Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia publiczne
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  SPRAWY ORGANIZACYJNE   \  OGłOSZENIA O NABORZE

    Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA


  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt.iod@gmail.com

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE


  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zatrudni osobę na stanowisku pielęgniarki.

  Wymagania/kwalifikacje: wykształcenie wyższe lub średnie, staż pracy w zawodzie.

  Zakres obowiązków: świadczenie podstawowych usług medycznych, pielęgnacja osób leżących.

  Przewidywany okres zatrudnienia: od 01.06.2018 r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

  Osoba do kontaktu: Sylwester Gałek w godz. 7.30 - 14.30, telefon kontaktowy 48 / 321 30 26 wew. 23 lub na adres e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                                                              Dyrektor DPS

                                                                                             Izabela Lorenc

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach naboru

                                         INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA

                                         DZIAŁU TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO W DOMU POMOCY

                                          SPOŁECZNEJ W JEDLANCE

   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

  Pan Sylwester Gałek zam. Zdziechów 7, 26-652 Zakrzew

   

  Pan Sylwester Gałek wykazał się dużym przygotowaniem merytorycznym, wiedzą z zakresu przepisów ustaw: o pomocy społecznej, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego, prawo zamówień publicznych, rozporządzenia o domach pomocy społecznej oraz kodeksu pracy. Ponadto duzy staż pracy w pomocy społecznej, daje mu ogromną wiedzę z tego zakresu i predysponuje do kierowania zespołem terapeutyczno-opiekuńczym.

   

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                Izabela Lorenc

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kandydatach

  INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIE DO NABORU

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE

   

  Na stanowisko kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance  zgłosił sie 1 kandydat :

  Sylwester Gałek, zam. Zdziechów 7, 26-652 Zakrzew.

   

  W wyniku przeprowadzonej analizy formalnej informujemy, że został on zakwalifikowany do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

  W/w kandydata prosimy o zgłoszenie sie na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 31.01.2018 r. o godzinie 9.00 celem sprawdzenia wiedzy merytorycznej.

   

   

                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                             Izabela Lorenc

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE URZEDNICZE STANOWISKO PRACY

  Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego

  Umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia

  Na czas nieokreślony

  Wymiar czasu pracy – 1,0 etatu

   

  1. 1.      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

  a)      wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności organizacja i zarządzanie pomocą społeczną,

  b)      5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy z osobami chorymi psychicznie,

  c)      obywatelstwo polskie,

  d)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  e)      brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  f)       cieszy się nieposzlakowana opinią,

  g)      wysoka, kultura osobista, szacunek dla drugiego człowieka,

  h)      kreatywność, odporność na stres,

  i)        umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania i stosowania przepisów prawa,

  j)        umiejętność obsługi komputera – program WORD, EXCEL,

  k)      znajomość : ustawy  o pomocy społecznej, przepisów dotyczących indywidualnych planów wsparcia, ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego, prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie rehabilitacji społecznej.

  1. 2.      Wymagania dodatkowe  związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór

  a)      doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej

   

  1. 3.      Proponowane wynagrodzenie:

  a)      Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.000-4.000 zł

  1. 4.      Warunki pracy:

  a)bezpieczne warunki pracy – praca na parterze, budynek posiada infrastrukturę umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim,

  5. Wskaźnik zatrudnienia:

  a) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu pomocy Społecznej w Jedlance, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

  6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

  a) kreowanie właściwej polityki zatrudnienia w podległym dziale,

  b) inicjowanie sposobów i metod usprawniania pracy w podległym dziale,

  c) zabezpieczenie właściwej obsady personelu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności i urlopów, sporządzanie rozkładu czasu pracy, planu urlopów, oraz ewidencji czasu pracy podległego personelu

  d) nadzór, koordynacja i kontrola pracy podległego personelu

  e)szkolenie nowo przyjmowanych pracowników w zakresie prac na obejmowanym stanowisku pracy oraz czuwanie nad ich akceptacją

  f) merytoryczny nadzór nad sprawowaną  nad mieszkańcami opieką pielęgniarską, oraz nad pracą pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,

  g) nadzór nad sporządzaniem indywidualnych planów wsparcia oraz bieżąca aktualizacja istniejących, czynny udział w zespole

  i) nadzór nad prowadzoną rehabilitacją społeczną w DPS.

  7. Wymagane dokumenty:

  a) Życiorys (c.v)

  b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  c) własnoręcznie podpisany list motywacyjny

  d) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

  e) kserokopia dowodu osobistego lub własnoręcznie podpisanie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  f ) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  g) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę  zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z krajowego Rejestru karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Inne dokumenty poza wskazanymi nie będą przyjmowane i nie maja wpływu na procedurę rekrutacyjną.

   

  Dokumenty należy składać w sekretariacie domu lub przesłać w zaklejonej kopercie w terminie od 15.01.2018 r. do 29.01.2018 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego”

   

  Inne informacje:

  a)      dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały zostaną komisyjnie zniszczone,

  b)       informacje o kandydatach oraz wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społeczne w Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

  Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu pomocy Społecznej w Jedlance zatwierdzoną zarządzeniem Dyrektora Domu Nr. 35/2015 z dnia 7.12.2015 r.

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oferta pracy

                                                                                                                                 Jedlanka 31.08.2017

   

   

                                                                                            Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                                                                         Jedlanka  10

                                                                                                                        26 -66 Jedlińsk

   

                         Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  zatrudni osobę na stanowisku pielęgniarki.

  Wymagania , kwalifikacje, wykształcenie wyższe lub średnie, staż pracy w zawodzie.

  Zakres obowiązków:  świadczenie podstawowych usług medycznych , pielęgnacja osób leżących.

  Przewidywany okres zatrudnienia od 15.09.2017r z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

  Osoba do kontaktu: mgr Małgorzata Surowiec w godz. 730 – 1430  telefon kontaktowy : 48/321 30 26 wew.22 lub na adres e-mail:  kontakt@jedlankadps.pl

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze

   

                                                                                                      Jedlanka, 22.05.2017 r.

   

   

                                                            OGŁOSZENIE

   

              Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zatrudni psychologa na cały etat.

            Kandydaci proszeni są o kontakt pod numer telefonu 48 32-13-026 w 23 w godzinach 8-14

   

   

                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                  Izabela Lorenc

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Dom Pomocy Społecznejw Jedlance

  Jedlanka10

  26-660Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP 792 11-27-685                                                          Tel./fax(048) 32-13-026

  REGON 000294728

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.2.2016                                                                                                  Jedlnka dn. 18.01.2016r.

  Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

  Dotyczy: zakup i dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz icg przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający - Dom Pomocy Społecznejw Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  P.H. "MAGAT"

  26-600 Radom

  ul. Ks. Łukasika 3

  cena oferty - 17.376,24

  Uzasadnienie wyboru: ofertę spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  ................................................

  Dzrektor

  OtryzmujŁ

  1. a-a

  2. P.H."MAGAT", Radom ul. Ks. Łukasika 3

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlankace

  Jedlanka10,

  26-660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP 796-11-27-685                 Tel./fax(048) 32-13-026

  REGON 000294728

   

  DPS.A.271.1.2016                                                                                                                             Jedlanka, dn. 18.01.2016

  Wukonawcy uczestniczący w postepowaniu

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

  dotyczy: zakup i soatawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla potrzeb Domu Pomocy społecznejw Jedlankce, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający- Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/firmę:

  "DIAMED", 05-220 Zielonka ul.Wyszyńskiego 7/2/51  7/2/51- cena oferty brutto 42.386,10

  Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania Zamawiąjącego określone w zapytaniu ofertowym.

   

  ...................................................

  Dyrektor

  Otrzymują:

  1. a/a

  2. Paul Hartman Sp. z o.o. Pabianice, ul. Partyzancka 133/151

  3. Diamed 05-220 Zielonka ul. wyszyńskiego 7/2/51

  4. Armed Ort Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Bernardyńska 1

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach naboru

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w JEDLANKCE

  JEDLANKA10, 26-660 JEDLIŃSK

  Kierownik działu medycznego- pielęgniarka

       Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Surowiec, zamieszkała Radom ul. Rawska 1

      Uzasadnienie dokonanego wyboru:

     Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu, posiada dużą wiedzę z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego i kodeksu pracy. Ma również duże doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie.

   

   

                    Izabela Lorenc

  Dyrektor DPS Jedlanka

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kandydatach

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje że, na ogłoszony konkurs na stanowisko kierownik działu medycznego-pielegniarka wpłynęły 2 oferty. Do dalszego etapu postępowania zakwalifikowała sie 1 osoba :

   

  Pani Małgorzata Surowiec , miejsce zamieszaknia Radom


  W/w kandydatkę  zaprasza sie na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 13.01.2016 r o godzinie 11.00.

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze

   

  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w JEDLANCE

  ogłasza nabór na stanowisko kierownika działu medycznego – pielęgniarki

   

  Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

  • Wykształcenie wyższe, medyczne;
  • 5- letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy z osobami chorymi psychicznie;
  • Obywatelstwo polskie;
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  • Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy oraz rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej;

  Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

  • Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość programów komputerowych Microsoft WORD, EXCEL;
  • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, umiejętności kierownicze i organizatorskie.

  Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku obejmuje głównie:

  • Kierowanie właściwej polityki zatrudnienia w pionie pracowników działalności medycznej;
  • Nadzór, koordynacja i kontrola pracy podległego personelu;
  • Opracowanie rocznego planu szkoleń wewnątrzzakładowych i czuwanie nad jego realizacją
  • Inicjowanie sposobów i metod usprawniania pracy w podległym pionie;
  • Zabezpieczenie właściwej obsady personelu w przypadkach usprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopów itp.;
  • Merytoryczny nadzór nad sprawowaną nad mieszkańcami opieką pielęgniarską, oraz rehabilitacyjną;

  Kierownik działu ponosi odpowiedzialność za:

  • Bieżący kontakt i współdziałanie z lekarzami sprawującymi opiekę medyczną nad mieszkańcami Domu w zakresie prowadzonego leczenia, zleconych konsultacji specjalistycznych, badań analitycznych i innych;
  • Właściwą gospodarkę lekową ordynowanych leków;
  • Wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie usług pielęgniarskich;
  • Bieżące informowanie właściwych służb o zmianie w stanie mieszkańców.

   

   

  Pielęgniarka ma prawo do:

  • Wyboru sposobu wykonywanych zabiegów pielęgniarskich zgodnie z najwyższymi teoriami pielęgnowania;
  • Pracy w dogodnych warunkach, zgodnie z przepisami BHP;
  • Zgłaszania uwag odnośnie obsługi i wyposażenia stanowiska pracy oraz pracy działów pomocniczych;
  • Przydzielania zadań i nadzorowania pracy personelu pomocniczego w czasie pełnienia dyżuru;
  • Wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie usług pielęgniarskich.

  Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów;

  • Życiorys (CV)
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • List motywacyjny;
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • Kopię dowodu osobistego;
  • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Kserokopię świadectwa pracy lub zaświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy celem udokumentowania stażu pracy;
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych;
  • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

  Dokumenty należy składać w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10 26 -660 Jedlińsk lub przesłać w zaklejonej kopercie w terminie od 22.12.2015 do 08.01.2016 pod adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko kierownik działu- pielęgniarka”.

  Inne informacje:

  1. Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  2. W trakcie prowadzonego naboru przewiduje się przeprowadzenie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
  3. Informacja o spełnieniu wymagań formalnych, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wynikach naboru będzie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

   

  Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy społecznej w Jedlance, zatwierdzony zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jedlance nr 35 z dnia 7.12.2015r.

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra