Dom Pomocy Społecznej w Jedlance serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • Koordynator do spraw dostępności
 • Regulamin ZFŚS
 • PROJEKTY
 • Szansa dla Ciebie - 2022
 • Projekty ze środków województwa mazowieckiego
 • UE projekty onfrastukturalne 2007-2013/2014-2020
 • Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Informacje / Ogłoszenia
 • Sprawozdania
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan zamówień na 2024 rok
 • Plan zamówień na 2023 rok
 • Zamówienia zgodne z ustawą na przekierowanie na platformę zakupową
 • Zamówienia do 130000 złotych bez przekierowania
 • Plan zamówień na 2022 rok
 • Zamówienia publiczne do 2022 roku
 • SERWIS
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  Strona internetowa Powiatu Radomskiego
  SPRAWY ORGANIZACYJNE   \  OGłOSZENIA O NABORZE

    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W DPS W JEDLANCE

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W DPS W JEDLANCE


  Lista załączników
  1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INDPRKTOR DS. KADR

  DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INDPRKTOR  DS.  KADR


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO
  2. OŚWIADCZENIE 1
  3. OŚWIADCZENIE 2
  4. KLAUZULA
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów szkoły wyższej na kierunku pielęgniarstwo

  Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów szkoły wyższej na kierunku pielęgniarstwo.


  Lista załączników
  1. 1 UCHWAŁA
  2. 2 OGŁOSZENIE
  3. 3 WNIOSEK
  4. 4 WNIOSEK
  5. 5 OŚWIADCZENIE
  6. 6 KLAUZULA
  7. 7 WZÓR UMOWY
  8. 8 WEKSEL
  9. 9 DEKLARACJA WEKSLOWA
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY KSIĘGOWY

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY KSIĘGOWY


  Lista załączników
  1. Informacja o wynikach naboru
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O KANDYDATACH NA WOLNE STANOWISKO PRACY KSIĘGOWY

  INFORMACJA O KANDYDATACH NA WOLNE STANOWISKO PRACY KSIĘGOWY


  Lista załączników
  1. Informacja o kandydatach
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dom Pomocy Społecznej w Jedlance OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KSIĘGOWY

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance 

  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  KSIĘGOWY


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Kwestionariusz osobowy
    udostępnił Wojciech Wójcik dnia 2023-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    iNFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU-TERAPEUTYCZNO OPIEKUŃCZEGO

                                                            INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

   

   

                                                              Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                            Jedlanka 10

                                                      KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani  Renata Jagiełło.

  Uzasadnienie wyboru:

   

  W wyniku dokonanej analizy dokumentów oraz przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że Pani Renata Jagiełło jest osobą, która spełnia niezbędne wymagania do wykonywania pracy na stanowisku kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego. Ponadto wyniki rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzajacej wiedzę merytoryczną  potwierdzają znajomość przepisów dotyczacych zadań na w/w stanowisku.

    Posiada odpowiednie predyspozycje, co pozwoli na własciwą realizację obowiązków.

   

                                                                                                                  p.o. Dyrektor

                                                                                                                  Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kandydatach na stanowisko kierownika działu

                                                                                                         Jedlanka, dnia  20.11.2019 r.

   

   

   

  INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA  WOLNE KIEROWNICZE  STANOWISKO  URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE, JEDLANKA 10

   

   

   

  Na stanowisko kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zgłosiły się 2 kandydatki

  1.     Renata Jagiełło zam. Białka
  2.     Anna Swęda zam. Orońsko

   

  W wyniku przeprowadzonej analizy formalnej informujemy, że  do  dalszego postępowania rekrutacyjnego została zakwalifikowana   Pani Renata Jagiełło.

   

  W/w kandydatkę  prosimy o zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 22.11.2019 r. o godzinie 9.00 celem sprawdzenia wiedzy  merytorycznej.

   

   

   

                                                                                                                p.o. DYREKTOR

                                                                                                                 Jacek Kowalski

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłosza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

  Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego

  Umowa o pracę na czas określony

   z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

  Wymiar czasu pracy – 1,0 etatu

   

  1. 1.      Kandydaci przystępujący do konkursu muszą spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

  a)      posiadać wykształcenie wyższe;

  b)      posiadać 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej lub specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

  c)       posiadać obywatelstwo polskie;

  d)      mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;

  e)      brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  f)        cieszyć się nieposzlakowana opinią;

  g)      posiadać umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania i stosowania przepisów prawa;

  h)      posiadać umiejętność obsługi komputera – program WORD, EXCEL;

  i)        posiadać znajomość: ustawy o pomocy społecznej, przepisów dotyczących indywidualnych planów wsparcia, ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego, prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  1. 2.      Wymagania dodatkowe  związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór

  a)      wysoka kultura osobista;

  b)      kreatywność, odporność na stres.

   

  1. 3.      Proponowane wynagrodzenie:

  a)      Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.000-4.000 zł.

   

  1. 4.      Warunki pracy:

  a) praca na parterze, budynek posiada infrastrukturę umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim, praca wiąże się również z przemieszczaniem się między budynkami DPS;

  b)  zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę;

  c) praca wymaga predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt                                         i porozumiewanie się z innymi osobami.

  5. Wskaźnik zatrudnienia:

   w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł: poniżej 6%.

  6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

  - organizacja i realizacja zadań statutowych Domu w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu;

  - kreowanie właściwej polityki zatrudnienia w podległym dziale;

  - inicjowanie sposobów i metod usprawniania pracy w podległym dziale;

  - zabezpieczenie właściwej obsady personelu w przypadku nieobecności i urlopów, sporządzanie rozkładu czasu pracy, planu urlopów, oraz ewidencji czasu pracy podległego personelu;

  - nadzór, koordynacja i kontrola pracy podległego personelu;

  - szkolenie nowo przyjmowanych pracowników w zakresie prac na obejmowanym stanowisku pracy oraz czuwanie nad ich akceptacją;

  - merytoryczny nadzór nad sprawowaną nad mieszkańcami opieką pielęgniarską, oraz nad pracą pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego;

  - czuwanie nad stanem higieniczno-sanitarnym Domu;

  - nadzór nad sporządzaniem indywidualnych planów wsparcia oraz bieżąca aktualizacja istniejących, czynny udział w zespole;

  - nadzór nad prowadzoną rehabilitacją społeczną w DPS;

  - prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie sprawozdań  z zakresu działalności;

  - prowadzenie bieżących oraz kompleksowych kontroli standardu usług świadczonych przez personel, zgodności z przepisami, wewnętrznymi regulaminami, instrukcjami              i zarządzeniami, organizowanie i kontrola działań eliminujących lub ograniczających zagrożenia ( w tym bhp, p.poż., przeciwdziałanie zakażeniom i infekcjom, itp.);

  - współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu mająca na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług;

  - wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego.

  7. Wymagane dokumenty:

  a) życiorys (cv);

  b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie- wzór w załączniku;

  c) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

  d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  e)  własnoręcznie podpisanie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

  f) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych                        i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych   osobowych do celów rekrutacji;

  h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę  zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z krajowego rejestru karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Inne dokumenty poza wskazanymi nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną. Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

   

  Dokumenty należy składać w sekretariacie Domu lub przesłać w zaklejonej kopercie w terminie od 30.10.2019 r. do 13.11.2019 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego”

  Inne informacje:

  a)      dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały zostaną komisyjnie zniszczone,

  b)       informacje o kandydatach oraz wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społeczne w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.

  Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zatwierdzoną zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 35/2015 z dnia 7.12.2015 r.

   

   

  p.o. Dyrektor

  Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Kwastionariusz
  2. Klauzula rodo
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ADMINISTRATORA

   

                                                                                                               Jedlanka, 14.10.2019 r.

   

                                                           INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

   

   

                                                              Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                            Jedlanka 10

                                                                           Administrator

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Wojciech Wójcik.

  Uzasadnienie wyboru:

   

  W wyniku dokonanej analizy dokumentów oraz przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że Pan Wojciech Wójcik jest osobą, która spełnia niezbędne wymagania do wykonywania pracy na stanowisku administratora. Ponadto wyniki rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzajacej wiedzę merytoryczną  potwierdzają znajomość przepisów dotyczacych zadań na w/w stanowisku.

    Posiada odpowiednie predyspozycje, co pozwoli na własciwą realizację obowiazków.

   

                                                                                                                  p.o. Dyrektor

                                                                                                                  Jacek Kowalski

   

   

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    iNFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU TERAPEUTYCZNO OPIEKUŃCZEGO

  DPS.110.1101.1.2019                                                                     Jedlanka, 14.10.2019

   

   

   

                                                                INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

   

                                                                  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                                      Jedlanka 10

                                                    Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego

   

   Informujemy, że jedyna kandydatka, która zgłosiła sie do konkursu na w/w stanowisko zrezygnowała z rozmowy kwalifikacyjnej.  

   

   

                                                                                                p.o. Dyrektor  

                                                                                                Jacek Kowalski

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kandydatach na stanowisko administratora

   

  INFORMACJA O KANDYDATACH , KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE, JEDLANKA 10

   

   

  Na stanowisko  administratora w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zgłosiło się dwóch  kandydatów.

   

                 W wyniku przeprowadzonej analizy formalnej informujemy, że  do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostali zakwalifikowani n/w kandydaci:

   

         Lp.                  Nazwisko i imię

  1.                    Wojciech Wójcik
  2.                    Elżbieta Rudzińska

   

  Sprawdzenie wiedzy merytorycznej kandydatów nastąpi w formie rozmowy kwalifikacyjnej. W/w  kandydatów  prosimy o zgłoszenie się z  dowodem osobistym, celem sprawdzenia wiedzy merytorycznej w dniu 11.10.2019 r. o godzinie 9.00 w  sali konferencyjnej  DPS w Jedlance.

   

   

   

                                                              Komisja rekrutacyjna:

                                                            Ewa Kowalczyk – przewodnicząca komisji

                                                              ……………………………………………………………

                                                             Marta Dąbrowska  - członek komisji

                                                               ………………………………………………………………

                                                             Wiesława Surma – sekretarz komisji

                                                             ………………………………………………………………

   

   

   

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kandydatach na stanowisko kierownika działu

                                                                                                                Jedlanka, 8.10.2019 r.

   

   

  INFORMACJA O KANDYDATACH , KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE, JEDLANKA 10

   

   

  Na stanowisko  kierownika działu terapeutyczno - opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zgłosił się jeden kandydat.

   

                 W wyniku przeprowadzonej analizy formalnej informujemy, że  do dalszego postępowania kwalifikacyjnego został zakwalifikowany n/w kandydat:

   

         Lp.                  Nazwisko i imię

  1.                    Justyna Bubek

   

   

  Sprawdzenie wiedzy merytorycznej kandydatów nastąpi w formie rozmowy kwalifikacyjnej. W/w  kandydatów  prosimy o zgłoszenie się z  dowodem osobistym, celem sprawdzenia wiedzy merytorycznej w dniu 10.10.2019 r. o godzinie 9.00 w  sali konferencyjnej  DPS w Jedlance.

   

   

   

                                                                            Komisja rekrutacyjna:

                                                                            Ewa Kowalczyk – przewodnicząca komisji

                                                                             ……………………………………………………………..

                                                                            Marta Dąbrowska  - członek komisji

                                                                             ………………………………………………………………

                                                                            Wiesława Surma – sekretarz komisji

                                                                             ………………………………………………………………

    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

  Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego

  Umowa o pracę na czas określony

   z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

  Wymiar czasu pracy – 1,0 etatu

   

  1. 1.     Kandydaci przystępujący do konkursu muszą spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

  a)     posiadać wykształcenie wyższe;

  b)     posiadać 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej lub specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

  c)      posiadać obywatelstwo polskie;

  d)     mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;

  e)     brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  f)      cieszyć się nieposzlakowana opinią;

  g)     posiadać umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania i stosowania przepisów prawa;

  h)     posiadać umiejętność obsługi komputera – program WORD, EXCEL;

  i)       posiadać znajomość: ustawy o pomocy społecznej, przepisów dotyczących indywidualnych planów wsparcia, ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego, prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  1. 2.     Wymagania dodatkowe  związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór

  a)     wysoka kultura osobista;

  b)     kreatywność, odporność na stres.

   

  1. 3.     Proponowane wynagrodzenie:

  a)     Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.000-4.000 zł.

   

  1. 4.     Warunki pracy:

  a) praca na parterze, budynek posiada infrastrukturę umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim, praca wiąże się również z przemieszczaniem się między budynkami DPS;

  b)  zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę;

  c) praca wymaga predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt                                         i porozumiewanie się z innymi osobami.

  5. Wskaźnik zatrudnienia:

   w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł: poniżej 6%.

  6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

  - organizacja i realizacja zadań statutowych Domu w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu;

  - kreowanie właściwej polityki zatrudnienia w podległym dziale;

  - inicjowanie sposobów i metod usprawniania pracy w podległym dziale;

  - zabezpieczenie właściwej obsady personelu w przypadku nieobecności i urlopów, sporządzanie rozkładu czasu pracy, planu urlopów, oraz ewidencji czasu pracy podległego personelu;

  - nadzór, koordynacja i kontrola pracy podległego personelu;

  - szkolenie nowo przyjmowanych pracowników w zakresie prac na obejmowanym stanowisku pracy oraz czuwanie nad ich akceptacją;

  - merytoryczny nadzór nad sprawowaną nad mieszkańcami opieką pielęgniarską, oraz nad pracą pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego;

  - czuwanie nad stanem higieniczno-sanitarnym Domu;

  - nadzór nad sporządzaniem indywidualnych planów wsparcia oraz bieżąca aktualizacja istniejących, czynny udział w zespole;

  - nadzór nad prowadzoną rehabilitacją społeczną w DPS;

  - prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie sprawozdań  z zakresu działalności;

  - prowadzenie bieżących oraz kompleksowych kontroli standardu usług świadczonych przez personel, zgodności z przepisami, wewnętrznymi regulaminami, instrukcjami              i zarządzeniami, organizowanie i kontrola działań eliminujących lub ograniczających zagrożenia ( w tym bhp, p.poż., przeciwdziałanie zakażeniom i infekcjom, itp.);

  - współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu mająca na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług;

  - wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego.

  7. Wymagane dokumenty:

  a) życiorys (cv);

  b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie- wzór w załączniku;

  c) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

  d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  e)  własnoręcznie podpisanie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

  f) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych                        i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych   osobowych do celów rekrutacji;

  h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę  zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z krajowego rejestru karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Inne dokumenty poza wskazanymi nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną. Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

   

  Dokumenty należy składać w sekretariacie Domu lub przesłać w zaklejonej kopercie w terminie od 16.09.2019 r. do 30.09.2019 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego”

  Inne informacje:

  a)     dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały zostaną komisyjnie zniszczone,

  b)      informacje o kandydatach oraz wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społeczne w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.

  Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zatwierdzoną zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 35/2015 z dnia 7.12.2015 r.

   

   

  p.o. Dyrektor

  Jacek Kowalski

   

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz Osobowy
  2. Klauzula rodo
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY ADMINISTRATOR

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

  ADMINISTRATOR

  Umowa o pracę na czas określony

  z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

  Wymiar czasu pracy – 1,0 etatu

   

  1. 1.     Kandydaci przystępujący do konkursu muszą spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

  a)     posiadać wykształcenie wyższe;

  b)     posiadać obywatelstwo polskie;

  c)      mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;

  d)     brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  e)     cieszyć się nieposzlakowana opinią;

  f)      cechować się umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością korzystania i stosowania przepisów prawa;

  g)     posiadać umiejętność obsługi komputera – program WORD, EXCEL;

  h)     posiadać znajomość: ustawy o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych.

  1. 2.     Wymagania dodatkowe  związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór

  a)     doświadczenie na podobnym stanowisku;

  b)     wysoka kultura osobista;

  c)      kreatywność, odporność na stres.

  1. 3.     Proponowane wynagrodzenie:

  a)     wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.500-3.500 zł.

   

   

   

  1. 4.     Warunki pracy:

  a) praca na parterze, budynek posiada infrastrukturę umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim, praca wiąże się również z przemieszczaniem się między budynkami DPS;

  b)  zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę;

  c) praca wymaga predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt                                          i porozumiewanie się z innymi osobami.

  5. Wskaźnik zatrudnienia:

  a) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł : poniżej 6%.

  6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

  a) przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie zawierania umów                               z  wykonawcami dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych;

  b) gospodarka mieniem Domu Pomocy Społecznej, dbałość o estetyczny wygląd posesji, kierowanie pracami porządkowymi;

  c) prowadzenie gospodarki odpadami żywnościowymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi;

  d) prowadzenie gospodarki samochodowej;

  e) sporządzanie sprawozdań;

  f) planowanie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

  g) współpraca z innymi działami;

  h) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji administratora.

   

  7. Wymagane dokumenty:

  a) życiorys (cv);

  b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór w załączniku;

  c) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

  d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  e)  własnoręcznie podpisanie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

  f) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych                         i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;    

  h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

   

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę  zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z krajowego rejestru karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Inne dokumenty poza wskazanymi nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną. Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

   

  Dokumenty należy składać w sekretariacie Domu lub przesłać w zaklejonej kopercie w terminie od 16.09.2019 r. do 30.09.2019 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko administratora”.

   

  Inne informacje:

  a)     dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały zostaną komisyjnie zniszczone;

  b)      informacje o kandydatach oraz wyniki naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społeczne w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.

  Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu pomocy Społecznej w Jedlance zatwierdzoną zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 35/2015 z dnia 7.12.2015 r.

   

   

  p.o. Dyrektor

  Jacek Kowalski


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz Osobowy
  2. Klauzula rodo
    udostępnił Wiesława Surma dnia 2019-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA


  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt.iod@gmail.com

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE


  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance zatrudni osobę na stanowisku pielęgniarki.

  Wymagania/kwalifikacje: wykształcenie wyższe lub średnie, staż pracy w zawodzie.

  Zakres obowiązków: świadczenie podstawowych usług medycznych, pielęgnacja osób leżących.

  Przewidywany okres zatrudnienia: od 01.06.2018 r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

  Osoba do kontaktu: Sylwester Gałek w godz. 7.30 - 14.30, telefon kontaktowy 48 / 321 30 26 wew. 23 lub na adres e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

   

                                                                                              Dyrektor DPS

                                                                                             Izabela Lorenc

    udostępnił Ewa Kowalczyk dnia 2018-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach naboru

                                         INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA

                                         DZIAŁU TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO W DOMU POMOCY

                                          SPOŁECZNEJ W JEDLANCE

   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

  Pan Sylwester Gałek zam. Zdziechów 7, 26-652 Zakrzew

   

  Pan Sylwester Gałek wykazał się dużym przygotowaniem merytorycznym, wiedzą z zakresu przepisów ustaw: o pomocy społecznej, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego, prawo zamówień publicznych, rozporządzenia o domach pomocy społecznej oraz kodeksu pracy. Ponadto duzy staż pracy w pomocy społecznej, daje mu ogromną wiedzę z tego zakresu i predysponuje do kierowania zespołem terapeutyczno-opiekuńczym.

   

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                Izabela Lorenc

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kandydatach

  INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIE DO NABORU

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE

   

  Na stanowisko kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance  zgłosił sie 1 kandydat :

  Sylwester Gałek, zam. Zdziechów 7, 26-652 Zakrzew.

   

  W wyniku przeprowadzonej analizy formalnej informujemy, że został on zakwalifikowany do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

  W/w kandydata prosimy o zgłoszenie sie na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 31.01.2018 r. o godzinie 9.00 celem sprawdzenia wiedzy merytorycznej.

   

   

                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                             Izabela Lorenc

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE URZEDNICZE STANOWISKO PRACY

  Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego

  Umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia

  Na czas nieokreślony

  Wymiar czasu pracy – 1,0 etatu

   

  1. 1.      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

  a)      wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności organizacja i zarządzanie pomocą społeczną,

  b)      5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy z osobami chorymi psychicznie,

  c)      obywatelstwo polskie,

  d)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  e)      brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  f)       cieszy się nieposzlakowana opinią,

  g)      wysoka, kultura osobista, szacunek dla drugiego człowieka,

  h)      kreatywność, odporność na stres,

  i)        umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania i stosowania przepisów prawa,

  j)        umiejętność obsługi komputera – program WORD, EXCEL,

  k)      znajomość : ustawy  o pomocy społecznej, przepisów dotyczących indywidualnych planów wsparcia, ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego, prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie rehabilitacji społecznej.

  1. 2.      Wymagania dodatkowe  związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór

  a)      doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej

   

  1. 3.      Proponowane wynagrodzenie:

  a)      Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.000-4.000 zł

  1. 4.      Warunki pracy:

  a)bezpieczne warunki pracy – praca na parterze, budynek posiada infrastrukturę umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim,

  5. Wskaźnik zatrudnienia:

  a) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu pomocy Społecznej w Jedlance, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

  6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

  a) kreowanie właściwej polityki zatrudnienia w podległym dziale,

  b) inicjowanie sposobów i metod usprawniania pracy w podległym dziale,

  c) zabezpieczenie właściwej obsady personelu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności i urlopów, sporządzanie rozkładu czasu pracy, planu urlopów, oraz ewidencji czasu pracy podległego personelu

  d) nadzór, koordynacja i kontrola pracy podległego personelu

  e)szkolenie nowo przyjmowanych pracowników w zakresie prac na obejmowanym stanowisku pracy oraz czuwanie nad ich akceptacją

  f) merytoryczny nadzór nad sprawowaną  nad mieszkańcami opieką pielęgniarską, oraz nad pracą pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,

  g) nadzór nad sporządzaniem indywidualnych planów wsparcia oraz bieżąca aktualizacja istniejących, czynny udział w zespole

  i) nadzór nad prowadzoną rehabilitacją społeczną w DPS.

  7. Wymagane dokumenty:

  a) Życiorys (c.v)

  b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  c) własnoręcznie podpisany list motywacyjny

  d) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

  e) kserokopia dowodu osobistego lub własnoręcznie podpisanie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  f ) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  g) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę  zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z krajowego Rejestru karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Inne dokumenty poza wskazanymi nie będą przyjmowane i nie maja wpływu na procedurę rekrutacyjną.

   

  Dokumenty należy składać w sekretariacie domu lub przesłać w zaklejonej kopercie w terminie od 15.01.2018 r. do 29.01.2018 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego”

   

  Inne informacje:

  a)      dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały zostaną komisyjnie zniszczone,

  b)       informacje o kandydatach oraz wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społeczne w Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

  Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu pomocy Społecznej w Jedlance zatwierdzoną zarządzeniem Dyrektora Domu Nr. 35/2015 z dnia 7.12.2015 r.

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2018-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oferta pracy

                                                                                                                                 Jedlanka 31.08.2017

   

   

                                                                                            Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

                                                                                                                         Jedlanka  10

                                                                                                                        26 -66 Jedlińsk

   

                         Dom Pomocy Społecznej w Jedlance  zatrudni osobę na stanowisku pielęgniarki.

  Wymagania , kwalifikacje, wykształcenie wyższe lub średnie, staż pracy w zawodzie.

  Zakres obowiązków:  świadczenie podstawowych usług medycznych , pielęgnacja osób leżących.

  Przewidywany okres zatrudnienia od 15.09.2017r z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

  Osoba do kontaktu: mgr Małgorzata Surowiec w godz. 730 – 1430  telefon kontaktowy : 48/321 30 26 wew.22 lub na adres e-mail:  kontakt@jedlankadps.pl

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze

   

                                                                                                      Jedlanka, 22.05.2017 r.

   

   

                                                            OGŁOSZENIE

   

              Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zatrudni psychologa na cały etat.

            Kandydaci proszeni są o kontakt pod numer telefonu 48 32-13-026 w 23 w godzinach 8-14

   

   

                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                  Izabela Lorenc

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2017-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Dom Pomocy Społecznejw Jedlance

  Jedlanka10

  26-660Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP 792 11-27-685                                                          Tel./fax(048) 32-13-026

  REGON 000294728

   

  Znak sprawy: DPS.A.271.2.2016                                                                                                  Jedlnka dn. 18.01.2016r.

  Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

   

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

  Dotyczy: zakup i dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych oraz icg przetworów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający - Dom Pomocy Społecznejw Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/w firmę:

  P.H. "MAGAT"

  26-600 Radom

  ul. Ks. Łukasika 3

  cena oferty - 17.376,24

  Uzasadnienie wyboru: ofertę spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

  ................................................

  Dzrektor

  OtryzmujŁ

  1. a-a

  2. P.H."MAGAT", Radom ul. Ks. Łukasika 3

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlankace

  Jedlanka10,

  26-660 Jedlińsk

  e-mail: kontakt@jedlankadps.pl

  NIP 796-11-27-685                 Tel./fax(048) 32-13-026

  REGON 000294728

   

  DPS.A.271.1.2016                                                                                                                             Jedlanka, dn. 18.01.2016

  Wukonawcy uczestniczący w postepowaniu

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

  dotyczy: zakup i soatawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla potrzeb Domu Pomocy społecznejw Jedlankce, w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający- Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez n/firmę:

  "DIAMED", 05-220 Zielonka ul.Wyszyńskiego 7/2/51  7/2/51- cena oferty brutto 42.386,10

  Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania Zamawiąjącego określone w zapytaniu ofertowym.

   

  ...................................................

  Dyrektor

  Otrzymują:

  1. a/a

  2. Paul Hartman Sp. z o.o. Pabianice, ul. Partyzancka 133/151

  3. Diamed 05-220 Zielonka ul. wyszyńskiego 7/2/51

  4. Armed Ort Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Bernardyńska 1

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach naboru

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w JEDLANKCE

  JEDLANKA10, 26-660 JEDLIŃSK

  Kierownik działu medycznego- pielęgniarka

       Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Surowiec, zamieszkała Radom ul. Rawska 1

      Uzasadnienie dokonanego wyboru:

     Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu, posiada dużą wiedzę z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego i kodeksu pracy. Ma również duże doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie.

   

   

                    Izabela Lorenc

  Dyrektor DPS Jedlanka

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o kandydatach

  Dom Pomocy Społecznej w Jedlance informuje że, na ogłoszony konkurs na stanowisko kierownik działu medycznego-pielegniarka wpłynęły 2 oferty. Do dalszego etapu postępowania zakwalifikowała sie 1 osoba :

   

  Pani Małgorzata Surowiec , miejsce zamieszaknia Radom


  W/w kandydatkę  zaprasza sie na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 13.01.2016 r o godzinie 11.00.

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze

   

  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w JEDLANCE

  ogłasza nabór na stanowisko kierownika działu medycznego – pielęgniarki

   

  Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

  • Wykształcenie wyższe, medyczne;
  • 5- letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy z osobami chorymi psychicznie;
  • Obywatelstwo polskie;
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  • Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy oraz rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej;

  Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

  • Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość programów komputerowych Microsoft WORD, EXCEL;
  • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, umiejętności kierownicze i organizatorskie.

  Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku obejmuje głównie:

  • Kierowanie właściwej polityki zatrudnienia w pionie pracowników działalności medycznej;
  • Nadzór, koordynacja i kontrola pracy podległego personelu;
  • Opracowanie rocznego planu szkoleń wewnątrzzakładowych i czuwanie nad jego realizacją
  • Inicjowanie sposobów i metod usprawniania pracy w podległym pionie;
  • Zabezpieczenie właściwej obsady personelu w przypadkach usprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopów itp.;
  • Merytoryczny nadzór nad sprawowaną nad mieszkańcami opieką pielęgniarską, oraz rehabilitacyjną;

  Kierownik działu ponosi odpowiedzialność za:

  • Bieżący kontakt i współdziałanie z lekarzami sprawującymi opiekę medyczną nad mieszkańcami Domu w zakresie prowadzonego leczenia, zleconych konsultacji specjalistycznych, badań analitycznych i innych;
  • Właściwą gospodarkę lekową ordynowanych leków;
  • Wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie usług pielęgniarskich;
  • Bieżące informowanie właściwych służb o zmianie w stanie mieszkańców.

   

   

  Pielęgniarka ma prawo do:

  • Wyboru sposobu wykonywanych zabiegów pielęgniarskich zgodnie z najwyższymi teoriami pielęgnowania;
  • Pracy w dogodnych warunkach, zgodnie z przepisami BHP;
  • Zgłaszania uwag odnośnie obsługi i wyposażenia stanowiska pracy oraz pracy działów pomocniczych;
  • Przydzielania zadań i nadzorowania pracy personelu pomocniczego w czasie pełnienia dyżuru;
  • Wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie usług pielęgniarskich.

  Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów;

  • Życiorys (CV)
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • List motywacyjny;
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • Kopię dowodu osobistego;
  • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Kserokopię świadectwa pracy lub zaświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy celem udokumentowania stażu pracy;
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych;
  • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

  Dokumenty należy składać w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10 26 -660 Jedlińsk lub przesłać w zaklejonej kopercie w terminie od 22.12.2015 do 08.01.2016 pod adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko kierownik działu- pielęgniarka”.

  Inne informacje:

  1. Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  2. W trakcie prowadzonego naboru przewiduje się przeprowadzenie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
  3. Informacja o spełnieniu wymagań formalnych, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wynikach naboru będzie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

   

  Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy społecznej w Jedlance, zatwierdzony zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jedlance nr 35 z dnia 7.12.2015r.

   

   

    udostępnił Witold Stasiołek dnia 2015-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra