Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • Koordynator do spraw dostępności
 • Regulamin ZFŚS
 • PROJEKTY
 • Szansa dla Ciebie - 2022
 • Projekty ze środków województwa mazowieckiego
 • UE projekty onfrastukturalne 2007-2013/2014-2020
 • Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2024 rok
 • Plan zamówień na 2023 rok
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  STRONA GŁÓWNA   \  STATUT DPS

    Zmiana w Statucie DPS

  Zmiana w Statucie DPS


  Lista załączników
  1. Uchwała
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2023-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Statut

  Statut DPS


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr 329/2021
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2021-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Statut DPS w Jedlance

  Statut Domu Pomocy Społecznej w Jedlance


  Lista załączników
  1. Statut
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2017-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Statut DPS

  Zmiana w Statucie DPS


  Lista załączników
  1. Zmiana w Statucie DPS
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2014-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Statut DPS
  Załącznik do Uchwały Nr 448/XL/2006
  Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2006 r.


  STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE § 1 1.Z dniem wejścia w życie przepisów wprowadzających reformę administracyjną kraju tj. 1 stycznia 1999 r. – art. 147 ustawy z dnia 14 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji społecznej w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz.U. Nr 106, poz. 668 z późn. zmianami), Dom Pomocy Społecznej w Jedlance stał się powiatową jednostką organizacyjną. 2.Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, zwany dalej „Domem” jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 49. § 2 Dom jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Radomskiego, działającą na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy oraz planu rzeczowo – finansowego zaproponowanego przez dyrektora Domu i zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu. § 3 1.Siedziba Domu znajduje się w miejscowości Jedlanka 10 , 26-660 Jedlińsk. 2.Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy Dom Pomocy Społecznej w Jedlance. § 4 Dom jest placówką stacjonarną dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych. § 5 Dom prowadzi obsługę administracyjno – księgową Rodzinnego Domu Dziecka we Wsoli. § 6 Zakres działania Domu obejmuje: 1.Zapewnienie opieki całodobowej osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych 2.Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 3.Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. § 7 1.Domem kieruje dyrektor, odpowiedzialny za poziom, jakość i zakres usług świadczonych przez jednostkę przy pomocy wszystkich podległych mu służb. 2.Dyrektora Domu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu opinii dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 3.Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Domu. § 8 1. Dyrektor realizuje zadania przy pomocy: z-cy dyrektora, głównego księgowego, kierowników działów i samodzielnych stanowisk. 2. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni z-ca dyrektora. 3.Wszystkie pisma wychodzące i dokumenty wewnętrzne podpisuje dyrektor bądź z-ca dyrektora. 4.Dokumenty finansowo – księgowe podpisuje główny księgowy i dyrektor bądź z-ca dyrektora. § 9 W Domu funkcjonują następujące działy: 1.Dział opiekuńczo- terapeutyczno – rehabilitacyjny 2.Dział finansowo – księgowy, 3.Dział administracji i żywienia oraz samodzielne stanowiska: 1.Pracownicy socjalni 2.Pracownik kadr 3.Pracownik BHP, § 10 1.Do Domu przyjmowane są osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej . Pobyt w Domu jest odpłatny. 2.Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby, w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. 3.W stosunku do osób umieszczonych w Domu na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 roku decyzje zmieniające dotyczące odpłatności i skierowania do Domu wydaje Starosta Powiatu Radomskiego lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. 4.Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta Powiatu Radomskiego lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. § 11 Podstawą przekazania Domowi mienia w trwały zarząd jest decyzja Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29.01.2002 r., znak: GKN.II.7002-1/002, decyzja Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19.09.2003 r., znak: GKN.II.7002-4/03 oraz decyzja Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 01 marca 2004 r. znak: GKN.II.7002-3/2004, stanowiące załączniki. § 12 Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu

  Lista załączników
  1. Statut DPS
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2008-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra