowego stanowi jedynie przybliżoną ilość zużycia, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie energii mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanego w Zapytaniu ofertowym, uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w postępowaniu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii (PPE) dla Zamawiającego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.         

  4. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 209,00 kW                                                

  5. Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony Zamawiającego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla poszczególnych PPE Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.

  2.  Informacje dodatkowe:                                                                                                                                  

  1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.                                                                                                                                          

  2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy.                                                                           

  3. Zamawiający uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia lub zmniejszenia) w stosunku do ilości wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Zamawiającego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE nie wymaga zmiany niniejszej umowy.                                                                                                                                                          

  4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej w razie zmiany:                                                      

  a. stawki podatku od towarów i usług,                                                                                                                   

  b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177)                                                                                  

   c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                                                                                     

  d. stawki podatku akcyzowego,                                                                                                                                                        - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Sprzedawcę zamówienia publicznego, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian najpóźniej do 30 dni od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. W razie zmiany, o której mowa w pkt 4 ppkt b), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

  W razie zmiany wskazanej w pkt. 4 ppkt c), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. W każdym przypadku strona inicjująca zmianę zobowiązana jest racjonalnie wykazać w jakim stopniu wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 ppkt a) – c) ma wpływ na koszt wykonania zamówienia.                                                                                                       

  5. Nazwa i kod CPV dotyczący przedmiotowego zamówienia: 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09310000-5 Elektryczność

  3. Warunki udziału w postępowaniu:                                                                                               

  Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien załączyć do oferty n/w dokumenty:        

  • Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,                                      
  • zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
   • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
    • aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.                                                                                                         

  4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt 3.                                                                                                 

  • Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – w formie załącznika nr 1 do oferty.
   • W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. powołanie konsorcjum) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w formie załącznika nr 2 do oferty.

  5. Termin wykonania zamówienia:                                                                                                   

  Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.05.2021 r.

  6. Termin związania ofertą                                                                                                                                

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.                                                                                                            

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

  3. O przedłużeniu okresu ważności ofert, Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, oczekując pisemnych odpowiedzi. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu ważności oferty. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

  7. Miejsce i termin składania ofert                                                                                                                     

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk  (Sekretariat), w terminie do dnia  28.04.2020r. do godz. 12:00.                                     

  2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na dostawę energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance ”, znak DPS.271.11.2020 oraz „Nie otwierać przed 28.04.2020r. godz. 12:30”  Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk  (Sekretariat), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.                                                                                                                                 

  3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.                                                      

  4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.                                      

  5. Oświadczenie dot. zmiany lub wycofania oferty musi być złożone w formie pisemnej oraz podpisane własnoręcznie przez Wykonawcę lub osobę (osób jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upełnomocnioną do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z KRS) lub odpowiednie pełnomocnictwo. Oświadczenie o zmianie musi ponadto zawierać informację w jakim zakresie oferta zostaje zmieniana (najlepiej poprzez wskazanie tej treści, która staje się nieaktualna, oraz podanie nowej treści lub załączenie do oświadczenia zmienianego dokumentu w nowej formie –    np. formularza oferty, wykazu usług itp., zależnie od tego, czego zmiana dotyczy).                                                                                                                                                         

  6. Jeżeli Wykonawca podejmie działania zmierzające do wycofania swojej oferty niezgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w pkt. 5 niniejszego Zapytania ofertowego, Zamawiający uzna te działania za bezskuteczne, zaś oferta wykonawcy zostanie otworzona w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

  7. Jeżeli dodatkowo w opisanej w pkt. 6 niniejszego Zapytania ofertowego sytuacji Wykonawca złoży ofertę kolejną – w miejsce oferty, którą zamierzał wycofać, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę.                                                                                                                                                                                                                    8. Kopertę zawierającą zmiany, poprawki lub modyfikację złożonej oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć numerem kolejnej zmiany.

  8. Miejsce i termin otwarcia ofert                                                                                                                    

  1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, w dniu  28.04.2020r. o godz. 12:30.                                       

  2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.                                                                                                                                                          

  3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:                                                                                                                                                               

  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;                                                                       

  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;                                                                  

  3. ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.

  9.  Sposób obliczenia ceny                                                                                                                           

  1. Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w Zapytaniu. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.                                                                                                                                   

  2. Ceny ofertowe muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:                                                                                          a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);                                                                                                   b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.   

  3. Wykonawca winien wpisać w formularzu ofertowym cenę oferty (cyfrowo i słownie), która powinna zostać wyliczona zgodnie z punktem 5 i powinna zawierać ceny jednostkowe energii elektrycznej wyrażone w zł/kWh, określone z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku.                                                                                                                                                                                                                                               4. W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.                                                                                                                                            

  5. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                                                          

  6 W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.                                                                        

  7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość niepodlegającą zmianom.                                                                                                                                                     

  10. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.                                                                                       

  1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).                                                                                               

  2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

              C min                                                                                                                                                       

  C =                            x  100  pkt                                                                                                                                                                   

              C b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gdzie: C – ilość punktów za kryterium cena,                                                                                          

  Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,                                                                                                    

  Cb – cena badanej oferty.

  3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                                       

  4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.                                                                                                             

  5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.                                                                                  

  6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.                                                        

  7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym.                                                                         

  8. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, brak reakcji wykonawcy  w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki.                                                                                                            

  9. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się w szczególności do następujących zasad:

  • · jeżeli cena ofertowa wyliczona z uwzględnieniem wzoru wskazanego w 10 pkt2 Zapytania ofertowego oraz cen jednostkowych energii elektrycznej wskazanych w formularzu ofertowym została wyliczona błędnie, uznaje się, że prawidłowo podano ceny jednostkowe energii elektrycznej w formularzu oferty oraz ilości kWh podane we wzorze wskazanym w 10 pkt.2.

  11. Opis sposobu przygotowania ofert                                


  Lista załączników
  1. Nr 1
  2. Nr 3
  3. Nr 2
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe farb i materiałów malarskich

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26–660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

  NIP:9482604208                            tel/fax 48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.07.2020                                                  Jedlanka, dnia 20.04.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  realizowane  na  podstawie  art. 4 pkt.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych

   

  Dotyczy: zakupu i dostawy farb i materiałów malarskich wykorzystywanych w Domu Pomocy Społecznej  w  Jedlance,                   w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                               

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zwraca się z prośba o złożenie oferty cenowej na dostawę    farb i materiałów malarskich szczegółowo wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.                                                                             

  Cena wskazana przez Wykonawcę winna zawierać należny podatek VAT (cena brutto) oraz koszt dostawy materiałów do DPS         w Jedlance. Cena będzie niezmienna w czasie trwania umowy.                

  Ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi i nie mogą być podstawą, w razie mniejszych lub większych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.                                                                                                          Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.                                                                                                                                                                                    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Wojciech Wójcik – tel. 48 321 30 26                                                            Ofertę  należy złożyć do dnia 27.04.2020 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl  Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych na okres do 31.12.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz.2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                 

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku                     z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników             VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

   Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania

  w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

   

  Załączniki:                                                                                                            Dyrektor

   1. Formularz oferty.                                                                                            Jacek  Kowalski

   2. Wzór umowy.                                                                                            


  Lista załączników
  1. 1.Formularz oferty
  2. 2.Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA DOSTAWCY WARZYW I OWOCÓW

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  REGON : 000294728                                                                                                   tel/fax 48 32-13-026

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 08 .2020                                               Jedlanka dnia 24.03.2020 r.

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa warzyw i owoców  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,                            w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 – kwota  brutto  29.700,30

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

  Otrzymują:

  1. Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46
  2. SARMATA, Michał Dębski, 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 25 lok.10

   

   

                                                                                                                Dyrektor

   

                                                                                                                           Jacek  Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe warzyw i owoców

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  REGON : 000294728                                                                             tel/fax 48 32-13-026

  Znak sprawy : DPS.A. 271.05.2020                                                       Jedlanka dnia 12.03.2020 r.

                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                

                                                               o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,                w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  60kg

  6.

  Cebula

  300kg

  7.

  Kapusta biała

  250kg

  8.

  Kapusta pekińska

  160szt

  9.

  Czosnek

  7kg

  10.

  Buraki czerwone

  400kg

  11.

  Jabłka mekintosz

  600kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  200kg

  15.

  Ogórek kiszony

  50kg

  16.

  Pieczarki

  80kg

  17.

  Kapusta czerwona

  40kg

  18.

  Cytryny

  50kg

  19.

  Groch żółty

  30kg

  20.

  Fasola Jaś

  40kg

  21.

  Banany

  60kg

  22.

  Mandarynki

  45kg

  23.

  Botwinka

  250p

  24.

  Ogórek świeży

  300kg

  25.

  Pomidory

  250kg

  26.

  Sałata zielona

  400szt

  27.

  Rzodkiewka

  350 p

  28.

  Truskawka

  250kg

  29.

  Kalafior świeży

  100szt

  30.

  Brokuł świeży

  100szt

  31.

  Szczypiorek

  500p

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wojciech Wójcik – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 23.03.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej               w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 01.04.2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku             z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.4832-13-026, e-mail :kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu                          dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie       wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                       Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


     tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A.271. 4 .2020                                                                     Jedlanka dnia    21.02.2020

   

   

                                                       INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji oraz rękawic dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  W związku z tym, że firma LUX MEDICAL,  23-300 Janów Lubelski, ul Okopowa 27  odwołała złożoną ofertę, oraz nie wyraziła zgody na podpisanie umowy, Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  HENRY KRUSE sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3,55-040 Kobierzyce- cena oferty brutto 24.782,43

   

  Uzasadnienie wyboru :w/w oferta była druga w kolejności, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

   

                                                                                                                        p.o. Dyrektor

                                                                                                                       Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


                                                                 tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A.271. 4 .20120                                                                           Jedlanka dnia    18.02.2020

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb Domu pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  LUX MEDICAL, 23-300 Janów Lubelski, ul. Okopowa 27  - cena brutto oferty 22.758,42

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

   

   

                                                                                                                        p.o. Dyrektor

                                                                                                                        Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

   

  Dom  Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26 – 660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP:9482604208                                              tel/fax48 321-30-26

  Znak sprawy: DPS.A.271.04.2020                                                   Jedlanka, dnia 11.02.2020 r.

   

  Wykonawcy   uczestniczący   w   postępowaniu

  INFORMACJA   O   WYNIKACH   POSTĘPOWANIA 

   

  Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek kserokopiarek wykorzystywanych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje,             że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  FAMEX Jastrzębscy sp.j  ul. Żeromskiego 104, 26 – 600  Radom przedstawiła najkorzystniejszą cenę w wysokości 13 676,37 zł/brutto

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

  Otrzymują:

  1. a/a
  2. FAMEX JASTRZĘBSCY spółka jawna, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 104
  3. Biur-Plus, Zbigniew Jakubczyk, 26-600 Radom, ul.  Tartaczna 3/5
  4. Unibit Sp. z o.o. Ul. Porcelanowa 51,  40 – 246  Katowice
  5. DMD S.C. Paweł Miturski Dorota Miturska, ul. Staroniwska 41B, 35 – 101  Rzeszów
  6. SOFTRIX,  ul. Traugutta 61, 26 – 600  Radom                  

                                                                                                                               p. o. Dyrektor

                                                                                                                               Jacek Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę środków do dezynfekcji i rękawiczek jednorazowych czek

   W załączeniu formularz ofertowy na dostawę w/w artykułów


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprostowanie do zapytania ofertowego na dostawę środków do dezynfekcji i rękawiczek jednorazowych

  Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2020 r.

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę środków do dezynfekcji i rękawiczek jednorazowych czek

   

  Sprostowanie terminu składania ofert: ofetę należy złożyć do dnia 14.02.2020 do godziny. 12.00

   

   

                                                                                          p.o Dyrektor

                                                                                          Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę środków do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                                               tel/fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.4 .2020                                                                            Jedlanka, dnia 6.01.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

   

  Nazwa asortymentu

   

  Ilość

   

  1.

  Płyn do dezynfekcji rąk AHD 1000 (op. 10szt x 0,5l i 11 x 5l)

  60l

  2.

  Preparat myjąco antybakteryjny do mycia całego ciała i włosów SPIDADERM (op. 2 x 6l)

  12l

  3.

  Chusteczki dezynfekcyjne o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym prądkobójczym ICIDES N (opakowanie uzupełniające  90szt.)

   36 op.

  4.

  Pojemnik na chusteczki dezynfekcyjne okrągły, plastikowy pasujący do wkładów z chusteczkami j.w.

  10szt

  5. 

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op.  6x0,75l i 1x5l

  9,5l

  6.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op 10x0,65 i 2 x 5l

  16,5l

  7.

  Tabletki  dezynfekcyjne do powierzchni zmywalnych MEDICARINE op. 300tabl.

  6op.

  8.

  Mydło do dezynfekcji rąk myjąco-odkażające w płynie o działaniu antybakteryjnym, nie zawierające barwników i środków zapachowych

  ( op. 4 x 5l )

   

   20l

  9.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni LAUDAMONIUM(op. 5 x 2l)

  10l

  10

  VELOX SPRAY – do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego op. 1l

  3 szt.

  11.

  Środek do mycia rak i ciała OCTANISEPT op. 250ml

  15szt.

  12.

  Rękawiczki gumowe robocze rozmiar M,L

  240par

  13.

  Rękawiczki z nitrylu „Nitrylex”  rozmiar S

  Rękawiczki z nitrylu „Nitrylex”  rozmiar M

  750op.

  750op.

   

  Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia:

   

  1) Wszystkie zaoferowane preparaty muszą być oznakowane etykietami w języku polskim.

  2) Zaoferowane preparaty muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

  3) Zaoferowane preparaty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres 12-m-cy od daty podpisania umowy

   

  Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcom:

   

  1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki zaoferowanych preparatów najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia

  3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

  4.Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie              następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

  Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

   

  Warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma

  – tel. 48 32-13-026

   

  Ofertę należy złożyć do dnia 14.01.2020 r. do godziny 12.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór  umowy

   

   

   

   

                                                                                                      p.o Dyrektor

                                                                                                      Jacek Kowalski

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę srodków do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

     tel/fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.4 .2020                                                                         Jedlanka, dnia 6.01.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: zakup i dostawa środków do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

   

  Nazwa asortymentu

   

  Ilość

   

  1.

  Płyn do dezynfekcji rąk AHD 1000 (op. 10szt x 0,5l i 11 x 5l)

  60l

  2.

  Preparat myjąco antybakteryjny do mycia całego ciała i włosów SPIDADERM (op. 2 x 6l)

  12l

  3.

  Chusteczki dezynfekcyjne o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym prądkobójczym ICIDES N (opakowanie uzupełniające  90szt.)

   36 op.

  4.

  Pojemnik na chusteczki dezynfekcyjne okrągły, plastikowy pasujący do wkładów z chusteczkami j.w.

  10szt

  5. 

  Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni INCIDIN FOAM op.  6x0,75l i 1x5l

  9,5l

  6.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni zmywalnych INCIDUR SPRAY op 10x0,65 i 2 x 5l

  16,5l

  7.

  Tabletki  dezynfekcyjne do powierzchni zmywalnych MEDICARINE op. 300tabl.

  6op.

  8.

  Mydło do dezynfekcji rąk myjąco-odkażające w płynie o działaniu antybakteryjnym, nie zawierające barwników i środków zapachowych

  ( op. 4 x 5l )

   

   20l

  9.

  Płyn do dezynfekcji powierzchni LAUDAMONIUM(op. 5 x 2l)

  10l

  10

  VELOX SPRAY – do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego op. 1l

  3 szt.

  11.

  Środek do mycia rak i ciała OCTANISEPT op. 250ml

  15szt.

  12.

  Rękawiczki gumowe robocze rozmiar M,L

  240par

  13.

  Rękawiczki z nitrylu „Nitrylex”  rozmiar S

  Rękawiczki z nitrylu „Nitrylex”  rozmiar M

  750op.

  750op.

   

  Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia:

   

  1) Wszystkie zaoferowane preparaty muszą być oznakowane etykietami w języku polskim.

  2) Zaoferowane preparaty muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

  3) Zaoferowane preparaty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres 12-m-cy od daty podpisania umowy

   

  Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcom:

   

  1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki zaoferowanych preparatów najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia

  3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

  4.Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie              następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

  1. Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy : zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.01.2020 r. do godziny 12.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   


  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór  umowy

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek kserokopiarek

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP:9482604208                                              tel/fax48 321-30-26

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.04.2020                             Jedlanka, dnia 31.01.2020 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30 000 euro

  realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

   

  Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek kserokopiarek wykorzystywanych w  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zwraca się z prośba o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych szczegółowo wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

  Cena wskazana przez Wykonawcę winna zawierać należny podatek VAT (cena brutto) oraz koszt dostawy materiałów do DPS w Jedlance. Cena będzie niezmienna w czasie trwania umowy.

  Ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi i nie mogą być podstawą , w razie mniejszych lub większych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

  Zastosowanie przez  Zamawiającego zaproponowanych przez Wykonawcę kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty przez Zamawiającego praw z tytułu gwarancji na urządzenie.                                                                                                                                                          Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

  Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Wojciech Wójcik – tel. 48 32-13-026   

  Ofertę  należy złożyć do dnia 05.02.2020 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl , administracja@jedlankadps.pl                                                                                            Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych na okres do 31.12.2020 r.  

   

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.

  Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

   

   Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się

  z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania

  w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

   

   1. Formularz oferty.

   2. Wzór umowy.

   

                                                                                         p. o.  Dyrektor

                                                                                            Jacek  Kowalski


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy środk ow czystosci i art. higienicznych do potrzeb Domu pomocy Społecznej w Jedlance

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.3 .2020                                Jedlanka dnia 24.01.2019 r.

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa środków do utrzymania czystości i art. higienicznych dla potrzeb Domu pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  PH„ADMOR”, Przedsiębiorstwo Handlowe, 26-600 Radom, ul.  Wierzbicka 58 m 1 – kwota brutto 71.463,64

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

  Otrzymują:

  1. PPHU OAFI , Adam Łodziński, 15-110 Białystok , ul. Kombatantów 1
  2. „ADMOR” Przedsiębiorstwo Handlowe, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 58 m 1
  3. Biur-POL, Zbigniew Sobień, 26-600 Radom, ul. 1905 roku 60

   

                                                                                                            p.o Dyrektor

                                                                                                             Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                                tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A.271. 3.2019                                                                      Jedlanka dnia     22.01.2020

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: zakup i dostawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu po zmodyfikowaniu formularza ofertowego wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

   

  1. „IDALIA” Ireneusz Wolak sp.j., 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 10 – kwota  77.897,11

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

   

  Otrzymują:

  1. IDALIA” Ireneusz Wolak sp.j., 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 10

   

                                                                                                          p.o Dyrektor

                                                                                                          Jacek Kowalski

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę środków do utrzymania czystości i artykułów higienicznych

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


                                                             tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 3 .2020                                                                           Jedlanka dnia  16.01.2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa środków do utrzymania czystości i artykułów higienicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa Artykułu

  Ilość

  szt.

  1.

  Zmywak kuchenny (gąbka duża)

  360 szt

  2.

  Druciak metalowy

  60 szt

  3.

  Końcówka mop – sznurek

  15 szt

  4.

  Kij do mopa drewniany z gwintem

  10szt

  5.

  Wiadro+ wyciskacz plastikowy o poj. 10l

  15szt

  6.

  Żel do wc „Palemka” poj. 1l

  380szt

  7.

  Odświeżacz powietrza Air Fusion

  300ml (zapach: kwiatowy, morski, leśny)

  900 szt

  8.

  Papier toaletowy biały delikatny trzywarstwowy ok 230 listków

  10000 szt

  9.

  Pasta sama poj. 250g

  60 szt

  10.

  Domestos płyn do dezynfekcji WC, zagęszczony, czyszcząco- dezynfekujący i wybielający, zabijający bakterie, wirusy i grzyby poj. 1250 ml

  1000 szt

  11.

  Mleczko do czyszczenia „CIF”op. 1l

  50szt

  12.

  Płyn do kąpieli 5l „Biały jeleń”

  60szt

  13.

  Płyn do mycia naczyń Ludwik op. 5l

  75 szt

  14.

  Płyn do mycia i pielęgnacji podłóg laminowanych „Ajax”poj. 1l

  1100szt

  15.

  Płyn do szyb 0,5l

  50szt

  16.

  Płyn do dezynfekcji i wybielania tkanin „ACE” poj. 1l

  100 szt

  17.

  Proszek do czyszczenia powierzchni „ Ajax” poj. 1kg

  100szt

  18.

  Ścierki domowe (pakowane po 3 szt)

  780szt

  19.

  Trutka na gryzonie  op. 250g granulat

  15 szt

  20.

  Środek owadobójczy na muchy i komary w aerozolu 300ml

  15 szt

  21.

  Ręcznik papierowy dwuwarstwowy szer. 22cm ok. 500 listków mocny

  970 szt

  22.

  Ręczniki papierowe składanka op. 200 listków

  250 szt

  23.

  Środek do czyszczenia rur „Kret” 1kg

  20 szt

  24.

  Szampon uniwersalny do mycia głowy  1l

  370 szt

  25

  Szampon przeciwłupieżowy 1l

  70szt

  26.

  Mydło w płynie o właściwościach czyszczących o naturalnym pH dla skóry o łagodnym zapachu poj. 5l

  170szt

  27.

  Jednorazowy nabój z mydłem w płynie o masie netto 700g pasujący do dozownika mydła w pianie MERIDA TOP z tworzywa ABS okienko niebieskie

  5 szt

  28.

  Płyn „Ajax” do mycia szyb poj. 5l

  12 szt

  29.

  Proszek do prania Vizir (do białego)

  Op. ok.10kg

  250 kg

  30.

  Proszek do prania „Bryza” (kolor) op. ok.10kg

  380 kg

  31.

  Proszek piorąco- dezynfekujący „Eltra”do prania ogólnego

  160 kg

  32.

  Płyn do prania delikatnych tkanin op. 4l

  52szt

  33.

  Płyn do płukania(koncentrat) op. 1l

  108 szt

  34.

  Pasta do prania „Komfort” op. 500g

  240 szt

  35.

  Mydło do prania „Biały Jeleń  w kostce 150g

  325 szt

  36.

  Odplamiacz „Vanish” do koloru poj. 1l

  84 szt

  38.

  Kostka do WC z zawieszką

  60 szt

  39.

  Proszek na mrówki „Bros” 200g

  10 szt

  40.

  Worki na śmieci mocne 35l

  1200szt

  41.

  Worki na śmieci 60l

  12000szt.

  42.

  Worki na śmieci 60l czerwone mocne

  800szt

  43.

  Worki na śmieci 120l

  320szt

  44.

  Worki na śmieci 160l

  6000 szt

  45.

  Ścierki do podłogi wym. 65x45

  80 szt

  46.

  Miotła sorgo

  4 szt

  47.

  Szczoteczka do rąk wym. 10cm

  10 szt

  48.

  Szczotka+ szufelka

  20 szt

  49.

  Szczotka do zamiatania na kiju 35 cm

  20 szt

  50.

  Szczotka do WC stojąca-plastikowa

  120szt

  51.

  Płyn do mycia w zmywarkach gastronomicznych:  Alka op 25kg Neodisher

  8szt

  52.

  Nabłyszczasz do zmywarki : Barlon  op. 5l

  8szt

  53.

  Odkamieniacz   do zmywarki Barlon  op 5l 

  4szt

  54.

  Płyn do stali nierdzewnej Neoblank op. 750ml

  6 szt

  55.

  Płyn do przypalonych powierzchni Neogrill 750ml

  6 szt

  56.

  Maszynka do golenia jednorazowa

  120szt

  57.

  Pianka myjąco-pielęgnujaca SENI 500ml

  100szt

  58.

  Szczotka ryżowa z kijem do szorowania powierzchni drewnianej w oprawie dł. 190 mm, szer. 62 mm

  5 szt

  59.

  Perfumowany koncentrat do sanitariatów Aktiw- Duf KIEHL 1000 ml

  15szt

   

  Ofertę należy złożyć do dnia 24.01.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana  umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 ,e-mail:kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.                                                                  

   

                                                                                                                          p.o Dyrektor

                                                                                                                          Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy art. spożywczych

  Znak sprawy : DPS.A. 271.1 .2020                                                                            Jedlanka dnia 16.01.2020 r.

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa artykułów spożywczych   dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez : Almax – Dystrybucja Sp.z o.o., Panieńszczyzna , 21-002 Jastków 0- cena oferty brutto – 66.349,71

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

                                                                                                                 p.o Dyrektor

                                                                                                                  Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek i wkładek anatomicznych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.2.2020                                                                        Jedlanka dnia  16.01.2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa pieluchomajtek oraz wkładek anatomicznych urologicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar  M

  8928

  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar  L

       24000

  1.  

  Pieluchomajtki „Super SENI” rozmiar XL

         4000

  1.  

  Wkładki (URO PROTECT) anatomiczne wkłady urologiczne Plus

         2200

  1.  

  Pieluchomajtki SENI ActiV NORMAL (wkładane) rozmiar L

  2232

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  -- wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  7.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

  Ofertę należy złożyć do dnia 22.01.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                               p.o. Dyrektor

                                                                                               Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2 - projekt umowu
  2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@dpsjedlanka.pl

                                                    tel./fax 48 32-13-026

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.1 .2020                            Jedlanka, dnia 7.01.2020 r

  .

  ZAPYTANIE OFERTOWE    

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: dostawa artykułów spożywczych  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

  Nazwa Artykułu

  Ilość kg

  1.

  Aromat do ciast 5g

  130szt

  2.

  Barszcz biały w torebce 40g

  400szt

  3.

  Biszkopty

  7kg

  4.

  Budyń śmietankowy lub waniliowy 60g

  800szt

  5.

  Chrzan w słoiku 290g

  200szt

  6.

  Cukier kryształ

  2500kg

  7.

  Cukier waniliowy 32g

  800szt

  8.

  Cukier puder

   

  30kg

  9.

  Cynamon 20g

  40szt

  10.

  Czosnek granulowany 30g

  80szt

  11.

  Drożdże świeże

  40kg

  12.

  Dżem słodzony fruktozą 240g-rózne smaki

  400szt

  13.

  Dżem brzoskwiniowy 280g

  250szt

  14.

  Dżem truskawkowy 280g

  300szt

  15.

  Dżem wiśniowy 280g

  300szt

  16.

  Dżem z czarnej porzeczki 280g

  300szt

  17.

  Galaretka owocowa 90g

  1300szt

  18.

  Gałka muszkatołowa  15g

  40szt

  19.

  Groszek konserwowy 400g

  300szt

  20.

  Herbata ekspresowa a 100szt

  400szt

  21.

  Imbir 20g

  40szt

  22.

  Kakao 100g

  170szt

  23.

  Kasza gryczana

  250kg

  24.

  Kasza jęczmienna

  300kg

  25.

  Kasza manna

              320kg

  26.

  Kasza pęczak

  120kg

  27.

  Kawa inka 150g

  250szt

  28.

  Ketchup łagodny 500g

  200szt

  29.

  Kisiel b/c różne smaki 40g

  1400szt

  30.

  Koncentrat pomidorowy 30% 200g

  1000szt

  31.

  Konserwa mięsna wieprzowa 300g

              1000szt

  32.

  Kukurydza konserwowa 400g

  150szt

  33.

  Kwasek cytrynowy 20g

  230szt

  34.

  Liście laurowe  10g

  100szt

  35

  Majeranek 5g

  250szt

  36.

  Mak niebieski

  30kg

  37.

  Makaron łazanki

  200kg

  38.

  Makaron nitki

  450kg

  39.

  Makaron świderki

  600kg

   

  40.

  Margaryna palma 250g

  350szt

  41.

  Marmolada 1kg

  250szt

  42.

  Masło roślinne kubek 250g

            1400kg

  43.

  Mąka pszenna

  2000kg

  44.

  Mąka ziemniaczana

  170kg

  45.

  Mód naturalny 380g

  350szt

  46.

  Musztarda 1kg

  120szt

  47.

  Ocet 0,5l

  100szt

  48.

  Olej uniwersalny 1l

  650szt

  49.

  Papryka mielona słodka 20g

  90szt

  50.

  Pasztecik drobiowy 130g

  2800szt

  51.

  Pieprz naturalny 20g

  700szt

  52.

  Pieprz ziołowy

  380szt

  53.

  Płatki jęczmienne

  150kg

  54.

  Płatki kukurydziane

  200kg

  55.

  Płatki owsiane

  150kg

  56.

  Płatki ryzowe

  150szt

  57.

  Powidła śliwkowe 280g

  300szt

  58.

  Proszek do pieczenia 36g

  200szt

  59.

  Przyprawa do kurczaka 20g

  80szt

  60.

  Przyprawa do piernika 20g

  80szt

  61.

  Przyprawa do ryb 40g

  30szt

  62.

  Przyprawa do wieprzowiny 30g

  80szt

  63.

  Przyprawa do zup w płynie 1l

  150szt

  64.

  Przyprawa do flaków-Prymat 20g

  75szt

  65.

  Przyprawa Vegeta 200g

  150szt

  66.

  Rodzynki 100g

  150szt

  67.

  Rosołki drobiowe 60g

  250szt

   

  68.

  Ryż

  550kg

  69.

  Soda oczyszczona 50g

  40szt

  70.

  Sos do mizerii i sałaty 9g

  250szt

  71.

  Sól 1kg

  600szt

  72.

  Susz owocowy

  7kg

  73.

  Syrop owocowy 500ml

  400szt.

  74.

  Szczaw konserwowy 290g

  120szt

  75.

  Wiórki kokosowe 100g

  50szt

  76.

  Ziele angielskie 15g

  110szt

  77.

  Zupa grzybowa a torobce 40g

  400szt

  78.

  Żelatyna 30g

  60szt

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

                      Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

                      Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających

            spełnienie              następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz cenowy

   

  2. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena
  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

  P. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.01.2020 r. do godz. 900 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

  1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiajcy informuje,że Administratorem Danych Osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel 48 32-13-026

  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować sie z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu: kontakt.iod@gmail.com

  3. Dane osobowe będa przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit.c RODO w związku z ustawą Pawo Zamowień Publicznych.

  5. Odbiorcami danych osobowych moga byc osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  celów okreslonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiazującego prawa.

  7. Osobie, ktorej dane dotycza przysługuje prawo dostepu do danych. Osobie ,której dane dotyczą  przysługuje prawo wnieienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Podanie danych jest dobrowolne , jednakże ich nie podanie uniemozliwi dokonanie oceny spełnienia wymagań prezez Wykonawcę  zamówienia, co skuutkowac będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy

   

                                                                                                             p.o. Dyrektor

                                                                                                             Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy jaj swiezych

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


                                                                tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.22.2019                                                                       Jedlanka dnia 03.01.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa jaj świeżych  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

  Ferma drobiu Artur Motyka,26-600 Radom, ul. Orkana 29   – kwota brutto oferty  14.850,00

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1.Ferma drobiu Artur Motyka, 26-600 Radom, ul. Orkana 29

  2. Ferma drobiu, Jarosław Wilkowski, Klwatka10, 26-634 Gózd

   

                                                                                                           p.o. Dyrektor

                                                                                                           Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy warzyw mrozonych

  Znak sprawy : DPS.A. 271.21 .2019                                                                      Jedlanka dnia 3.01.2020 r.

   

   

             Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

        Jedlanka 10

       26-660 Jedlińsk

       e-mail : kontakt@jedlankadps.pl


                                                                   tel/fax 48 32-13-026

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa warzyw mrożonych  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

  1. PPUH „MARK” , 26-634 Gózd ul. Radomska 43 – cena oferty brutto – 2.606,63

   

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. PPUH „MARK” 26-634 Gózd, ul. Radomska 43
  2. PH „MAGAT”, Radom, ul. Łukasika 3

   

                                                                                                       p.o. Dyrektor

                                                                                                       Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacjsa o wyborze wykonawcy na dostawe ryb świezych,mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 19  .2019                                                                       Jedlanka dnia 03.01.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa  ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

  PPUH „MAGAT” , 26-600 Radom, ul. Łukasika 3 – wartość oferty brutto 19.959,45

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. PPUH „MARK” 26-634 Gózd, ul. Radomska 43
  2. PH „MAGAT”, Radom, ul. Łukasika 3

                                                                                                                 p.o. Dyrektor

                                                                                                                 Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy mleka i jego przetworów

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                              tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.17.2019                                                                          Jedlanka dnia 20.12.2019 r.

   

   

                                                                INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa mleka i jego przetworów oraz drobiu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Firma Handlowa ”STARMLECZ”, Starachowice , ul. Zgodna 4b -  cena  oferty  brutto  74.619,30

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna , spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

  Otrzymują:

  1. Firma Handlowa”STARMLECZ”, 27-200 Starachowice , ul. Zgodna 4b

   

                                                                                                                               p.o. Dyrektor

                                                                                                                              Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy miesa i jego przetworów

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                            tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.18.2019                                                                        Jedlanka dnia 17.12.2019 r.

   

   

                                                           INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa mięsa i jego przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MAMBA”sp. j. Maków, ul. Skaryszewska 15, 26-640 Skaryszew – kwota brutto  114.156,00

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza , spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

  Otrzymują:

  1. Zakład Przetwórstawa Mięsnego Nowakowski sp. z o.o. Dąbrowa 6, 26-332 Sławno
  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MAMBA”sp. j. Maków, ul. Skaryszewska 15, 26-640 Skaryszew

   

                                                                                                                                  p.o Dyrektor

                                                                                                                                 Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawy pieczywa

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                           tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.16.2019                                                                              Jedlanka dnia 19.12.2019 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: dostawa pieczywa dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w piekarnię:

  Piekarnia „EXPUCH” Marek Jaworski, ul. Konopnickiej 23, 26-660 Jedlińsk – cena oferty 43.876,25

  Uzasadnienie wyboru: oferta wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. Piekarnia „EXPUCH” Marek Jaworski, ul. Konopnickiej 23, 26-660 Jedlińsk

   

                                                                                                                                      p.o. Dyrektor

                                                                                                                                     Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2020-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy warzyw i owoców

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                            tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 20 .2019                                                                           Jedlanka dnia 19.12.2019 r.

   

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: dostawa warzyw i owoców  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo Zamówień Publicznych.

              Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 – kwota  brutto  23.540,25

  Uzasadnienie wyboru: oferta jest najtańsza, spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46
  2. SARMATA , Michał Dębski, 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 25 lok.10

   

                                                                                                                                p.o. Dyrektor

                                                                                                                                Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP 9482604208                                                                  tel /fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.217. 25 .2019                                        Jedlanka, dnia 20.12.2019 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

  dotyczy: zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej złotych kwoty 30 000 euro  

  w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy 

  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Zapraszamy  do  złożenia  oferty  na :               

  świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym , których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w  Jedlance.                                                                              

  Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance.
  2. Sprawienie pogrzebu obejmuje

  - zapewnienie miejsca na grób (wykopanie + pochowanie) ustalenie z zarządcą cmentarza miejsca pochówku wraz z zapewnieniem złożenia trumny z ciałem do grobu na  cmentarzu w Jedlińsku .

  - pochowanie zmarłego w trumnie drewnianej sosnowej lub topolowej

  - zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej

  - zapewnienie krzyża drewnianego ( jeżeli wymaga tego sytuacja)

  - obsługa pogrzebu ( zapewnienie uczestnictwa 4 żałobników)

  - zapewnienie transportu do przewiezienia zwłok ( transport ciała) z miejsca zgonu  lub miejsca przechowywania ciała , a następnie na cmentarz  w Jedlińsku.

  - przechowywanie ciała w chłodni

  - przygotowanie ciała do pochówku , łącznie z ubraniem zwłok

  - zapewnienie kompletnej oraz nowej bielizny, odzieży i obuwia dla zmarłego ( w przypadku braku)

  - rozwieszenie nekrologów ( co najmniej 2 szt.).

  - kwiaty , wieńce

  Warunki realizacji zamówienia:

  1. Zamawiający zleci realizacje sprawienia pogrzebu  przez cały 2020 rok.
  2.  Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są usługi pogrzebowe , dokładna ilość dokonanych pochówków nie jest znana.
  3. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego, określające miejsce pochówku jak również zakres wykonanych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
  4. Pochówek będzie wykonywany na cmentarzu komunalnym w Jedlińsku.
  5. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.
  6. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej wykonanej usłudze.
  7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.
  8.    Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy.
  9. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy zostanie zapłacone w terminie do 14 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury,  z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, jeżeli rachunek ten będzie znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek widniejący w Wykazie podatników. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowego.
  10. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  11.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

  12.  Wykonanie czynności w pełnym zakresie nie będzie miało miejsca we wszystkich przypadkach. Zamawiający dopuszcza możliwość przy realizacji konkretnego pochówku do rezygnacji z niektórych elementów usługi, co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów  usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazanej w formularzu ofertowym.

  13.  Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy lub inne podmioty którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia w przypadku niedołożenia przez te podmioty należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

  14.  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno– prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

  Termin realizacji zamówienia:

  Od daty podpisania umowy z wybraną firmą do 31.12.2020r

  Kryterium wyboru oferty.

  Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie .

  Sposób przygotowania i składania oferty.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  2. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem faksu pt. nr 48/321-30-26  lub poczta

  e-mail na adres: kontakt@jedlankadps.pl, administracja@jedlankadps.pl  lub osobiście na adres Zamawiającego do dnia 24.12.2019r do godz.1030.

  1. Kompletna oferta musi zawierać:

  - formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  - stosowne pełnomocnictwa w przypadku , gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.

  - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania             90w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

         4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:

             - posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli

              przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

             -  posiadania wiedzy i doświadczenia,

             - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

               wykonania zamówienia

            -  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Inne istotne postanowienia:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego uzasadnienia.
  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
  3. Termin związania z ofertą wynosi 15 dni od dnia złożenia oferty.
  4. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.
  5. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana , Zamawiający określi termin zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do  zapytania ofertowego.
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami : Wojciech Wójcik Tel. 48/321-30-26

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 ,              a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   1. Formularz oferty

   2.  Wzór umowy.


  Lista załączników
  1. 2.Wzór umowy
  2. 1.Formularz ofertowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na transportu i utylizacji odpadów medycznych

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP 9482604208                                                                  tel /fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.217. 24 .2019                          Jedlanka, dnia 20.12.2019 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

   

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (kod 18 01 03)  z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w    

     przedmiotu zamówienia: Zapytanie  ofertowe

   

  Dom  Pomocy  Społecznej w Jedlance zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (kod 18 01 03) z tutejszego Domu. Rocznie wytwarzamy około 80 kg odpadu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

  W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady jakie firma musi ponieść w związku z realizacją zamówienia (podatek VAT, koszty transportu i utylizacji,  oraz innych opłat). Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

  Ceny netto są niezmienne w okresie trwania umowy.                                                                                                                      Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  Cena winna być przedstawiona w następujący sposób:

  1. cena – ryczałt do 3 kg…………... netto……………VAT………………….brutto.
  2. cena za kilogram ponad ryczałt ……………netto…………….VAT…………………brutto.

  Nie przewiduje się zmiany ceny przez okres trwania  umowy.

  Termin realizacji zamówienia  02.01.2020 – 31.12.2020r.

  Ofertę należy złożyć do dnia 24.12.2019 r na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : administracja@jedlankadps.pl,   kontakt@jedlankadps.pl

  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik  tel. 48 32-13-026

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

                                                                                                p.o. Dyrektor

                                                                                           Jacek Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na wywóz stałych odpadów komunalnych

   

   

  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance

  Jedlanka  10

  26 – 660  Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl,

  e-mail: administracja@jedlankadps.pl

   

  NIP 9482604208                                                                  tel /fax 48 32-13-026

  REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.217. 23 .2019                          Jedlanka, dnia 20.12.2019 r.

   

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE

   

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: wywozu stałych odpadów komunalnych (kod 20 03 01)  z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

  Zapytanie  ofertowe

  Dom  Pomocy  Społecznej w Jedlance  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych ( kod 20 03 01) z posesji położonej w Jedlance , gm. Jedlińsk będącej w zarządzie DPS . Dom nie posiada własnego pojemnika . Obecnie  korzystamy z pojemnika o pojemności 7,0 m3.  Rocznie  Dom wytwarza około  60 Mg odpadu.

  W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady jakie firma musi ponieść w związku z realizacją zamówienia (podatek VAT, koszty transportu i utylizacji,  oraz innych opłat). Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

  Ceny netto są niezmienne w okresie trwania umowy.                                                                             Zmiana wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

  Nie przewiduje się zmiany ceny przez okres trwania  umowy. 

  Termin realizacji zamówienia  02.01.2020 – 31.12.2020r.                                                      

  Ofertę należy złożyć do dnia 24.12.2019 r na adres Dom  Pomocy  Społecznej  w  Jedlance, Jedlanka 10,  26 – 660  Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : administracja@jedlankadps.pl,   kontakt@jedlankadps.pl                                                        Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik  tel. 48 32-13-026

  Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym, (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

                                                                                                p.o. Dyrektor

                                                                                           Jacek Kowalski

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe jaj świezych

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.22 .2019                                                                   Jedlanka dnia 20.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy :  dostawa jaj świeżych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Jaja świeże  o wadze ok. 65g

  33000 szt.

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 27.12.2019 r. do godz. 14.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę  z dniem 1 stycznia 2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw mrożonych

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

                                                        tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.  21  .2019                       Jedlanka dnia  10.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa warzyw mrożonych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Kalafior mrożony 400g

  300szt

        2.

  Brokuł mrożony 400g

  300szt

        3 .

  Mieszanka warzywna mrożona (marchew, fasola szparagowa, por, brukselka, pietruszka, seler, kalarepa) 400g

  450szt

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  - wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

  7.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

  Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2019 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl

  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę z dniem 1 stycznia 2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026 , e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

  3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

  4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

   

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

                                                                                           p.o. Dyrektor

                                                                                           Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2 projekt umowy
  2. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawę ryb świezych,mrożonych, wedzonych oraz ich przetworów

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

     tel/fax 48 32-13-026

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271. 19 .2019                                                                    Jedlanka dnia  10.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz ich przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

   

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość szt.

  1.  

  Śledź w oleju puszka -  170g

  500szt

        2. 

  Śledź w pomidorach puszka – 170g

  800szt

        3.

  Paprykarz szczeciński – puszka 300g

  400szt

        4.

  Śledzie płaty – wiaderko 4kg

  152kg

        5.

  Makrela wędzona

  150kg

        6.

  Ryba filet- Miruna

  450kg

   

   

   

  2.Warunki stawiane wykonawcom:

  – Wykonawca jest zobowiązany do wyceny artykułów wykazanych w ofercie

  - Zamawiający nie dopuszcza artykułów równoważnych oraz zamienników

  - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie następujących wymagań , a mianowicie:

  -- wypełniony formularz ofertowy,

  3.Termin realizacji zamówienia:

       dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

  4.Kryterium wyboru oferty:

       najniższa cena

  5.Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2019 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę  z dniem 1 stycznia 2020 r zostanie  podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                                                          p.o Dyrektor

                                                                                                                          Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 Formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe warzyw i owoców

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

  NIP 796-11-27-685                                                                                tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 00029472

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.20.2019                                                                       Jedlanka dnia 5.12.2019 r.

                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  60kg

  6.

  Cebula

  300kg

  7.

  Kapusta biała

  200kg

  8.

  Kapusta pekińska

  160szt

  9.

  Czosnek

  5kg

  10.

  Buraki czerwone

  600kg

  11.

  Jabłka mekintosz

  2000kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  800kg

  15.

  Ogórek kiszony

  350kg

  16.

  Pieczarki

  80kg

  17.

  Kapusta czerwona

  100kg

  18.

  Cytryny

  50kg

  19.

  Groch żółty

  30kg

  20.

  Fasola Jaś

  50kg

  21.

  Banany

  60kg

  22.

  Mandarynki

  45kg

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2019 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1.01.2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail :kontakt@jedlankadps.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                                                       p.o. Dyrektor

                                                                                                                       Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 2 projekt umowy
  2. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe pieczywa

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                      tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.16 .2019                              Jedlanka dnia  09.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa pieczywa dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Chleb pszenno-żytni 550g krojony

  9.200sztszt

  2.

  Chleb staropolski 600g krojony

  1.900szt

  3.

  Bułki kajzerki 50g

  80.000szt

  4.

  Bułka tarta op. 1kg

  150kg

  5.

  Gryzka

  2190szt

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia  16.12.2019 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1 stycznia 2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

   

                                                                                                   p.o. Dyrektor

                                                                                                   Jacek Kowalski

   

   


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na mleko i jego przetwory

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                                                      tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.17.2019                                                                     Jedlanka dnia 09.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa mleka oraz jego przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

  Ilość

  1.

  Mleko 2% w workach 5l

  14600l

  2.

  Ser biały półtłusty pergamin

  1200kg

  3.

  Ser żółty „Gouda” tłusty

  300kg

  4.

  Ser topiony - różne smaki  - op. 100g

  4000szt

  5.

  Serek wiejski op. 200g

  3000szt

  6.

  Serek homogenizowany  op. 150g

  2500szt

  7.

  Śmietana 18% op. 5l

  1200l

  8.

  Jogurt owocowy różne smaki op. 150g

  3000szt

  9.

  Maślanka

  400l

  10.

  Jogurt naturalny op. 150g

  1800szt.

  11.

  Kefir owocowy op. 400g

  2500szt.

   

   

         1.Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  4. Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2019 r. do godz. 10.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę  z dniem 1 stycznia 2020 r zostanie  podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

   

                                                                                                      p.o Dyrektor

                                                                                                      Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na mieso i wędliny

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  dpsjedlankakontakt.pl

  e-mail: kontakt@dpsjedlanka.pl

   

  NIP 796-11-27-685                                                   tel./fax 48 32-13-026

                     REGON:000294728

   

   Znak sprawy: DPS.A.271.18 .2019                                                                  Jedlanka, dnia 9.12.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  o wartości do kwoty 30.000 euro

   

  dotyczy: dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

   

  Lp.

  Nazwa Artykułu

  Ilość kg

  1.

  Schab surowy b/k

  250

  2.

  Żeberka wieprzowe

  250

  3.

  Wątroba wieprzowa

  100

  4.

  Nogi wieprzowe

  250

  5.

  Słonina b/s

  250

  6.

  Kości schabowo- karkowe

  850

  7.

  Łopatka wieprzowa b/k

  1400

  8.

  Wołowina z/k - rozbratel

  350

  9.

  Boczek surowy b/s/b/k

  150

  10.

  Flaki wołowe krojone gotowane

  300

  11.

  Łata wołowa

  100

  12.

  Kiełbasa debreczyńska

  250

  13.

  Kiełbasa śląska

  250

  14.

  Kiełbasa parówkowa wieprzowa

  250

  15.

  Polędwica drobiowa

  150

  16.

  Pasztetowa wieprzowa

   

  200

  17.

  Mortadela

  200

  18.

  Salceson włoski wieprzowy

  200

  19.

  Serwolatka

  150

  20.

  Kaszanka

  150

  21.

  Pieczeń rzymska

  150

  22.

  Mielonka wieprzowa

  150

  23.

  Schab drobiowy

  150

  24.

  Szynka wiejska chuda

  150

  25.

  Kiełbasa szynkowa

  150

  26.

  Kiełbasa krakowska

  150

  27.

  Szynka drobiowa

  150

  28.

  Golonka prasowana

  150

  29.

  Szynkówka

  150

  30.

  Uda z kurczaka mrożone

  800

  31.

  Porcje rosołowa mrożone

  900

  32.

  Piersi z kurczaka mrożone

  600

  33.

  Polędwica sopocka

  150

  34.

  Szynka z indyka z warzywami

  150kg

  35.

  Parówki wieprzowe

  300kg

  36

  Pasztet wieprzowy

  200kg

  37.

  Wątróbka drobiowa

  100kg

  36.

  Szynka tyrolska

  150kg

   

   

  Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty były pakowane próżniowo ( z wyłączeniem kości oraz wołowiny z kością) oraz aby dostawa była zgodna z zamawianą ilością.

   

  1. Warunki stawiane wykonawcom:

            Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

            Do oferty należy załączyć kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie         następujących wymagań, a mianowicie:

    - wypełniony formularz ofertowy

   

  3. Termin realizacji zamówienia:

   

  Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zamówienia.

   

  1. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena

   

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   

  1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku poz.2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy, oraz nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie  innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych (art. 4 ust. 4 w/w ustawy)
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

  P. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026

   

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2019 r. do godz. 900 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@jedlankadps.pl

   

  1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę z dniem 1 stycznia 2020 r. zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

   

   

   

   

   

  Ochrona Danych Osobowych

  1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 , a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

   

   

   

  Załączniki:

   

  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt  umowy                                                                                       p.o. Dyrektor

                                                                                                                       Jacek Kowalski

   

   


  Lista załączników
  1. 1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załacznik nr 2 - projekt umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                                                         Jedlanka  16.09.2019R

   

  OGŁOSZENIE

  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

   

  Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:

  Dostawa  gazu  płynnego  propan – butan  oraz  dzierżawa  zbiorników  naziemnych  i  urządzeń  instalacji  zbiornikowej ”.

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna „MAR–ROM” Dobrut 18 B, 26 – 505 OROŃSKO

  Uzasadnienie  wyboru: Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W  kryterium oceny oferta uzyskała -  100  punktów.

  1.     Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Prawo zamówień publicznych.

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Oferta nr 1.   Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna „MAR–ROM” Dobrut 18 B,                         

                          26 - 505 OROŃSKO                                 

  Oferta nr 2.   BETA PRIM Sp. z.o.o   22 – 100 Chełm  ul. Bieławin  7

  W  kryterium oceny  oferta uzyskała – 94 pkt.

   

  2.     Działając na podstawie art.94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie minimum 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie Zamawiającego.

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O OTWARCIU OFERT „Dostawa gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawa zbiorników naziemnych i urządzeń instalacji zbiornikowej”.

                                                                                                                                 Jedlanka 30.08.2019r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

   

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego wynosi  611 556,00 PLN. brutto za okres dostawy ( 2 lata )

   

  1. Jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa , niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia , Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dodatkowe środki, jeżeli uda się je pozyskać , a jeżeli nie to postepowanie zostanie anulowane.
  2. Do  udziału w postępowaniu na „ Dostawę gazu płynnego propan-butan oraz dzierżawę zbiorników naziemnych i urządzeń instalacji zbiornikowej ”  przystąpiły następujące firmy:

   

  1.  Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna „MAR–ROM” Dobrut 18 B, 26 – 505 Orońsko przedstawiona cena  395.361,23 zł. brutto
  2.  BETA PRIM Sp. z o.o.   22-100 Chełm  ul. Bieławin 7, przedstawiona  cena 420192,00 zł. brutto

   

  Prowadzący  podczas otwarcia ofert o godz. 10 10  przedstawił  zainteresowanym wykonawcom  informacje dotyczące  ilości wykonawców przystępujących do postępowania ,cenę jaką zaoferowali wykonawcy oraz dane wykonawców ( adresy firm).

  Podczas  otwarcia ofert byli przedstawiciele następujących firm:

  1. 1.     Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna „MAR–ROM” Dobrut 18 B, 26 – 505 Orońsko

  Nieobecni byli przedstawiciele następujących firm:

  1. 1.     BETA PRIM Sp. z o.o.   22-100 Chełm, ul. Bieławin 7,  
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na warzywa

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26-660 Jedlińsk

  e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

   

   

  NIP 796-11-27-685                                                 tel/fax 48 32-13-026

  REGON : 000294728

   

  Znak sprawy : DPS.A. 271.15.2019                                                                      Jedlanka dnia 29.08.2019 r.

                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                       o wartości do kwoty 30.000 euro

  dotyczy : zakup i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczniam2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie w/w zamówienia;

  Lp.

  Nazwa artykułu

   Ilość

  1.

  Ziemniaki

  6000kg

  2.

  Marchew

  700kg

  3.

  Pietruszka

  150kg

  4.

  Selery

  150kg

  5.

  Pory

  80kg

  6.

  Cebula

  350kg

  7.

  Kapusta biała

  250kg

  8.

  Kapusta pekińska

  200szt

  9.

  Czosnek

  6kg

  10.

  Buraki czerwone

  600kg

  11.

  Pomidor

  80kg

  12.

  Pietruszka zielona

  250p

  13.

  Koper zielony

  250p

  14.

  Kapusta kiszona

  800kg

  15.

  Pieczarki

  70kg

  16.

  Cytryny

  50kg

  17.

  Groch żółty

  30kg

  18.

  Fasola Jaś

  40kg

  19.

  Banany

  80kg

  20.

  Mandarynki

  60kg

  21.

  Ogórek świeży

  80kg

  22.

  Ogórki kiszone

  350kg

  23.

  Papryka świeża

  40kg

  24.

  Jabłka                                                        

  2000kg

  25.

  Kapusta czerwona

   60kg

   

  1.Warunki stawiane wykonawcom:

  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. r. lub do wyczerpania zamówienia.

  1. Kryterium wyboru oferty:

  najniższa cena

  1. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Wiesława Surma – tel. 48 32-13-026
  3. Ofertę należy złożyć do dnia 04.09.2019 r. do godz. 09.00 na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub poczta elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl
  4. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę z dniem 1 października  2019 r zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy.

  Lista załączników
  1. fornularz ofertowy
  2. wzór umowy
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na zapytania dotyczące ogłoszenia o przetargu na dostawę gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawę zbiorników naziemnych i urządzeń

  Odpowiedź na zadene pytrania.

  Jedlanka 26.08.2019

  W dniu 23.08.2019  drogą mailową wpłynęły trzy zapytania dotyczące przetargu na dostawę gazu płynnego propan-butan oraz na dzierżawę zbiorników.

   Poniżej przedstawiamy treść oraz odpowiedzi na zapytania :

  1.Co wg zamawiającego ma zawierać dokumentacja powykonawcza?

  Odpowiedz:  Wszystkie dokumenty wymagane przepisami dopuszczające instalację do użytkowania.

  2. Proszę  o informację jakiego typu parownik obecnie Państwo używacie.

  Wodny , elektryczny czy gazowy ? 

  Odpowiedz: W naszej placówce obecnie używany jest parownik typu elektrycznego.

  3. Mam pytanie odnośnie przetargu na dostawę gazu płynnego propan-butan oraz dzierżawę zbiorników:

  - Cena ma być stała? Czy w oparciu o notowania(np.PKN ORLEN)?

  Odpowiedz: Odpowiedz znajduje w Specyfikacji punkt XII „Opis sposobu obliczania ceny”, podpunkt 4.


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi
  2. Odpowiedzi
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze dostawcy leków oraz srodków opatrunkowych i materiaóów medycznych

  Informujemy że w dniu 14 sierpnia 2019 r. wpłynęła jedna oferta na dostawę leków, środków opatrunkowych i materiałów medycznych dla mieszkańców DPS w Jedlance. Cena oferty 44.673,22. W dniu 16 sierpnia samorząd mieszkańców zakceptował w/w ofertę.

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę gazu płynnego propan–butan oraz dzierżawę zbiorników naziemnych i urządzeń instalacji zbi

    Jedlanka 19.08.2019r.

   

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  na  dostawę  gazu  płynnego propan – butan  oraz  dzierżawę  zbiorników

  naziemnych i urządzeń instalacji zbiornikowej

   

  1. 1.     Nazwa i adres Zamawiającego

  Dom  Pomocy Społecznej  w  Jedlance

  26  -  660  JEDLIŃSK

  JEDLANKA  10

  Tel./faks    48 / 321-30- 26

  Adres  strony internetowej:  www.jedlankadps.pl

  1. 2.     Określenie  trybu  zamówienia:  PRZETARG NIEOGRANICZONY

   

  1. 3.     Nazwa przedmiotu zamówienia

  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  Dostawa  gazu płynnego propan- butan oraz dzierżawa zbiorników naziemnych i urządzeń instalacji zbiornikowej.

  1. 4.     Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest:

  - dostawa gazu propan – butan do celów grzewczych, w przewidywanej ilości

  353000L w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, transportem  na koszt Dostawcy. Gaz będzie  zasilał kotły : 2 kotły o mocy znamionowej 285 kW  każdy , 1 kocioł o mocy 58,0 kW, 1 kocioł o mocy 110 kW oraz urządzenia kuchenne ( kuchnia sześcio- palnikowa ,dwa kotły warzelne, taboret i patelnia gazowa),

  - dzierżawa trzech zbiorników naziemnych o pojemności (dopuszcza się pojemność 6400–6700l) każdy do magazynowania paliwa oraz urządzeń w instalacji zbiornikowej ( odparowywacz, zawór między kołnierzowy DN 25, reduktor I i II stopnia ). 

  Termin wykonania usługi (posadowienie zbiorników, wykonanie instalacji zbiornikowej ,napełnienie zbiorników gazem) –14 dni od daty podpisania umowy.  W tym  okresie należy zapewnić pracę urządzeń kuchennych w celu sporządzenia posiłków dla mieszkańców.

  Oferowane paliwo winno być dostosowane do zasilania w/w kotłów i urządzeń kuchennych oraz gwarantować wysoką wydajność przy całodobowej eksploatacji.  Dostawy będą zamawiane wg potrzeb Zamawiającego telefonicznie lub faksem

  z wyprzedzeniem 2 dniowym od planowanej daty dostawy. W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewni serwis , obsługę techniczną, przeglądy ( po sezonie grzewczym) i użytkowanie stacji zbiornikowej będącej własnością Wykonawcy. Dostawca zobowiązany jest tak realizować dostawy, aby zapewnić nieprzerwaną prace kotłowni i urządzeń kuchennych przez całodobowy okres pracy.

  1. 5.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

   

  1. 6.     Wspólny Słownik Zamówień  ( CPV )           

  09.12.20.00-0  - roboty w zakresie zbiorników gazowych                                                                                                         45.23.12.22-7  - propan butan

  7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania.

             Dostawa gazu do zbiorników przez okres 24 miesięcy.

  Okres dostawy gazu może ulec zmianie,  ze względu na możliwość podłączenia Domu Pomocy Społecznej w Jedlance do sieci gazu ziemnego. Z tego tytułu Wykonawca nie może rościć sobie żadnych pretensji o skrócony okres dostawy. 

   

  1. 8.     Informacja na temat wadium

   

  Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium .

    9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków

  -    Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  Koncesji, zezwolenia lub licencji , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym ( obrót paliwami  ciekłym).

          -       Wiedza i doświadczenie                                                                                                                   Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.                                                                    Na spełnienie tego w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

   -  wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy                       i doświadczenia wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z  załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga wykazania minimum 2 dostaw o wartości brutto 15 000 zł każda.

  -         Potencjał  techniczny

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  Na spełnienie tego w/w warunku Wykonawca zobowiązany złożyć :  Wykonawca powinien  dysponować cysterną do przewozu gazu o pojemności minimalnej 10 000l.( załącznik nr4)

    Osoby  zdolne do wykonania zamówienia.

  -   Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

  Wykonawca musi złożyć:

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek złożyć:

  a)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2.

  b)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr1.

   

           10.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym                                                                                      przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu lub do reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy dla ustanowionego pełnomocnika.

  Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty dla każdego partnera z osobna.

  Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisywania ofert z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem ” w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis.

  11. Kryteria oceny ofert:

  Najniższa  cena  wynikająca z poniższego wyliczenia.

  Cena 100%.

  Cena gazu  + cena dzierżawy zbiorników wraz z osprzętem                -   100 %

  12. Miejsce i termin składania ofert.

  Oferty należy złożyć w terminie do dn. 29.08.2019r do godz. 1000 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  12. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Oferty zostaną otwarte w dniu  29.08.2019r o godz. 1010 w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

  13. Termin związania ofertą  -  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej lub zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

  15. Informacje administracyjne

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.jedlankadps.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

  Dom  Pomocy  Społecznej w  Jedlance

  26  -  660 JEDLIŃSK

  JEDLANKA  10

  16.  Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2019 r. pod nr 587254-N-2019  


  Lista załączników
  1. DPS SIWZ 19.08.2019
  2. Wartość szacunkowa gaz 19.08.2019
  3. załacznik nr 1 19.08.2019
  4. załacznik nr 2 19.08.2019
  5. załacznik nr 3 19.08.2019
  6. załacznik nr 4 19.08.2019
  7. załacznik nr 5 19.08.2019
  8. załacznik nr 6 19.08.2019
  9. załacznik nr 7 19.08.2019
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-08-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na leki

  Dom Pomocy Społecznej                                                                                Jedlanka  09.08.2019

          w Jedlance

  26- 660 Jedlińsk, Jedlanka 10         

   

   

   

  W imieniu Mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  cenowej na dostawę leków, produktów leczniczych i materiałów medycznych.

   

  Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez samorząd Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Oferty proszę składać na adres e-mail: kontakt@jedlankadps.pl do dnia 14.08.2019r do godziny 14:00.

  Po wyborze najkorzystniejszej oferty z danym wykonawcą zostanie podpisane porozumienie na dostawę w/w produktów na okres 1 roku.

  Osoba uprawniona do udzielania informacji Wiesława Surma.

   

  Załączniki:

  1. Kalkulacja cenowa
  2. Wzór porozumienia

   

   

                                                                                                                                              Załącznik nr 1

  KALKULACJA CENOWA LEKÓW,PRODUKTÓW LECZNICZYCH I MATERIAŁOW MEDYCZNYCH

   

  Nazwa

   

  Ilość

  Cena brutto

  Wartość brutto

   

  Acard 75mg (a30)

  480

   

   

   

  Acidum Folicum 15mg HASCO (a30)

  37

   

   

   

  Acidum Folicum 5mg HASCO (a30)

  25

   

   

   

  Agapurin SR 400mg (a20)

  42

   

   

   

  Akineton 5mg (5)

  50

   

   

   

  Alantan maść (30g)

  35

   

   

   

  Altacet żel (75g)

  70

   

   

   

  Aparat do przetoczeń

  100

   

   

   

  Aqua pro inj .(10ml) ( l amp)

  300

   

   

   

  Arcalen maść 20mg  (30g)

  10

   

   

   

  Aviomarin (a 5)

  50

   

   

   

  Bisocard 2,5 mg (a 30)

  60

   

   

   

  Bisocard 5 mg (a 30)

  37

   

   

   

  Captopril 12,5 mg (a30)

  40

   

   

   

  Captopril 25 mg (a30)

  10

   

   

   

  Cewnik do odsysania Nelaton CH 16/14

  42

   

   

   

  Cewnik Foleya „18” : „20”

  25

   

   

   

  Chlestil 200mg (a50)

  22

   

   

   

  Cholinex (a24)

  25

   

   

   

  Cital 20mg (a30)

  24

   

   

   

  Clonazepam 1mg/ml (a 10amp.)

  2

   

   

   

  Clotrimazol- krem 1% (a 20g)

  20

   

   

   

  Concor cor 2,5mg (a 28)

  12

   

   

   

  Cyklo 3 fort (a30 )

  36

   

   

   

  Depo-Provera 150mg/ml (a1 amp.) 1ml

  8

   

   

   

  Diosminex  (a60)

  12

   

   

   

  Diuver  10 mg (a 30)

  48

   

   

   

  Diuver  5 mg (a 30)

  72

   

   

   

  Dren do maski tlenowej

  5

   

   

   

  Elastyczna  siatka opatrunkowa

  10

   

   

   

  Escitalopram 10 mg (a 28)

  13

   

   

   

  Espumisan 40mg (a 100)

  50

   

   

   

  Estozolan 2mg (a20)

  18

   

   

   

  Furoxin (a60)

  6

   

   

   

  Gaza jałowa  1/2m2

  20

   

   

   

  Gaziki 5x5 (a 100) n/jał.

  100

   

   

   

  Glukoza 5% 500 ml 1 fl

  50

   

   

   

  Gripex (a24)

  10

   

   

   

  Halidor 100mg (a60)

  60

   

   

   

  Haloperidol (a10 amp.)

  2

   

   

   

  Hemofer Prol. (a30)

  12

   

   

   

  Hepatil 150mg (a40)

  82

   

   

   

  Hydrochlorothiazyd 12,5 mg (a30)

  36

   

   

   

  Hydrochlorothiazyd 25 mg (a30)

  37

   

   

   

  Hydroxyzinum 10mg (a30)

  61

   

   

   

  Hydroxyzinum 25mg (a30)

  406

   

   

   

  Hydroxyzinum syrop 2mg/ml (250g)

  92

   

   

   

  Ibuprom (a50)

  20

   

   

   

  Igły „5”

  30

   

   

   

  Igły „8”

  2000

   

   

   

  Kaldyum (a50)

  51

   

   

   

  Kalium effervescens

  90

   

   

   

  Kaniula nosowa (a1)

  50

   

   

   

  Kompresy gazowe jałowe 10 x10cm (a100)

  70

   

   

   

  Kompresy gazowe jałowe 5x5cm (a 100)

  100

   

   

   

  Kompresy gazowe jałowe 7x7cm (a3)

  100

   

   

   

  Kompresy gazowe jałowe 9x 9 cm (a3)

  100

   

   

   

  Kreon Travix 10 000j. (a50)

  22

   

   

   

  Kreon Travix 25 000j. (a50)

  22

   

   

   

  Krople żołądkowe

  24

   

   

   

  Lancety One Touch Delica (a100)

  720

   

   

   

  Laremid 2mg  (a10)

  10

   

   

   

  Lignocaine żel (a300g)

  20

   

   

   

  Linomag A+E krem

  30

   

   

   

  Linomag maść (30g)

  40

   

   

   

  Lorafen 1mg (a25)

  117

   

   

   

  Lorafen 2,5 mg (a25)

  24

   

   

   

  Lucetam 1200 mg (a60)

  48

   

   

   

  Magnez B6  (a50)

  12

   

   

   

  Maska tlenowa dla dorosłych

  30

   

   

   

  Maść ichtiolowa (a20g)

  40

   

   

   

  Maść z heparyną–Heparinum GSK (20g)

  30

   

   

   

  Maść z witamina A (30g)

  60

   

   

   

  Mediderm krem  (a 100)

  20

   

   

   

  Metocard ZK 23,75 (a28)

  13

   

   

   

  Metocard ZK 47,5(a28)

  57

   

   

   

  Metocard ZK 95 (a28)

  25

   

   

   

  Metoclopramidum op

  10

   

   

   

  Metoprolol 50 mg (a 30)

  168

   

   

   

  Mirtor 15mg (a30)

  24

   

   

   

  Mirtor 45mg (a30)

  12

   

   

   

  Mirzaten  15mg (a30)

  109

   

   

   

  Mirzaten  30mg (a30)

  109

   

   

   

  NaCL  500ml 0,9% 1 fl

  50

   

   

   

  Naproxen żel (a100)

  40

   

   

   

  Nemdatine 10mg (a28)

  144

   

   

   

  Nemdatine 20mg (a28)

  53

   

   

   

  Neo-angin bez cukru (a24)

  6

   

   

   

  No-spa 40mg (a20)

  15

   

   

   

  No-spa 80mg (a20)

  10

   

   

   

  Octenisept  płyn (250ml)

  78

   

   

   

  Opaska dzianina 4m x 10cm

  500

   

   

   

   

   

   

  Oliwka

  30

   

   

  Opaska dzianina  4m x 15 cm

  50

   

   

  Opaska dzianina  4m x 5 cm

  150

   

   

  Opaska elastyczna  5m x 10 cm

  30

   

   

  Optilyte 500 ml 1fl

  50

   

   

  Otrex (a30)

  37

   

   

  Octenilin żel 20l

  40

   

   

  Pantopraz 20mg (a28)

  347

   

   

  Pentohexal 600mg (a30)

  12

   

   

  Plaster z opatrunkiem 1m x 8cm

  40

   

   

  Podbiał + Tymianek do ssania (a24)

  60

   

   

  Pojemnik na mocz n/jał.

  200

   

   

  Polocard 150mg (a30)

  110

   

   

  Potazek (a50)

  29

   

   

  Preductal MR 35 (a60)

  6

   

   

  Pridinol 5mg (a50)

  219

   

   

  Promazin 0,1 g (a60)

  6

   

   

  Promazin 25 g (a60)

  6

   

   

  Promazin 50 g (a60)

  36

   

   

  Prostamol – uno (a36)

  24

   

   

  Przylepiec włókninowy  5mx 1,25mm

  100

   

   

  Przylepiec włókninowy  5mx 2,5mm

  200

   

   

  Pyralgin 500mg (12)

  60

   

   

  Pyralgin sprint 500mg

  20

   

   

  Polopiryna S

  5

   

   

  Ranigast MAX 150 mg (a10)

  48

   

   

  Relanium 2mg (a20)

  146

   

   

  Relanium 5mg (a20)

  91

   

   

  Rękawice jałowe L  (a 1 para)

  12

   

   

  Rivanol płyn 0,1% (100 g)

  50

   

   

  River żel 30g()

  50

   

   

  Spirytus salicylowy (100g)

  100

   

   

  Strzykawka 10ml

  200

   

   

  Strzykawka 20ml

  100

   

   

  Strzykawka 2ml

  300

   

   

  Strzykawka 5ml

  500

   

   

  Strzykawka Żaneta

  50

   

   

  Sudocrem krem (125g)

  38

   

   

  Sensiva płyn

  20

   

   

  Smecta

  10

   

   

  Szare mydło

  30

   

   

  Tiapridal 100mg (a20)

  110

   

   

  Trifas Cor 5mg (a30)

  12

   

   

  Uroflow 2mg (a56)

  32

   

   

  Urosept (a60)

  120

   

   

  Uro furagina

  50

   

   

  Vena plastry

  100

   

   

  Vessel Due F (a50)

  44

   

   

  Vestibo 24mg (a60)

  15

   

   

  Vicebrol 5mg (a 50)

  175

   

   

  Viscoplast  1m x 8cm

  40

   

   

  Vitaral (a 60)

  18

   

   

  Wata Opatrunkowa 200g

  50

   

   

  Wenflon Niebieski

  80

   

   

  Wenflon różowy

  30

   

   

  Witamina  B Complex (a50)

  66

   

   

  Witamina B1 3 mg (a50)

  36

   

   

  Witamina B 6

  102

   

   

  Witamina C 200 mg

  50

   

   

  Woda utleniona (100g)

  100

   

   

  Worki na mocz 2l z wentylem i wpustem (al)

  100

   

   

  Xarelto 15 mg  (a 28)

  51

   

   

  Xenna Extra tab. (a10)

  15

   

   

   

   

   

   

  Razem wartość brutto:

   


   

                                                       Porozumienie   - projekt                       Załącznik nr 2                

  w dniu…………..2019 r. w  Jedlance pomiędzy:

   

  a

   

  NIP:                                                          

  zwaną dalej Apteką reprezentowaną przez:

   

   

  Zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

  § 1

  Przedmiotem porozumienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy leków, produktów  leczniczych i materiałów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zgodnie z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1 do porozumienia oraz  leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

  § 2

  1. DPS zobowiązuje się składać Aptece zamówienia (w formie recept lub zamówienia na leki, na które nie jest konieczne wystawienie recepty) z wyprzedzeniem 1-dniowym, w którym w szczególności wskaże lub w przypadku recept wskazany jest:

  1)     zawsze asortyment i ilości tego asortymentu,

  2)     fakultatywnie termin realizacji dostaw (w przypadku nie wskazania przez DPS tego terminu, Apteka zobowiązana jest dostarczyć zamówiony asortyment w dniu następnym od otrzymania recept lub otrzymania zamówienia),

  3)     fakultatywnie ewentualne, specyficzne warunki zamówienia.

  1. Apteka oświadcza, że zaoferowała w swojej ofercie produkty posiadające aktualne wpisy do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, które dopuszczają zapłatę całkowitą, cenę do zapłaty powyżej limitu, cenę do zapłaty do wysokości limitu, kwotę za oferowane produkty pełnopłatne i przez okres realizacji zamówienia w chwili wydania produktu oferować będzie tylko produkty posiadające aktualne wpisy do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych.

  § 3

  1. Apteka zobowiązuje się odbierać oryginały recept oraz dostarczać leki, produkty lecznicze i materiały medyczne wraz z fakturą  za te leki, produkty i materiały do siedziby DPS na swoje ryzyko, swój koszt i własnym transportem.
  2. Dostawa odbywać będzie się w dniach określonych przez DPS (od poniedziałku do soboty) do godziny 13.00 po uprzednim złożeniu zamówienia, poprzez przekazanie Aptece partii oryginałów recept (Apteka ponosi odpowiedzialność za utratę recept odebranych od DPS również przez osobę trzecią, osoba odbierająca recepty w imieniu Apteki zobowiązana jest do pokwitowania ich odbioru) w terminie wskazanym w złożonym zamówieniu lub w przypadku nieokreślenia terminu dostawy najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty złożenia zamówienia przez przedstawiciela DPS lub przekazania oryginałów recept.
  3. W przypadku nagłej konieczności, Apteka zobowiązuje się dostarczyć zamówione leki tego samego dnia – maksymalnie w ciągu 6 godzin od momentu złożenia zamówienia. DPS określi w zamówieniu które leki należy dostarczyć tego samego dnia (dostawa na cito). W takim przypadku dopuszcza się telefoniczne złożenie zamówienia przez pielęgniarkę dyżurną DPS.
  4. Dostarczone do DPS produkty lecznicze powinny być zapakowane w oryginalne i nieuszkodzone opakowania. Każde uszkodzone opakowanie lub stwierdzenie, że produkt nie nadaje się do użytku, powoduje iż Apteka jest zobowiązana do natychmiastowej wymiany produktu na spełniający wymagania w ciągu maksymalnie 12 godzin.
  5. DPS wymaga aby dostarczone leki były zapakowane oddzielnie dla każdego mieszkańca w torebki foliowe (bezpłatne) i opisane imieniem i nazwiskiem danego mieszkańca, zgodnie z wystawioną receptą oraz znajdowały się w opakowaniu zbiorczym dla DPS.
  6. W przypadku dostarczenia przez Aptekę produktu innego niż zamówiony (za wyjątkiem tańszych zamienników leków) jest ona zobowiązana do wymiany na właściwy w ciągu maksymalnie 12 godzin.
  7. Apteka zobowiązana jest dostarczyć leki, które w dniu dostawy do siedziby DPS będą miały ważność przynajmniej ¾ daty ważności wskazanej przez producenta.
  8. Naruszenie przez Aptekę postanowień ust. 2-7 może spowodować, po uprzednim wezwaniu, rozwiązanie porozumienia przez DPS bez zachowania terminu wypowiedzenia .
  9. Pracownik DPS potwierdzi odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu porozumienia na podstawie sprawdzenia faktury dostarczonej razem z dostawą leków.
  10. Apteka zobowiązuje się wystawiać faktury imienne dla Mieszkańców DPS Jedlanka ze wskazaniem rozliczenia dla opieki społecznej, tj. wskazaniem zapłaty całkowitej, wartości zapłaty powyżej limitów, wartości zapłaty do limitów cen, wartości zapłaty za leki pełnopłatne. Faktura powinna również zawierać informację o zapłacie wnoszonej przez DPS (tzw. opiekę) oraz o łącznej zapłacie podopiecznego (za pozycje powyżej limitów ceny oraz pełnopłatne).
  11. DPS ma prawo odmowy przyjęcia przedmiotu porozumienia oraz żądania prawidłowego zrealizowania dostawy w przypadku:

  1)     złej jakości dostarczonego produktu,

  2)     dostarczenia produktu niezgodnie z zamówieniem,

  3)     dostarczenia produktu bez opakowań, lub w nieoryginalnych opakowaniach,

  4)     dostarczenia produktów bez zachowania wymagań  określonych w ust. 5,

  5)     dostarczenia produktów z terminem ważności niezgodnym z porozumieniem,

  6)     dostarczenia produktu bez jednoczesnego dostarczenia faktury za ten produkt.

  1. W przypadku zakwestionowania przyjęcia produktów DPS powiadomi niezwłocznie Aptekę podając przyczynę odmowy przyjęcia.
  2. Apteka zobowiązuje się dostarczyć produkty odpowiadające wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treść ulotki (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1109 ze zm.).
  3. Apteka zobowiązuje się utrzymywać zapas leków, które są stale kupowane przez Mieszkańców Domu, a których wykaz wraz ze średnim zużyciem miesięcznym zostanie przekazany Aptece przez DPS po podpisaniu porozumienia.
  4. Apteka zobowiązuje się do realizacji porozumienia wyznaczyć tylko jedną osobę przez cały okres obowiązywania porozumienia, a możliwość jej zmiany Strony dopuszczają tylko w przypadku nieobecności osoby wyznaczonej.

   

  § 4

  Porozumienie obowiązuje od daty zawarcia, tj., od dnia………….2019r. do ………….2019r.

  § 5

  DPS zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ilości leków przewidzianych w kalkulacji cenowej do faktycznie zamówionego asortymentu oraz w uzasadnionych przypadkach,  zamawiania leków spoza asortymentu wskazanego w arkuszu kalkulacji cenowej, w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, a Aptece nie będzie przysługiwało rozszerzenie z tego tytułu.

  § 6

  1. Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów produktów pełnopłatnych zawarte są w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik do porozumienia i nie mogą wzrosnąć w okresie obowiązywania porozumienia. Wszystkie ceny wskazane w fakturze będą odpowiadać cenom zaproponowanym w kalkulacji cenowej. W przypadku leków nie ujętych w formularzu ofertowym stosuje się ceny obowiązujące w Aptece.
  2. DPS dopuszcza stosowanie przez Aptekę upustów, rabatów, tańszych zamienników leków.
  3. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot porozumienia zostanie zapłacone z rachunku bankowego DPS na rachunek bankowy Apteki wskazany na fakturach wystawionych na Mieszkańców w terminie do 30 dni od daty otrzymania na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.
  4. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez DPS polecenia przelewu bankowego.
  5. Apteka będzie wystawiała faktury, o których mowa w ust.3 zawierające:

  - dane nabywcy: imię i nazwisko Mieszkańca oraz adres: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk,

  - dane płatnika: imię i nazwisko Mieszkańca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance oraz adres: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.

  oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 10.

  1. Adresem do korespondencji jest adres wskazany w ust. 5.

  § 7

  1. DPS morze odstąpić od porozumienia bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Apteka:

  1)     nie przestrzega terminów realizacji zamówień określonych w niniejszym porozumieniu,

  2)     dostarcza produkt niezgodny z warunkami określonymi w niniejszym porozumieniu, w szczególności w zakresie opakowań, terminu ważności,

  3)     wystawia faktury VAT w sposób niezgodny z warunkami porozumienia, w szczególności w przypadku niezgodności cen jednostkowych.

  4)     narusza inne postanowienia porozumienia - w przypadku nie zastosowania się po uprzednim wezwaniu przez DPS.

  1. Strony dopuszczają wypowiedzenie porozumienia przez każdą ze Stron bez podania przyczyny  przy zachowaniu co najmniej  miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej.

   

  § 8

   

  1. Osobą odpowiadającą za realizację porozumienia ze strony Apteki jest:

  ……………………….. - ………………………, nr tel. służbowego………………………..

  1. Do nadzoru nad realizacją porozumienia  oraz rozliczania jej z ramienia DPS wyznacza się:

  ……………………….. - ………………………, nr tel. służbowego………………………..

   

  § 9

  Spory mogące wyniknąć z współpracy na postawie porozumienia Strony będą  rozstrzygać polubownie.

   § 10

  Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla DPS, a jeden dla Apteki.

   

  Załącznik:

  1. Kalkulacja cenowa produktów pełnopłatnych.

   

   

   

  Apteka                                                                               DPS

   


  Lista załączników
  1. Statut DPS
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje, że na Wykonawcę zadania : zakup i dostawa ubrania medycznego została wybrana firma CARIMA - BIS  Barbara Staśto-Kseń, ul. Bodzentyńska 56, 25-308 Kielce- wartość oferty brutto 3.312,39zł.

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje o wynikach naboru

   

                                                INFORMACJA  O WNIKACH POSTEPOWANIA

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje, że na Wykonawcę  zadania dostawa warzyw i owoców został wybrany Pan Tadeusz Widalski, 26-803 Promna, Pacew 46 - cena oferty brutto   30.015,90

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zaprasza do złożenia oferty cenowej na odzież BHP. Szczegóły w załącznikach.


  Lista załączników
  1. wzór umowy
  2. zapytanie ofertowe
  3. formularz ofertowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2019-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe na dostawe warzyw i owoców

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  zwraca się z prośba o złożenie ofert na dostawę warzyw i owoców . Szczegóły w załącznikach.


  Lista załączników
  1. zapytanie ofertowe
  2. wzór umowy
  3. formularz ofertowy
    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2019-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019

  Znak sprawy : DPS. A.271.11.2019

   

  Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

   

  Lp.

  Rodzaj zamówienia/roboty budowlane, usługi , dostawy/

  Przedmiot zamówienia publicznego

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia publicznego

  Orientacyjna wartość zamówienia netto

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

  1.

  usługi

  Świadczenie usług pogrzebowych z zakresu sprawowania pogrzebu zmarłym , których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  2 250,00

  I  kwartał

  2.

  dostawy

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych , drukarek i kserokopiarek

  Zapytanie ofertowe

  12 400,00

  I kwartał

  3.

  dostawy

  Zakup i dostawa farb i materiałów malarskich wykorzystywanych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  6 500,00

  I kwartał

  4.

  dostawy

  Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

  Zapytanie ofertowe

  7 107,00

  I kwartał

  5.

   

   

  dostawy

  Gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawa zbiorników

  Przetarg nieograniczony

  350 000 ,00

  II kwartał

  6.

   

  dostawy

  Dostawa ubrań i obuwia bhp

  Zapytanie ofertowe

  8 500,00

  I kwartał

  7.

  dostawy

  Dostawa mięsa i jego przetworów

  Zapytanie ofertowe

  99 700,00

  I  kwartał

  8.

  dostawy

  Dostawa pieczywa

  Zapytanie ofertowe

  47 000,00

  9.

  dostawy

  Dostawa mleka i jego przetworów

  Zapytanie ofertowe

  77 800,00

  10.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  85 000,00

  I kwartał

  11.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  II kwartał

  12.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  III kwartał

  13.

  dostawy

  Dostawa warzyw i owoców

  Zapytanie ofertowe

  IV kwartał

  14.

  dostawy

  Dostawa świeżych jaj

  Zapytanie ofertowe

  14 000,00

  I kwartał

  15.

  dostawy

  Dostawa środków do utrzymania czystości i art. higienicznych

  Zapytanie ofertowe

  65 000,00

  I kwartał

  16.

  dostawy

  Dostawa ryb świeżych i mrożonych

  Zapytanie ofertowe

  17 500,00

  I kwartał

  17.

  dostawy

  Dostawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych

  Zapytanie ofertowe

  75 000,00

  I kwartał

  18.

  dostawy

  Dostawa leków i środków opatrunkowych

  Zapytanie ofertowe

  350 000,00

  I kwartał

  19.

  dostawy

  Dostawa środków do dezynfekcji i rękawiczek jednorazowych

  Zapytanie ofertowe

  17 500,00

  I kwartał

  20.

  dostawy

  Dostawa warzyw mrożonych

  Zapytanie ofertowe

  3 200,00

  I kwartał

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2019-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze oferty

                                                                                                                        Jedlanka 14.09.2018r                DPS.A.271.28.2018

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt: Wykonanie termomodernizacji w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów.

                    Dom Pomocy Społecznej w Jedlance działając na podstawie art.92ust.1.pkt.1 Prawo zamówień publicznych , informuje iż na Wykonawcę w/w zamówienia została wybrana firma:

  Usługi Sprzętem Specjalistycznym , Janina Adamczyk, Jastrzębia 99B; 26-631  Jastrzębia

  która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową (344 400,00 zł brutto)  i spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego.  W kryterium ocen punktacja przedstawia się następująco: 

  1. Kryterium ceny  -                     60 pkt.
  2. Kryterium  gwarancji           -     30 pkt.
  3. Kryterium kierownika robót  -     5 pkt.

                      Suma punktów             95 pkt

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wystąpił z wnioskiem do jednostki nadrzędnej o dofinansowanie dodatkowych środków brakujących do oferty przedstawionej z najniższą ceną.

  Pozostałe firmy uczestniczące w w/w zadaniu przedstawiły następującą cenę i uzyskały  punktację za kryteria:

    ARBUD  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Spółka komandytowa , ul. Staroopatowska 24 lok. 52; 26-600 Radom   - przedstawiona cena  (370 627,75 zł brutto) , w kryterium ocen uzyskała następującą punktację:

  1. Kryteria ceny  -                          55,75 pkt.
  2. Kryteria gwarancji             -        30 pkt
  3. Kryteria kierownika robót  -          5 pkt.

            Suma punktów                        -      90,75 pkt 

  Konsorcjum firm w składzie:

  URBI PROJEKT Tośka Artur Wojciech ul. Traugutta 10 lok. U9, 06-100 PUŁTUSK

  COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo- Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo

  MABO Małgorzata Bober, ul. Płocka 14C , 09-200 Sierpc

  1. Kryteria ceny                      -  42,58 pkt
  2. Kryterium gwarancji             -  30 pkt
  3. Kryteria kierownika robót     -  10pkt

               Suma punktów                -  82,58 pkt

  Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje , że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. dnia 26.10.2018 r w siedzibie Zamawiającego.

   

  Do  wiadomości:

  1. ARBUD , 26-600 Radom ul. Staroopatowska 24  lok 52
  2. Konsorcjum firm: URBI PROJEKT Toska Artur Wojciech , 06-100 Pułtusk, ul. Traugutta 10 lok.U9

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert

                                                                                                                                 Jedlanka 05.09.2018r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

   

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego wynosi  311 500,00 PLN. brutto .

   

  1. Jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa , niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia , Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dodatkowe środki, jeżeli uda się je pozyskać , a jeżeli nie to postepowanie zostanie anulowane.
  2. Do  udziału w postępowaniu na  „Wykonanie termomodernizacji w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów ”  przystąpiły następujące firmy:

   

   

  1. 1.      ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  26-600 Radom ul.                Staroopatowska 24 przedstawiona cena brutto 370.627,75zł. 
  2. 2.      COMFORT-THERM   Łukasz Krawczyk  WS. Wroblewo Osiedle 11m17 09-152 Naruszewo pl. przedstawiona           cena brutto 485.288,09 zł. 
  3. 3.      Usługi sprzętem specjalistycznym Janina Adamczyk Jastrzębia 99B, Jastrzębia 26-631  przedstawiona                 cena   brutto 344.400,00 zł. 

   

  Prowadzący  podczas otwarcia ofert o godz. 10 15  przedstawił  zainteresowanym wykonawcom  informacje dotyczące  ilości wykonawców przystępujących do postępowania ,cenę jaką zaoferowali wykonawcy oraz dane wykonawców ( adresy firm).

  Podczas  otwarcia ofert byli przedstawiciele następujących firm:

  Żaden oferent nie był na otwarci ofert.

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z otwarcia ofert

                                                                                                                                 Jedlanka 05.09.2018r.

                                                                  INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

   

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego wynosi  311 500,00 PLN. brutto .

   

  1. Jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa , niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia , Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dodatkowe środki, jeżeli uda się je pozyskać , a jeżeli nie to postepowanie zostanie anulowane.
  2. Do  udziału w postępowaniu na  „Wykonanie termomodernizacji w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów ”  przystąpiły następujące firmy:

   

   

  1. 1.      ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  26-600 Radom ul. Staroopatowska 24 przedstawiona cena brutto 370.627,75zł. 
  2. 2.      COMFORT-THERM   Łukasz Krawczyk  WS. Wroblewo Osiedle 11m17 09-152 Naruszewo pl. przedstawiona  cena brutto 485.288,09 zł. 
  3. 3.      Usługi sprzętem specjalistycznym Janina Adamczyk Jastrzębia 99B, Jastrzębia 26-631  przedstawiona cena brutto 344.400,00 zł. 

   

  Prowadzący  podczas otwarcia ofert o godz. 10 15  przedstawił  zainteresowanym wykonawcom  informacje dotyczące  ilości wykonawców przystępujących do postępowania ,cenę jaką zaoferowali wykonawcy oraz dane wykonawców ( adresy firm).

  Podczas  otwarcia ofert byli przedstawiciele następujących firm:

  Żaden oferent nie był na otwarci ofert.

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie przetargu nieograniczonego

                                                                                                                Jedlanka, dnia 9.08.2018 r.

   

   

   

  Na podstawie art. 93 pkt.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, informuje, że unieważnia przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „ Wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów”, ponieważ oferta z najniższa ceną  przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Termomodernizacja budynku gospodarczego DPS w Jedlance wraz z osuszaniem murów

  W dniu 3 sierpnia  2018 r. do Zamawiajacego wpłynęło zapytanie nastepującej treści : czy zamawiajacy dopuszcza mozliwość zastosowania do wykonania izolacji poziomych w ścianach metody innej niż "iniekcja", spełniajacej te same walory techniczne (tj. trwałe zablokowanie kapilarnego podciagania wilgoci wraz z funkcją wysuszania scian zewnetrznych i wewnwtrznych?

  Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwości zastosowania do wykonania izolacji poziomych w ścianach,innej metody niz opisana w dokumentacji przetargowej-metoda iniekcji z zastosowaniem kremu iniekcyjnego na bazie silanów lub siloksanów.

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów

                                                                                                                                       Jedlanka  25.07.2018

   

  OGŁOSZENIE  O   PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  na  „Wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów”.

   

  1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  26 – 660  Jedlińsk

  Jedlanka 10

  Tel/faks:  48/321-30-26

  Adres strony internetowej: www.jedlankadps.pl

  1/PN/2018

   

  1. 2.      Określenie trybu zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY 

   

  1. 3.      Nazwa przedmiotu zamówienia: 

  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów.

   

  1. 4.      Określenie przedmiotu zamówienia;
   1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wraz z osuszaniem murów ,wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  zgodnie z zapisami SIWZ  i jej załącznikami.
   2. Przedmiot zamówienia obejmuje;

  - Remont ścian zewnętrznych z termomodernizacją( wykonaniem nowego ocieplenia i tynku na siatce).

  - Wymiana parapetów okiennych z blachy powlekanej

  - Wymiana okien

  - Wymiana obróbek blacharskich murów oraz obróbek cokołów z blachy powlekanej,

  - Wymiana drzwi wejściowych znajdujących się w budynku gospodarczym,

  - Demontaż oświetlenia zewnętrznego zamontowanego na fasadzie budynku i ponowny montaż nowych lamp w tych samych miejscach.

  - Konserwacja i uzupełnienie ubytków rynien i rur spustowych

   

       3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

           a). Dokumentacja projektowa

           b). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót .

           c) SIWZ

            d) przedmiar robót

             e )oferta złożona przez Wykonawcę

   

  4        Dodatkowe uwagi:

    Wykonawca zapewni kierownika budowy  oraz kadrę niezbędną do realizacji  zamówienia.

  Przedmiot zamówienia objęty będzie  -letnim okresem gwarancji , licząc od dnia przekazania całości zamówienia bezusterkowym protokołem końcowym odbioru robót.

  Przed złożeniem oferty wskazane jest , żeby Wykonawca dokonał wizji lokalnej

  Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców , za wcześniejszą zgoda Zamawiającego , zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego

  W obiekcie , w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia w okresie realizacji umowy będzie wykonywać swoje statusowe zadania i funkcje Dom Pomocy Społecznej . zobowiązuje się Wykonawcę do organizowania wykonywania umowy w sposób nie utrudniający jego funkcjonowanie. Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu żadnych dodatkowych zapłat.

                                                                                                                                                  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się poprzez: wybudowanie tymczasowego ogrodzenia, oznaczenia przejść orz oznakowania terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

  Wszystkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza na swój koszt Wykonawca. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy , muszą być fabrycznie nowe w I gatunku i odpowiadać , co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu , stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 07.07.1994rPrawo Budowlane. Na żądanie Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest okazać w  stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa , aprobatę techniczną i zgodność z przepisami p.poż.

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpływają niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektowa , wymogami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

  Inspektor Nadzoru , może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN I UE. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

               Porządek podczas prac zapewnia Wykonawca wstawiając pojemnik na odpady.

  1. 5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

   

  1. 6.      Wspólny Słownik Zamówień ( CPV)  45 00 00 00 – 7 roboty budowlane

                                                                    45 44 21 00 – 8 roboty malarskie

                                                                    45 32 10 00 – 3 izolacje cieplne ścian

                                                                    45 32 40 00 -4 tynkowanie                                                         

                                                                    45 26 12 10 – 9 wykonanie pokryć z blachy 

   

  1. 7.      Termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy strony ustalają na dzień  23.11.2018roku.

   

  1. 8.      Informacje na temat wadium:

   

  Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.500,00 zł (słownie : siedem tysięcy pięćset złotych).

  Wadium może być w jednej lub kilku następujących formach:

  1. Pieniądzu,
  2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3. Gwarancjach bankowych,
  4. Gwarancjach ubezpieczeniowych ,
  5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2014r poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

   

  1. 9.      Warunki udziału w postepowaniu , opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące art.22 ust 1 ustawy Pzp. Tj.:

  a)       Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp.

  1. Zdolność techniczna lub zawodowa

  a)      Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.25.ust.1 Pzp. Oraz jednocześnie,

  b)      Gdy Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich  pięciu lat przed