Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia publiczne
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  GOSPODARKA FINANSOWA   \  INFORMACJE / OGłOSZENIA

    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 22.04.2021 r. P. Stefanie Leonie Szarkiewiczu nr PESEL 51012200012 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

  Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2021-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacji o realizacji projektu „ Szansa dla Ciebie ”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Jedlance, Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy realizuje od dnia 1 września 2020 roku projekt pt. „Szansa dla Ciebie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Cel główny projektu - Zaktywizowanie i integracja społeczna 92 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym do IV.2023 roku.

  Cele szczegółowe:

  • wsparcie 28 osób przebywających w systemie pieczy zastępczej i ich opiekunów ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności, aktywności społeczno - zawodowej oraz prezentowanie właściwych postaw życiowych do IV.2023 roku;
  • wsparcie 64 osób z niepełnosprawnościami ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społeczno – zawodowej do IV.2023 roku;
  • poprawa stanu psychofizycznego 64 osób z niepełnosprawnościami poprzez rehabilitację zdrowotną do IV.2023 roku; 
  • wzrost poziomu integracji 92 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem do dnia IV.2023 roku.

  Całkowita wartość projektu wynosi 1.012.000,00 w tym:

  • 809.600,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 202.400,00 zł - wkład własny Powiatu Radomskiego

  Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 30.04.2023 roku

            Projekt jest skierowany do 92 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego, w tym:

  -     28 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej /13 - w wieku 15 lat i powyżej, 15 - w wieku poniżej 15 lat/;

  -     64 osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 18 lat /16 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, 16 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, 16 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, 16 osób z niepełnosprawnościami ze środowiska/.

  Uczestnicy projektu, w zależności od wyników indywidualnej diagnozy potrzeb otrzymają różne formy wsparcia, w szczególności będą brali udział w następujących zajęciach:

   

  • grupowym treningiem kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem,
  • zajęciach z doradcą zawodowym,
  • zajęciach grupowych z zakresu problematyki prorodzinnej,
  • warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień oraz z zakresu przygotowania do samodzielnego życia,
  • warsztatach z zakresu edukacji prozdrowotnej,
  • grupowym treningu kompetencji osobistych,
  • warsztatach rozwoju osobistego, np. florystyka, rękodzieło, zajęcia komputerowe, kulinarne,
  • zespołach ćwiczeń psychoruchowych,
  • szkoleniach i kursach wyposażających w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.

   

  Zgodnie z założeniami, udział w projekcie umożliwi Uczestnikom dokonanie postępu w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia, między innymi dzięki zwiększeniu pewności siebie i własnych umiejętności, poprawie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, wzmocnieniu motywacji do pracy po projekcie, podjęciu działań mających na celu znalezienie pracy lub podjęciu pracy.


  Lista załączników
  1. Szansa dla Ciebie
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2021-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 16.01.2021 r. P. Henryku Gałek nr PESEL 48022615859 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

  Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2021-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 08.11.2020 r. P. Mbombilla Malungidi Bonnet nr PESEL 71022217516 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

  Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2021-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłej w dniu 11.01.2021 r. P. Hannie Marii Ramlau-Rutkowskiej nr PESEL 32072202644 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

  Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2021-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłej w dniu 15.11.2020 r. P. Mariannie Wieczorek nr PESEL 50090513425 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

  Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2021-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po:

  1. zmarłym w dniu 9.11.2020 r. r. P. Włodzimierzu Lenarcie nr PESEL 54101903919,

  2. zmarłym w dniu 11.11.2020 r. P. Andrzeju Balmas nr PESEL 64111612552,

  3. zmarłej w dniu 16.11.2020 r. P. Teresie Cieluch nr PESEL 45112907126,

  do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2020-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „Szansa dla Ciebie" W 2020 ROKU

  OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
  PROJEKTU PN. „Szansa dla Ciebie"
  W 2020 ROKU
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w partnerstwie
  z Domem Pomocy Społecznej w 3edlance, Domem Pomocy Społecznej
  w Krzyżanowicach i Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy od 1 września 2020
  roku rozpoczęło realizację projektu pn. „Szansa dla Ciebie". Projekt jest
  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu
  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia
  społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
  osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  Całkowita wartość projektu - 1.012.000,00 zł, w tym:
  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 809.600,00 zł
  • wkład własny Powiatu Radomskiego - 202.400,00 z1
  Celem głównym projektu jest zaktywizowanie i integracja społeczna 92 uczestników
  projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym do IV.2023 roku.
  Grupę docelową stanowić będzie 92 (K/M) Uczestników zagrożonych wykluczeniem
  społecznym/mieszkańców powiatu radomskiego/, w tym: 64 osoby
  z niepelnosprawnościami i 28 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
  Spośród 64 (K/M) osób z niepelnosprawnościami w wieku 18 lat i powyżej:
  48 to mieszkańcy DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle
  psychicznie chorych, którzy są jednocześnie osobami niesamodzielnymi. Pozostałe 16 osób
  z niepelnosprawnością to osoby ze środowiska.
  Spośród 28 (K/M) wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, jedną grupę będzie
  stanowiło 13 wychowanków w wieku 15 lat i powyżej, a druga grupę 15 wychowanków
  w wieku poniżej 15 lat.
  Do udziału w projekcie zapraszamy:
  osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mieszkające na terenie powiatu radomskiego
  i należące do jednej z niżej wymienionych grup odbiorców:
  1) osoby z niepelnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
  osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu
  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w wieku
  18-60 lat K i 18-65 lat M,
  2) wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w dwóch
  kategoriach wiekowych: do lat 15 i w wieku lat 15 i powyżej.


  Lista załączników
  1. 1 Z
  2. 2 Z
  3. 3 Z
  4. 4 Z
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o otrzymaniu grantu

  Informacja o otrzymaniu grantu


  Lista załączników
  1. Informacja o otrzymaniu grantu
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2020-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OCZYSZCZANIE POWIETRZA

  MCPS

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10

  26–660 Jedlińsk

   www.jedlankadps.pl

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

              W połowie kwietnia Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wsparciu mazowieckich domów pomocy społecznej poprzez zakup sprzętu, który pomógłby w walce z epidemią koronawirusa.

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance otrzymał urządzenie do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A wraz z akcesoriami o wartości 9782,69 tys. złotych.  

  Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.              

  Od początku ogłoszenia pandemii pracownicy domu pomocy społecznej niosą pomoc swoim podopiecznym, wykonując pracę w utrudnionych warunkach. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pracownicy domów pomocy społecznej, których podopieczni to osoby z grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o zachorowania na COVID-19. Stąd decyzja radnych województwa mazowieckiego o zakupie tego typu urządzeń. Zabezpieczenie pracowników  oznacza zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych i efektywności udzielanej pomocy.

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o realizacji projektu

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Jedlance, Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy rozpoczęło od dnia 1 września 2020 roku realizację projektu pt. „Szansa dla Ciebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu wynosi 1.012.000,00 w tym:

  ●      809.600,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  ●      202.400,00 zł - wkład własny Powiatu Radomskiego

  Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 30.04.2023 roku

            Projekt jest skierowany do wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego, w tym mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy.


  Lista załączników
  1. Informa o realizacji projektu
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2020-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłej w dniu 01.07.2020 r. P. Barbarze Hoppe - Cegiołka PESEL 36110603503 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2020-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po:

  1. zmarłej w dniu 11.12.2019 r. P. Irenie Uśmiał nr PESEL 32021600462,

  2. zmarłej w dniu 13.03.2020 r. P. Teresie Szypulskiej nr PESEL 52041209265,

  3. zmarłej w dniuy 02.04.2020 r. P. Zofii Adamczyk nr PESEL 43080100187,

  do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

  Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).


    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2020-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA


  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt.iod@gmail.com

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE


  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 10.04.2018 nr. P. Janie Rutka PESEL 42090500011 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 28.01.2018 r. p. Ryszardzie Staniku PESEL 62051916370 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r.o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dn. 07.11.2017 r. p. Ryszardzie Jerzym Sierawskim PESEL 57010613317 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia. Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.)

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2017-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 05.10.2016 r. P. Zenonie Kozaku nr PESEL 42101403973 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia.

  Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.).

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2016-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłym w dniu 21.10.2016 r. P. Ludwiku Stanisławie Wójcikiewiczu nr PESEL 56102108935 do odebrania depozytu wartościowego w terminie 3 lat od daty ukazania się w/w ogłoszenia.

  Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.)

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2016-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZNIE

  Jedlanka, 2013.04.26

   

  OGŁOSZENIE 

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje, że w chwili obecnej w DPS są dwa wolne miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych.

  W tutejszym Domu do dyspozycji mieszkańców jest budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z częściowym poddaszem oraz budynek mieszkalny trzykondygnacyjny z poddaszem mieszkalnym, a w nich : 18 pokoi jednoosobowych, 37 pokoi dwuosobowych oraz 16 pokoi trzyosobowych, kuchnia, jadalnia i kawiarnia. Ponadto mieszkańcy mają do dyspozycji pomieszczenia do fizykoterapii, krioterapii, magnetoterapii, hydroterapii oraz terapii kulinarnej, plastycznej, muzycznej,  rękodzieła, jak również salę biblioteczną i komputerową.

  Chętni mieszkańcy mogą uczestniczyć również w obrzędach religijnych w kaplicy na terenie Domu gdzie sprawowane są msze oraz nabożeństwa.

  Zasady przyjęć oraz odpłatności za pobyt mieszkańców omówione zostały w zakładce Zasady przyjęć.

  Informacje  można uzyskać w DPS pod numerami telefonu 48 321-30-26, 48 321-35-47 lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu – telefon 48 381 50 74.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2015-05-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZNIE

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance ogłosza anulowanie ogłoszenia nr.157250-2013 zamieszczonego w dniu 19.04.2013 w Biuletynie Zamówień Publicznych na dostawę gazu płynnego propan-buton oraz dzierżawę zbiornika.

  Nowe ogłoszenie zamieszczone w dniu 22.04.2013 jest dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu - http://www.spradom.finn.pl/ i na portalu Zamówień Publicznych pod numerem 158534-2013.

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-05-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

  Jedlanka, 2010.11.19

  INFORMACJA 

  O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU  RUCHOMEGO

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance przedstawia w załączniku informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.


  Lista załączników
  1. Informacja
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2015-05-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra