Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMóWIENIA DO 130000 ZłOTYCH BEZ PRZEKIEROWANIA

    Wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku Oddziału II D P S w Jedlance do wymagań ochrony przeciwpożarowej”

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka  10

  26–660 Jedlińsk

  e-mail:kontakt@jedlankadps.pl

  Znak sprawy: DPS.A.271.01.2022                                                                                       Jedlanka, dnia14.01.2022r.

   

  ZAPYTANIE   OFERTOWE              

  w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej               kwoty 130 000 zł, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019                                     Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2021r. poz. 1129 z późn. zm.)

   

   I. Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest:                                                                                                        

  „Wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku Oddziału  II Domu Pomocy Społecznej w Jedlance do wymagań ochrony przeciwpożarowej” 

  2. Szczegółowy zakres prac

  • wymiana 2 sztuk drzwi p/pożarowych na klatce schodowej na drzwi o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS 30
  • montaż uszczelek dymoszczelnych w drzwiach 7 sztuk,
  • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z centralą zamknięć ogniowych sterującej elektro-trzymaczami  w drzwiach 7 sztuk i połączenie z centralą SSP                                   
  • wymiana okna i napędu w istniejącym urządzeniu do usuwania dymu
  • wymiana zwykłej klapy wyjściowej na strych z klatki schodowej, na klapę wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30,
  • wymiana okna przy głównych drzwiach wyjściowych  na okno o klasie odporności ogniowej EI 30.   

  II. Termin wykonania zamówienia.                                                                                                                  

  Termin wykonania zamówienia – do 60 dni od daty podpisania umowy.                                                                   Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót . Płatność przelewem do 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz  z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru.                                                                                                                                         

  III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.                                                                                                                                                                         

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:                                  1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;                                                                                                                                     1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;                                                                                                                             1.3. Dysponowania potencjałem technicznym;                                                                                                           1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;                                                                                                 

  1.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.                                                                                                                                     2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:                                                                    Zamawiający oceni spełnienie tych warunków w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do zapytania ofertowego wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunków dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem odrzucenia oferty będzie brak wymaganego oświadczenia.

   3. Wizja lokalna.

  Zamawiający wymaga odbycie wizji lokalnej przez wykonawcę oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.                                                                                                                                                          

  IV. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.                                                                         

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,                                                                               2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.                                                                      

  V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  1. Kontakt: Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026  Poniedziałek - Piątek, godz. 08.00 – 14.00.                                                                                                                                                               2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie drogą elektroniczną, z tym że oferta i załączniki do niej pod rygorem odrzucenia powinny zostać złożone  w formie pisemnej.                                                                                                                                                                         

  VI. Termin związania ofertą.                                                                                                                                        

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.                                                       2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.                                                                                                                                                                               3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.                                          4. Miejsce i termin składania ofert:                                                                                                                                  Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl lub w siedzibie DPS  Jedlanka, pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk do dnia 21.01.2022r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5.Uwagi końcowe:                                                                                                                                            

  -Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.                          -Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                   6.Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku             o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie                i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     7.Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku               o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.                                                                                                                                                                                          8.Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym              „Białą listą podatników”                                                                                                                                                                                                                                                                  

  VII. Opis sposobu obliczenia ceny.                                                                                                                              

  1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.                                               2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.                                                                                          3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.                                         4. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.                                                                                                                                 

  VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.                                                                                               

  1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wartości jako kryterium oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):  Cena oferty - 100 % (max 100 pkt)                                           2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

  IX. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

  1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia.

  2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego.

  3. Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia.                                                                              4. W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca.                                                                                                                                                                               

  X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.                                                                                            

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:                                                                                                                                                               1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,  a także punktację przyznaną ofertom;                                                                                                                                                                          2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;                                2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa pkt 1, na stronie internetowej.                                                                                                                                                                    3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie po przekazaniu                          i zamieszczeniu informacji, o której mowa w pkt 1.                                                                                                              4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.                                                                                                                                                                                  

  XI. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.                                                                                                                         

  XII.W sprawach nie uregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte                    w kodeksie cywilnym.                                                                                                                             

  Ochrona Danych Osobowych                                                                                                                                                                                              

  1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10,  26-660 Jedlińsk, tel.  48 32-13-026, e-mail : kontakt@jedlankadps.pl                                                                                                                        2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com                                                                 3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania                                         w związku z zapytaniem ofertowym i jego realizacji.                                                                                                                             4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                          w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                                 7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                                                8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                  z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

  Załączniki do zapytania ofertowego.                                                                                                                       

  1. Formularz ofertowy nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Wzór umowy  nr 2

         3. Decyzja nr 71/2021 P I N B w Radomiu                                                                                                                                  

         4. Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej.                                                     

         5. Rzuty poszczególnych kondygnacji.                                                                                                                      

  Sposoby uzyskania zapytania ofertowego.                                                                                             

  Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej: www.jedlankadps.pl


  Lista załączników
  1. Zapytanie.
  2. Formularz Ofertowy
  3. Projekt Umowy
  4. Decyzja
  5. Ekspertyza
  6. Rzut 1
  7. Rzut 2
  8. Rzut 3
  9. Rzut 4
  10. Statut DPS
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra