Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • Koordynator do spraw dostępności
 • Regulamin ZFŚS
 • PROJEKTY
 • Szansa dla Ciebie - 2022
 • Projekty ze środków województwa mazowieckiego
 • UE projekty onfrastukturalne 2007-2013/2014-2020
 • Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2024 rok
 • Plan zamówień na 2023 rok
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  PROJEKTY   \  SZANSA DLA CIEBIE - 2022

    OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „Szansa dla Ciebie” W 2022 ROKU

   

  OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „Szansa dla Ciebie” W 2022 ROKU

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w partnerstwie
  z Domem Pomocy Społecznej w Jedlance, Domem Pomocy Społecznej
  w Krzyżanowicach i Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy od 1 września 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pn. „Szansa dla Ciebie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

  Całkowita wartość projektu – 1.012.000,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 809.600,00 zł
  • wkład własny Powiatu Radomskiego – 202.400,00 zł

  Celem głównym projektu jest zaktywizowanie i integracja społeczna 92 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym do IV.2023 roku.

  Grupę docelową stanowić będzie 92 (K/M) Uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym/mieszkańców powiatu radomskiego/, w tym: 64 osoby z niepełnosprawnościami i 28 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

  Spośród 64 (K/M) osób z niepełnosprawnościami w wieku 18 lat i powyżej:
  48 to mieszkańcy DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych, którzy są jednocześnie osobami niesamodzielnymi. Pozostałe 16 osób z niepełnosprawnością to osoby ze środowiska.

  Spośród 28 (K/M) wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, jedną grupę będzie stanowiło 12 wychowanków w wieku 15 lat i powyżej, a druga grupę 16 wychowanków
  w wieku poniżej 15 lat.

  Do udziału w projekcie w ramach prowadzonej rekrutacji zapraszamy:

  osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mieszkające na terenie powiatu radomskiego i należące do jednej z niżej wymienionych grup odbiorców:

  1)   osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w wieku
  18-60 lat K i 18-65 lat M,

  2)   wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 15.

  Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu będą osoby:

  -       korzystające ze wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)
  2014-2020, przy czym zakres wsparcia tych osób nie będzie powielał działań,
  które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

  -       osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

  -       osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,

  -       osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

  Do poszczególnych grup zamierzamy skierować różne formy wsparcia:

  1. Dla grupy 16 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wieku poniżej 15 lat  planuje się realizację następujących usług aktywnej integracji o charakterze:
  • społecznym – grupowy treningów kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem + konsultacje indywidualne ;
  • społecznym – zajęcia grupowe z zakresu problematyki prorodzinnej, + konsultacje indywidualne;
  • społecznym – warsztaty wyjazdowe z zakresu profilaktyki uzależnień połączone z zajęciami arteterapii oraz terapii poprzez zabawę i zajęciami integracyjnymi;
  • społecznym – poradnictwo grupowe dla opiekunów zastępczych z zakresu problematyki prorodzinnej oraz z zakresu komunikacji w rodzinie /zajęcia z terapeutą lub mediatorem/ + konsultacje indywidualne dla zainteresowanych.
  1. Dla grupy 24 osób z niepełnosprawnością - mieszkańców domów pomocy społecznej (Grupa I) planuje się realizację następujących usług aktywnej integracji o charakterze:
  • społecznym – grupowy treningów kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem;
  • społecznym – grupowy trening kompetencji osobistych;
  • społecznym – warsztaty rozwoju osobistego np. florystyka, rękodzieło, zajęcia plastyczne, kulinarne.;
  • społecznym i zdrowotnym - wyjazdowe warsztaty z zakresu radzenia sobie z własnymi emocjami z psychologiem połączone z zajęciami psychoruchowymi i  zajęciami integracyjnymi;
  • zdrowotnym – warsztaty z zakresu edukacji prozdrowotnej,
  • zdrowotnym - zespoły ćwiczeń psychoruchowych, zabiegi rehabilitacyjne ukierunkowane na indywidualne potrzeby Uczestników, po konsultacji lekarskiej /zabiegi w przychodni rehabilitacyjnej/domu pomocy społecznej i/lub basen/.
  1. Dla grupy 8 osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów (Grupa II) planuje się realizację następujących usług aktywnej integracji o charakterze:
  • społecznym – grupowy treningów kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem;
  • społecznym – grupowy trening kompetencji osobistych;
  • społecznym i zdrowotnym - wyjazdowe warsztaty z zakresu radzenia sobie z własnymi emocjami z psychologiem połączone z zajęciami psychoruchowymi, indywidualne poradnictwo dla opiekunów, zajęcia integracyjne;
  • zdrowotnym – warsztaty z zakresu edukacji prozdrowotnej,
  • zdrowotnym - zespoły ćwiczeń psychoruchowych, zabiegi rehabilitacyjne ukierunkowane na indywidualne potrzeby Uczestników, po konsultacji lekarskiej /zabiegi w przychodni rehabilitacyjnej i/lub basen/,
  • zawodowym – warsztaty z doradcą zawodowym w celu wyposażenia Uczestników w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy np. kursy i szkolenia zawodowe,
  • społecznym – dla opiekunów osób z niepełnosprawnością – warsztaty podnoszące ich kompetencje w zakresie motywacyjnego oddziaływania na swoich podopiecznych.

  Uzupełnieniem w/w form wsparcia będą zaplanowane w projekcie następujące działania środowiskowe: wyjazdy integracyjno – kulturalne, festyn integracyjny połączony
  m. in. z promocją rodzicielstwa zastępczego dla Uczestników Projektu, ich opiekunów oraz otoczenia w plenerze.

  Ostatecznie formy wsparcia zostaną dostosowane do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb Uczestników Projektu. Możliwa jest zmiana i wprowadzenie dodatkowych form wsparcia.

  Udział w projekcie jest bezpłatny. Działania realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

            W 2022 i 2023 roku obejmiemy wsparciem:

  - osoby z niepełnosprawnościami – 24 mieszkańców domów pomocy społecznej:
  w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy,

  - 8 osób z niepełnosprawnościami ze środowiska, mieszkańców Powiatu Radomskiego,

  - 16 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wieku poniżej 15 lat, mieszkańców Powiatu Radomskiego.

  Osoby należące do grup, które obejmiemy wsparciem w 2022 i 2023 roku spełniające powyższe kryteria i zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

  ul. Mazowieckiego 7 

  tel. 48 38 15 070   wew. 302 (wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej)

  wew. 311 (osoby z niepełnosprawnościami)

  e-mail: pcpr@spradom.eu

  oraz złożenie ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ i Oświadczenia kandydata do projektu dostępnych w siedzibie i BIP-ie PCPR w Radomiu: www.pcprradom.finn.pl , oraz w BIP-ach Partnerów: Domu Pomocy Społecznej w Jedlance: https://bip.dpsjedlanka.pl , Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach: https://www.dpskrzyzanowice.finn.pl i Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy: https://www.dpswierzbica.finn.pl/ . 

   

  Radom, dnia 25 lutego 2022 roku                                   


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie - rekrutacja 2022

  OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

  PROJEKTU PN. „Szansa dla Ciebie”

  W 2022 ROKU

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w partnerstwie
  z Domem Pomocy Społecznej w Jedlance, Domem Pomocy Społecznej
  w Krzyżanowicach i Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy od 1 września 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pn. „Szansa dla Ciebie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

  Całkowita wartość projektu – 1.012.000,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 809.600,00 zł
  • wkład własny Powiatu Radomskiego – 202.400,00 zł

  Celem głównym projektu jest zaktywizowanie i integracja społeczna 92 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym do IV.2023 roku.

  Grupę docelową stanowić będzie 92 (K/M) Uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym/mieszkańców powiatu radomskiego/, w tym: 64 osoby z niepełnosprawnościami i 28 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

  Spośród 64 (K/M) osób z niepełnosprawnościami w wieku 18 lat i powyżej:

  48 to mieszkańcy DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych, którzy są jednocześnie osobami niesamodzielnymi. Pozostałe 16 osób z niepełnosprawnością to osoby ze środowiska. Spośród 28 (K/M) wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, jedną grupę będzie stanowiło 12 wychowanków w wieku 15 lat i powyżej, a druga grupę 16 wychowanków w wieku poniżej 15 lat.

  Do udziału w projekcie w ramach prowadzonej rekrutacji zapraszamy:

   osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mieszkające na terenie powiatu radomskiego i należące do jednej z niżej wymienionych grup odbiorców:

   1)   osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w wieku 18-60 lat K i 18-65 lat M,

  2)   wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 15.

   Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu będą osoby:

  -         korzystające ze wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020, przy czym zakres wsparcia tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

  -         osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

  -         osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,

  -         osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

  Do poszczególnych grup zamierzamy skierować różne formy wsparcia:

  1. Dla grupy 16 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wieku poniżej 15 lat  planuje się realizację następujących usług aktywnej integracji o charakterze:
  • społecznym – grupowy treningów kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem + konsultacje indywidualne ;
  • społecznym – zajęcia grupowe z zakresu problematyki prorodzinnej, + konsultacje indywidualne;
  • społecznym – warsztaty wyjazdowe z zakresu profilaktyki uzależnień połączone z zajęciami arteterapii oraz terapii poprzez zabawę i zajęciami integracyjnymi;
  • społecznym – poradnictwo grupowe dla opiekunów zastępczych z zakresu problematyki prorodzinnej oraz z zakresu komunikacji w rodzinie /zajęcia z terapeutą lub mediatorem/ + konsultacje indywidualne dla zainteresowanych.
  1. Dla grupy 24 osób z niepełnosprawnością - mieszkańców domów pomocy społecznej (Grupa I) planuje się realizację następujących usług aktywnej integracji o charakterze:
  • społecznym – grupowy treningów kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem;
  • społecznym – grupowy trening kompetencji osobistych;
  • społecznym – warsztaty rozwoju osobistego np. florystyka, rękodzieło, zajęcia plastyczne, kulinarne.;
  • społecznym i zdrowotnym - wyjazdowe warsztaty z zakresu radzenia sobie z własnymi emocjami z psychologiem połączone z zajęciami psychoruchowymi i  zajęciami integracyjnymi;
  • zdrowotnym – warsztaty z zakresu edukacji prozdrowotnej,
  • zdrowotnym - zespoły ćwiczeń psychoruchowych, zabiegi rehabilitacyjne ukierunkowane na indywidualne potrzeby Uczestników, po konsultacji lekarskiej /zabiegi w przychodni rehabilitacyjnej/domu pomocy społecznej i/lub basen/.
  1. Dla grupy 8 osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów (Grupa II) planuje się realizację następujących usług aktywnej integracji o charakterze:
  • społecznym – grupowy treningów kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem;
  • społecznym – grupowy trening kompetencji osobistych;
  • społecznym i zdrowotnym - wyjazdowe warsztaty z zakresu radzenia sobie z własnymi emocjami z psychologiem połączone z zajęciami psychoruchowymi, indywidualne poradnictwo dla opiekunów, zajęcia integracyjne;
  • zdrowotnym – warsztaty z zakresu edukacji prozdrowotnej,
  • zdrowotnym - zespoły ćwiczeń psychoruchowych, zabiegi rehabilitacyjne ukierunkowane na indywidualne potrzeby Uczestników, po konsultacji lekarskiej /zabiegi w przychodni rehabilitacyjnej i/lub basen/,
  • zawodowym – warsztaty z doradcą zawodowym w celu wyposażenia Uczestników w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy np. kursy i szkolenia zawodowe,
  • społecznym – dla opiekunów osób z niepełnosprawnością – warsztaty podnoszące ich kompetencje w zakresie motywacyjnego oddziaływania na swoich podopiecznych.

  Uzupełnieniem w/w form wsparcia będą zaplanowane w projekcie następujące działania środowiskowe: wyjazdy integracyjno – kulturalne, festyn integracyjny połączony m. in. z promocją rodzicielstwa zastępczego dla Uczestników Projektu, ich opiekunów oraz otoczenia w plenerze. Ostatecznie formy wsparcia zostaną dostosowane do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb Uczestników Projektu. Możliwa jest zmiana i wprowadzenie dodatkowych form wsparcia.

  Udział w projekcie jest bezpłatny. Działania realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

           W 2022 i 2023 roku obejmiemy wsparciem:

  - osoby z niepełnosprawnościami – 24 mieszkańców domów pomocy społecznej:
  w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy,

  - 8 osób z niepełnosprawnościami ze środowiska, mieszkańców Powiatu Radomskiego,

  - 16 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wieku poniżej 15 lat, mieszkańców Powiatu Radomskiego.

   

  Osoby należące do grup, które obejmiemy wsparciem w 2022 i 2023 roku spełniające powyższe kryteria i zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

  ul. Mazowieckiego 7 

  tel. 48 38 15 070   wew. 302 (wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej)

  wew. 311 (osoby z niepełnosprawnościami)

  e-mail: pcpr@spradom.eu

  oraz złożenie ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ i Oświadczenia kandydata do projektu dostępnych w siedzibie i BIP-ie PCPR w Radomiu: www.pcprradom.finn.pl , oraz w BIP-ach Partnerów: Domu Pomocy Społecznej w Jedlance: https://bip.dpsjedlanka.pl , Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach: https://www.dpskrzyzanowice.finn.pl i Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy: https://www.dpswierzbica.finn.pl/ . 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - rekrutacja 2022
  2. Oświadczenie kandydata do projektu
  3. Ankieta zgłoszeniowa do projektu
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2022-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra