Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • Koordynator do spraw dostępności
 • Regulamin ZFŚS
 • PROJEKTY
 • Szansa dla Ciebie - 2022
 • Projekty ze środków województwa mazowieckiego
 • UE projekty onfrastukturalne 2007-2013/2014-2020
 • Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2024 rok
 • Plan zamówień na 2023 rok
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  STRONA GŁÓWNA

    Kiermasz Wielkanocny

  Kiermasz Wielkanocny

  W dniu 4 kwietnia o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbędzie się Kiermasz Wielkanocny, na którym będzie można zakupić ozdoby i stroiki na zbliżające się Święta Wielkanocne. Wszystkie prace wykonane będą przez Mieszkańców DPS oraz uczestników WTZ I ŚDP.

  Zapraszamy serdecznie

    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
  DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
  1. Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów I, II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia kształcących się w szkole wyższej
  na kierunku pielęgniarstwo.
  2. Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy,
  począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. w maksymalnej wysokości do 1.000,00 złotych miesięcznie
  i może być uzależnione od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w: Domu Pomocy
  Społecznej w Jedlance, Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Domu Pomocy Społecznej
  w Krzyżanowicach, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach.
  3. Stypendium może zostać przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  a) kształci się na kierunku pielęgniarstwo (I, II  i III roku studiów I stopnia oraz l i II roku studiów
  II stopnia),
  b) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
  c) nie korzysta z ulopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego
  i rodzicielskiego,
  d) zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 4 lat po zakończeniu
  studiów w: Domu Pomocy Społecznej w Jedlance lub Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy
  lub Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach bądź w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym
  w Krzyżanowicach.
  4. Z wnioskiem o przyntanie stypendium występuje zainteresowany student.
  5. Wniosęek na druku określonym w załączniku nr l do ogłoszenia o naborze wraz z podpisanymi
  dokumentami z zakłesu ochrony danych osobowych (zgoda na ptzetwarzanie danych osobowych
  wraz z klauzulą informacyjną - załączniki do wniosku - należy złożyć osobiście w Powiatowym
  Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa
  Powiatowego) w terminie do 30 listopada 202I roku
  6, Do wniosku należy dołączyć:
  1) zaświadczenię z uczelni o statusie studenta na kierunku pielęgniarstwo,
  2) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu
  macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
  3) oświadczenie studenta, że nie powtarza roku,
  4) zobowiązanie studenta do przepracowania co najmniej 4 lat po zakończęniu studiów w Domu
  Pomocy Społecznej w Jedlance lub Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy lub Domu Pomocy
  Społeczrrej w Krzyżanowicach bądź w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Krzyżanowicach,
  5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych wraz z podpisaną klauzulą
  informacyjną RODO,
  7. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu
  Radomskiego.
  8. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mięć wnioski
  studentów:
  a) zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance lub Domu Pomocy Społecznej
  w Wierzbicy, lub Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach,
  b) deklarujących dłuższy okres zatrudnienia Domu Pomocy Społecznej w Jedlance lub Domu
  Pomocy Społecznej w Wierzbicy, lub Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, bądź
  w Centrum Opiekuńczo Mieszkalny m w Krzyżanowicach,
  c) mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu radomskiego.
  9, O przyznaniu stypendium zdecyduje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
  - w terminie do 31 grudnia 202I roku,
  10. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa
  Powiatowego w Radomiu oraz stronach internetowych: DPS Jedlanka, DPS Wierzbica, DPS
  Krzyżanowice oraz przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej,
  11. Wypłatę stypendium poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze określająca warunki przyznania stypendium, zasady wypłaty, w tym
  okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium oraz okoliczności
  powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu pobranych kwot stypendium.
  12. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz
  z deklaracją wekslową.
  Załączniki do ogłoszenia:
  l) Wniosek o przyznanie stypendium wraz załącznikami nr I i2 do wniosku (oświadczeniem o zgodzie
  na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną RODO)
  2) Umowa o przyznanie stypendium


  Lista załączników
  1. Uchwała i ogłoszenie
  2. Załączniki
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2021-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o otrzymaniu grantu

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance otrzymał grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach drugiego naboru do projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w Ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

  Wysokość przyznanego grantu wynosi 43.558,34 zł, w tym:                                          

  - ze środków UE – 36.663,05 zł

  - ze środków budżetu państwa – 6.895,29 zł.

  Termin realizacji projektu: od dnia 01.05.2020 r. do 31.08.2021 r.

  Środki otrzymane w ramach projektu przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2021-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o otrzymaniu grantu

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance otrzymał grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w Ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

  Wysokość przyznanego grantu wynosi 46.176,80 zł, w tym:                                          

  - ze środków UE – 38.867,01 zł

  - ze środków budżetu państwa – 7.309,79 zł.

  Termin realizacji projektu: od dnia 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

  Środki otrzymane w ramach projektu przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2020-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o otrzymaniu grantu

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance otrzymał grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Wsparcie dla Mazowsza”  nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w Ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

  Wysokość przyznanego grantu wynosi 340.415,21 zł, w tym:                                        

  - ze środków UE - 286.901,94 zł

  - ze środków budżetu państwa - 53.513,27 zł.

  Termin realizacji grantu: od dnia 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r.

  Cel projektu: zapewnienie właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i pracowników w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2020-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja

  Petycja dotycząca analizy wdrożenia w jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem interesantów - dotyczących płatności bezgotówkowych


  Lista załączników
  1. Petycja
  2. Odpowiedź na petycję
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2020-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja

  Klauzula informacyjna

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA


  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt.iod@gmail.com

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Dane adresowe
  2. Charakterystyka Domu
  3. Dni i godziny otwarcia
  4. Struktura organizacyjna
  5. Regulamin DPS
  6. Statut DPS
  7. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  8. Koordynator do spraw dostępności
  9. Regulamin ZFŚS
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra