Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia publiczne
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  STRONA GŁÓWNA

    Ogłoszenie o otrzymaniu grantu

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance otrzymał grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w Ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

  Wysokość przyznanego grantu wynosi 46.176,80 zł, w tym:                                          

  - ze środków UE – 38.867,01 zł

  - ze środków budżetu państwa – 7.309,79 zł.

  Termin realizacji projektu: od dnia 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

  Środki otrzymane w ramach projektu przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2020-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o otrzymaniu grantu

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance otrzymał grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Wsparcie dla Mazowsza”  nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w Ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

  Wysokość przyznanego grantu wynosi 340.415,21 zł, w tym:                                        

  - ze środków UE - 286.901,94 zł

  - ze środków budżetu państwa - 53.513,27 zł.

  Termin realizacji grantu: od dnia 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r.

  Cel projektu: zapewnienie właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i pracowników w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2020-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Petycja

  Petycja dotycząca analizy wdrożenia w jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem interesantów - dotyczących płatności bezgotówkowych


  Lista załączników
  1. Petycja
  2. Odpowiedź na petycję
    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2020-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja

  Klauzula informacyjna

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA


  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt.iod@gmail.com

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Dane adresowe
  2. Charakterystyka Domu
  3. Dni i godziny otwarcia
  4. Struktura organizacyjna
  5. Regulamin DPS
  6. Statut DPS
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra